27. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas apie Kalėdas, 2007 12 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.

 

Mylimas Tėve, artėja Kalėdos. Jų metu daugybė Urantijos žmonių laikosi tradicijos pažymėti Jėzaus atėjimo į mūsų planetą datą, nors ji ir nėra tikroji data. Jėzus gimė iš tiesų rugpjūčio 21-ąją, o ne gruodžio 25-ąją. Tačiau tradicija yra tokia gaji, kad net ir nesusimąstant apie tai, ar tikrai būtent tą dieną Jėzus gimė planetoje ar ne, žmonės atiduoda duoklę šitai datai visame pasaulyje. Bet grynai ritualinę duoklę, be meilės ir įtikėjimo, duoklę tradicijai ir pačiai šventei išoriniu pavidalu.

Mylimas Tėve, kaip pakeisti šitą šventę, kad ji iš ritualinės šventės pavirstų tikrai GYVOJO JĖZAUS ATĖJIMU Į KIEKVIENO ŠIRDĮ? Koks yra patikimiausias kelias į tokią gyvą Kalėdų šventę?

-------------------------------

Mano mylimas sūnau, jeigu nors akimirką Mane kas nors pajunta esantį gyvą ir tikrą savo paties viduje, tada tokiam Mano sūnui nustoja egzistuoti ritualinės šventės ir negyvos tradicijos.

Ir jos nebetenka vertės ir prasmės ne dėl to, kad toks Mano sūnus pradeda šitokias šventes menkinti ar jų nebevertinti; tiesiog jis pajunta jų išorinę formą be vidinio turinio, kurį pripildau tiktai AŠ; ir niekas kitas, nes tik Aš visą laiką gyvenu jūsų viduje, kiekviename iš jūsų, ir tik per Mane jūs galite pajusti tikrąją ir gyvą tikrovę aplink save. O pajutę GYVĄ IR TIKRĄ tikrovę jūs pamatote, kad dirbtiniai ir bet kokie netikri šventimai JŪSŲ SIELOS NEBEPATENKINA.

Tai būtų lygiai tas pats, kaip žiūrėti į stiklinį butelį su tyru ir gaivinančiu vandeniu ir mėginti jo atsigerti neatkimšus paties butelio, kada tikrai matai patį vandenį butelyje, tačiau vandens skonio nepajauti ir troškulio nenumalšini.

Štai būtent dėl to ir jūsų dabar švenčiamos ritualinės religinės šventės yra negyvos ir netikros, nes jose viešpatauja ritualas be atsivėrusios širdies.

Dabar jūsų sugalvotos ritualinės ir negyvos religijos, visos, be jokių išimčių, pritraukia tik tų religijų tikinčiuosius, o kitų religijų tikintieji kitų religijų švenčių nešvenčia.

Ir jau tai jums turėtų paliudyti, kad jos nėra iš Manęs, nes Aš neskirstau savo vaikų pagal religinius ritualus ir pagal atskiras religijas.

Jūs sugalvojate pačius ritualus ir šitais pačiais ritualais atsitveriate nuo Manęs ir vieni nuo kitų. Ir tampate svetimi vieni kitiems ir net imate vieni kitus žudyti net ir Mano vardu. Todėl dabar vieni keliaujate per Ramadaną į savo sugalvotą šventą miestą Meką, kiti šventu miestu laikote Jeruzalę, dar treti šventa vieta laikote kalnus, dar kiti – pačią gamtą. Taip jūs Mane ir padalinate, kiekvienas sau atsiriekdamas Manęs mažytę dalelę ir tik ją pripažindami, o visiškai paneigdami kitų atsiriektas iš Manęs daleles. O juk AŠ ESU ir esu nedalomas, nes AŠ ESU VISŲ TĖVAS, IR VIENAS VISAI KŪRINIJAI.

 

Būtent Jėzų, kaip savo Sūnų Kūrėją pačiu žemiausiu laisvo tvarinio pavidalu Aš ir atsiunčiau tarp jūsų ir kaip vieną iš jūsų, kad jis padėtų jums SUSIVIENYTI ir atrasti Mane, kaip VISŲ VIENĄ TĖVĄ.

Ir jis savo misiją visiškai ir iki galo įgyvendino; ir įgyvendino net paaukodamas savo gyvybę iš meilės jums visiems. Dėl to ir jūs, kiekvienas, dabar galite džiaugtis Mano paties dvasia, Minties Derintoju, vedančiu jus iš vidaus į gyvąją tiesą ir šviesą iš meilės gyvajam ir tikram Jėzui, Mano Sūnui Kūrėjui ir jūsų visų vyresniajam broliui.

Štai dėl ko jums dabar reikia atsiverti visu savo nuoširdumu Man, kad pajėgtumėte patirti Mano meilę, jau esančią jūsų visų, ir kiekvieno, viduje, per Mano dvasią; ir ją galite patirti tik nuoširdžiai Man atsiverdami ir tuo pačiu pajusdami ir paties Jėzaus buvimą aplink jus, kur beeitumėte, ką bedarytumėte. Todėl tik jūsų nuoširdumas ir yra tas vaistas nuo dabartinės tamsos, kuri visą aplinką paskandino skausme, prieštaravimuose, ir baimėje.

Patirkite Mane savo viduje, tapdami nuoširdūs su savimi ir su Manimi, ir patys pajausite, patirsite savo viduje, kaip Aš jus, kiekvieną, nuraminu, ir vis labiau pajausite, kad ir jūs pradedate pamilti vienas kitą. Realiai pamilti, o ne tik tuščiai pasakydami žodžius: “Aš tave myliu,” net ir patiems artimiems savo giminaičiams. Tada šitokius žodžius imsite ištarti iš visos atsivėrusios sielos kiekvienam. Ir patirsite,  kad visi esate sielos broliai ir artimi vienas kitam.

Ir tada bus toji dangiškoji karalystė, apie kurią ir kalbėjo jums Jėzus prieš du tūkstančius metų.

O šitos karalystės pradžia ir pabaiga kiekvienam iš jūsų yra jūsų pačių viduje, tuo tarpu Man ji yra visa kūrinija, ir jūs visi, kaip visuma, nė vieno neišskiriant ir nė vieno nenuskriaudžiant.

Dėl to jums nereikia kovoti nei dėl Manosios didesnės meilės, nereikia jums Manęs melsti, kad Aš jus labiau mylėčiau, kad jums padėčiau, kad jūs galėtumėte mėgautis Mano parama, kada Aš visus jus myliu ir padedu jums visiems visada; ir tereikia Mano jums suteikiama meile ir parama naudotis. O ja pasinaudoti jūs galite tik visa savo širdimi atsivėrę Man.

Ir tik tada jūs pajausite, kad Kalėdos yra kiekviena diena. Kiekviena diena jums taps Jėzaus gyvenimo diena drauge su jumis, kaip ir su Manimi, nes mes visi drauge darysime vien tik gerus darbus vieni kitiems.

Ir tai irgi bus toji dangiškoji karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus. Daryti gerus darbus jūs galėsite tiktai drauge su mumis. Be mūsų pagalbos jūs esate tiesiog nesuvokiantys, kas yra GĖRIS. Su mumis jūs patirsite, kad aplinkui jūs pradedate sėti vien tik gėrio sėklas. O kiekviena gėrio sėkla jums patiems, asmeniškai, duos šimteriopą derlių jūsų pačių gero ir kupino Manosios meilės charakterio darbais, GĖRIO tarnavimu.

Ir tada patys pamatysite, kad Kalėdos jums taps visiškai nebereikalingos. Jūs tiesiog būsite jau išaugę tuos vaikiškų žaisliukų ir dovanėlių drabužėlius.

O dabar jūs net ir savo vaikus klaidinate nuo pat gimimo, apipildami juos materialiomis dovanomis, bet visiškai neskleisdami jiems meilės virpesių, kuriuose Aš maudau visą kūriniją, tuo pačiu ir jus visus, ir kiekvieną.

Ir vien tik žėrinčiomis išorinėmis dovanomis ir žaisliukais jūs auginate savo vaikus ir tuo pačiu  juos klaidingai vedate nuo GYVOJO Jėzaus mokymo apie Mano Tėvystę ir visų brolystę, o ne apie jo gimimą ir dovanų dalinimą vienų kitiems. Tai nėra tikrasis kelias, kokio iš tiesų mokė Jėzus. Tai jūsų KANČIOS IR SUKLYDIMŲ kelias, nors kasmet jis nušvinta vis anksčiau ir anksčiau įvairiomis spalvomis ir žiburėliais. Tačiau jame nėra MANO GYVOSIOS MEILĖS, KURIOS VIRPESIUS JŪS VIENINTELIAI GALITE PERDUOTI VIENI KITIEMS. Aš iš savo pusės juos jau esu jums suteikęs ir suteikęs su kaupu, padovanodamas save patį per Minties Derintojų padovanojimą, kurie ir talpina Manuosius meilės virpesius.

Tad tereikia jūsų širdžiai atsiverti Man, kad jūsų siela juos pajaustų ir prisipildytų jų kupina, o tada dalintųsi jais su kitais savo sielos broliais. Štai šitokiu būdu jūs patys patirtumėte, jog tikroji meilės ir gėrio Mano virpesių kylanti gyvoji banga neturi nieko bendro su išoriniu spindėjimu, jeigu jis nėra nuspalvintas viduje esančiais meilės virpesiais, skirtais VISIEMS. IR VISIEMS BE JOKIO IŠSKAIČIAVIMO.

Būtent tokių Kalėdų šventės laukia ir jūsų meilės pasiilgę ir ištroškę vaikai. Lygiai tokių pačių Kalėdų laukia ir jūsų pačių sielos, kurios taip pat yra  ištroškusios meilės. Dabar gi ją visiškai jūs išstūmėte iš savo vidaus. Pakeitėte komercija ir šurmuliu vardan savojo gyvulinio ego patenkinimo, ir tuo didžiuojatės, kaip jūs sutikote eilines Kalėdas.

Tačiau jūsų visos Kalėdos yra liūdnos jūsų sielai, be gyvybės, ir be Manosios meilės. Dėl to jos yra ne tokios, kokių iki šiol laukia Mano Sūnus Kūrėjas – Jėzus. Jam nereikia jūsų sugalvotų prekybinių-komercinių Kalėdų, jam reikia dangiškosios karalystės Kalėdų su atrastu Manimi savo viduje ir su Manosios meilės virpesiais, kuriuos pajunta jūsų atsivėrusi Man siela, dalinamais vienų kitiems ir visiems, net ir taip kaip Manosios meilės virpesiais dalinosi, ir dalinasi, Jėzus su jumis ir prieš du tūkstančius metų, ir dabar.

 

Argi jis būtų ištvėręs tokias kančias ant kryžiaus, jeigu  jis nebūtų jautęs Manosios meilės virpesių savo viduje ir nebūtų jų siuntęs jums visiems? Argi jis būtų troškęs nešti savo evangeliją su apaštalais kitiems savo sielos broliams, jeigu jis nebūtų jautęs Manosios meilės virpesių atsivėrusioje savo širdyje ir nebūtų dalinęs jų visiems sutiktiems savo kelyje per visą žmogiškąjį gyvenimą, kur jis bebūtų ėjęs, ir ką bebūtų daręs?

 

Dėl to ir jūsų kelias yra lygiai toks pat, koks buvo ir Jėzaus – pajausti jau Mano jums pasiųstus meilės virpesius savo atsivėrusioje širdyje ir jais dalintis su visais be jokio išskaičiavimo.

Štai tokios turi būti jūsų Kalėdos. Ir KASDIEN.

-------------------------------------  

Ačiū Tau mylimas Tėve, už šitą nuostabų gyvą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

---------------

Mielieji, atidžiai pastudijuokite šitą mokymą. Pamąstykite per šią ikikalėdinę savaitę, ir praleiskite Kalėdas PRASMINGAI, su Tėvu širdyje, sėdėdami už šventinio stalo bet kur ir su bet kuo.

 

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas

Vilinius, 2007 12 19                                            00.10


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal