21. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas-atsakymas apie demokratiją, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 11 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:
Mylimas Nebadono Mykolai, daugumai žinomas Jėzaus vardu, prašau tavo išplėsto paaiškinimo teiginiui, kurį mačiau parašytą ant tvoros – Demokratija tai – kai žmogus nori ir gali. Lietuva – demokratinė valstybė.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis-Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu Tave, atsiverdamas Tau, atsiduodamas Tavo vedimui iš vidaus. Aš garbinu ir šlovinu Tave, patirdamas tą jungtį savąja gyvastimi su Tavimi, ir gauta iš Tavęs.
Ir aš dabar esu pasirengęs suteikti ir Mykolo mokymą, Tavojo Sūnaus Kūrėjo, atsakant į šitą mano dvasios sesės Violetos klausimą, išplečiant tą mintį.


Jėzus:

Mano mylimieji dvasios broliai ir sesės, aš džiaugiuosi, ir DRAUGE SU JUMIS GARBINU ROJAUS TREJYBĘ, PRISIJUNGĘS PRIE JŪSŲ KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS.

Kokia nuostabi – kad jūs matytumėte! – JŪSŲ SPINDINTI ŠVIESA šitoje, kol kas, tamsos apimtoje jūsų planetos naktyje. Aš visą laiką jumis PASITIKIU, ir visą laiką jus vedu taip, kaip veda Rojaus Trejybė iš vidaus, prisijungęs prie Jos per savo Tiesos dvasią.
Aš jums dabar suteikiu šitą nuostabų mokymą, norėdamas SUSTIPRINTI jus.
NEPRARASKITE šito šviesos kelio. Visada jame drąsiai remkitės į mano ir jūsų Tėvus – Rojaus Trejybę, kad galėtumėte žengti manuoju žingsniu, net ir pranokstančiu jį, nes jūs garbinate Tą, ko aš tuo metu negalėjau mokyti garbinti mano dvasios brolius ir seses. Jūs turite laisvesnę aplinką negu ją turėjau aš.

Todėl DŽIAUKITĖS ir MĖGAUKITĖS ta laisve, kurią turite dabar.

Demokratija – tai yra POLITINĖ NUOSTATA, ir galėjimas ir norėjimas dar nereiškia demokratijos. Demokratija tai yra tada, kada dauguma pareiškia ŠVIESOS NUOSTATĄ. Juk gali būti taip pat dauguma nusverianti savo bet kokį sprendimą, kuris veda į degradavimą, į karą, į sunaikinimą, bet jis yra priimtas daugumos balsais. Demokratiją jūs suprantate, kad dauguma nulemia bet kokios idėjos įgyvendinimą. Tuo tarpu mažuma gali turėti teisingą idėją, bet atsiduodama šitam KLAIDINGAM demokratijos supratimui, jinai pripažįsta viršenybę net ir tos tamsios idėjos, kurią dauguma PRIMETA.
Demokratija – tai NĖRA šiaip sau nuoga samprata, tinkanti BET KOKIAI balsų daugumai. Demokratija, kada ji buvo graikų ypač iškelta aukštai, ji turėjo tą visuomenę, kuri tuo metu viešpatavo dvasinės tamsos akivaizdoje. Daugybė pagoniškų dievybių neleido surasti TEISINGO kelio. Todėl bet kokia imperatoriaus valdžia turi turėti atramą į Kūrėją. Jeigu nėra tokios atramos, tai galima išmąstyti filosofiškai, kad liaudis gali išreikšti ir savo nuostatą, ir jeigu jos yra daug balsų, tai šita nuostata turėtų būti teisinga, nes dauguma negali klysti.
Tuo tarpu jūs jau puikiai žinote, kad gali būti VIENAS TEISUS, O VISA APLINKA KLYSTI. Juk TIESA yra iš Tiesos ŠALTINIO – Rojaus Trejybės.
Ir mes, turėdami gyvą ryšį su Tiesos Šaltiniu, galime teigti, kad tas, kuris turi ryšį su Šaltiniu, jis iš Šaltinio semia Šviesą ir Tiesą. Aplinka – balsų dauguma neigianti šitos Šviesos teiginius – KLYSTA.
Tuo tarpu jūsų demokratinės sampratos pasireiškimas visiškai neatsižvelgia, ar tai yra ŠVIESOS sprendimas, priimamas balsų dauguma, ar BET KOKS sprendimas.
Štai kodėl jūs IŠKREIPIATE demokratinę nuostatą, mėgindami PIRKTI balsus, kad tiktai jūsų kažkokios idėjos būtų BET KOKIA KAINA paremtos balsų dauguma.
O kaip yra su tais, kurie nedalyvauja rinkimuose, ir kurie savo balso neatiduoda? Ar jie nebėra demokratijos išraiška? Juk nedalyvavimas rinkimuose, tai reiškia balsavimą prieš. Reiškia, ta tylinčioji dauguma supranta tokių rikimų spektaklio beprasmybę, ir ji šitaip išreiškia savo neigiamą nuostatą, neidama į rinkimus. Bet tai yra tas pats balsavimas PRIEŠ. KODĖL JŪS NESKAIČIUOJATE ŠITŲ BALSŲ? TODĖL, KAD TAI JUMS NEPATINKA, nepatogu kai kurių idėjų įgyvendinimui, kurios jums yra pelningos. Tuomet jūs IDĖJAS paverčiate KOMERCIJA, o komercija papildo jūsų tiek iždą, valstybės mastu, tiek kišenę, šeimos požiūriu. Tačiau tai neturi nieko bendro su tikrąja demokratija.
Demokratija, kokią jūs turėtumėte įprasminti savojoje visuomenėje, yra Šviesos siekis. Šviesos siekis, kurį supranta IŠSILAVINUSI visuomenė, kurį supranta tie jūsų garbūs išminčiai, turintys sukaupę didesnę gyvenimo patirtį, ir šita patirtimi sugebantys pasidalinti, kad galėtų apšviesti ir kitus. Ir tik TOKIA visuomenė gali MĄSTYTI, gali savo mąstymų išraišką išreikšti ir šviesos balsu, paremdami vieną ar kitą IDĖJĄ, nes ir šviesos visuomenėje yra daugybė idėjų, ir nevisos yra vienodai priimtinos. Todėl šviesos idėją paremti reikalingi balsai IŠMINTINGOS IR ŠVIESIOS visuomenės.
Todėl norėdami turėti demokratijos išraišką bet kuriame jūsų planetos krašte, jūs, pirmiausia, turite rūpintis TO KRAŠTO VISUOMENĖS ŠVIETIMU. Tai yra AKSIOMA. NEGALI BŪTI TAMSI VISUOMENĖ DEMOKRATINĖ, nors ji ir atiduoda savo tamsos balsą, ir pagal šitų balsų skaičių jūs įvardijate, kad dabar gyvenate demokratinėje visuomenėje, nes jūs pasinaudojote tamsos balsų dauguma.
Štai kodėl tai neturi nieko bendro su demokratija. Ir jūsų norėjimas ir galėjimas dar nereiškia, kad tai yra demokratijos išraiška. Jūs galite norėti nepriimtinų idėjų įgyvendinimo, ir galėti tas idėjas įgyvendinti. Tačiau demokratijos forma neturės demokratijos TURINIO ŠVIESOS.
O jūs jau dabar patys puikiai suprantate, kad negali būti SEGMENTUOTA šviesa. Šviesa – tai yra GYVOJI SISTEMA, PASKLEISTA KŪRĖJO, kurį jūs puikiai pažįstate kaip savo TIKRUOSIUS TĖVUS visai kūrinijai, kad šita kūrinija įgyvendintų Kūrėjo sumanytą evoliucijos planą, kuris apima ŠVIESOS SKLEIDIMĄ VISŲ LABUI.
Štai kada tokia vis labiau šviesėjanti visuomenė balsų dauguma pasirenka vienokių ar kitokių šviesos idėjų įprasminimą toje visuomenėje, tai ir yra idėjų rungtyniavimas visumos labui, ĮGYVENDINANT TĄ PATĮ KŪRĖJO SUMANYMĄ – evoliucinį planą, nes jam įgyvendinti yra daug kelių.
Tačiau jūs taip pat žinote, kad yra pats AUKŠČIAUSIAS KELIAS, kada išmintis tiesiogiai semiama iš Kūrėjo. Todėl jeigu jūs turite šviesią visuomenę, kuri vadovaujasi demokratiniais principais, jinai visada atpažins šviesos idėją, idėją, kurią paskleis turintis ryšį su Kūrėju, jūsų dvasinis brolis ar sesė. Ir jie nesipriešins, ir nereikalaus balsų dauguma šitą idėją pripažinti, nes ryški idėja nevisiems gali būti suprantama. Todėl ne visada balsų dauguma gali ją priimti. Nepaisant šito, Kūrėjo šviesos perteikiama idėja turi galimybę pasireikšti jūsų visuomenėje, kada visuomenė MĄSTO IR PASITIKI tuo pačiu šitą idėją pateikiančiu dvasios broliu ar sese. Atsiranda DVASINIS GYVAS RYŠYS TARP VEDLIO IR VISUOMENĖS, kuri gali turėti skirtingų nuomonių, bet ji PASITIKI tuo vedliu ir leidžia jam – visų labui – pateikti tokias idėjas, kurios galėtų palengvinti ir visos visuomenės demokratinį kelią.
Kada aš kalbėjau savajame apreiškime, pavadintame KALBU JUMS VĖL, apie dvasinės aristokratijos iškilimą pasaulio visuomenėje, tada aš ir turėjau būtent ŠITOKIĄ mintį, kad tie mano dvasiniai broliai ir sesės, kurie turės gyvą ryšį su mūsų visų Tėvais, su Kūrėju – Išminties ir Šviesos Šaltiniu – ir SEMSIS šitos Tiesos ir Šviesos BETARPIŠKAI iš savojo Šaltinio, tuomet šitos idėjos, apjungiančios dar nedidelę saujelę visuomenės narių, ir pavirs ta gyvąja aristokratija, tikrąja DVASINE aristokratija, kuri ir galės šitos idėjos teiginius – sampratas – supaprastintai perteikti visuomenei. Ir ne dėl to, kad visuomenė balsuotų ir mėgintų balsų dauguma gauti pritarimą tokios idėjos įgyvendinimui, bet ta idėja tiesiog kaip GYVASTIS žadins ir atvers dar didesnę šviesą jų pačių mąstyme, jų pačių pasireiškime be JOKIO BALSAVIMO. Tai – natūrali būsena, kurioje žmogus galės pasakyti – Aš tavęs nesuprantu, bet aš tikiu tavo idėja, aš jaučiu vidinį dvasinį pasitikėjimą tavimi, o tuo pačiu aš tikiu ir tavo idėja, kurios aš negaliu suprasti iki galo.
Kada yra demokratinis idėjų parėmimas, tai tie, kurie atiduoda savąjį balsą, turi suprasti tą idėją, jie turi apsispręsti, apmąstyti tą idėją, ir nuspręsti, kuri idėja yra jam priimtinesnė, už kurią idėją atiduoti balsą. Tuo tarpu dvasinės aristokratijos, turinčios gyvą ryšį su Kūrėju, perteikiama idėja, tai ne tiek pati IDĖJA svarbi, kiek SVARBUS yra GYVAS PASITIKĖJIMO RYŠYS su tą idėją skelbiančiu. Štai kodėl demokratinis principas – šiuo atžvilgiu – negali būti taikomas šviesos idėjos įgyvendinimui tokioje visuomenėje.

Gyvenimas jūsų pasaulyje tai – iššūkis ne tiktai jums, bet ir man. Aš PATYRIAU, ką reiškia gyventi tamsos aplinkoje, kada tavęs negali suprasti NIEKAS; tu esi IZOLIUOTAS ir neturi su kuo pasitarti. Šita izoliacija ir vienatvė uždeda atitinkamą įtampą žmogiškajam protui, ir jam sunku ištverti tą izoliaciją, bet jis nebegali gyventi tos tamsos idėjomis ir sampratomis, kada viduje atsivėrė dieviškojo proto šviesa. Ir jūs dabar patiriate panašią būseną, kokią patyriau aš. Jūs patiriate, kaip tamsa atstumia jūsų šviesos idėjas.
Jūs negalite dalyvauti jokiuose rinkimuose, kad pritrauktumėte daugiau balsų demokratinio – nors ir be gyvojo demokratinio turinio – metodo taikymo dėka. Jūs negalite savosios idėjos nešti tolyn siekdami didesnės balsų daugumos paramos. Jūs turite eiti taip, kaip ėjau aš – nedalyvauti jokiame politiniame gyvenime, jokioje politinės partijos veikloje, bet, atsidavus vedimui iš vidaus, dalintis šviesa su visomis egzistuojančiomis politinėmis struktūromis, su tų struktūrų dalyviais, jūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, ir nesirūpinti, ar ta jūsų šviesos informacija pasieks širdis tų, kurie dalyvauja tuose politiniuose žaidimuose, ar ne.
Jūsų veikla ŠVIESINA KIEKVIENĄ, KURIS GIRDI JŪSŲ ŽODĮ, NESVARBU, KAD JIS JO NESUPRANTA, BET ŠVIESINA JO PASĄMONĘ. Jis tampa ne toks įsitempęs, ne tiek apimtas streso, kiek buvo įsitempęs ir patiriantis stresą iki išgirdo informaciją iš jūsų, nors jos ir nesuprato. Jums nėra reikalo mėginti kiekvieną niuansą išaiškinti, kad suprastų. Jums svarbu sėti dvasinę šviesą savojoje aplinkoje. Štai tokia, vis daugiau pasireiškianti, jūsų veikla leis žmonėms, net ir nesuprantantiems jūsų mokymo, patirti aukštesnio dažnio energetinių virpesių poveikį viduje, ir jums galės ištarti – Aš nežinau kodėl, bet aš tikiu tuo, ką tu sakai, nors nesuprantu iki galo, ką tu sakai.
Štai tokia visuomenė, kuri dar nesuprastų idėjų, bet ji jau bus daug minkštesnio ir platesnio požiūrio jiems nesuprantamų idėjų atžvilgiu. Jie nešauks, kaip šaukė man, ir kaip šaukia jums, kad reikia nukryžiuoti tuos, kurie tokią nesuprantamą šviesą nori skelbti, o priešingai, vis atsiras daugiau tokių, kurie jums pasakys – Nesuprantu, bet aš tikiu.
Štai šitokiu būdu jūs įgausite dvasinės aristokratijos gyvąjį turinį, ir jūsų įvardijimą kaip dvasinę aristokratiją, jūsų pačių visuomenėje, kuri dar pilna tamsos, bet jūsų dabartine veikla yra minkštinama ne sampratų supratimu, bet savo, net ir pasąmonės, šviesinimu, ir tų, kurie girdi jūsų suteikiamą informaciją, pasąmonės šviesinimu, o tada ir jie tampa imlesni dvasinei šviesai ir tuo pačiu imlesni gilesniam idėjos supratimui.

Dabartinis gyvasis kelias jums yra suteiktas, kad juo žengtumėte, bet jūs negalite peržengti daugybės pakopų. Jums reikia pradėti nuo pirminės pakopos.
Todėl ir ženkite drąsiai, kaip ir dabar mokotės tarti savo pamokomąjį žodį.
Nesivaržykite vieni kitų. Mėgaukitės tarpusavio supratimu, ir tarkite RYŽTINGĄ savo žodį. Nebijokite savojo balso. Juk jūs esate tie pirmeiviai, šviesos spindulėliai, kuriuos suteikia jums jūsų gyvieji vieninteliai Tėvai, kad šitie spindulėliai, kaip tekanti saulė, neštų aušrą ir rytą šitai planetai, ir žadintų žmoniją.

BŪKITE šita nuostabia saule.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Sūnau Kūrėjau, mano dvasios broli Jėzau, už šitą mokymą.
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal