Amžinosios Motinos sustiprinantis mokymas, atsiliepiant į Janinos prašymą, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvojoje Šventovėje, Pakalniuose, Utenos rajone, 2021 04 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, tavo dukra, mūsų dvasinė sesė, Janina, prašo tavo sustiprinančio mokymo, kada mes susirinkome po daugybės mėnesių, praleistų izoliacijoje, karantino sąlygomis, dabar mes patiriame tą atgaivą, susibūrę čia, Pakalniuose, Utenos rajone – net girdisi ir paukštelių čiulbėjimas! Tai yra nuostabus – nuostabus – patyrimas! Tad aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą, teikiamą mano lūpomis, pagarsinti visiems

Amžinoji Motina:


Mano mylimieji vaikai, esantys dabar šitame Manosios Šviesos spindėjimo mažyčiame lašelyje, jūs esate tie Mano mylimiausi vaikai, kurie gyvenate Manimi. Esu Aš – dvasios išraiška – Antrasis Rojaus Trejybės Asmuo, kurį jūs su tokia meile apibūdinate kaip Amžinoji Motina.
Aš teikiu Dvasinę Grandinę iš Savęs. Aš pripildau Savimi kiekvieną iš jūsų Dvasinės Grandinės dėka, bet Aš turiu dar ir tą Gyvąjį Dvasios jums suteiktą padovanojimą – Minties Derintoją – kur betarpiškai patiriu kiekvieną jūsų virpesį, nes Aš perteikiu Save jums – perteikiu tam, kad jūs taptumėte Manuoju atvaizdu. Jūs dabar patys galite paliudyti, kokia nuostabi priedermė – jūsų pojūtis. Tai yra jūsų atsivėrusios ir Mane atradusios dvasinės asmenybės vidinis jausmas, kurio negalima pasverti, negalima apskaičiuoti matematine formule, išreikšti chemine struktūra. Tai yra jūsų dvasinis ryšys ir dvasinės asmenybės būsena, atverta Man, nukreipta į Mane. Jūs patiriate, ką reiškia tas bendravimas dvasioje, jaučiant vienam kitą betarpiškai – jaučiate dėl to, kad Aš sumaniau jums Evoliuciją būti artimame ryšyje vienam su kitu, veikti drauge. Aš pripildau jus energiniais virpesiais Pats būdamas be formos, be kūno, matomo kokiam nors Mano mylimiausiam Sūnui ar Dukrai, bet Aš esu tas Asmenybės Šaltinis, ir Pats Asmenybė, dėl to Aš ir galiu pasiųsti Savąją Meilę virpesiais, ir išlieti tuos virpesius teiginiais, mokymais, kuriuos jūs galite, atvėrę save, patirti savojoje pasąmonėje, ir net iškelti į sąmonės lygį. Visa tai įvyks jums – kiekvienam – kada pakankamai apvalysite savo pasąmonę, kada jūsų vidiniai teršalai bus pakeisti Manąja Meile, kuri yra Šviesa Tikrovės gyvų virpesių apraiška kiekvieno iš jūsų asmenybėje. Štai kodėl jūs turite Mane kaip Gyvą Dvasios Šaltinį ir Dvasinę Grandinę, ir Manąją Dvasią – Minties Derintoją – savyje, ir Apvaizdos teikiamą pagalbą, kad šitomis priemonėmis pasinaudodami, visą laiką būtumėte ryžtingoje Šviesos ir Meilės veikloje.
Veikla – tai yra jūsų augimas. Tačiau šitą asmenybės tapatybės augimą jūs turite – valinių pastangų dėka – motyvuoti Manąja Meile. Jūsų dvasinės asmenybės tapatybė gali jausti nepasitikėjimą, abejonę, baimę, tačiau jūs turite Mano padovanotą laisvą valią, kurią galite nukreipti link Manęs, ir savuoju įtikėjimu sustiprinti šitą vektorių jūsų prote, kad jūs galėtumėte sau prieiti prie tokios vienintelės išvados – ryžtas – tai yra tas Gyvasis Vanduo Meilei veikti, pasireikšti. Meilė jus apramina, pakylėja, bet be ryžto jūs neišdrįstate ištarti Meilės žodį. Štai kodėl įtikėjimas ir ryžtas susipina į bendrą gyvą juostą kaip išaustą nuostabų raštą, kad galėtumėte padabinti Meilę kaip nuostabioje merginos garbanoje įsegtas gražus žiedas. Štai kodėl, surištos kasos į gražią išaustą juostą, ir gėlės žiedai kaip gyvoji karūna - tai yra tas simbolis, kuris dabartinėje kartoje jūsų visiškai nebe- puoselėjamas, išskyrus atskiras religines sektantiškas bendruomenes, kurios mėgina dar išsaugoti ryšį su gamta, bet jūs turite visa tai išreikšti dvasios – dvasios – požiūriu – jūs turite padabinti save dvasios Žiedais. Šie Žiedai - tai ne nuskinta gėlės žiedo išraiška, bet tai sužydėję jūsų ryžtingi Manosios Meilės motyvu brolystėje skleidžiami nuostabūs jūsų veiksmai.
Aš jums suplanavau visą Evoliucinį procesą – kiekvienam – visoje kūrinijoje, kurią Aš dar toliau plečiu, ir tas plėtimasis neturės pabaigos! Amžinybė neturi kraštų! Plėtimasis - tai ir yra amžinybės žaidimo pasireiškimas Manojoje Žaidimų Aikštelėje.
Todėl, Mano mylimieji, jūs jau dabar turite milžinišką kosminę Įžvalgą, palyginus su jūsų aplinkoje esančiais dvasiniais broliais ir sesėmis, kad galėtumėte palyginti jų veiksmus, jų nuostatas su savosiomis, ir matyti tą kokybišką, milžinišką jūsų Mano dėka iškilimą virš jų - virš tos aplinkos - ir tada, žvelgdami iš viršaus, jūs matote jų siaurą mąstymą, jų veiksmų beprasmiškumą, ir tuo pačiu jūs matote ir savo gyvų ir besiplečiančių teiginių aktualumą, kurie taip pat yra reikalingi ir jiems, ir kitiems Mano mylimiems vaikams, tik jie šito nesuvokia. Jūs jau šitą suvokimą turite sudaiginę į jūsų veiksmus, kurie pasireiškia jūsų aplinkoje vis labiau ryžtingėjant jūsų asmenybei. Jūs galite kiekvienas – atsirėmęs į Mane - įnešti į Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimą vis stiprėjantį indėlį, ir šito indėlio Šviesa priklausys nuo jūsų asmeninio pasitikėjimo Manimi ir savimi, nuo jūsų įdėtų pastangų, kad tie šaltiniai, kuriuos jūs jau turite po ranka, būtų panaudojami, kad jie vis stipriau įsiviešpatautų jūsų sąmonės lygiu, o tuo pačiu pripildytų ir pasąmonę, ir ištirpintų jūsų teršalus. Todėl tai yra vienintelis būdas gerti Manuosius Meilės virpesius ir juose maudytis net ir taip, kaip jūs, materialia prasme, galite panardinti savo kūną į bet kokį vandens telkinį. Tačiau jūs jaučiate, jeigu tame telkinyje vanduo yra nešvarus, jums ir minties nekyla ten panardinti savo kūną. O Manasis Gyvasis vandens Vandenynas yra krištolinio tyrumo, jis yra neapsakomos atgaivos jūsų dvasiai, todėl panardinkite savo asmenybę į Manąjį Gyvosios Meilės Vandenyną, ir jūs patirsite, kokia yra atgaiva jame, ir tada pajausite, kad jūsų aplinkoje, jūs esate pajėgūs pakeisti tamsą į Manąją Šviesą. Aš negaliu pakeisti automatiškai – negaliu pakeisti automatiškai tamsos į Šviesą dėl to, kad Aš būtent ir sumaniau tiktai jūsų pastangų dėka keisti tamsą į Šviesą. Galiu Aš pakeisti kiekvieną iš jūsų per akimirką, bet tai būtų jūsų asmenybės tapatybės pralaimėjimas – jūs nebūtumėte savojo brendimo procese, jūs patys nejaustumėte pasitenkinimo gavę save nepelnytai.
Štai kodėl jūsų Sūnus Kūrėjas neprisiėmė savosios jam - Sūnaus Kūrėjo - valdžios Vietinei Visatai, kol nenusipelnė jos praktiniais darbais, ir savo asmenybės padovanojimais, atitinkamais gyvybės etapais, savo paties sukurtoje Vietinėje Visatoje, ir tų gyvybės formų išraiška. Todėl ir jūs, net ir melsdami brolystės, kuri būtų jūsų aplinkoje, Šviesos, Manęs atradimo kiekvienam, jūs negalite automatiškai apšviesti tų žmonių, nes tai yra bergždžias darbas pakeisti žmogų, kaip įjungus kokį nors agregatą, užprogramuoti kita programa, kad jis veiktų kitu režimu. Jūs turite galimybę keisti aplinką tiktai ryškėdami savuoju pasireiškimu, kuris jums teikia atgaivos, pasitenkinimo, ir jūs mėgaujatės tuo procesu, priklausomai nuo gyvos komunijos su Manimi gyvosios gelmės. Visi iššūkiai brandina jus! Jie nėra jums teikiami, kad būtų jūsų pačių smukdymui, priešingai – jūsų charakterio ryškesniam pasireiškimui, jūsų kosminės įžvalgos plėtimui. Nebijokite tų iššūkių, kokie beatrodytų jums net neįveikiami - kaip milžiniškos džiunglių tankynės, per kurias atrodo neįmanoma keliauti.
Žinokite, Aš esu jūsų viduje tam, kad jus stiprinčiau, kad jūs oriai galėtumėte pasireikšti. Juk prisiminkite epizodą, kada Kristus buvo šitame pasaulyje - jisai nebuvo tarp tų pasaulio galingųjų, bet jis buvo orus savąja galia, išlikdamas savimi – natūralus – bet jis buvo ryšyje su Manimi. Tą Aš jums teikiu tvirtumą ir orumą, kad jūs galite bet kokias jums iškylančias, problemas išspręsti drauge su Manimi, kada jūs esate ryžtingi, atkaklūs, nuoseklūs, ir tuo pačiu kupini Manosios Meilės ir Šviesos. Tuomet Manoji Išmintis ir pasireiškia jūsų lūpomis, jūsų sprendimais, ir jūsų veikla. Iššūkiai jums ir skirti kiekvienam visoje kūrinijoje, kad jūs esate juos pajėgūs įsisavinti. Taip bus per visą amžinybę! Ir jūsų brandai augant kaip asmenybės tapatybei, Aš jums turiu atitinkamai pagal jūsų pečius ir iššūkius. Dabar tai nebūtų prasminga kalbėti apie tuos iššūkius, kada jūsų net protas nepajėgus jų gelmės suvokti, jau nekalbant apie tų iššūkių supratimą. Šiandien jūs turite savąją aplinką, kurioje jūs suprantate, kaip sunku pateikti Manąją Šviesą, kuri jums jau yra ne tik suprantama, bet patiriama, kad toji aplinka jus suprastų, bent suvoktų, kad štai jums taip pat yra iššūkis, kaip išmintingai perteikti Mano Šviesą, kada jūs pasireiškiate savojoje aplinkoje atsiduodami Mano vedimui iš vidaus.
Jūs labai dažnai darote nuolatinę klaidą, kada veikiate savuoju protu. Jūs turite vis daugiau formuoti savąjį įgūdį prabilti savo lūpomis Manąja Šviesa – išmintingai. Tada kitas jūsų besiklausantis dvasinis brolis ar sesė nebus išgąsdintas galbūt per ryškiai jūsų netikėtai atskleistos Manosios Tikrovės Šviesos. Todėl Gyvajame Kelyje jūs turite ir Šventovę ne šiaip sau. Tai yra jūsų patyrimų kaupimui, kai jus vis stipriau apraminant, Manoji Šviesa įsiskverbia į jūsų pasąmonę, pasiekia jūsų sąmonės lygį vis dažniau, kad patys pajaustumėte vis stipriau – iš vidaus – kad jūs esate vieninteliame teisingame kelyje. Yra pats patikimiausias būdas kelionėje pas Mane Rojuje, arba į Rojų, nepasireikšti tokia savosios ambicijos išraiška, kuri užgožtų Mane, kad jūs nors akimirkai užmirštumėte Mane kaip savąjį pagrindą, kaip tuos pamatus visai kūrinijai, nes tiktai šitoks būsenos pasireiškimas sąmonės lygiu jums garantuos, kad jūs nepasakysite aštraus žodžio, kuris vienus gali sužeisti, nusmukdyti, kitus gali suerzinti, trečius įvaryti į įtūžį, ir jūs susilauksite tokios nepageidautinos reakcijos, apie kurią net negalėjote prieš akimirką pagalvoti. Todėl Aš žinau, koks žodis tinka jūsų lūpoms, ir jūsų lūpomis, kokį galite jau ištarti, ir koks reikalingas toje aplinkoje, konkrečiai tam epizodui, kad jisai būtų Manosios Šviesos apšviestas. Pasitikėkite labiau savimi, atsirėmę į Mane. Šitas pasitikėjimas, susietas su jūsų įtikėjimu, kuris taip pat neturi dugno, kurį galite nuolat gilinti, šitai suteiks jums ryžtingą veikimą , ir tada liesis Manoji Meilė virpesiais, pasireikšdama jūsų veiksmais – veiksmais, kurie bus protingi, išmintingi, ir, aišku, jūs būsite tada tikrai Mano atvaizdu. Aš esu veikiantis, nė akimirkai nesustojantis, nors Pats – nekintantis, bet Manoji Veikla – yra jums Meilės virpesių nuolatinis skleidimas, Manosios Šviesos siuntimas į jūsų vidų, ir Mano nuostabaus Fragmento – Minties Derintojo – gyvasis vedimas iš vidaus.
Yra gera – gera Man jausti, kada jūs atsiveriate, suėję draugėn, atsiveriate Man tam, kad patirtumėte būsena, kokia nuostabi yra brolystė dvasioje, koks nuostabus yra kolektyviškumas, kada Aš apjungiu dvasiniu gyvu Meilės virpesių Vandenyno potvyniu jūsų asmenybei, kuri taip pat neturi kraštų kaip ir Mano Vandenynas – ji neturi pabaigos! Todėl jūs, patirdami tą gyvąją jungtį su Manimi, esate vieninteliai šitame pasaulyje pamaloninti, nes jūs patys įdėjote daug pastangų ir gaunate tą būsenos atlygį, kurį galite savuoju patyrimu paliudyti kitiems, kokia yra milžiniška skirtybė tarp tų lankančių evoliucinės religijos įvairias sektantiškas bendruomenių apeigas, ir jūsų gyvosios dvasinės komunijos su Manimi. Šitas kokybinis šuolis buvo jūsų atliktas milžiniškų pastangų dėka – jūs neatsitraukėte, jūs likote ištikimi Man, jūs nenusigręžėte nuo Manęs, neatsisakėte Manojo vedimo iš vidaus, bet pažadinta jūsų asmenybė trokšta dar stipriau pajausti vedimą. Jūs Man dėkojate už patyrimus – dėkojate, kad jūsų asmenybė pulsuoja Manąja Gyva Meilės virpesių harmonija. Dėl to jūs juntate tuos Mano virpesius, ir, natūralu, kad asmenybė išreiškia savo dėkingumą savajam Šaltiniui, o jūs dar Mane vadinate ir Tėvu, ir Motina. Tai yra ta tikroji dovana Man, matant toje nakties tamsoje – jūsų pasaulyje – švytintį žiburėlį, kurį sudaro jūsų atsivėrusių asmenybių kupina Manosios Meilės išraiška, ir ypač dabar, kada jūs esate draugėje vieni šalia kitų.
Aš jums dar ir dar kartą sakau – Nebijokite nieko! Aš jus saugau, globoju, vedu taip švelniai, bet taip tvirtai, kad jūs net neįsivaizduojate, kiek jūs esate Man brangūs ir mylimi.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Amžinoji Motina – gera – gera gauti Tavo mokymą. Myliu Tave, ir manoji valia susieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir Visuminės Dievybės AŠ ESU. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal