29. Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymas apie reinkarnaciją, 2007 12 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo dvasios, Minties Derintojo, mokymas apie reinkarnaciją.

 

Šitą Tėvo mokymą gavau šiandien, kada kreipiausi į Tėvą, kad paaiškinčiau savo sielos broliui iš Jungtinių Valstijų, kodėl URANTIJOS KNYGOJE, Jėzaus apreiškime KALBU JUMS VĖL reinkarnacija neigiama, tuo tarpu kitų žmonių gautuose net iš Jėzaus apreiškimuose-mokymuose ji yra pripažįstama.

Jėzus Kristus savo mokyme KALBU JUMS VĖL aiškina, KODĖL taip yra, tačiau aš dar nutariau kreiptis į Tėvą. Ir tai, ką gavau iš Tėvo, pateikiu jums. Kadangi Tėvo mokymą priėmiau angliškai, tai čia jums pateikiu vertimą į lietuvių kalbą. 

---------------------------------------------------------------------------

Mano mylimas Tėve, aš garbinu Tave. Aš garbinu Tave iš meilės Tau ir savo laisva valia, padovanota iš Tavęs.

 

Tėve, Mykolai, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, ačiū tau už dar vieną man suteiktą galimybę tarnauti tau per tarnavimą savo sielos broliui, kuris nori sužinoti apie reinkarnaciją daugiau, nes kai kuriuose apreiškimuose, net ir tavo vardu, Mykolai-Jėzau, yra vartojama šita idėja.

 

Mano mylimas Tėve, aš negalėjau sugalvoti nieko geriau, kaip tik pateikti šitą klausimą apie reinkarnaciją Tau. Aš iš tikrųjų noriu, kad Tu atsakytum mano sielos broliui, kad jis susidarytų aiškią sampratą apie reinkarnaciją iš Tavęs.

-----------------------------------------------------------

Mano mylimas sūnau, Aš iš tiesų tave giriu, kad rodai troškimą padėti savo sielos broliui pačiu giliausiu būdu, koks tik iš viso yra įmanomas, pateikdamas šitą klausimą Man.

Aš tikrai žinau, jog tavo siela taip vibruoja Mano meile ir yra pasiekusi tokį aukštą virpėjimo dažnį, kad ji gauna Mano tiesą tiesiogiai iš Manęs; o šitoji tiesa yra viena ir vienintelė, nes šitoji tiesa yra MANASIS ASMUO, kaip jis pasireiškia jūsų gyvenimuose ir jūsų kasdieniame gyvenime.

Manasis Asmuo yra toks milžiniškas ir giluminis, kad jis yra beveik beribis kūrinijoje, kuri turi savo ribas, kokios jos yra tam tikrame konkrečiame visatos amžiuje, bet jo potencialas yra laikomas Mano Absoliutuose, ir net šitame AŠ ESU. 

Ir tai yra VIENINTELĖ priežastis, KODĖL AŠ NENAUDOJU JOKIOS REINKARNACIJOS TARP MIRTINGŲJŲ, nes jūs esate tokie Mano sūnūs, kurie tiktai pradedate šitą begalinį ir amžinąjį Manojo Asmens ieškojimą savo pačių viduje, ir savo tarnystėje Man ir savo sielos broliams įvairiose gyvybės formose-judėjimo priemonėse kūrinijoje, kuri savo ribas paskleidžia prieš jus jau šitą pačią akimirką jūsų kasdiene aplinka.

Ir VISA, ko Man reikia iš jūsų, kiekvieno, yra jūsų atrastas jūsų gyvas ryšys su Mano fragmentu, esančiu kiekviename iš jūsų, kad jūs pradėtumėte PATIRTI MANE savo kasdienybės darbuose ir savo kasdienėje tarnystėje MAN tarnaujant savo sielos broliams.

 

Jūs esate tiktai pačioje pradinėje formoje evoliucinės gyvybės, numatytos Mano evoliuciniame plane. Kaip gi gali MANO evoliucinis planas, skirtas gyvybės formų tobulinimui, pradedant pačia žemiausia – materialiais žmonėmis – apimti jų tobulinimą, jeigu Aš jus sugrąžinčiau KAIP MIRTINGUOSIUS, kad kartotumėte savo gyvenimus vėl ir vėl žemiausioje gyvybės formoje, ir net blogesnėse sąlygose ir blogesnėje aplinkoje negu jūsų tariamai ankstesniuose gyvenimuose, kadangi jūs nesugebėjote atidirbti savo visos karmos per savo ankstesnį gyvenimą Urantijoje. Tai NESUDARO žengimo pirmyn. Tai sudaro tiesiog pasišaipymą iš Mano evoliucinio plano, numatyto gyvybės tobulinimui, ir kuris apima BET KOKIOS GYVYBĖS FORMOS – AR JI BŪTŲ MATERIALI, MORONTINĖ, AR DVASINĖ -  VIEN TIKTAI ŽENGIMĄ PIRMYN, IR NĖ VIENO ŽINGSNIO ATGAL.

Mano gyvybės planas nesuteikia nė vieno žingsnio ATGAL. Būtent tiktai Mano sūnūs ir dukros, kurie nukrypsta nuo Mano valios ir nuo šito paties plano, ir pridaro klaidų ir net sukyla prieš Mane ir šituo jie padaro daug žingsnių ATGAL. Ir tai irgi padaro įtakos jų aplinkai, įskaitant ir toje aplinkoje esančios gyvybės sąmonę.

 

Dėl to, bet koks žodis, bet kokia mintis, bet kokia idėja, nepriklausomai nuo jos autoriaus vardo, jeigu ji apima kokias nors užuominas apie reinkarnaciją, eina prieš Mano planą.

 

Aš nesu tas Asmuo, kuris jus laikytų jūsų egzistencijos žemiausiame lygyje kažkokiam skaičiui gyvenimų toje pačioje gyvybės formoje, kada Aš esu jums parengęs daugybę gyvybės formų aukštesniuose lygiuose, kurie jus mokytų tobulumo, MANOJO TOBULUMO. O Manasis tobulumas neapima nei gyvenimo aplinkos, nei tarnystės KOKIO NORS PABLOGINIMO, nes šitas tobulumas apima MANO MEILĘ, kuri NEŽINO baimės ir kančios, NEŽINO bet kurio kito asmens įžeidimo ar bet kurio kito asmens laisvos valios laužymo, tuo tarpu pati reinkarnacija sulaužo MANO LAISVĄ VALIĄ, kuri sudaro Manosios kūrinijos, valdomos MEILĖS įstatymu, PAMATUS, nes net ir tie, kurie nenori gimti vėl, PRIVALĖTŲ GIMTI DĖL ŠITOS NETIKROS REINKARNACIJOS IDĖJOS.  

 

Šitoji idėja yra NE IŠ MANĘS, nors ji ir yra MANO VIDUJE PER ŽMONIŲ IŠKREIPTUS PROTUS.

 

Ir kad iš žmogiškojo proto ji būtų išvalyta, žmogus turi pirmiausia atrasti MANE savo paties viduje, užmegzti GYVĄ ryšį su MANIMI, gimti iš dvasios, ir tiktai TADA jis tikrai bus išlaisvintas iš šitos NETIESOS PRIESPAUDOS IR VERGYSTĖS, kuri buvo sumanyta jūsų iškreipto proto dėl maišto jūsų dvasinių vadovų, kurie buvo neištikimi Man.

Savuoju savanaudiškumu ir tamsybe jie užteršė aplinką, kad net ir jūs turite patirti jų piktadarybių karčias pasekmes.

Dėl to jūs TURITE ATRASTI MANE SAVO VIDUJE, jeigu norite atsikratyti šitos neteisingos reinkarnacijos idėjos. O kadangi Mano sūnų, kurie yra gimę iš dvasios ir kurių pasąmonė nebūtų iškraipyta netikros reinkarnacijos idėjos, yra nepaprastai mažas skaičius, tai net ir Mano Sūnus Kūrėjas, kurį jūsų pasaulis žino kaip Jėzų iš Nazareto, turėjo panaudoti savo jaunesniąją sielos sesę mirtingojo pavidalu tam, kad perteiktų platesnes idėjas, daug svarbesnes negu neegzistuojančios reinkarnacijos netikros idėjos užteršimas.      

Jeigu nėra GERESNIO pasirinkimo, ką tu jam rekomenduotum daryti?

 

O geresnis pasirinkimas tikrai atsiras, kada jūs, kiekvienas, atrasite MANE savyje. Tiktai tada tikrai bus galima atsirinkti neužterštą protą tam, kad jūsų sielos broliams būtų perteikiamos didingos idėjos. Šiandien net ir Mano Sūnus Kūrėjas turėjo padaryti tokį kompromisą tam, kad perteiktų ryškesnę šviesą tiems, kurie jos trokšta.  

 

Aš tave pasirinkau SAVO AMBASADORIUMI ne tiesiog dėl to, kad tu galėtum žinoti šį faktą, bet dėl to, kad tu galėtum skelbti MANO GYVĄ ŽODĮ IR NET IŠTAISYTI TUOS, KURIE GALĖTŲ KALBĖTI NET IR JĖZAUS KRISTAUS VARDU IR PERTEIKTI KLAIDINGAS IDĖJAS. Aš panaudoju tave kaip savo AMBASADORIŲ, kad perteikčiau savo gyvą žodį tavo sielos broliams, kurie trokšta MANOJO žodžio ir tiesos – sakyk jiems, sakyk jiems VISIEMS, KURIE NORI ŠITOS TIESOS – REINKARNACIJA YRA JŪSŲ PAČIŲ SUSIGALVOJIMAS IR JI NEEGZISTUOJA TARP ŽMONIŲ, KAIP JĄ SUPRANTATE JŪS KAIP ATĖJIMĄ Į ŽMOGIŠKĄJĮ MATERIALŲ KŪNĄ ANTRĄ, TREČIĄ, KETVIRTĄ, AR N-TĄJĮ KARTĄ, KAD GYVENTUMĖTE TOJE PAČIOJE PLANETOJE.

 

Jūs galėtumėte ateiti net ir į savo planetą, žmogiškuoju pavidalu, bet jau nebe kaip žmogus, kada jau jūs būsite patyrę savo prisikėlimą iš tos būsenos, ką jūs klaidingai vadinate “mirtimi,“ TUO TARPU ŠIUO ATVEJU JŪS GALĖTUMĖTE ATEITI Į ŠITĄ PLANETĄ SU TAM TIKRA MISIJA, KAD AUGTUMĖTE KAUPDAMI SAVO PATYRIMĄ AUKŠTESNIU LYGIU NET IR TUO PAČIU MATERIALAUS ŽMOGIŠKOJO KŪNO PAVIDALU.

 

Bet tai skiriasi nuo jūsų reinkarnacijos idėjos.

 

Ką jūs taip pat turėtumėte turėti omeny yra tai, kad jūsų pasąmonė yra sujaukta, ir ji suteikia jums ne tik klaidingų idėjų, ar jų nuotrupų, bet taip pat ir klaidingų vizijų. Ir tai, ką jūs žinote kaip įvairias haliucinacijų ar/ir transo-vizijų formas, tai jos žmogiškajam protui yra tokios realios, kad jis nustoja atskirti jas nuo to, kas yra tikra ir kas nėra tikra. Ir šitos mintys gali jus klaidinti ir vesti tolyn nuo MANĘS. 

 

Manasis fragmentas, gyvenantis tavo prote, taip pat tave moko matyti per atstumą, ir tu supranti, kaip sunku tavo protui atsikratyti savosios pasąmonės sunkios naštos, kuri tau neleidžia pamatyti kokį nors vaizdinį ilgesnį laiką. Jis yra toks lengvas ir toks trapus, kad tavo sunki pasąmonė jį tuoj pat “sunaikina,” tiesiog po kelių sekundžių. O Aš tave mokau: “Bendrauk su Manimi DAŽNIAU ir tu tikrai pasitikėsi MANIMI LABIAU, ir tai suteiks tau, tavo protui, didesnę ramybę, nes būtent tiktai nurimęs protas ir gali priimti mažiau iškraipytą informaciją iš bet kurio dvasinio mokytojo ir iš MANĘS.”

-------------------------------------------------------------------------------------------   

Mano mylimas Tėve, ačiū Tau už šitą nuostabų mokymą, kurį aš nusiųsiu savo sielos broliui, vildamasis, kad tai padės jam susidaryti aiškų supratimą apie reinkarnaciją, nors, kol kas, ji tebėra kai kuriuose apreiškimuose.

 

Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Vilnius, Lietuva, 2007 12 31

12.17

 

Išversta iš anglų kalbos:

21:20


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal