35. Tėvo dvasia, Minties derintojas, mokymai apie mums skirtus išmėginimus ir išbandymus, 2008 02 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad sukūrei kūriniją mūsų patyrimo ir augimo labui. Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau, ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Mylimas Tėve, aš Tau noriu pateikti vienos iš mūsų sielos sesių klausimą, kurį ji paklausė mūsų Forume ir paprašė mane, kad šito paklausčiau Tavęs – kokie yra mūsų išmėginimai ir išbandymai?

 

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, visi mano mylimieji vienodai, bet taip, tarsi kiekvienas iš jūsų būtumėte Mano vienas vienintelis vaikas visoje kūrinijoje. Šitokia Mano meilė yra kiekvienam beribė ir Mano troškimas yra begalinis, kad jūs visi, iki vieno, Mane pajaustumėte savo viduje; ir tada patys pamatytumėte, kokie gi jūsų yra išmėginimai ir išbandymai.

Šiandien absoliuti jūsų dauguma net ir nesusimąstote, kad jūs esate išmėginami, išbandomi Mano kitų vaikų, visiškai arti jūsų esančių savo energetiniu pavidalu, tačiau tarnaujančių visų jūsų gerovei ir Mano meilei, kurią jie jaučia savo viduje.

Ir jie jums padeda įveikti jums kylančias kliūtis ir problemas, kad tik geriau būtų jums, ir visai aplinkai. Tačiau bėda yra tokia, kad jūs kaip pamišėliai, jūsų supratimu, bėgate kažkur ir bijote sustoti, apsidairyti, o kur gi bėgate, ar iš viso ta kryptimi reikia bėgti, ir ar reikia bėgti?

Štai jums ir pirmasis išmėginimas – susimąstyti, kaip gyventi su savo sielos broliais ir sesėmis, kaip prisidėti, kad būtų geriau ne tik jums asmeniškai, bet ir visumai.

Jeigu jūs klojate asfaltą ir jį paklojate nekokybiškai, o tai reiškia, kad jį paklojate blogai, ar tai nėra jūsų išbandymas, kad jį klotumėte gerai, nes blogai paklojus, tuoj ir vėl kelias taps duobėtas ir kiti juo važiuojantieji negeru žodžiu minės ir tuos, kurie klojo, ir tuos, kurie užsakė jį pakloti, kad nepasirūpino kokybišku darbų atlikimu.

Ir tai yra jūsų išmėginimas nuoširdaus, ir su meile išreiškiamo, požiūrio tiek į savo darbą, tiek į savo sielos brolius. Jeigu ką nors padarote be meilės, reiškia šito Mano išmėginimo jūs dar neišlaikėte, jums dar reikia ties tokiomis jūsų charakterio išbandomų gerųjų jo savybių atskleidimu padirbėti.

Mano išmėginimai – tai nėra milžiniškų rekordų pasiekimas ir nepaprastų darbų atlikimas. Tai KIEKVIENOJE VEIKLOJE, ATITINKANČIOJE MANO MEILĖS VALIĄ, savęs atskleidimas irgi tokio, kuris atitinka Mano meilės virpesius, kuriuos jūs kiekvienas jau esate gavę iš savojo vidaus, per Mano dvasią, jūsų Minties Derintojus. Jeigu tik jūs pajuntate Manosios meilės virpesius, tą patį akimirksnį jūsų požiūris į savo veiklą ima keistis taip, kad jis priartėja prie Manojo požiūrio – daryti visus darbus su meile ir iš mielės Man. Ir tai yra jūsų išbandymai kiekvienoje veiklos sferoje ir kiekvienoje jūsų gyvenimo sferoje – kaip jūs elgiatės tarpusavyje, darbe, su vaikais šeimoje, sutuoktiniai tarpusavyje, visa tai ir yra išmėginimai jums.

Ne vieną kartą aš tau sakiau, ir dabar kartoju, kad visa Manoji kūrinija yra tarpusavyje susieta gyvoji sistema. Jūs einate per ją, priiminėdami savo asmeninius sprendimus, kurie jums turi atitinkamų pasekmių. Aš jums suteikiau laisvą valią ir savo dalelę, jūsų Minties Derintojus, kurie jus veda iš vidaus meilės, gėrio, grožio, gailestingumo kryptimi. Ir veda kiekvieną individualiai. Tačiau Mano vedimas iš vidaus daugiausia yra skirtas jau ateities gyvenimui po prisikėlimo sielos pavidalu, nes Mano mokymai dabar perdaug pralenkia jūsų sumaterialėjusią visuomenę, kad jos nariai išgirstų tokius subtilius ir tylius Mano meilės mokymus, perteikiamus kiekvienam iš vidaus. Tuo tarpu tos jūsų sielos brolių ir sesių sielos, kurios jau pajunta Mano vedimą iš vidaus, ir pačios ima dalintis savuoju patyrimu ir sampratomis, kaip pagerinti tamsią visuomenę. Ir jos pačios buriasi į grupes, į kolektyvus, kad šitą Mano jiems siunčiamą kiekvienam individualiai dvasinę šviesą sustiprintų ir perteiktų visuomenei.

Nors Mano asmeninis vedimas ir numatytas jūsų ateičiai, po prisikėlimo, bet jau dabar kai kurie iš jūsų atlaikė išbandymą, kada jūsų siela ima ne tik pati keltis, bet ir kitus žadinti iš dvasinio sąstingio miego. Taip kai kurie mano vaikai pakyla į aukštesnį Manojo veikimo lygį, kad KOLEKTYVIAI imtųsi KITŲ savo sielos brolių ir sesių žadinimo iš užsitęsusio dvasinio letargo miego, kad ir šie Mano vaikai išgirstų apie Mane ir apie Mano dvasinę šeimą, kurioje kiekvienam yra skirta išmėginimų, kurie visus suartina ir apjungia į bendrą šeimą – kūrinijos šeimą.

Tačiau be Manojo vedimo iš vidaus, jūs visi turite ir daugybę kitokių Mano vaikų, kurie jus moko iš išorės, kad tik kuo geriau išlaikytumėte Mano jums skiriamus išmėginimus – tapti labiau mylinčiais ir gailestingais kas akimirką gyvenančiais doroje ir tiesoje.

Jūs esate girdėję apie angelų darbus. Tačiau jų yra įvairių kategorijų, Vieni iš jų rūpinasi kai kurių iš jūsų asmeniniu mokymu, kiti rūpinasi grupiniu mokymu, dar kiti sieka pažangos tarp skirtingų rasių, tarp religijų, dar kiti suveda žmones ir tikrina juos tolimesniam bendradarbiavimui. Jūs net turite savo vadinamuosius amūrus, meilės strėlėmis sužeidžiančius jūsų širdis. Ir jeigu tik jūs žinotumėte, kiek daug pastangų jie įdeda, kad sukurtų jums tokias aplinkybes, kuriomis iki tol nepažinoję vienas kito žmonės susitinka ir pradeda draugystę. Tačiau toks patikrinimas jokiu būtų neužkerta kelio jūsų pačių laisvos valios panaudojimui. Ir labai dažnai, net perdaug dažnai, savo laisvą valią jūs panaudojate vien tik savo ambicijų tenkinimui, ir neišlaikote išbandymo, kad ir toliau liktumėte su tuo žmogumi ir tęstumėte bendrą veiklą ar net bendrą šeimyninį gyvenimą, jeigu tai priešingų lyčių Mano vaikai.

Ir tai įvyksta vien tik dėl to, kad jūs neišgirstate Manojo jums vedimo iš vidaus – į visus žvelgti su tokia pačia meile, kaip į kitus Mano vaikus, kuriuos Aš myliu lygiai tiek pat, kaip ir jus, kiekvieną.

Jūsų visų išmėginimai, visada yra jums neskausmingi. Kančia ir skausmas atsiranda tik tada, kada jūsų akys ir mintys nemato ir negirdi Manęs savo viduje, o atsiduoda jūsų egoistinio proto begaliniams troškimams, kurie jus ir nugramzdina į tamsą ir kančią, kada fizinis kūnas patiria skausmą, ligą, traumas, depresiją, net savižudybę.

Tačiau visa tai tik liudija, kad Mano išmėginimai, skirti jums, jūsų pačių buvo atmesti ir jūs pasirinkote savo sprendimus, kurie jus nuvedė tolyn nuo Manęs. O kuo toliau nuo Manęs yra jūsų vidinis aš, tuo daugiau sirgs ir kentės jūsų kūnas, tuo dažniau jūs pateksite į tokias padėtis, kuriose jūs nebežinosite, kaip rasti išėjimą iš kančios požemio, kaip patirti gerą žodį net iš savo artimųjų, kurie gyvena drauge su jumis, kurie dirba drauge su jumis. Tačiau šitoks išmėginimas yra ne Mano jums siųstas. Tai jūsų pačių pasirinktas kelias, ieškoti išbandymų jūsų pačiu vis labiau augančiam ego.

Pažiūrėkite, kiek yra jūsų pasaulyje turtingų, materialiu požiūriu, žmonių, ir nė vienas iš jų neturi palaimos, nejaučia vidinės ramybė, nes neišlaiko Mano jiems siunčiamų išmėginimų – su meile dalintis DORAI uždirbtais turtais. Štai koks Mano jiems yra siunčiamas išbandymas, kuris nereikalauja jokių fizinių papildomų pastangų – reikia tik tai, kas jau YRA JŲ SUKAUPTA, PASIDALINTI SU KITAIS SIELOS BROLIAIS IR SESĖMIS. Tačiau koks milžiniškas yra slenkstis, kurio niekaip negali įveikti tie jūsų sielos broliai ir sesės, kurie siekia vien tik materialaus turto savanaudiškais tikslais, ir dar net nustumdami kitus tame kelyje į turto gausinimą sau. Ir tuo pačiu kyla pasipriešinimas tokiems žmonėms iš tokių pačių savanaudžių Mano vaikų, irgi siekiančių didesnių turtų, ir dar toje pačioje sferoje. Tada jie tarpusavyje pradeda kariauti. Ir susilaukia didelio skausmo ir kančios šeimoje. Ir labai dažnai jie Mane keikia, kad Aš jiems pasiunčiau tokius nepelnytus kentėjimus, jų šeimoms, jų vaikams, nors Aš juos lygiai taip myliu ir rodau tą pačią šviesą, kaip ir visiems kitiems.

Ir šituo išmėginimu Aš ir šviesinu kūriniją – kada tik toks savanaudiškai gyvenęs Mano sūnus nušvinta, tada jis ima kitaip žvelgti į savo gyvenimo prasmę ir savo turtą ima naudoti daug prasmingiau.

Kada Aš jums pasakoju apie jūsų išmėginimus, tai jūs niekada nė mažiausios minties neturėkite, kad Aš jums siunčiu griovimus, žemės drebėjimus, mirtį, potvynius, audras, uraganus, ugnikalnių išsiveržimus, ir visų šių stichinių nelaimių metų žūstančius Mano vaikus, tiek senus, tiek jaunus, tiek vaikus.

Šito Aš nedarau, ir niekada nedariau. Tai tik jūsų tamsus ir įbaugintas protas ima kaltę versti nekaltam Man.

Jūs patys galite visus šituos stichinius reiškinius sušvelninti, jeigu tik jūs patikėtumėte net ir Manojo sūnaus, kuriam aš perteikiu šitą pamokymą, sakomais žodžiais, kad jūsų aukštesni energetiniai virpesiai apramintų net stichines jėgas. Tačiau jūs iš jo šaipotės, kai kurie, nevisi, ir netikite jo nuolat kartojamais žodžiais. Tai irgi jūsų išmėginimas – patikėti didesne šviesa, negu šiandien jums atrodo, kad ji yra tokia reali. Šis mano sūnus Manimi PATIKĖJO, dėl to Aš jį ir pasirinkau nešti Mano gyvą žodį jums visiems, ir ne tik čia, jūsų krašte, bet visoje Urantijoje, kur tik jis beatsidurtų. Toks jam yra išmėginimas, kad jis Manimi dar daugiau pasitikėtų ir atsiremtų į Mano vedimą iš vidaus dar stipriau. Juk ir jūs patys sakote, tam, kam daug duota, iš to ir pareikalauta bus daug. Aš šį savo sūnų pasirinkau savo ambasadoriumi, savo pasiuntiniu skelbti Mano gyvą žodį, mokyti jus, gydyti jus Mano vardu, dėl to ir jam kitokie Mano suteikiami išmėginimai, kurie tinka jam, bet netinka jums.

Tačiau jūs visi turite žinoti, kad Mano išmėginimai jums visiems visada skirti jūsų labui, jūsų augimui, jūsų gyvenimo palengvinimui, harmonizavimui, susisteminimui, kad pamatytumėte vis plačiau ir giliau, jog jūsų planeta, ir joje gyvenanti žmonija, yra tik mažytė dalelė Mano milžiniškos kūrinijos ir dvasinės šeimos. Ir visa kūrinija, ir visa šeima per visą ateities amžinybę yra išbandoma ir išmėginama vis didesniu ir skaistesniu savo šviesėjimu per gyvą ryšį su Manimi ir tarnaujant vienų kitiems, o tuo pačiu ir Man, meilės ir gėrio darbais iš meilės Man ir visai kūrinijai, ir vien tik laisva valia, be jokio, net ir menkiausio prievartos ar baimės šešėlio.

 

Algimantas:

Mylimas Tėve, ačiū Tau už tokį nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.                 

--------

Mielieji, Tėvo žodžiai ir stiprina, ir apšviečia. O tai reiškia, kad mes turime vis glaudžiau ir artimiau su Juo palaikyti savo gyvą ryšį. Tada visi išmėginimai bus įveikiami. Su Tėvu įmanoma viskas.

 

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal