26. Mūsų Vietinės Visatos Dukros Kūrėjos, Nebadonijos, mokymas apie mūsų asmenybės formą, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 11 16

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tu suteiki gyvastį kūrinijai ir orumą, patiriant Tavąją garbę ir šlovę savyje. Aš garbinu ir šlovinu Tave iš meilės, ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Mylima Dvasios Sese Nebadonija, aš esu pasirengęs suteikti tavąjį mokymą savosiomis lūpomis, atsakant į mano dvasios sesės Reginos klausimą apie mūsų asmenybės formą, apie tuos vadinamuosius ezoterinius, astralinius, eterinius kūnus. Kas jie yra?

Dukra Kūrėja Nebadonija:

Mano mylimas broli dvasioje, ir iš dalies, kadangi aš esu viena iš bendrakūrėjų šitos Nebadono Vietinės Visatos ir Gyvasties, tai galiu morališkai pavadinti tave ir savuoju sūnumi, kaip ir kiekvieną iš jūsų, nes mes taip pat kuriame gyvastį šitoje Vietinėje Visatoje. Aš nuoširdžiai dėkoju tau už tavosios šviesos ryžtingą skleidimą, kurią tu priimi iš savųjų Dvasinių Tėvų, ir iš mūsų, šitos Vietinės Visatos Sutvėrėjų, daliniesi ta šviesa su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kuriuos aš taip pat myliu vienodai kaip ir tave.
Aš garbinu ir šlovinu jus, atsivėrusius savo Tikriesiems ir mūsų Tikriesiems Dvasiniams Tėvams – Rojaus Trejybei, ir jūs pradėjote garbinti ir Visuminę Dievybę – AŠ ESU. Ir mes dabar mokomės iš jūsų garbinti tuos ir mūsų Dvasinius Papildomus Tėvus – Tėvą ir Motiną Visuotinėje Dievybėje, ir Absoliutus laikančius savyje.
Kada jūs dabar pateikiate tokį klausimą apie jūsų asmenybės formą, jums sunku materialiu protu suprasti, kas yra toji forma. Iš tikrųjų jūs turite pačią žemiausią asmenybės išraiškos formą, šitame pasaulyje, materialų – žmogiškąjį – kūną. Tai pati žemiausio dažnio energetinė išraiška, bet ji jums būtina tarpusavyje bendrauti, nes jūsų asmenybė, pradėjusi žengimą į tobulybę ir amžinybę, kad pasiektų Amžinybės ir Tobulybės Šaltinį ir Centrą, turi turėti tarpusavio bendravimui tam tikrą žemiausią energetinę išraišką materijos pavidalu. Todėl jūsų šitas materialus pavidalas daugiau pritaikytas jūsų materialaus proto pasireiškimui šitoje planetoje. Kada jūsų dvasiniai siekiai nėra aukšti, kada jūsų aplinka jums diktuoja materialių interesų tenkinimą ir jų siekį, natūralu šitas jūsų matomas žmogiškasis pavidalas daugiau atitinka jūsų šio pasaulio gyvenimą ir gyvenseną. Tačiau jūs pasirinkote milžinišką šuolį į priekį, kai jūsų viduje gyvenantis dvasinis Paslaptingasis Pagalbininkas ruošia jūsų protą būsimajam pažadinimui, kada jūs gausite naują – aukštesnės sielos tapatybės – asmenybės išraiškos morontinio energetinio lygio formą. Tas jūsų proto paruošimas bus daug artimesnis tai jūsų asmenybės formai. Dabar jūsų materialiam protui suprasti, kokia yra ta morontinė forma, yra per daug sunku, kadangi jūs neturite jokio atsparos taško, su kuriuo galėtumėte palyginti morontinę formą, kadangi šita energetinė pasireiškimo forma neegzistuoja jūsų pasaulyje, kad jūs ją galėtumėte savo materialiu žvilgsniu išvysti. Todėl kalbėti jums, kokios yra asmenybės formos ir ką jūs jaučiate dabar, kada jūs išskleidžiate savo dvasinius sparnus, ir kaip nerangiai jums atrodo materialus jūsų žmogiškasis kūnas, jums sunku suderinti šitas intelektualias nuostatas, kurias aš jums mėginčiau paaiškinti, atskleisti.

Jūsų dvasinis žengimas gyvuoju keliu toli pranoksta šitą materijos evoliuciją šitame pasaulyje. Jūs išsiveržiate tiek toli į priekį – dvasine prasme – kad jums tas kūnas tarsi suvaržo jūsų dvasinę asmenybę. Jums neužtenka dvasinei asmenybei vietos, kaip jums įprastas pasakymas, jums neužtenka to žemo energetinio dažnio žmogiškojo kūno pavidalo, į kurį nesutelpa jūsų dvasinė asmenybė. Ji nori išsiveržti – kaip paukštis iš narvo – todėl žmogus dažnai, palygindamas, mėgina paaiškinti, kad yra kiti – astraliniai – kūnai, ezoteriniai kūnai, eteriniai kūnai. Tai yra tas pažadintas dvasinis mąstymas tos asmenybės, kuri dar nėra pranokusi šito pasaulio realaus pasireiškimo, bet jau jos mąstymas toli yra iškilęs virš šitos aplinkos. Todėl žmogiškasis protas, net ir žvelgiantis dvasiniu žvilgsniu, neturi jokio analogo, kad galėtų pateikti suprantamiau, ką jisai jaučia. Todėl jisai panaudoja tokius žodžius, kurie iš tikrųjų neturi tikros išraiškos šitame pasaulyje – nėra astralinio kūno, nėra eterinio kūno, nėra ezoterinio kūno. Jūs turite tiktai asmenybės – kuri yra dvasinė, ir kuri šiuo metu turi materialų apvalkalą – tam tikras pasireiškimo augimo fazes – ji norėtų, kad pasireikštų kažkas daugiau negu šitas materialus ir jai trukdantis išsiskleisti žmogiškasis kūnas. Todėl tas dvasinis, ir ne iki galo suvoktas, siekis žmonėms leido iškreiptai pateikti tikrovę, apibūdinant ją tais neegzistuojančiais kūnais. Jūsų dvasinis siekis, kada jūs iš tikrųjų jaučiate dvasinės asmenybės milžinišką skrydį, pranokstantį materiją, leidžia jums patirti, kad šitame pasaulyje jūs lyg jau ir galėtumėte įsisavinti aukštesnį energetinį valdymą, kad jis pasireikštų jūsų asmenybės didesnio išsiskleidimo labui, tačiau evoliucine prasme mes jums nesame sumanę, kad šitame pasaulyje jūs keistumėte materialų savo apvalkalą. Tuomet jums belieka tiktai užbaigti šitą gyvenimą šitame pasaulyje ir žengti į aukštesnį lygį, kuris ir atitiktų jūsų dvasinio šviesėjimo ir mąstymo kokybę savo išoriniu apvalkalu, kuris atitiktų tą energetinį dažnį, kurį mes esame jums sumanę tokios jūsų asmenybės tapatybės pasireiškimo akimirkai. Reiškia, jūsų siekis, kada jūs jau juntate, kad pranokstate šitą materialų žmogiškąjį kūną, kada jis pasireiškia jūsų asmenybės atsivėrimu, tam tikra prasme liudija, kad jūs šitą žmonijos lygį pranokote, ir jums šitame pasaulyje tarsi ir nebebūtų ką toliau daryti, ko siekti aukščiau. Tačiau jūs turite suprasti, kad siekdami vien tiktai kiekybinių žinių, jūs negalite žengti ant kokybinių dvasinių aukštesnių laiptelių, turėdami tas kiekybines žinias, šviesos patyrimą, meilės patyrimą, jūs galite šitomis žiniomis apšviesti savo dvasinius brolius ir seses. Per daug sukoncentruodami savo dėmesį į kiekybines žinias, ir kurių jūs suvokti iki galo negalite dėl mano jau aukščiau minėtos priežasties, kad nėra su kuo jums palyginti tokių pavidalų, asmenybės skirtingų pavidalų, todėl jūs neturėtumėte sukoncentruoti savo dėmesio į kiekybę, koncentruokite jį į savosios asmenybės dvasinį ūgio atsiskleidimą savo veiksmais, pasireiškiančiais visų šviesos labui, kada jūs patiriate iš savo Dvasinių Tėvų gyvus meilės energetinius virpesius savo viduje. Juk šito materialaus pavidalo šitame pasaulyje niekada nepranoksite, kad jo atsikratytumėte, nes tas įvykis reikštų jūsų iškeliavimą iš šio pasaulio.
Tačiau, juk toji asmenybė yra nekintanti, jūs turite amžiną šitą dovaną. Ir nesvarbu, kiek keisis jūsų tolimesniame kelyje išorinis asmenybės apvalkalas, ir vis aukščiau žengiant gyvuoju keliu, energetinis jo dažnis visą laiką taip pat atitiks jūsų dvasinio sąmonėjimo lygį. Reiškia, energetinis dažnis ir jūsų formos taip pat virpesiais bus išreiškiamas taip, kad ne kiekvienas galės jus matyti, o jūs savo patyrimus jau sukaupę ankstesniajame etape, matysite visus jums esamus šalia objektus, asmenis.
Jums yra tekę skaityti Urantijos Knygos apreiškime tokią nuostatą, kad yra dvasių, kurios neturi kūno, ir kitos dvasios fiksuoja tiktai atitinkamą jų energetinį lauką, kuris pasireiškia toje aplinkoje. Tačiau tai nėra iki galo tikslus apibūdinimas. Tos pačios dvasios turi energetinį apvalkalą, tačiau to apvalkalo energetinis dažnis yra toks aukštas, kad iš tikrųjų yra tiktai viena-kita dvasinė kategorija, kuri fiksuoja tą dažnį savo regėjimo lauku. Kitiems gi tas regėjimas tokio aukšto dažnio energetiniais virpesiais yra neprieinamas. Todėl tokių dokumentų autoriai ir jums pateikė tokį apibūdinimą, kad yra dvasių, kurios neturi formos, arba jums įprastas žodis – kūno – nors iš tikrųjų jos turi kūną ypatingai aukšto energetinio dažnio.
Todėl jums kalbant dabar, gyvenantiems šitame pasaulyje, nepatyrusiems tolimesnių savo žingsnių tiek morontiniu, tiek ir dvasiniu asmenybės lygiu, kada jūs neturite jokio supratimo, kas yra tas jūsų pažadinimas, nes to patyrimo dar neįsisavinote, toks mokymas apie jūsų asmenybės kokį nors papildomą kūną, paprasčiausiai jums neduotų dvasinės naudos, todėl jūs turėtumėte pasitenkinti tuo, ką dabar išgirdote, ir ką vėliau perskaitysite.
Jūs turite sutelkti savo dėmesį į savosios asmenybės kokybę, o kokybė jau savaime pasirūpins, kad jums būtų suteiktas atitinkamas kiekybinis jūsų asmenybės pavidalas, forma, arba jums įprastu žodžiu tariant – kūnas, bet jis neturės materijos – tik energetinę tam tikrą virpesių išraišką, o ji atitiks jūsų tą dvasinį lygį, kuris yra tinkamas jūsų asmenybės tapatybei, kurią liudija jūsų tos akimirkos būsena. Ir kiek jūs bežengsite link mūsų, o vėliau palikę mus, toliau – pas savo Dvasinius Tėvus, esančius visos kūrinijos geografiniame centre, Rojuje, visą laiką jūsų asmenybės energetinė forma atitiks jūsų dvasinę būseną, jūsų tapatybės sąmonės išraišką. Ir jūs patys žavėsitės, kaip jūs, turėdami tą nuostabų patyrimą – nuo paties žemiausio materialaus tvarinio, kurio kūną dabar jūs laikinai turite, iškylate iki Kūrėjo lygio – To, Kuris jums suteikė dvasinės asmenybės dovaną – kiek jūs pereisite įvairių energetinių transformacijų, atitinkančių jūsų asmenybės tapatybės augimo etapus ir laiptelius, jūs pamatysite, kokia bus įvairovė jūsų tos energetinės išorinės išraiškos, išorinės formos. Ir vis tiktai jūs suvoksite, kad lemia jūsų dvasinės asmenybės kokybė, ne išorė, ne forma.
Dabar jūs esate tokiu metu, tokioje kartoje, ir tokioje planetoje, kur visiškai viešpatauja išorinio apvalkalo kultas. Jūs sugalvojate, kaip jį išpuošti, jūs sugalvojate mados diktatą, jūs sugalvojate net ir dabar savo, Kūrėjo jums suteikto materialaus kūno, sudarkymą tatuiruočių būdu, nors iš tikrųjų jūs manote, kad juos pagražinate, išpuošiate. Reiškia, jūs nukreipiate žvilgsnį vien tiktai į materialų kiekybinį pasireiškimą, ir visiškai ignoruojate savosios asmenybės kokybinį atsiskleidimą, kada jūs pamatytumėte – jeigu išsiskleistų jūsų dvasinės asmenybės nuostabus žiedas – kaip jūs visiškai kitaip rengtumėtės, nes jūsų apranga atitiktų jūsų dvasinės asmenybės tos tapatybės išraišką; ir jūsų pramonė visiškai būtų kitokiu vektoriumi vystoma; jūsų namai būtų visiškai kitokios architektūros, visa tai atitiktų jūsų dvasinės asmenybės būtent pasireiškimą, kaip ji gali pasireikšti kaip tavojo ir manojo Kūrėjo sūnaus arba dukros gyvasis išorinis gyvenimas konkrečioje aplinkoje, kurioje ji atsiskleidžia meilė virpesiais. Ir jinai taip pat darniai susilieja su kitų – tokių pat dvasinių asmenybių, bet turinčių materialų pavidalą – virpesių išraiška, ir toji išraiška visose profesijose, visose vietose darniai sąveikautų tarpusavyje visumos labui.
Todėl visa ta politinė ir ekonominė struktūra būtų formuojama ne jūsų pačių klaidingų sprendimų dėka, bet jūsų pačių dvasinės asmenybės kokybinio atsiskleidimo, atsirėmus į savuosius Tikruosius Dvasinius Tėvus, vedimo pojūčio iš vidaus. Ir tada jūs matytumėte, koks yra turtingas jūsų gyvenimas, nors jūsų materiali aplinka būtų daug paprastesnė, bet ji išreikštų jūsų dvasinę kokybę. O dabar jūs turite išorinės materijos gausą, kurioje jūs ne tiktai skęstate, bet ir dūstate, jums neužtenka dvasinio deguonies, o viduje laimės ir ramybės nerandate.
Štai kodėl jūs turite nukreipti dėmesį ne į žmonių klaidingai suformuotus terminus – ezoterinis, astralinis, eterinis kūnas, bet į savo dvasinę kokybę, į savosios asmenybės gyvą komuniją su Kūrėju, savuoju Tėvu ir Motina, kad jūs galėtumėte drąsiai pasireikšti kaip sūnus ar dukra, turėdami savo žmogiškojo orumo tikrą patyrimą. Ir tada jūs suvoksite, kad iš tikrųjų toji jums sumanyta evoliucinė pakopa kaip asmenybei yra pilnai atskleidžiama, ir jūs būsite pasirengę palikti šitą pasaulį, kad įgytumėte tai asmenybei tinkamą naują pavidalą – sielos tapatybės morontiniu lygiu.

Algimantas:
Ačiū tau, mylima Nebadonija, Dukra Kūrėja, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal