20. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 09 14

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Šeimininke Sūnau-Kūrėjau, mums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, ką tik mano dvasios sesė, Vita, pateikė pageidavimą, norėdama išgirsti tave. Ji nedrįsta kreiptis į tave, nors galėtų gauti tavąjį mokymą betarpiškai. Aš meldžiu sau gilesnio atsivėrimo, kad galėčiau išgirsti tave šitą pat akimirką, sugebėdamas perteikti ir jai tuos virpesius, kuriuos gausiu iš tavęs, ir pagarsinti tavo tariamą žodį-mokymą.

Šeimininkas Sūnus-Kūrėjas-Jėzus:


Mano mylimieji dvasios broliai ir sesės, aš žaviuosi jūsų žingsniu, kada jūs garbinate Rojaus Trejybę, ko nedrįsau mokyti ir aš, būdamas tarp jūsų materialiu pavidalu. Mano tą nerimą kėlė ne vidinė baimė, bet aplinkos geresnis supratimas, kad mano dvasiniams broliams ir sesėms per didelė užduotis ir našta būtų mokyti juos Rojaus Trejybės sampratos.
Bet jūs, mano mylimieji dvasios broliai ir sesės, PRADEDANTYS žengimą į savuosius namus MANOJOJE VISATOJE, gavę pradžią materialiu pavidalu iš manęs, kaip gyvybės plazmą šitame pasaulyje, per daugybę kartų turintys dabar materialų pavidalą, kurį betarpiškai gavote iš savo materialiųjų gimdytojų, jūs esate DVASIA, tiesiogiai kilę iš mūsų visų Tėvų – Rojaus Trejybės. Todėl mano susižavėjimas jūsų žingsniu ir šviesa yra NEIŠMATUOJAMAS, jūsų žmogiškąja prasme. Jeigu jūs tiktai pajuntate tą gyvą, ir gyvybingą, ryšį su savo dvasiniais, tuo pačiu ir mano, Tėvais, jūs galite patirti, kokią gyvastį aš jaučiu jūsų viduje, kuri susilieja su Rojaus Trejybės gyvastimi, kada aš girdžiu jūsų kupinus meilės žodžius, tariamus šlovinimo ir garbinimo maldoje. KOKIA TAI YRA NUOSTABI HARMONIJA, KURI NUVILNIJA PER VISĄ KOSMINĘ ERDVĘ, ir ne tik manojoje kūrinijoje, bet ji pasklinda toliau, apima visus tolimiausius pakraščius visos kūrinijos ir pasiekia mūsų visų dvasinius Tėvus, kad pripildytų JŲ vidų jūsų MEILĖS tariamais šlovės ir garbės himnais. Aš žaviuosi jumis, mano mylimieji dvasiniai broliai ir sesės, kad jūs nebodami tos TAMSUMOS, kuri spaudžia jus iš visų kraštų, einate ŠVIESOS keliu – tuo keliu, kurį nutiesė jums, evoliucijos pavidalu, mūsų dvasiniai Tėvai.
Juk ir aš, kada buvau vienas iš jūsų ir tarp jūsų, žengiau tuo pačiu evoliucijos dvasiniu keliu. Aš rodžiau mano dvasiniams broliams ir sesėms gyvenimo kryptį. Ir kaip man buvo liūdna – sugrįžus – stebėti mano gimtąją materialią planetą, kada manieji mokymai buvo visiškai iškreipti. Kiek man kėlė tai skausmo, kad manoji šviesa nesurado atgarsio mano pačių artimiausių, tuo metu buvusių, dvasinių brolių širdyse, ir jiems buvo daug lengviau mane supaprastinti, iškraipant mano tiesą, kuri iš tikrųjų buvo man perteikta Tėvo, kad aš ją atiduočiau kiekvienam iš mano dvasinių brolių – NE IŠKRAIPYTĄ, O SPINDINČIĄ. Ir jeigu ne ta iškraipyta manoji šviesa, kuri apsiblausė, jeigu ji būtų išsaugota tokia, kokią aš ją buvau suteikęs savo broliams ir sesėms tuo metu mane palaikiusiems, ir gyvenusiems drauge su manimi, šiandien jūs turėtumėte visiškai kitokią kartą, ir kitokią civilizaciją, kuri būtų atsirėmusi į Tėvo pamatą, ir jums būtų daug lengviau nuo Tėvo pereiti prie Rojaus Trejybės. Tuo tarpu dabar jums yra daug sunkesnė užduotis – jums nebeužtenka aiškinti vieną Tėvo Asmenį, bet jūs trokštate savo gyvybine dvasine energija susilieti su Rojaus Trejybe, su kuria ir aš esu susiliejęs.
Štai kodėl mano susižavėjimas neturi jokio apribojimo DVASINE prasme. Aš visą laiką jus akinu ir skatinu per savo Tiesos Dvasią, kuri veikia tobulai harmoningoje vienovėje su Minties Derintoju, vedančiu jus iš vidaus.
Jūs atvėrėte save, kada aš beldžiau į jūsų širdį, atkėlėte jos vartus, ir aš esu jūsų viduje, net lygiai taip, kaip yra Rojaus Trejybės dvasia – Minties Derintojas.
Štai kodėl jūs galite į mane kreiptis, ir jūs išgirsite mane kalbantį jums.
Neatstumkite ir mano rankos, kurią aš ištiesiu jums, kaip pagalbos ir šviesos ranką. Aš jums esu pajėgus suteikti tą šviesą, kurią aš gaunu iš Rojaus Trejybės. Todėl bendraukime VISI tarpusavyje, ir bendraukite su manimi. Būkite tie mano dvasios broliai ir sesės, kurie taip pat esate neužmiršę ir manęs – skiriate jūsų mintis ir žodžius ir man. Juk mes esame stiprūs, kada tarpusavyje bendraujam, o ne kada užsisklendę ir nusigręžę vienas nuo kito, siekiame gyvybinio ir gyvybingo ryšio su savo dvasiniais Tėvais, visos kūrinijos Šaltiniais ir Centrais, Rojaus Trejybe.
Mes esame stiprūs, kada TARPUSAVYJE suvienijame pastangas visumos labui.
Štai kodėl aš jums ištiesiu pagalbos ranką – imkite ir naudokite mano pagalbą net ir taip, kaip naudojate Rojaus Trejybę. Mes esam VIENA DVASIOJE.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Šeimininke Sūnau-Kūrėjau, Jėzau iš Nazareto, už šitą žodį ir mokymą.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese. Amen.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal