Algimanto pamokomasis žodis – Štai tokia bus Lietuva! Toks bus ir pasaulis! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2021 06 19

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, esame Gyvojoje Šventovėje, turinčioje Kūrėjo Keturių Asmenybių Vardą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Keturių Šaltinių ir Centrų – Gyvoji Šventovė – vienintelėje pasaulyje, nes joje nėra nė vieno ritualo – yra Gyvoji Komunija, gyvas Širdies Vožtuvo pakėlimas, ir susiliejimas dvasioje su Pačiu Kūrėju, kad mūsų lūpos galėtų ištarti Širdies Galia, Meilės Galia – Kūrėjas ir aš, ir Kristus, esame Viena Dvasioje. – Tėvas ir Motina visiems, visai kūrinijai, visai dvasinei Šeimai, yra tas Pats, Motina – ta Pati. Tai yra tie Didieji Keturi Šaltiniai ir Centrai.
Štai mūsų šventovė – būtent Kūrėjo sumanyta – ir veikia – veikia – nuostabu! Tik šitaip galima užtikrinti Evoliucinį Procesą be iškraipymo, kada yra viduje gyvoji asmenybė pabudusi dvasioje, ir kada ji atranda Kūrėją savo viduje ir pradeda pulsuoti Kūrėjo Energiniu Ritmu, jausti Kūrėjo vedimą iš vidaus, ir Jam atsiduoti, užtikrinant Gerovę visumai. Štai – Evoliucijos pamatas – Gerovė visumai! Bet ji prasideda, kada užsimezga asmeninis gyvas komunijos ryšys su Kūrėju. Gyvas – tai reiškia Širdimi. Čia yra tas rodiklis. Aišku, smegenų pagalba – viską lemia mūsų protas, bet būtent tas protas, kuris yra Išminties, Kosminės Įžvalgos Dieviškasis asmenybės protas. Asmenybė – tai yra Kūrėjo amžinoji mums suteikta dovana. Mirtingas, šitas trumpalaikis žmogiškasis kūnas yra tik priemonė, kad pažadinta dvasinė asmenybė veiktų jausdama Kūrėjo vedimą iš vidaus visų Gerovei, ir Meilės Galia. Motyvas – Meilė, ir tai yra pagrindinė varomoji jėga, tai yra paties aukščiausio energinio dažnio virpesiai.
Kada kuriama – erdvėje – kūrinija, ji kyla iš Kūrėjo skleidžiamų energinių virpesių. Jie turi tokią milžinišką galią, tokį milžinišką karštį! Įsivaizduokite, jeigu mes patirtume tą nenužemintą Kūrėjo teikiamos į kosminę erdvę energiją, mūsų pasaulis būtų sudegintas – visa materija – negalėtum egzistuoti tokiame karštyje! Tai yra ultimatonų lygio, arba kitaip tariant – elektrono – suskaidyto – ko negali padaryti mūsų planetos sąlygomis niekas – jokioje laboratorijoje! Jokiame branduoliniame reaktoriuje neįmanoma pasiekti tokios temperatūros – suskaidyti elektroną į ultimatono lygį. Tai yra štai saulės šviesa ir karštis, kur yra dvidešimt milijonų laipsnių temperatūra saulės viduryje, ir tai, kad ta energija, palyginus su Kūrėjo skleidžiama iš Rojaus Energija, atrodytų kaip šalta plyta – atšalusi plyta dvidešimt milijonų laipsnių temperatūroje – tai štai tą Energiją kontroliuoja, manipuliuoja, įsuka į sūkurinius ūkus, asmenybės – asmenybės! Štai, kokią galią turi asmenybės – Kūrėjo suteiktą – kad gali tokią nepaprastai greitai sklindančią ir karštą energiją – ultimatono lygiu – jai suteikti atitinkamus sūkurinius judėjimus. Ir visa tai numatyta tam, kad daugybę kartų nužemintą energiją – savo galia – nužemintą iki didelių, labai didelių kosminių Visatų kaip centrinė Havonos Visata su milijardu pasaulių, ten iš energijos patirtų pasaulių atsiradimą ne evoliucine išraiška, bet sukuriant tuos pasaulius iš energijos specialiai. Ir yra būtent tie Rojaus Pagrindiniai Architektai, kurie sumodeliuoja tuos pasaulius. Tai – irgi asmenybės! Dar daugiau nužeminant energiją, einama iki Supervisatos lygio. Supervisata – tai tas darinys, kurį mes matome iš dalies čia ir šitame pasaulyje, žvelgdami į dangų. Mes visos Supervisatos matyti negalime dėl kosminės padėties erdvėje mūsų planetos. Tai štai visam tam dariniui iki Paukščių Tako Galaktikos centro – Uversos – ta energija jau prieš tai nužeminta, dar daugiau nužeminama. Ir šitame centre – Supervisatoje – Uversoje – vyksta ir administravimas viso dangaus skliauto – išmintingas – ir kontrolė iš viršaus – Dieviška kontrolė – irgi asmenybės! Visa tai pajungta Evoliuciniam Procesui, kad būtų užtikrinamas kuo galingesnis Meilės pasireiškimas tarp asmenybių, veikiančių įvairiausiuose pasauliuose. Ir šitame milžiniškame skliaute, kurio skersmuo yra – nei daug, nei mažai – penki šimtai tūkstančių šviesmečių! O tai reiškia šviesos greičiu - trys šimtai tūkstančių kilometrų per sekundę – ne per valandą, per sekundę! – nuskriejant tris šimtus tūkstančių kilometrų – be sustojimo – tektų skrieti pusę milijono metų, kad mes šitą skliautą galėtume perskristi! Tai šitame skliaute yra žemesni dariniai – Vietinės Visatos – šimtas tūkstančių Vietinių Visatų! Ir štai Vietinės Visatos gauna energiją dar labiau nužemintą energinių transformuojančių būtybių – gyvų, išmintingų – energiją nužemina iki Vietinės Visatos poreikių. Ir Vietinėje Visatoje yra dar žemesni dariniai – ir Žvaigždynai, ir Vietinės Sistemos – ir ta energija žeminama iki atitinkamo darinio poreikio. Ir pati žemiausia energijos išraiška yra Vietinės Sistemos Saulių Sistemos, kur ir yra pasauliai su žmonėmis. Štai šitame dangaus skliaute yra vienas trilijonas pasaulių su žmonėmis, o tokių skliautų yra septyni, ir jie skrieja aplink Kūrėjo Buveinę – Rojų. Ir mes turime Likimą – Paties Kūrėjo mums suteiktą – pasiekti Rojų – pasiekti, ir stovėti betarpiškai Kūrėjo energinėje akivaizdoje, ir atpažinti Kūrėją būsena, virpesiais – Kūrėją, kuris neturi kūno, neturi pavidalo, bet jis yra asmenybių Šaltinis ir Centras, Energijos Šaltinis ir Centras, Išminties, Kosminės Įžvalgos Šaltinis ir Centras, Meilės Šaltinis ir Centras, Gyvybės Šaltinis ir Centras. Ir mes Jį turėsime atpažinti iš to energinio pulsavimo, pradėję šitą Kelią į amžinybę – Rojuje jau yra amžinybė – štai šituo pačiu žemiausiu pavidalu, turinčiu materialų grubios energinės išraiškos žmogiškąjį kūną. Ir šitas pasaulis, kaip ir visi septyniose Supervisatose esantys žmonės – septyni trilijonai planetų – visi yra dviejų lyčių – vyro ir moters – taip sumanęs Kūrėjas Evoliucinį asmenybės kategorijos patį žemiausią statusą – mirtingąjį – žmogų – kuris turi įtikėjimu, atradęs Kūrėją savo Širdimi ir Širdyje, patirti, kokia yra prasmė vyro ir moters pasaulyje. Tai yra Meilės Galia vienas kitą surasti, ir būtent taip, kaip suveda Kūrėjo Apvaizda – Kūrėjo – Realaus, Gyvo, atrasto Širdyje ir Širdimi. Ir štai, kada yra suvedama moteris su tokiu vyru, gimsta šeima – šeima. Tai yra Kūrėjo nuostabi mums teikiama – bendradarbiavimui – pagrindinė ir pati universaliausia Partnerystė. Būtent vyras negali pažinti moters iki galo, ir moteris negali pažinti vyro iki galo – taip sumanyta Kūrėjo. Bet, kada jie susieina, susijungia štai į tokią jungtį, kad būtų tvirta Partnerystė, turinti nuostabų abipusės Meilės iš Kūrėjo, atrasto kiekvieno Širdyje ir Širdimi, pulsavimą ir skleidimą vieno kitam, kad šitame pulsavime gimtų nauja gyvybė drauge su Kūrėju – nauja karta – ir visumos labui, ir gimtų lygiai taip pat arba berniuko, arba mergaitės gyvu atėjimu į šitą pasaulį. Štai Kūrėjo sumanymas, kad tėvai būtų Kūrėjo atvaizdu savo charakterio savybėmis - tai yra, Kūrėjo Charakterio amžinosios savybės turi atsispindėti žemiškojo tėvo ir motinos charakteryje, kad tas mažylis – dar motinos įsčiose – vystytųsi kaip Kūrėjo Sūnus arba Dukra, tėvams modeliuojant – savo svajonėse – ko jie trokšta šitam mažyliui, kada jis išvys šitą pasaulį, kaip jie stengsis visą laiką globoti, Meile puoselėti tą mažylį, ir ugdyti Kūrėjo dukra arba sūnumi – įsidėmėkite šituos žodžius – Kūrėjo Dukra arba Sūnumi. Tai yra šeimos priedermė – ne sau ekonominį kažkokį gerbūvį kurti, ne – ugdyti gyvastį – naują žmogutį – Kūrėjo Sūnumi arba Dukra. Ir taip per kartų kartas, kad Evoliucinis Procesas žengtų pirmyn. O tai reiškia, kad kiekviena karta dirba visumos Gerovei – bet vystosi mokslas, kur mokslininkai – visi – atradę Kūrėją savo viduje, neneigia Jo buvimą, bet bendradarbiauja, ir tada visuomenėje yra toks bendras energinis laukas aukštų energinių virpesių, kada ligų nebėra – ta energija yra nepalanki jokiam virusui! Tai tokio energinio aukšto dažnio virpesiai kiekvieno viduje – asmenybėje – ir jų veikimas yra brolystėje – ekonominis, politinis, kultūrinis, švietimo, šeimos – tarpusavio bendravimas tarp šeimų vyksta, o visuomenėje tarp plačiausių visuomenės narių laisvalaikis užpildomas bendravimu ir garbinimu – Kūrėjo garbinimu. Tai yra atsivėrusių Kūrėjui ir jaučiančių Meilę Kūrėjui tų nuostabių Kūrėjo Sūnų ir Dukrų troškimas pagarbinti Kūrėją – kolektyviai. Štai tokioje terpėje yra tarpusavio sutarimas, supratimas, bendravimas, ir bendradarbiavimas visumos Gerovei, ir būtinai Meilės Galia.
Štai tokia bus Lietuva! Toks bus ir pasaulis!
Kiti pasauliai, kurie yra Evoliuciškai pažengę toli pirmyn, palyginus su mūsų planeta, šitokį etapą patiria – patiria – ir mes tą padarysime! Mes – turiu minty – urantus – urantai, kurie, atradę Kūrėją savo viduje, garbina Kūrėją, studijuoja dvasinius šaltinius, ir veikia gyvendami Kūrėjo Ritmu, veikia, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Štai, kokia yra Lietuvos ateitis, kuri sumanyta Kūrėjo! Ir nesvarbu kokie yra aplinkui audringi ir putojantys jūrų bangų pasireiškimai, potvynių pasireiškimai, tai yra laikinas pereinamas etapas. Kūrėjo Evoliucija – galima daryti lankstą – bet ji nesustabdoma. Ir mes – urantai – žengiame taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus. Tai yra vienintelė, nedidelė grupelė žmonių visame pasaulyje. Lietuva rodo pavyzdį visam pasauliui – potencialiai – nes yra perdaug apimta tamsos planeta, kad ką nors išgirstų apie mus – urantus. Bet ši Šviesa yra iš Kūrėjo – Gyva! Ir ji apims visą pasaulį!
Evoliucijos negalima ilgai laikyti iškreiptos. Evoliucija – yra Kūrėjo nuostabiausia, tiesiai sklindanti Šviesa! Ir ją reikia gerti, kad Meilė vis stipriau pasireikštų kiekvieno Širdyje ir Širdimi. Ir tada gyvenimo kokybė yra Gyvas Gyvenimas Šviesoje. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal