45. Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas apie gailestingumą, 2008 05 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Amžinojo Sūnaus mokymas perduotas 2008 05 30 Rojaus Trejybės šventovėje.

 

Algimantas:

Mylimas Amžinasis Sūnau, aš dalinausi savo dvasiniais patyrimais su savo sielos broliais ir sesėmis iš per šias mūsų pamaldas, ir pasakojau ir apie bendravimą su Tavimi. Aš dabar esu pasirengęs perduoti Tavo mokymą, skirtą mums visiems, jeigu Tu manai, kad galiu jį šiuo metu priimti:

 

Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina-Brolis:

 

Mylimas mano broli, Aš esu tas Antrasis Centras ir Šaltinis, kurį jūs vadinate Rojaus Antruoju Centru ir Šaltiniu pagal jums pateiktą apreiškimą. Bet Aš esu daugiau negu šitas jūsų apreiškime pavadintas Antrasis Šaltinis ir Centras.

Aš esu jus visus apjungiantis dvasiniame glėbyje, nes jūs iš Manęs gaunate tą dvasinę, paskleistą per visą kūriniją, grandinę. Be Manosios grandinės jūs nepajėgtumėte dalyvauti šitame, jums kiekvienam padovanotos asmenybės dovanos atskleidime per gilesnę dvasinę įžvalgą.

Jūs negalėtumėte bendrauti vieni su kitais be pikto žodžio, nes iš Manęs ateina ta gailestinga banga, kuri suminkština jūsų širdį, suminkština jūsų sielą net jeigu jūs ir esate užsiskleidę mums kaip Dievui.

Vis tik kiekvienas jūs turite tam tikrą minkštumo pojūtį. Kada norite, kad jums kažkas taikytų asmeninį veiksmą, jūs norite, kad tas veiksmas būtų gėrio pasireiškimas, ir šitas jau noras yra suteikiamas su Manuoju atspalviu, gailestingumo atspalviu. Dėl to, Aš jums suteikiu tą gailestingumą, kokį tegali suteikti tas Begalinis Šaltinis, kuriame gailestingumo niekada netrūksta.

Būkite gailestingi vieni kitiems. Niekada neteiskite vieni kitų, kad ir koks būtų jums, žmogiškuoju žvilgsniu, žiaurus, net ir prieš jus įvykdytas veiksmas.

Būkite gailestingi,.ką demonstravo ir jūsų Sūnus Kūrėjas, kada kankinosi ant kryžiaus. Jis išliko gailestingas, gailestingumą gavęs iš Manęs.

Ir jūs niekada nepristigsite jo. Atsiverkite Tėvui. Bendraukite su Tėvu, nes jūs turite Jo dalelę kiekvienas savo viduje, ir šitoji dalelė skatina jus pamilti vienas kitą, o Aš jus nuspalvinsiu gailestinga meile. Tokia meile, kuri niekada nepristigs kantrybės.

 

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli.

 

Aš garbinu Tave Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese. Garbinu ir šlovinu. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.  

-------------------------------------------------------------------------

Mielieji, štai iš kur mes būname kantrūs – gaudami Amžinojo Sūnaus gailestingumą.

Iš Tėvo gauname galingą meilę.

Išmintį suteikia Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo – Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sesė.

Ir JIE VIS TRYS rūpinasi mumis, kad tik mes taptume geresni, mylintis, kantrūs, ir išmintingi savo veiksmais.

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal