38. Tėvo mokymas, kurį Jis pats paprašė paskleisti visiems, 2008 03 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Šį Tėvo mokymą Jis paprašė priimti pats ir paskleisti visiems.
Paprastai, kada bendrauju su Tėvu, o bendrauju su Juo angliškai, aš jam pateikiu klausimus arba prašau Jo mokymų, kokie man tuo metu yra būtini. Ir dar visada pasiklausiu Jo, ar galiu kokius nors perduodamus mokymus patalpinti mūsų svetainėje, juos paviešinti. Tačiau šį kartą vos tik pradėjau su Juo bendrauti, kai Jis paprašė manęs, jog tai, ką pasakys, užrašyčiau ir paskleisčiau visiems. Todėl man dar reikėjo pasiruošti kompiuterį, kad užrašyčiau, nes tikrai neplanavau Jo mokymų dabar užrašyti. Bet Tėvo buvo kitokia valia. Todėl skaitykite Jo mokymo vertimą į lietuvių kalbą. Originalą anglų kalba išsiunčiau į Jungtines Valstijas. Tai pat įdėsiu ir į mūsų svetainės angliško varianto Forumą:
------------------------------------------
Tėvas:

Mano mylimas sūnau, kaip ir visi kiti Mano mylimi vaikai, Aš kreipiuosi į visus jus per savo ambasadorių, kurį jūs žinote Algimanto vardu, kad šitas mokymas būtų prieinamas jums visiems.
Aš sakiau per savo mylimus vaikus, kuriuos jūs pavadinote pranašais, kad jūs neturėtumėte žaisti savo savanaudiškų žaidimų išaukštindami save, o ne tarnaudami vieni kitiems Manojoje meilėje ir tiesoje. Ir jūsų planeta patyrė daugybę konfliktų, kurie pareikalavo net milijonų jūsų sielos brolių gyvybių. Šitos gyvybės buvo labai brangios ne tiktai Man, bet taip pat ir jums, nes jos nebegalėjo atkurti savęs, kad jūsų biologinį išsivystymą vainikuotų aukštesnėmis rasėmis, kurios būtų buvusios imlesnės intelektualiems, ir ypač dvasiniams mokymams ir pažinimui.


Atėjo laikas jums išgirsti, kad jūsų biologinis ir dvasinis vystymasis sumenko iki paties žemiausio lygio, palyginus su visomis kartomis nuo tų laikų, kada jūsų sielos brolis, Mano Sūnus Kūrėjas, Mykolas, savo visatai save padovanojo kaip Jėzus iš Nazareto. Nuo tos akimirkos, kada jūsų planetoje švietė nuostabi ir ryški žvaigždė, jūs visą laiką degradavote.
Jūs turite suvokti, kad jūsų materialus vystymasis neturi prasmės, jeigu jūs prarandate savo vidinį gyventoją, kurį jūs vadinate savo siela. Jūs turite Mano dvasią, Minties Derintoją, kuris taip pat gyvena jūsų viduje. Bet Aš niekada neprarasiu nė vieno iš jų, tuo tarpu jūs esate tokioje padėtyje, kada balansuojate ant savojo išlikimo bedugnės krašto. Jūs vystėte, ir vystote, savo materialųjį gyvenimą taip, kad jį sunku ir beatpažinti, tačiau šitoji kaina yra perdaug didžiulė – jūsų biologinis degeneravimas ir dvasinis degradavimas.
Dėl to vieną iš jūsų Aš pasirinkau savo ambasadoriumi, kurį kai kurie iš jūsų žinote Algimanto vardu, ir kuris šiuo metu gyvena Lietuvoje, kaip šiuo metu jūs vis dar skirstote Urantiją į atskiras valstybes. Aš jį įgaliojau perduoti Mano mokymą jums Manuoju vardu, kurį jūs žinote kaip jūsų Tėvą, kaip Jėzaus Tėvą, kai Visuotinį Tėvą. Ir šitoji žinia jums yra perduodama per jį.


Jūs turite apmąstyti šitą žinią ir Manuosius žodžius, kad suteiktumėte jam paramą, nes Aš jį rengiau aukštai misijai, kad jus suvienytų visame šitame pasaulyje į Manosios ryškios šviesos mažas saleles. Jūs turite tarnauti Man padėdami jam įvykdyti šitą jo misiją Manuoju vardu, ir kurią jis tikrai užbaigs.

 

Dėl to Aš suteikiu šitą mokymą JUMS, KAD ŽINOTUMĖTE, JOG ŠIANDIEN AŠ VEIKIU IR MOKAU URANTIJOJE PER SAVO PASIUNTINĮ ŽMOGIŠKUOJU PAVIDALU, IR KOKIU JIS IR GIMĖ KAIP ŽMOGUS, KOKIU IR JŪS ESATE GIMĘ KAIP ŽMONĖS, IR TUO METU, KAI JIS ATSIRĖMĖ Į MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS, JAM IR BUVO SUTEIKTOS MANO AMBASADORIAUS IR JĖZAUS-ŠEIMININKO SŪNAUS KŪRĖJO APAŠTALO PAREIGOS.
Jūs aplinkui tikrai matote, jog žmogaus dvasinio vystymosi tamsios spalvos yra perdaug tirštos, kad jas išsklaidytumėte, jeigu jūs patys nesikeisite ir nesusivienysite į tikrųjų sielos brolių, Mano sūnų ir dukrų,, šeimą. Todėl atėjo tas metas, kada jūs turite pradėti išplėsti savo požiūrį į Mano kūriniją ir pažvelgti į ją kaip į tokią, kuri prasideda kiekviename iš jūsų, net ir dabar, būtent šitą pačią akimirką.


Aš tikrai trokštu kreiptis į jus, kad jūs paskirtumėte septynias minutes Man kiekvieną dieną. Tai nėra daug, bet pabūkite su Manimi bent septynias minutes, kasdien, nuoširdžioje komunijoje savomis ir nuoširdžiomis mintimis. Aš tikrai trokštu pasikalbėti su jumis apie jūsų kasdienius džiaugsmus ir nerimus. Aš tikrai trokštu parengti jus naujam etapui jūsų misijos, kurią jūs atliktumėte padėdami Algimantui įvykdyti Mano jam duotą misiją. Tai yra naujojo etapo tik pati pradžia jūsų pasauliui vystantis link Manęs, link Manojo asmens, kuris jus visus suvienija Manojoje gyvoje visos kūrinijos šeimoje, kuri netrukus tikrai atsiskleis jums naujais atspalviais, kai tik jūsų horizontai bus išplėsti.
Mano mylimi vaikai, Aš prašau jūsų šituo kreipimusi, paskirti septynias minutes Man, ir jūs tikrai patirsite naujų stebuklų, kurie jums suteiks daugiau šviesos net ir šitai pačiai ką tik jums perteiktai Mano žiniai.


Aš taip pat jūsų prašau pasidalinti šita žinia su kiek įmanoma daugiau jūsų sielos brolių ir sesių. Jūs turite žengti patį pirmąjį žingsnį savo daug didingesnės gelmės tarnystėje.
Aš myliu jus visus. Aš myliu jus kiekvieną, kadangi Aš jums padovanojau net savo dalelę, kad būtumėte aktyvūs bendradarbiaudami su Manimi, ir tarpusavyje, tarnaudami Man.
-----------------
Šitas mokymas suteikia peno pamąstymui tiek apie mūsų dabartį, tiek ir apie mūsų ateitį - ko mes siekiame, kur yra nukreiptas mūsų žvilgsnis, kur atsukta mūsų siela-širdis, į Tėvą ar dar ne į JĮ? Ar ne vien tik materija, o tuo pačiu vien tik iliuzija egzistuojame, kada siela prašo ir dvasinio gyvojo vandens?


Pamąstykime.

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal