Algimanto pamokomasis žodis – Tiesa ginama – Meilės Galia! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Kaune, 2020 11 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš pateikiu dvasinius mokymus Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje per mūsų gyvąsias pamaldas. Kadangi dabar yra politikų primestas pseudokarantinas, mes esame atskirti, todėl per Skype jungiamės ir šitaip prasmingai panaudojame dabartines technologijas. Technologijos turi būti atremtos į dvasinį, net ir tų pačių, kurie sukuria jas Pagrindą, o dvasinį Pagrindą sudaro visos kūrinijos Pamatas – Kūrėjas – Keturios Asmenybės – Keturi Šaltiniai ir Centrai – Rojaus Trejybė ir Visuminė Dievybė AŠ ESU – atrandami savo viduje. Įsivaizduokit, kaip Kūrėjas, būdamas Energijos Šaltinis neišsenkantis, visai kūrinijai paskleidžiantis virpesius, iš kurių suformuojamos planetos, suformuojama gyvybė iš Energijos, Jisai rūpinasi savo sukurta dvasine Šeima, kad jie turėtų visas priemones tapti geresni, jeigu jie nėra tiesiogiai kilę iš Kūrėjo – iš Rojaus Trejybės. Jeigu mes patys, būdami žemiausi, turintys dar materialų apvalkalą mirtingieji, gyvendami šitame pasaulyje be dvasinio Pagrindo, pasiekiant tokių milžiniškų technologijų, ypač pastaraisiais dešimtmečiais informacinėje technologijų sferoje, be dvasinio Pamato tos technologijos pavirsta milžiniško masto pavojingu ginklu!
Kada Kristus prieš 2 000 metų buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų, žmonės turėjo įvairių konfliktinių situacijų, bet tos konfliktinės situacijos buvo grynai vietinio pobūdžio. Aišku, žydai laikė save išrinktąja Dievo tauta, todėl net ir platesniu mastu žvelgė į kitus, kurie nėra žydai – į pagonis – kaip į menkesnius. Jų nelaikė iš esmės žmonėmis, nors jie buvo pajungti politine prasme, fizine prasme Romos imperija, o Romos imperijoje be žydų nebuvo tos vienos Dievo sampratos, kokią turėjo žydai. Bet ir tada tas konfliktas tarp žydų ir esančių už šitos genties ribų mirtingųjų, tegu ir apimant visą imperiją, jis nebuvo tokio masto, koks yra šiandien, kada pasaulis tiesiog užlietas, kaip milžiniško potvynio, panaudojant informacines, pažangias technologijas įvairiausių prasimanymų, šmeižtų – vieni kitiems pateikia įvairiausias įžeidžiančias žinutes. Ir tai vyksta visame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, kokia yra politinė padėtis, nes kiekviena šalis yra susiskaldžiusi į atskiras partijas, į atskiras netgi, sakyčiau, nusikalstančias gaujas. Jos tarpusavyje realiai kovoja fizinį karą, o tuo pačiu panaudodamos informacines technologijas mėgina paveikti priešingą pusę menkindami, šmeiždami, išjuokdami, pasityčiodami. Ir visa tai sklinda, kaip ratilai, įmetus į vandenį kokį nors daiktą vis plačiau, plačiau. Aišku, priklauso nuo to, kas tuos daiktus mėto į vandenį. Jeigu, tai yra žinomas asmuo, iš karto susidomėjimas išauga, iš karto yra milžiniška galia tų ratilų, apimanti per tų pačių net ir šmeižtų atkartojimą kituose kraštuose kitų mirtingųjų. Ir štai tada žmonėms sunku suvokt, kas gi yra Tiesa, o kas yra melas, apgavystė, piktavaliai kėslai, siekiant savų, savanaudiškų interesų – grupinių, asmeninių. Jėzaus laikais tokio masto tokių neigiamų reiškinių nebuvo. Ką tai liudija? Tai liudija degradavusį protą, kuris be dvasinio Pamato visas pastangas dėjo vien tiktai materijos puoselėjimui – materialios civilizacijos vystymui. Šiandien Jungtinėse Valstijose po prezidento rinkimų visa Amerika yra suskaldyta į dvi puses. Dėl ko? Dėl to, kad jie nesutaria, viena – vienas kandidatas nepriimtinas kitiems. Tada jie lieja milžiniškus, nešvankius žodžius kitų atžvilgiu ir to kandidato atžvilgiu, kuris yra jų samprata priešas, ir nori pikto, blogo tai pačiai Amerikai. Tą patį jaučia ir kiti, bet yra vienoje pusėje kėslai, kitoje pusėje yra noras apgint Teisingumą, Tiesą. Liūdna tai, kad Trampas – dabartinis prezidentas – kuris atstovauja respublikonų partijai, pačios respublikonų partijos nėra remiamas. Kita pusė turi įvairiausių štabų, institucijų, kurios aktyvios buvo po visas Jungtines Amerikos Valstijas, ir net kituose pasaulio kraštuose, net ir Lietuvoje toks Sorošo fondas – jisai gi apėmęs čiuptuvais daugybę pasaulio šalių – tuo tarpu, respublikonai Trampo negina, Trampą gina patys žmonės, susivieniję per tuos masinių informacijų technologijų tinklus, paskleidę privačią informaciją, kur, koks vyks mitingas. Net ir dabar, įvykęs Vašingtone vakar daugiamilijoninis mitingas – du milijonai žmonių dalyvavo marše – nuo Baltųjų Rūmų iki Aukščiausiojo Teismo pastato, paremiant Donaldo Trampo pozicijas, kad jis iš tikrųjų aukščiausiame Teisme pasiektų teisingą nuosprendį, ir iš jo įvairiais būdais, net ir masinių technologijų būdais pavogti beveik 3 milijonai balsų, būtų iš tikrųjų užskaityti jam. Aišku, reikalingi įrodymai, bet problema yra ta, kad tas susipriešinimas gyvuliniam protui yra, kaip peilis į nugarą. Jis negali savęs pažabot, jisai stengiasi dar daugiau save aitrint ir tuo pačiu pasireikšt agresyviai. Jis savęs nevaržo, nestabdo, bet dar daugiau stimuliuoja, kad būtų dar žiauresnis su tuo, kuris stovi kitoje pusėje, mėgindamas gint savąją nuomonę. Nuomonių skirtumai yra tokie didžiuliai, niekaip nesuartėjantys. Štai ką reiškia, kai nėra Kūrėjo atrasto savo viduje – nėra sujungta per Kūrėją skirtingų nuostatų, skirtingų nuomonių! Štai tas mirtingojo protas! – nėra jokios vienovės, ir tarp jų sutarimo negali būt! Įsivaizduokit – Amerikoj 330 milijonų gyventojų. Padalinkit į dvi dalis, nors iš esmės Trampą remia daugiau negu pusė, bet kita pusė irgi yra milijonai. Jie niekada nesusitaikys, kad galėtų teismas pripažint Donaldą Trampą laimėjus rinkimus – išliks ta neapykanta ir toji neapykanta liesis prievarta, nes gyvulinis protas savęs sukontroliuot nepajėgus, kai yra tokia milžiniška minia, pusė šalies beveik – milijonai! Net ir praėjusią savaitę įvykęs taip pat žmonių suorganizuotas piketas paramai už Trampą, jis vyko Floridos viename mieste, tai stovėjo su vėliavomis, su transparantais, ir pravažiuojantys priešingos pusės rėmėjai nei daug, nei mažai – išsitraukė pistoletus ir šaudė į tuos žmones. Sužeidė vieną moterį – į galvą sužeidė. Dėl to, kad jų nuomonė neatitinka. Stovi ramiai, taikiai ant šaligatvio, ir sulaukia kulkos.
Tiesa neginama ginklu. Tiesa ginama – Meilės Galia!
Meilės Galia nenumato jokios prievartos nė menkiausio laipsnio, net ir psichologinio spaudimo nenumato. Štai kodėl ir Jėzus atėjo į planetą prieš 2 000 metų, kad užbaigtų Liuciferio maištą trukusį 200 000 metų, ir kad žmones apšvies, jog Tėvas myli visus – ir pagonis, ir žydus. Jis nieko nebaudžia, niekam nesėja nesantaikos, nesiunčia bausmių stichinėmis nelaimėmis, kančiomis, ligomis. Tėvas suvienija visus dvasioje net ir taip, kaip Kristus ir Tėvas buvo viena dvasioje, ką Jėzus nuolat pabrėždavo – jis ir Tėvas yra viena dvasioje. Štai kada yra Pagrindas – Kūrėjas – dvasinis – išnyksta net ir skirtingi supratimai! Juk kiekvieno protas turi savo patyrimą, savo išsilavinimą, skirtingai supranta įvairius reiškinius, bet per susiliejimą su Kūrėju dvasioje, per Kūrėjo dvasinį Fragmentą Minties Derintoją, esantį kiekviename iš mūsų, yra suvienijama dvasiškai visa žmonija. Kaip ir mes, šiandien, Gyvojoje Šventovėje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje – per gyvąsias pamaldas juntame, kokia yra Galia. Ir jeigu toji Galia būtų apimta visos žmonijos, jeigu Kūrėją garbintų visa žmonija atverta Širdimi, niekam ir minties nekiltų šauti į kitą, jeigu jis pasakė kokią nors mintį, kuri nesuprantama tam, kuris iššovė.
Štai mano mylimieji, modernios technologijos reikalingos, bet jos turi būt atremtos į Kūrėją – į dvasinį Pagrindą – kad jomis nesklistų nei šmeižtai, nei prievartos teiginiai, tuo labiau bet kokie raginimai griebtis ginklų, ir mokant net, kaip gamintis sprogmenis ar tokias priemones, kurias galima panaudoti naikinant kitaminčius. Tik Kūrėjas, atrastas savyje, visas šitas problemas ištirpina savojoje Meilėje, be Kūrėjo to padaryti gyvulinis mirtingojo protas tiesiog nepajėgus. Todėl prievarta, susiskaldymas tik augs, o informacinių technologijų panaudojimu visa tai liesis dar didesnio purvo bangomis po visą pasaulį. Deja, tokia yra dabartinė epocha, kada žmonės susiskaldę ir neigia Patį Kūrėją. Mes turim Gyvąjį Kelią, urantai žengia Gyvuoju Keliu, atradę Kūrėją savo viduje – tai yra milžiniškas pasiekimas, kokio nebuvo iki mūsų. Nors mūsų yra nedaug, bet tai yra mums kiekvienam patyrimas, kad šitame Kelyje mes išliksime tiktai atsiverdami Kūrėjui visą laiką kuo giliau, stiprindami savo Įtikėjimą, ir bendrai veikdami, kaip Bendrakūrėjai su Kūrėju visumos Gerovei. Jeigu mes šito nedarysime, mes taip pat pradėsime palaipsniui apsiblaust ir deja, o gal net ir laimei, degraduot, nes Evoliucija, Kūrėjo sumanyta, numato, jog žengimas pirmyn priklauso nuo asmeninių realiai įdedamų pastangų. Nėra pastangų, atlygis – degradavimu. Niekas už mus negali jų atlikti, mes negalime pastangų dėti už kitus, todėl tai ir yra nuostabu. Evoliucijoje mes žengiame tiktai asmeniškai bendraudami su Kūrėju, ir tada mes įgyjame stipresnį pasitikėjimą, Įtikėjimą ir imamės praktinių veiksmų visumos Gerovei. Štai Evoliucija ir vyksta mūsų indėlio dėka kiekvieno asmeniškai. Amen.

 

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal