30. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus mokymas išplėstos Algimanto Evangelijos proga, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 12 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Šeimininke Sūnau-Kūrėjau, kurį kai kurie girdėję Jėzaus iš Nazareto vardu, aš esu pasirengęs suteikti tavąjį mokymą, atsakant į mano dvasios sesės, Vitos, prašymą – mano išplėstosios Evangelijos proga savąjį požiūrį, savąją sampratą.


Šeimininkas Sūnus-Kūrėjas-Jėzus:


Mano mylimas dvasios broli, aš džiaugiuosi girdėdamas jus visus. Mano mylimieji dvasios broliai ir sesės, kada jūs šlovinate mūsų visų Tėvus, jūsų vidus šviečia, ir aš tą šviesą tiek jaučiu, tiek regiu dvasinėmis akimis, nes jūsų ši šviesa yra DVASINĖ, ne materiali. Ji sklinda iš mano dvasios brolių ir sesių visos giluminės gelmės. Jūs suteikiate tą nuostabų šviesos atspalvį visai planetai. Kokia nuostabi jūsų planeta, kada aš matau tą šviesulį sklindantį iš jūsų vidaus, kokį dabar skleidžia jūsų nuostabus meilės ir šviesos sambūris, ta nuostabi jūsų šventovė, kurią aš ir paprašiau įsteigti manąjį apaštalą ir jūsų dvasios brolį, Algimantą!
Toji jo NAUJOJI EVANGELIJA – praplečianti manąją Evangeliją – yra skirta DABARTINEI ŽMONIJAI, kad ji galėtų pajausti, jog tą, ką aš sakiau, neperteikdamas to mokymo, kokį dabar jūs gaunate iš savo dvasios brolio, Algimanto, todėl manieji apaštalai negalėjo patyrimu paliudyti manųjų teiginių, kad DIEVO TĖVYSTĖ IR ŽMONIŲ BROLYSTĖ yra PATIRIAMA. Jiems per daug buvo akinanti šviesa, nes jie troško turėti Izraelio Tėvą – turėti Jahvę savo Dievu. Save laikė aukštesniais negu kiti – pagonys jiems nebuvo priimtini kaip dvasiniai broliai. Todėl jiems buvo PER RYŠKI Šviesa mokyti juos ATRASTI TĖVĄ SAVYJE.
Ir ŠITOKIA manoji Evangelija buvo tuometinė AKINANTI Šviesa jų nepabudusioms dvasinėms asmenybėms. Todėl nenuostabu, kad mane iškraipė, nes neturėjo tokio patyrimo, kokį dabar turite jūs.
Algimanto išplėsta mano Evangelija jau prieš keletą metų MANO BUVO PATVIRTINTA, ir aš jam taip pat SUTEIKIAU TĄ LEIDIMĄ ir ĮGALIOJIMĄ SKELBTI SAVO NAUJĄJĄ EVANGELIJĄ. TOKĮ ĮGALIOJIMĄ JAM SUTEIKĖ IR MŪSŲ TĖVAI – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU.
Jūs girdite Algimanto lūpomis tariamą JO Evangeliją – KŪRĖJAS YRA GYVAS – IR KIEKVIENO VIDUJE – JĮ GALIMA ATRASTI.
Ir dabar jo IŠPLĖSTI teiginiai – KŪRĖJAS YRA KIEKVENO, ATRADUSIO SAVYJE ŠĮ KŪRĖJĄ, TĘSINYS, IR TĖVIŠKA MEILĖ PRIPILDO TĄ SŪNŲ AR DUKRĄ.
Štai toji NAUJOJI Šviesa yra mano DŽIAUGSMAS ir VILTIS, kad jūs PRIIMSITE ŠITĄ NAUJĄJĄ Evangeliją – ne taip, kaip mano apaštalai, taip ir likę nesupratę manosios Žinios, todėl ir IŠKRAIPĖ ją – pagal savąjį lygį. Aš turiu viltį, kad jūs šito nedarysite, bet patys šitais Evangelijos teiginiais VADOVAUDAMIESI PATIRSITE šitą Evangeliją savąją GYVASTIMI, kad šita GYVYBĖ PRIPILDYTŲ JŪSŲ VIDŲ, ir jūs KASDIEN gyventumėte šita NAUJĄJA Algimanto Evangelija, PALIUDYDAMI JOS TIKRUMĄ IR GYVYBINGUMĄ.
Žydai mane atstūmė. Aš buvau jų nepriimtas kaip Mesijas, kaip DIEVIŠKASIS Mesijas. Jie laukė to išgelbėtojo ir išvaduotojo – KARALIAUS – kad juos išgelbėtų iš pagonių jungo su didžiule galia ir jėga – fizine jėga. Jie nesuprato manosios Šviesos ir Meilės – TĖVIŠKOS meilės. Todėl jūs esate mano VILTIS, KAD JŪS NEBŪSITE TĄ – KAIP ŽYDŲ, MANE ATSTŪMUSIŲ, TAUTA, BET IŠLIKSITE MŪSŲ TĖVŲ GYVOJO KELIO RYŽTINGI SKELBĖJAI, IR PATYS – AKTYVŪS JUO EINANTYS – IŠLIKSITE VISĄ LAIKĄ, PER AMŽINYBĘ NEATSTUMSITE ŠITO KELIO, PRIĖMĘ ALGIMANTO EVANGELIJĄ, IR JĄ ĮPRASMINĘ KASDIENOS GYVENIME.
Jūsų aplinka jums nėra palanki. Manoji aplinka nebuvo man palanki, dėl to ir susilaukiau tokios tragiškos baigmės jūsų pasaulyje. Jums aš suteikiu irgi papildantį jums jau suteiktą Kūrėjo – mūsų Tėvų – DVASIĄ – aš jums suteikiau pagalbininką-mokytoją – Tiesos Dvasią. Naudokitės ir MANO jums suteikta Dvasia, kad pajaustumėte jūsų pačių sustiprinimą KASDIENOJE, kada jūs priimate savuosius sprendimus ir jais imate vadovautis.
Kiekvienas sprendimas, atitinkantis Šviesos, Teisingumo, Tiesos, Grožio sampratas, kokias suteikia jums Kūrėjas, stiprina jus iš vidaus – kaip DVASINĘ ASMENYBĘ. Jūs AUGATE tiktai Gėriu ir Grožiu, Gailestingumu ir Teisingumu – Meile ir Gėriu – ŠVIESA.
Jūs negalite augti tuo, kas yra tamsa. Tamsa kursto baimės proveržius, o baimę jums sukursto savanaudiška gyvensena, kupiną agresijos ir jūsų iliuzinių iškraipymų. Tada jūs pasimetate.
Štai kodėl mano dvasios brolio Algimanto išplėsta manoji Evangelija – tai nėra manosios Evangelijos – Dievo tėvystės ir žmonių brolystės – paneigimas, tai yra tiktai dabartinei kartai skelbiama RYŠKESNĖ Šviesa, nes kiekvienas apreiškimas papildo ankstesnį apreiškimą ryškesne Kūrėjo suteikiama Šviesa. Todėl aš ir džiaugiuosi, kad manasis brolis dvasioje turėjo RYŽTO, DRĄSOS, DVASIOS, IR ATSIVĖRIMO NEATSTUMTI JAM SUTEIKTO MANOJO APAŠTALO TITULO, PRIMTI JĮ, IR TAIP ORIAI VYKDYTI TAS NUOSTATAS, TUOS ĮGALIOJIMUS, KOKIUS SUTEIKIAU JAM AŠ, IR KĄ JAM SUTEIKĖ MŪSŲ TĖVAI.
Kiekvienas iš jūsų turite naštą pagal savuosius pečius. Jūs turite tuos pečius – dvasine prasme – stiprinti. Todėl kiekvienam iš jūsų yra suteikiami atitinkami iššūkiai, bet jie neužgula jūsų pečių, kad prislėgtų ir jūs nebegalėtumėte Gyvajame Kelyje žengti naujo žingsnio įsisavindami naują iššūkį, kuris jums ir kelia nepasitikėjimą. Tas pats nepasitikėjimas būdinga kiekvienam, kuriam STINGA ATSIVĖRIMO IR ĮTIKĖJIMO. Todėl ĮTIKĖDAMI jūs pripildysite save Kūrėjo Meile – TĖVIŠKA Meile – ir PATIRSITE šitos išplėstos Evangelijos turinį, TĄ TURINĮ, kurį suteikia Kūrėjas, kurį ir aš papildau savąja Tiesos Dvasia, savaisiais meilės virpesiais taip pat, kuriuos aš geriu iš mūsų visų Tėvų.
Aš sveikinu jus Gyvajame Kelyje žengiančius, ir trokštu, kad neapleistumėte jo. Dedu aš į jus didžiules viltis, ir šitos viltys turi pagrindo, nes jūs esate mano TOJI ŠVIESA, kurią aš skleidžiu per Tiesos Dvasią, kiekvienam. Dėl to aš ir beldžiu į kiekvieno Širdies duris, kad jas atvertų – ir šitą Šviesą PATIRTŲ. Ir kada jūs įleidote MANE į savo Širdį, tai manoji Tiesos Dvasia harmoningai susilieja su Kūrėjo Dvasia – jums perteikta Minties Derintojo vardu – todėl Minties Derintojas veikia drauge su manąja Tiesos Dvasia, kaip ir mano Partnerės – Nebadonijos – Šventoji Dvasia, jus stiprina iš vidaus. Mes turime šitas tris priemones, kurios harmoningai veikia jus iš vidaus – pačia gilumine prasme – ir tuo pačiu jūs galite pajausti ir Septynių Pagalbinių Proto Dvasių veikimą, kad pasireikštų jūsų viduje ir Intuicija, ir Drąsa, ir Žinios, ir Patarimai, ir Supratimai, ir Garbinimas, ir Išmintis – visa tai gyvybiniame vientisame gyvosios sistemos komplekse sudaro mūsų jums suteikiamą VIDINĘ PAGALBĄ, ir šitoji išplėsta Algimanto Žinia jumyse taptų GYVASTIMI, ir tada PATIRSITE, jog Kūrėjas tapo GYVAS jūsų VIDUJE – BŪSENA jums paliudija, KOKIA GYVYBINGA YRA ŠITA NAUJOJI ŽINIA, KOKS NUOSTABUS YRA ŠITOS ŽINIOS SVORIS, GROŽIS, IR ŠVIESA.
GYVENKITE NAUJĄJA EVANGELIJA.


Algimantas:
Ačiū tau mylimas dvasios broli, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau iš Nazareto, už šį tavo mokymą, šį žodį. Ir manoji valia tebūnie Tavoji, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal