39. Tėvo mokymas apie religinius ritualus, perteiktas Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje per pamaldas Velykų išvakarėse, 2008 03 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas apie religinius ritualus, perduotas 2008 kovo 22 dieną Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje per pamaldas Velykų išvakarėse.

-----------------------------------

Tėvas:

Mano mylimi vaikai, visos jūsų religinės šventės turi prasmę tik tada, kada jūs bendraujate su Manimi gyvai.

Religinė vertė yra tik tada, kada jinai jus paverčia gyvais šitos religijos nešėjais.

Jeigu jūs nešate religiją atsivėrę Man, šitoji religija tampa taip pat gyva, koks esu gyvas ir Aš.

Kiek jūs nuo Manęs nusigręžiate, bet nešate tik patį ritualą, tiek šitoji religija ir verta ritualo, nes joje stinga Mano meilės virpesių, kuriuos jaustų atsivėrusi siela.

Dėl to Mano vaikai, kurie pranoksta ritualą, net ir tie, kurie suvažiuoja, kad atliktų ritualą, tokie, atsivėrę Mano vaikai, ima patirti Mano meilės virpesius ir palaipsniui jiems atpuola ritualo prasmė ir vertė. Jie pranoksta šitą ritualą. Jie perauga jį.

Ir tada jiems iškyla didžiulis skausmas, kaip prisiderinti, kada kiti švenčia, pasinaudodami vien tik išoriniu ritualu, daugybę religinių švenčių.

Ir kaip augti jiems patiems, jau jaučiantiems Mano virpesius savo viduje, kad neįskaudintų tų, kurie dar nėra tiek Man atsivėrę ir kuriems ritualas yra svarbus; ir jie laikosi šito ritualo?

Dėl to ir jūs švęskite religines šventes taip, kaip šventė jūsų tėvai. Švęskite. Tačiau, visą laiką būkite nuoširdūs, sąžiningi, dori, nebijokite ištarti prie stalo doros ir tiesos žodį. Sakykite jį su meile, nes, jeigu jūs tarsite be meilės, tas žodis gali įskaudinti kitus, o esate jūs Mano visi vienodai mylimi vaikai.

Aš nenoriu, kad jūs griautumėte ritualus vien dėl to, kad iškeltumėte savo šviesą, nors yra, iš tikrųjų, ta gyvoji šviesa.

Kada jūs susirenkate tarpusavyje, jau šiek tiek prašviesėję, jau ir patyrę Mano meilės virpesius, tarpusavyje, galite pasidalinti plačiau, giliau ir apie Mane, ir apie Mano, prisikėlusį ir visada esantį gyvą, Sūnų, jums žinomą Jėzaus vardu. Tačiau nevisi gali ištverti tokius žodžius, kokius sakote ir su meile.

Dėl to, jūs turite būti išmintingi. Semkitės ir išminties iš Manęs. Jūs negausite išminties iš knygų.

Tik iš Manęs gausite išmintį. Knygos suteiks jums jau didesnį pažinimą ir žinojimą.

Tačiau, išmintis ateina iš gyvo ryšio su Manimi. Kaip pritaikyti tas žinias, kaip pritaikyti tą žinojimą, jūs gausite iš Manęs.

Bet Aš taip pat noriu jums pasakyti, kad tai, ką sako Algimantas, Aš jam tai perduodu. Ir jis gali pasakyti daugiau, bet Aš jam taip pat neleidžiu pasakyti, nes ir jūs apaksite nuo to; ką ir jūs kitiems galite pasakyti ir apakinti kitus.

Dėl to ir dabar tai, ką jūs išgirsite iš jo, žinokite, tai yra mažytė dalelė tos tiesos, kurią jis išsako, bet, išsakydamas, jis nori jus apšviesti, pakelti, kad jums būtų lengvesnis gyvenimas ir bendravimas tarpusavyje, kad jūs patirtumėte, jog, iš tikrųjų, jūs bendraujate vieni su kitais kaip Mano vaikai, kaip sielos broliai ir sesės, ne tuščiais žodžiais, bet pripildydami šituos žodžius dvasiniu turiniu, Mano meile, Mano virpesiais, kurie yra neatsiejami nuo jūsų.

Tik jūs galite atsiskirti nuo šitų virpesių.

Ir, jeigu jūs, net ir kaskart, tuos pačius žodžius girdite iš Algimanto, atsiverkite Man, bendraukite su Manimi, jūs neįsižeiskite dėl šitų nuolat kartojamų žodžių. Jie yra kartojami, ir bus kartojami dar daugybę metų, nes daug yra tų Mano vaikų, kuriems reikalinga šitą nuolat kartoti.

Dėl to Aš jums sakau, Mano mylimieji vaikai, šita jūsų šventė lygiai taip pat turi prasmę tik tada, kada jūs atsiveriate Man. Kada jūs atsiveriate tam, kas yra jūsų viduje, jis prisipildo to, ką Aš suteikiu visai kūrinijai. Tas turinys, toji kokybė, teka iš Manęs. Jūs šitos kokybės, šitų savybių negalite sukurti vien tik savo valios pastangų dėka. Šitą Aš suteikiu jums, iš meilės jums, ir tiktai jūsų valia gali atverti šitą nuostabų, kol kas tuščią, indą, ir pripildyti Manosios meilės nektaro, ar laikyti jį užkimštą. Ir, nepaisant to, Aš jus myliu lygiai taip pat, net kada jūs esate pilni Manosios meilės, kada atkemšate savo indą ir prisipildote Mano meilės virpesių.

Dėl to Aš jums ir dabar sakau, kad Mano Sūnus, kurį jūs žinote Jėzaus iš Nazareto vardu, kada prisikėlė, jis pakilo pas Mane. Jūs sakote, pakilo pas Tėvą iš dešinės. Jis nepakilo pas Mane iš dešinės. Jis nepakilo pas Mane iš kairės, nes Aš neturiu nei dešinės, nei kairės.

Aš neturiu pavidalo. Aš neturiu formos. Aš esu Visaapimantis.

Jis atvyko pas Mane į Rojų, kaip pas asmenį, kaip pas asmenybę, ir asmenybių Šaltinį, ir ten jis gavo iš Manęs įgaliojimą valdyti visą, savo sukurtą, visatą drauge su savo Visatos Motina Dvasia, sukurtą bendrai, bendrų pastangų dėka, sukurtą tokią, kokį evoliucinį planą Aš prieš tai buvau pateikęs. Ir iš Manęs jis gavo patvirtinimą, kad šitą savo planą, šitą plano dalį jis buvo nuoširdžiai, sąžiningai, ir su meile, įgyvendinęs.

Ir dėl to Aš jam suteikiau aukščiausią valdžią Vietinėje Visatoje, kad jis ją toliau naudotų Mano meilės vardu, ir Mano meilės veiksmais, kad jis siektų šviesti taip, kaip iki šiol švietė, net ir būdamas, Sūnumi Kūrėju, aukščiausiu visatos valdovu. Kad ir dabar, būdamas absoliučiu Vietinės Visatos Valdovu, bet pasidalinęs šitą absoliučią valdžią, savo valia, laisvu noru, su savo Partnere, Vietinės Visatos Motina Dvasia, drauge šviestų toliau, Man net nesikišant į šitą valdymą, nes Aš esu suteikęs jam absoliučią valdžią šitoje Visatoje; nes jis užsitarnavo, nusipelnė šitos nuostabios aukščiausios valdžios, perėjęs per žmoniškąjį įsikūnijimą jūsų pasaulyje, ir prisikėlęs, prisikėlęs, kad amžinai gyventų jūsų širdyse, atsivėrusiose širdyse.

Jeigu jūs neatveriate širdies Man, neatidarote širdies durų Jėzui, tada jums belieka, prislegiantis jus, ritualas, kurio jūs ir laikotės, bet jisai jums nesuteikia palaimos, nesuteikia sustiprinimo, nesuteikia ramybės, nesuteikia paguodos, jis jus išgąsdina, ir toliau prislegia.

Aš jums suteikiau savo Sūnų, kad jis atneštų šviesą apie Mane, ir jis nešė šviesą, ir jis kalbėjo apie Mane, kalbėjo, kaip apie Meilės ir Šviesos Tėvą, kuris neturi jokių bausmių, jokios mirties.

Jis turi amžinybę savo glėbyje, ir praskleidžia ją prieš kiekvieną savo vaiką.

Tik tas vaikas gali atsisakyti šitos amžinybės savo laisva valia, nes šitą laisvą valią suteikiau Aš.

Ir jūs kiekvienas turite laisvą valią pasirinkti: ar laikytis tiktai tamsos ritualo, ar žengti pas Mane Mano gyvuoju keliu, kokį ir parodė jums Jėzus, atėjęs tarp jūsų, ir kokį jūs galite parodyti kitiems, gyvendami su Manimi, atradę Mane savyje, jausdami, patirdami Mano Asmenį savyje.

Jūs dabar kalbate apie Jėzų kaip apie savo Viešpatį. Kada jūsų širdis atsivers, tada jūs pamatysite, kad jūs patys tapote Jėzumi. Jūs patirsite savo vidumi, kad jūs esate, kiekvienas, Jėzus, nes Aš neturiu kitų Sūnų – Visi Mano Sūnūs yra Šviesos ir Meilės Sūnūs.

Aš Jėzų jums ir atsiunčiau, kad parodyčiau, žmoniškuoju pavidalu, koks turi būti Mano Sūnus, ir jis pademonstravo savo gyvenimu šitą kelią. Jis parodė kryptį, kad jūs turite sukurti dangaus karalystę – savo širdyje.

Dabar jūs girdite iš Algimanto sakomus žodžius – visa kūrinija yra šitoji dvasinė šeima, kurioje pasireiškia brolystė. Visa šita šviesa yra parengta jūsų dvasiniam žaidimui, kokį sugalvojau Aš – jūsų visų Tėvas, ir kiekvieno Tėvas, iš meilės jums. Ir šitoji meilė yra amžina.

Dėl to jūs, eidami Manuoju keliu, šitą žaidimą žaisite amžinai vis labiau ir labiau besiplečiančioje Mano kūrinijoje. Ir jūsų visą laiką patyrimai nesikartos. Jums niekada nebus nuobodu. Jūs žaisite kaip maži, nuoširdūs vaikai, bet visą laiką augdami dvasioje, ir artėdami link Manęs.

Tačiau net ir stovėdami Mano paties Asmens akivaizdoje, net ir taip, kaip stovėjo Mano akivaizdoje jūsų visatos Viešpats, Jėzus Kristus, Mano Sūnus Kūrėjas, bet ir tada jūs išliksite lygiai taip pat Mano vaikai, vis labiau ir labiau jaučiantys pasitikėjimą Manimi, nuoširdų pasitikėjimą, kaip dabar nuoširdžiai tiki jūsų vaikai, bet jūs seniai busite palikę savo vaikiškumą, jūs seniai būsite tapę jau dvasinio brandaus asmens pasireiškimu bet kurioje kūrinijos dalyje, kur bus reikalingas jūsų sprendimas ir veiksmas. Ir štai tokį žaidimą jūs žaisite visą savo amžiną gyvenimą.

Jums pasirinkti – ritualas ar Mano kelias.

Žinokite, ritualas – tai nėra Mano kelias, jeigu, bevykdydami šitą ritualą, besilaikydami jo, jūs taip ir neatsiveriate Man.

Aš jus kviečiu pas Save. Mano kelyje jūs turėsite tik vieną ritualą – bendrauti su Manimi, ir, prisigėrus Manosios meilės, dalintis ja tarnystėje.

Ir tai – amžinas ritualas, kuris jums niekada neatsibos, nes jis yra gyvas, nes Aš esu šito ritualo Šaltinis.

Ir jūs tapsite lygiai taip pat Mano gyvi, amžini meilės ritualo skleidėjai savo asmeninėje tarnystėje visos kūrinijos šviesos labui.

................................................................................................................................................

 

Algimantas:

Ačiū, Tau Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

 

Mielieji, pamąstykite, kiek jūsų aplinkoje jus vis dar veikia ritualas. Kiek jūs esate nuo jo išsilaisvinę? Kiek jam atsidavę? Kiek esate atsidavę Tėvui, kuris su tokia meile kalba mums visiems šviesos žodžius, kurie turi pasiekti mūsų sielas?

    

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal