25. Jėzaus mokymas KALBU JUMS VĖL apreiškimo knygos antrojo leidimo proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 10 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau, aš esu pasirengęs suteikti tavąjį perteikiamą mums mokymą-atsakymą į mano dvasios sesės, Vandos, klausimą, pageidavimą, ką tu galėtum tarti mums tavojo apreiškimo KALBU JUMS VĖL antrojo leidimo atspausdinimo proga.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:


Mano patys mylimiausi dvasiniai broliai ir sesės, aš jus šlovinu, kada prisijungiu prie jūsų nuostabių šlovinimo ir garbinimo mūsų gimtiesiems dvasiniams Tėvams maldų. Aš prisijungiu prie jūsų gyvųjų virpesių, juos taip pat sustiprindamas savaisiais ir pasiųsdamas mūsų bendriems Tėvams į Rojų – visos Kūrinijos tikrąjį geografinį centrą.
Aš šlovinu jus, kad jūs būdami patys mažiausi, materijoj dar esantys dvasiniai vaikai, nesustiprinę savo dvasinio stuburo, turintys tokią skaudžią jums, ir tamsią, aplinką, taip nuoširdžiai, taip atsidavusiai ir ištikimai žengiate šituos kupinus meilės, gyvuosius, laisvus nuo ritualų, žingsnius, gyvajame jums suteiktame mūsų dvasinių Tėvų tikrovės amžinybės kelyje.
Kokią jūs atgaivą suteikiate man, kada aš matau jus! Jūs esate man atgaiva, kai aš žvelgiu į jūsų aplinką, matau tą savanaudiškumo jūrą, net visą vandenyną, kaip elgiasi jūsų planetoje dvasiniai broliai ir sesės, ir tarp jų aš matau jus, siekiančius ryškesnės šviesos, siekiančius dvasinio spindesio. Net ir jūs, turėdami daugybę vidinių abejonių, nepasitikėjimo, nuoširdžiai trokštate tapti geresniais, šviesesniais, net ir maldoje jūs išsakote savo troškimus, kad galėtumėte ryškiau, stipriau paskleisti šitą šviesą kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms. Juk aš šitą knygą – apreiškimą – suteikiau jums matydamas tą tamsią ir jums patiems skausmą sukeliančią aplinką. Aš stebėjau jus ir mačiau, kad jums reikalinga išorinis sustiprinimas – sustiprinimas šviesos žinia, ir aš tą žinią jums siekiau perteikti, kad galėtumėte paimti į savąsias rankas materialia išvaizda materialią mano apreiškimo knygą. Ir kada jūs iš tikrųjų įsitraukiate į tą kupiną meilės motyvo ir pasireiškimo bendradarbiavimo veiklą, už aukas dalindami šitą mano gyvą apreiškimą – šviesos knygą – jūs patys patyrėte, koks yra mano dvasinis brolis ar sesė, koks yra jo charakteris, kokie yra jo kupini viduje klausimai, abejojimai, išgąstis, ar nuoširdus troškimas. Jūs matėte savo dvasinius brolius ir seses, kaip skirtingai jie reaguoja į jūsų pačių rankose laikomą mano šviesos dvasinę knygą. Vieni su džiaugsmu ją priėmė, kiti atsainiai ją sugrąžino jums, treti nenorėjo net prisileisti jūsų arti, kad tartumėte šviesos žodį apie mano šią apreiškimo knygą. O dar kiti, turėdami savyje nepasitikėjimo tiek manimi, tiek ir savimi, kukliai priėmė jūsų pasiūlytą dovaną, bet greitai ją ir užmiršo, palikdami ją dulkėti nepaliestą. Tai tas pats kaip jūsų dvasinį brolį ar sesę atstumti, ir dar skaudžiau – užrakinti kur nors tamsiame kambaryje, kad jis liktų vienišas ir užmirštas.
Kada jūs žvelgiate į šitą mano jums suteiktą dvasinę išmintį, ji daug kam iš jūsų jau yra siaura. Juk jūs dabar jau garbinate Rojaus Trejybę – ir net Visuminę Dievybę – AŠ ESU. Jūs patiriate, kokia yra atgaiva, kada jūs susiliejate su savo – ir mano – dvasiniais Tėvais. Ir jums jau rūpi, kad ir šitame apreiškime, šalia Tėvo vardo suspindėtų ir Kiti Lygiaverčiai Du Rojaus Trejybės Asmenys ir Asmenybės, ir Visuminė Dievybės Asmenybė – AŠ ESU.
Tai dar kartą paliudija mūsų dvasinių Tėvų išmintį, ir manąją išmintį, kada jums perteikiami apreiškimai, jie skirti tos akimirkos šviesos paskleidimui, kuri gali sustiprinti jus, kokie esate tą akimirką. O kada jūs žengiate dvasiniu keliu nuoširdžiai, dėdami nuoširdžias ir atkaklias pastangas, jūsų viduje esanti nuostabi ikiasmenybės – jums suteikta Kūrėjo – dovana – pati Kūrėjo dalelė, jums pavadinta Minties Derintojo vardu, taip pat perteikia jums dvasinę išmintį ir šviesą iš vidaus, ir tuo pačiu jūsų dvasinis protas yra ugdomas, plečiamas, gilinimas, atitinkamai su jūsų įdėtomis pastangomis. Ir tada jūs patiriate, jog turite dar papildomai kokių nors teiginių, šviesos teiginių, kurie galėtų išplėsti ir manąjį jums suteiktą apreiškimą. Reiškia, jūs ūgtelėjote ta dvasine šviesa, kuri gali oriai praplėsti mano aną akimirką jums suteiktą apreiškimą, kuris anos akimirkos jūsų asmenybės tapatybei buvo reikalingas kaip laiptas, kad padėtų jums ant jo užlipus stotis ant kito laipto, kurį jums suteikia jūsų Vidinis Pagalbininkas, jums suteikdamas giluminę kosminę išmintį. Ir dabar jūs turėdami savo pačių dvasinių patyrimų materialiu lygiu, o taip pat ir dvasine prasme, jūs jau nuo tos akimirkos, kada aš jums suteikiau šį apreiškimą, ūgtelėjote, jūsų charakteris sustiprėjo, jūsų giluminis požiūris išaugo, todėl apreiškimas negali būti sustingdyta Tiesa, nes Tiesa visą laiką išlieka gyva, jinai pulsuoja tuo gyvybės ritmu, kokį suteikia jūsų asmenybės naujos akimirkos tapatybė. Ir štai šitai tapatybei jau priimtinas Rojaus Trejybės garbinimas, ir net AŠ ESU Visuminės Dievybės garbinimas.
Ir jūs mane mokote, nes ir aš prisijungiu prie jūsų Rojaus Trejybės ir Visuminės Dievybės – AŠ ESU – garbinimo. Kokia tai yra nuostabi atgaiva manajam asmeniui ir mano tapatybei, kokia šią akimirką jinai yra, bendraujant su jumis, ir gali patirti tą džiugesį, kada aš prisijungiu prie savųjų – pačių mažiausių – dvasinių brolių ir sesių, mano – materialia prasme – buvusioje gimtojoje planetoje, kur aš suteikiau šitą apreiškimą kaip šviesos gyvastį, o dabar jie yra pabudę tokiai ryškiai šviesai, kad patys skleidžia Kūrinijai naują, Visuminės Dievybės – AŠ ESU, garbinimo šviesą – gyvą šviesą, kuri moko visą dvasinę Kūrinijos šeimą neapsiriboti Rojaus Trejybės garbinimu, koks vyksta Rojuje, bet taip pat garbinti ir Visuminę Dievybę – AŠ ESU.
Kokia tai atgaiva mums visiems! Bet neužmirškite – prie to prisidėjau ir aš, suteikęs jums šitą dvasinį apreiškimą, pavadintą KALBU JUMS VĖL. Ir kaip džiugu, kad jūs šiandien turite šitos apreiškimo knygos antrąjį leidimą. Reiškia, anas leidimas nenuėjo veltui. Jūs jį studijavote, patyrėte savo viduje tų teiginių Tiesą, Šviesą, ir Tikrovę, patyrėte jų pasireiškimą savajame gyvenime, todėl jūs šitą šviesą įsisavinote, taikydami ją praktiniame savo gyvenime. Ir kiek daug jūsų – santykinai daug – šitą apreiškimų knygą jau įsisavino. O dabar atėjo eilė antrajam jos leidimui, kad ir su juo jūs galėtumėte pasiekti dar kitus savo dvasinius brolius ir seses, jau ryžtingiau, su didesniu pasitikėjimu, ir atsidavę mūsų dvasinių Tėvų vedimui iš vidaus, aiškinti ir manojo apreiškimo Šviesą ir Tiesą. Net ir patys stipresnį pajausite energetinį Rojaus Trejybės-AŠ ESU pasireiškimą jūsų viduje, kada jūs dalinsite šitą knygą, ir patys paaiškinsite, o kodėl gi yra tas papildinys. Tai ir yra toji Gyvoji Šviesa, kuri papildoma. Ji nėra užfiksuota akimirkos amžinybėje, jinai yra išplečiama, todėl ir nuostabus ir išmintingas buvo manojo dvasinio brolio Algimanto sprendimas papildyti mano kitais, daug vėliau suteiktais, mokymais. Tie patys jūs, kurie jau girdėjote manuosius mokymus, skaitėte, dabar jie sukaupti į vieną papildinį, leis ir kitiems, pirmą kartą paėmusiems šitą antrąjį manosios knygos leidimą, perskaityti ir papildomus mano šviesos suteiktus jums vėlesnių laikų mokymus. Tai yra patvirtinimas, kad apreiškimas gali būti išplėstas, apreiškimas gali būti net ir sumodeliuotas taip, kad galėtų ką nors šiek tiek ir pakeisti, nes kiekvieną akimirką perteikiant savąją teiginių šviesą, apreiškiamą jums, aš turiu atsižvelgti ir į jūsų tos akimirkos dvasinį imlumą. O kada jisai auga, plečiasi, aš galiu suteikti jums papildomą dvasinę šviesą, kurios jūs nebūtumėte įstengę priimti ankstesniu laiku. Todėl nenustebkite, jeigu vėlesni apreiškimo teiginiai galės kai ką ir ištaisyti. Juk jūs puikiai suvokiate, kada skaitydami net ir tą epochinį apreiškimą, pavadintą Urantijos Knyga, jūs matote dabar, kiek daug jau jūs išplėtėte teiginių, juos net tam tikra prasme ištaisėte, nes anie teiginiai buvo adaptuojami prie dvidešimtojo amžiaus mirtingojo proto, dvidešimtojo amžiaus pradžios mirtingojo proto, kuris neturėjo tokių, dvasinio sąlyčio su Tėvu, su Rojaus Trejybe, su AŠ ESU, patyrimų, kokius turite jūs. Todėl jūs ir galite gauti dvasinius mokymus ne tiktai iš manęs, bet ir iš Rojaus Trejybės- AŠ ESU. Ir tie mokymai jums suteikiami tam, kad galėtų jūsų protą ir įžvalgą plėsti. Todėl žvelgdami į kiekvieną apreiškimą jūs turite matyti ne ankstesnio apreiškimo paneigimą naująja šviesa, bet ankstesnio apreiškimo išplėtimą, papildant naująja šviesa. Juk jūs negalite atsidurti iškart pačiame viršutiniame aukšte, net jeigu jūs nežengiate laiptelis po laiptelio materialiais laiptais, jums reikia atitinkamai paskirti tam pastangų ir laiko. O, sakykime, jūs važiuojate liftu, ir čia jūs negalite patekti iš karto, jums reikia įdėti pastangų nuspaudžiant mygtuką, jums reikia pasirinkti, kokį aukštą jūs norėtumėte pasiekti. Reiškia, reikalingos tos intelektualios pastangos, kad jūs nuspaustumėte tą mygtuką, kuris jus užkeltų būtent į tą aukštą, kurį norėtumėte pasiekti. Jums reikia paskirti kažkiek laiko, kol liftas pasieks jums norimą aukštą, ir per tą laiką jūs taip pat galite mintyse apsvarstyti daugelį dalykų. Mintys jūsų viduje, kuo bus šviesesnės, tuo – kryptingesnės, ir tai taip pat yra pastangos jūsų, kada jūs mintyse ką nors aptarinėjate, tiek su manimi, tiek su Rojaus Trejybe, ar kiekvienas su savimi. Kuo daugiau jūs mobilizuojate pastangas bendravimo su Rojaus Trejybe, ar su manimi, vektoriumi, ta kryptimi, tuo jūsų mintys tampa rišlesnės, nuoseklesnės, ir nebėra palaidų minčių, kai viena mintis neužbaigta staiga yra pavejama kitos minties be pradžios, ir vėl nutrūksta, ir taip yra chaosas jūsų prote. Tai dėl to, kada jūs bendraujate su Mumis, turiu minty, dvasine prasme, Vienovę – tiek Rojaus Trejybę-AŠ ESU, tiek ir save, tuomet jūsų mintys skaidrėja, šviesėja, ir nuoseklumas tampa jums akivaizdus. Štai tada net ir kildami į pasirinktą aukštą liftu, nežengdami materialiais laiptais, įveikiant pakopą po pakopos, jūs ir mintyse dedate pastangas, kad tą laiką paskirtumėte, kol kyla liftas, jus gabenantis į atitinkamą, jums reikalingą, aukštą, prasmingam minčių skleidimui, minčių analizei. Tai yra pastangos, dvasinės pastangos, intelektualios pastangos, tai tas pats kaip žengimas materialiais laiptais nuo pakopos ant pakopos. Ir štai atitinkamame aukšte jūs matote panoramą, matote tolimesnį vaizdą, ko nematėte būdami žemės paviršiuje, ir dvasine prasme jūs gavote apreiškimą, kuris buvo jums tas pradinis laiptas. Dabar pakilus į aukštesnį aukštą jūs matote platesnį horizontą, ir nuo jo lygio jūs gaunate naujus apreiškimus, kurie jus pakylėja vėl į aukštesnį lygį, ir vėl jūs galite kilti be perstojo aukštyn ir tuo pačiu pirmasis jūsų žengimas į liftą ar ant pirmojo pakopų laiptelio materialių laiptų laiptinėje, nėra paneigiamas, bet jis yra išplečiamas, kadangi jūs stovite jau dabar, ar lifto užkelti, ar užlipę materialiais laiptais, jūs stovite ant to laiptelio pakopos tame aukšte, kurį pasiekti įdėjote atitinkamų pastangų. Ir dabar mes galime jus kelti dar į aukštesnį lygį. Štai dėl to tas papildinys ir yra suteiktas, arba surinktas, iš mano vėlesnių mokymų, kuris sustiprins, išplės tai, ko nėra toje dalyje, pavadintoje KALBU JUMS VĖL, kuri buvo kaip atskira knyga pirmuoju leidimu išleista jūsų labui.
Dabar jūs turite tuo pačiu pavadinimu antrąjį leidimą, ir šalia įdėta dar papildanti šviesa, ne paneigianti ankstesnius teiginius, bet juos išplečianti.
Taip kad jūs turėdami šitą gyvąją knygą – o dvasinė šviesa, žinokite, visada yra gyva – paverskite ją savo gyvenimo tikrove – Rojaus Trejybės-AŠ ESU pasireiškimu savajame gyvenime. Ir retsykiais prisiminkite ir mane. Nebūkite tokie, kad vien tiktai Rojaus Trejybei atsiduodami ir išlikdami jos glėbyje, ir AŠ ESU glėbyje, nebeturite ryšio su manimi. Palaikykite ir su manimi ryšį. Juk man taip pat norisi jus laikyti savo dvasiniu broliu ar sese, kurie palaiko ryšį su manimi, ir aktyviai bendradarbiauja. Būkime bendra komanda. Veikime drauge. Juk jūs žinote, kada Apvaizda jums suteikiama, jūs tampate bendra komanda. Visa Kūrinija taip pat yra šeima – tai yra bendra komanda. Būkime ja, kaip ištikimi Rojaus Trejybės-AŠ ESU vaikai, kupini Jos meilės, ir gyvenkime meilėje, pulsuodami ja.
Aš jums palieku šitą gyvą savo nuostatą – kur bebus jūsų kojos nunešusios jus, ten būsiu aš – jūsų viduje – nes jūs mane jau įsileidote, kada aš beldžiau į jūsų širdies duris, kad atvertumėte, ir jas jūs man jau seniai atvėrėte. Todėl jūsų viduje yra netik Rojaus Trejybė ir AŠ ESU, bet ir aš esu jumyse.

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas dvasini broli, Jėzau – Šeimininke Sūnau Kūrėjau, už nuostabų apreiškimą-mokymą. Manoji valia, kad būtų, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU, Tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal