Tėvo mokymas apie Energiją, 2021 08 26, 10.45, Vilnius

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, mylimas Aš ESU, garbinu ir šlovinu Tave, patirdamas Tavąją Meilės Virpesių Energiją, ir tuo pačiu keliu klausimą - o kas gi yra Energija, apie kurią mes tiek daug kalbame, bet iš ko ji susideda, kaip mes galėtume paprasčiau suprasti Tavąją Energiją? - Šitas klausimas man kilo prieš dieną, kada aš susimąsčiau, jog iš esmės nieko nėra parašyta net Urantijos Knygoje - kas yra Energija, koks jos Turinys, nors kalbama ir apie trisdešimt energijos rūšių, tik niekaip neatskleidžia, kas yra Energija apskritai kaip reiškinys, kai mes dabar kalbame apie elektros energiją, apie Tavosios Meilės virpesių Energiją, todėl ir noriu išgirsti Tavo mokymą apie Energiją.


Tėvas:


Mano mylimas sūnau, Aš esu visų Tėvas, kaip ir tavo ir Jėzaus Tėvas, todėl Man ypač džiugu, kad tu vis giliau žvelgi į Manąjį Kosmosą ir keli vis gilesnius klausimus, kad geriau pažintum Manąją kūriniją, Mane, o taip pat ir savo brolius ir seses įvairia energine forma - materijos, morontijos, ir dvasios. Taigi pamėginkime kartu pasvarstyti - kas gi yra Energija?
Kokia yra jūsų aplinka dabartinėje planetoje pradedant žengti pirmąjį žingsnį pas Mane, ir pradedant nuo Minties? O mintis ir yra Energijos judesys - sklidimas virpesių, kurie suformuoja kiekvienos jūsų pasaulio kalbos tiek sąvokas, tiek žodžius, tiek žodžių skiemenis, ir visi šitie dėmenys - ištarti balsiai ar tik mintyse - sudaro Manosios kosminės Erdvės suvirpinimą - judėjimą - Laike. Jūs esate kosminėje Manojoje Erdvėje ir Laike, ką Aš suteikiu jums kaip jūsų Evoliucijos įgyvendinimui atskaitos taškus, be kurių jūs nebūtumėte pajėgūs būti gyvi, ir net suvokiantys save erdvėje ir laike, jeigu šito jums nesuteikčiau kaip atskaitos taško jūsų viduje Aš. Ir visa tai Aš jums suteikiu iš Savęs per Savuosius tokiai funkcijai parengtus vaikus. Tai, ką jūs vadinate Energija iš Manęs, ir yra jums suteikiamas judėjimas Erdvėje ir Laike jūsų lygiu. Tačiau tas lygis skaidosi į daugelį segregacijų, ką jums perteiktas epochinis apreiškimas Urantijos Knyga pavadina trisdešimčia Manosios Energijos rūšių. Tačiau tai yra Manojo jums teikiamo judėjimo Erdvėje ir Laike pasireiškimo aplinka, kad joje pasireikštų jums reikalinga tenkinti jūsų intelektualius ir dvasinius poreikius judėjimo išraiška. Štai jūs viena iš energjjos rūšių laikote atominę energiją. Bet gi tai yra tik pakitusio judėjimo išraiška branduoliniame reaktoriuje skaidant atomo struktūrą - tai tiesiog pakeista atitinkama aplinka atitinkamiems elementams pasireikšti judėjime Erdvėje ir Laike, tuo tarpu Energija niekuo nepakitusi, dėl to jūs ir galite tai pritaikyti - atitinkamų įrenginių dėka - ir apšvietimui, ir šildymui, ir atitinkamų materialių darinių judėjimo užtikrinimui, kada įrengiate branduolinius reaktorius laivuose. Visa tai sudaro Manosios Energijos pasireiškimo atskiras formas atitinkamuose Manosios kūrinijos segmentuose, kad tos formos būtų panaudotos Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimui. Tačiau pati Energijos Substancija Manyje yra Harmonijos Vienovė Statikoje - judėjimo Manyje nėra, nes Aš Pats esu Toji Substancija - Gyvastis be Priežasties, Aš esu kaip Rojaus Trejybės Trys Lygiaverčiai Šaltiniai ir Centrai, apkabinti AŠ ESU virš Laiko ir Erdvės ir be judėjimo gryna Statika - pati toji Manoji Savastis Manyje - Buvimas AŠ ESU Savo Pilnatve - Vidinėje Tyloje tarp Trijų Šaltinių ir Centrų Ketvirtajame Visuminiame Šaltinyje ir Centre. Štai būtent šitoji HARMONIJA ir ABSOLIUTI SAVASTIS ir yra ENERGIJA. Net ir taip, kaip jūs jaučiate pasitenkinimą bendraudami su Manimi, ir su savo broliais ir sesėmis dvasioje kalbėdamiesi apie Mane, taip ir Aš jaučiu Savasties Pasitenkinimą Absoliuto lygiu bendraudamas su Savo Lygiaverčiais Partneriais ir Visuminiu AŠ ESU. Mums žodžiai tam nereikalingi - ne taip, kaip jums, kai norite išreikšti savo sampratas ir būti suprastiems kitų arba net būdami vieni pamintyti savyje, kai be žodžių negalite apsieiti nė akimirkos. Mūsų Vidinės Savasties Substanta ir yra Energija, ir Mes savaime žinome VISKĄ, nes Mes esame net daugiau už VISKĄ, nes mūsų Substanta YRA Mūsų Turinys - Gyvasis - kas Mus ir sudaro kaip Šaltinius ir Centrus - ir TAI yra toji Tyrasties Skaistybė absoliučioje Vienovėje Mūsų Savastyje Statikoje, nes Mumyse yra pati Substantos - Gyvojo Turinio - Pilnatvė. Ir toji Pilnatvė Savimi ir Savyje ir yra Energija. Ir kiek Aš beišliečiau Energijos į Rojų, į Centrinę ir Dieviškąją Visatą - Havoną - į Laiko ir Erdvės Visatas, Substanta per visą amžinybes liks Manosios Savasties Pilnatvėje tarsi iš iš Manęs nepasklido nė vienas energinis impulsas, Manoji Savasties Pilnatvė yra nekintanti. Manoji Energija - Substanta - amžina ir neišsenkanti - Gyvasis Šaltinis - Rojaus Trejybė-AŠ ESU.
Kada Aš aiškinu dabar, tai jūs negalite suvokti šio aiškinimo kaip nors kitaip, kaip tik mėgindami lyginti su savąja aplinka, kas jūsų aplinkoje yra laikoma energija. Tačiau tai yra Manosios Energijos tik formos tolimas aidas, atsikartojantis Manojo Kosmoso Laiko ir Erdvės Visatoje. Tai nėra grynoji Manoji Energija, kuri yra tik Savasties viduje esanti Šaltinių ir Centrų Substanta. Jeigu tik Mes ją paskleistume net į Savąją Buveinę - Rojų - nė kiek jos nemodifikavę, kad sumažintume jos pasireiškimo poveikį, tai net Rojuje - dėl jos galios - negalėtų būti nė vienos gyvybės formos ir rūšies, būtume tik Mes - Šaltiniai ir Centrai. Būtent dėl to Mes pagal Savo Evoliucinį Planą Save paskleidžiame sumažintos galios Energiniais virpesiais, nors jų galios neparengtas tam asmuo taip pat neatlaikytų. Būtent dėl to tokia yra ilga evoliucinių patyrimų ir modifikavimų energine forma kelionė pas Mane į Rojų, ir kuo toliau nuo Rojaus, tuo mažesnės galios turi pasireikšti Mūsų Energinių Virpesių poveikis, nes tuo daugiau yra Mano vaikų, kuriems tokia virpesių aukšta galia bus per aukšta. Štai tam Aš ir sukūriau atitinkamo lygio transformuojančias asmenybes ir centrus, kad jie galėtų tuos Mano virpesius pažeminti iki aplinkai priimtino lygio ir galios. Todėl kai yra kalbama apie jūsų planetoje dar nežinomas energijas, turėtumėte turėti mintyje, kad vietoje Mano dar nežinomos energijos, tiksliau bus sakyti Manosios Energijos dar nežinomos formos, nes Energija yra Viena - Mūsų Savasties Substanta Mumyse Rojuje.
Taip pat verta jums austi tokią mintį, kad ir Manosios Energijos formų yra tiek, kiek Man jų reikia Manosios Kūrinijos veiklai užtikrinti, įgyvendinant mano Evoliucinį Planą, atitinkamoje epochoje. Todėl pagal poreikį Aš ir modifikuoju Manosios Energijos pasireiškimo aplinką panaudodamas Savo Sūnus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją tų Energijos formų pasirodymo ir veikimo užtikrinimui toje aplinkoje pagal poreikį.
Jūs iš jums suteikto epochinio apreiškimo - Urantijos Knygos - žinote apie apgyvendintų pasaulių Šviesos ir Gyvenimo etapus, apie dvasinių asmenybių evoliucinį dvasingėjimą, siekiant net septintojo dvasios lygio, kokio dar nepasiekė nė viena dvasinė asmenybė absoliučiu lygiu, tačiau ties šita riba Manoji jums suteikta Evoliucija Erdvėje ir Laike taško nepadės - vystymasis jokiu būdu nesustos - jis gi niekada nesibaigs, todėl ir energijos formos atsiras vis naujos ir jūsų aplinkoje, kada vis daugiau Manosios kūrinijos segmentų joms turės poreikį. Todėl net ir tiesiogiai iš Manęs kilę Manieji vaikai, būdami jau amžinybėje savąja kilme, nežino - ir žinoti negali - tegali tik numanyti - priklausomai nuo kosminės įžvalgos - ir reikšti savo sampratas, kad ir Manosios Energijos formų yra be apribojimo, todėl neverta jas skaičiuoti, nes ateis toji akimirka, kada šis skaičius bus pasenęs. O dar geriau pridėti - šiuo metu pagal poreikį yra atitinkamame kūrinijos segmente panaudojama tokios energijos formos, ateityje jų kiekis gali keistis priklausomai nuo poreikio.
Kada jūs savo viduje patiriate palaimą ir džiaugsmą, jūs taip pat jaučiate, kad to nepatyrėte, kol dar nėjote Mano jums suteiktu Evoliuciniu Gyvuoju Keliu, o tai reiškia, kad tuo metu jūs dar net nežinojote apie mano teikiamus energinius virpesius nieko, nors tie virpesiai buvo visada, ir dar daugiau, jie ir tada jums buvo tiek pat prieinami, kaip ir dabar, tik jums nebuvo jokio poreikio tam, kad jų norėtumėte patirti, nes niekas jums to neaiškino, nebuvo tokio Dvasinio Mokytojo iki tavojo pasirodymo arenoje kaip Manajam ambasadoriui ir Jėzaus apaštalui, kai tu vis drąsiau, ryžtingiau, ir stipriau ėmei skelbti Mano Gyvąjį Žodį, ir vis daugiau kalbėti ir apie Mano energinius virpesius, kad šios sampratos tapo jau neatsiejama ir gyvybinga urantų mokymo dalimi. Štai dabar tu jau sužinojai, kaip ir visi kiti, kurie susipažins su šiuo Mano mokymu, daug daugiau apie Manąją Energiją negu iki tol sužinojote apie Energiją iš Urantijos Knygos epochinio apreiškimo.
Keičiasi tik Energijos formos, keičiasi energinių virpesių galia, bet energija yra nekintanti ir VIENA - tai AŠ PATS SAVASTYJE ir SAVASTIMI PILNATVĖJE.

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Tėve, už tokį mokymą - tokį nuostabų, apšviečiantį, ir išplečiantį mano - ir visų - sampratą apie Tavąją Energiją. Myliu Tave ir sakau Tau - manoji valia yra sulieta su Tavo valia, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal