33. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Vilniuje, 2017 12 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Dalia:

Sūnau Kūrėjau, Nebadono Mykolai, mylimas mūsų broli Jėzau, aš prašau tavęs mokymo suteikti mums per mūsų brolį Algimantą. Ačiū.

Jėzus:

Mano mylimieji broliai, sesės, kaip man malonu girdėti jūsų Šviesos ir Meilės kupinus žodžius, skirtus mūsų visų Tėvams, ir man.
Aš girdžiu jūsų maldas, patiriu jūsų virpesius, ir džiaugiuosi, kad jūs esate Gyvajame Kelyje kaskart stiprėdami, plėsdami savo įžvalgą ir supratimą, kas esu aš jums, kas yra mūsų Tėvai tiek mums, tiek visai kūrinijai. Jūsų įžvalga, palyginus su netolima praeitimi, tiek išsiplėtė, kad jūs savyje jau nebetelpate, trokštate būti tikraisiais sūnumis ir dukromis iš mūsų bendrų Tėvų. Kaip mane džiugina, kad tai vyksta manojoje Visatoje. Mane džiugina, kad jūs pranokstate aplinką, tiek daug pasisėmę iš mūsų Tėvų Šviesos, Meilės, Tikrovės, ir esate patys tikri, turite daug viduje ir mano teikiamų Šviesos ir Meilės virpesių.

Rojaus Trejybė, kaip ir aš, veikiame bendrai, suvienytai, harmoningai jūsų labui.

Ateis toji akimirka, kada jūs mane išvysite betarpiškai. Žmogiškuoju matu matuojant tai gali atrodyti dar ilgas laiko tarpas, tačiau aš matuoju savuoju laiku, ir laukiu jūsų, kada pasirodysite šalia manęs, kada aš galėsiu jus pasveikinti, paspausdamas jūsų ranką ir apglėbdamas jus savo broliškuoju ir tėviškuoju glėbiu, nes jūs pradėjote savo pirmąjį žingsnį amžinybėje manojoje Visatoje, kurią sutvėriau su savo Partnere – Kūrinijos Motinos, Begalinės Motinos Dukra – Nebadonija. Mes jus pasveikinsime savojoje buveinėje, pasidžiaugsime jūsų ryžtingu žingsniu šitame pradiniame pasaulyje, kuris buvo toks nuostabus, bet jį apgobė tamsos šešėliai – tamsos naktis – kada vienas iš manųjų vaikų išdrįso pakelti savo balsą net ir prieš Tėvą. Tai tiktai liudija, kad manieji vaikai, net ir aukštesnio statuso, gali parklupti, jeigu stinga įtikėjimo gelmės viduje, ir Gyvojo Vandens iš Kūrėjo. Štai kur jūs turite nukreipti savo dėmesį, kad nepristigtumėte Gyvojo Vandens, kad nebūtų jūsų asmenybė išdžiūvusi dykuma. Tiktai gerdami Gyvąjį Vandenį jūs laistote savąją asmenybę ir maitinate Gyvąja Duona, kad ji būtų sodri ir veikli, ir tuo pačiu veiksminga, atitinkanti mūsų Tėvų valios vykdymo numatytą jums užduotį šitame pasaulyje ir kituose pasauliuose. Kiek besikeis pasauliai jūs visą laiką turėsite vieną ir tą patį matymą-vektorių – giliau atsiverti mūsų Tėvams ir žengti drąsiai, atsidavus vedimui iš vidaus – ir tai bus tinkamas vektorius per visą amžinybę.
Dabartinis jūsų gyvenimas kupinas įtampos, nepasitikėjimo, abejonių, jums stinga ryžto, jums stinga įtikėjimo gelmės, kad galėtumėte žengti dar vieną naują žingsnį į ten, kur iš tikrųjų yra dar ryškesnė šviesa. Todėl būdami gyvajame ryšyje su savo ir mano Tėvais, ženkite tą žingsnį ryžtingai.
Kiek kartų jūs girdėjote, kad jus saugo Apvaizda. Tarp Apvaizdos narių esu ir aš, atsiuntęs jums savąjį, visiems prieinamą, mokytoją – Tiesos Dvasią. Remkitės ir į mane, esantį jūsų Širdyje. Jūs jau atvėrėte man Širdies duris – esu jūsų viduje. Todėl savo išminties paskleidžiu ir jūsų viduje per jūsų Minties Derintoją, su kuriuo mes tobulai bendraujame, ir taip pat atiduodu per Tiesos Dvasios impulsus. Dėl to jūs ir pajuntate jautriau neteisingumą, ir džiaugiatės dėl Teisingumo apraiškų, dėl Tiesos įprasminimo jūsų aplinkoje. O juk mano ištikimoji Partnerė ir Sutuoktinė – Dukra Kūrėja – Nebadonija – jus taip pat apdovanoja Šventosios Dvasios grandine, ir pasireiškia jūsų kiekvienoje ląstelėje, ir apgaubia jus taip pat saugodama. Jūs turite tokį nuostabų mūsų suteiktą Meilės energinį apvalkalą – ištisą lauką.
Būkite ramūs, užtikrinti žengdami savo Tėvų valios vykdymo kryptimi. Šitas vektorius yra neklystamas. Jis yra jums suteiktas charakterio ugdymui, brandinimui, kad jis vis stipriau atsispindėtų mūsų Tėvų savybėmis, kurias aš taip pat gėriau – ir dabar galite gerti ir jūs – kuomet aš buvau prieš du tūkstančius metų jūsų pasaulyje, ir tomis Tėvo savybėmis spinduliavau savo žemiškiesiems broliams ir sesėms. Jūs turite tą patį kelią, kurį vadinate Gyvuoju Keliu. Nėra jokio jam pakaitalo, nėra jokios kitos galimybės, kad galėtumėte žengti drauge su savo viduje atrastais Tėvais klystkeliais. Jūs turite teisę pasirinkti ir klystkelius, bet paragavęs Gyvojo Kelio, atsivėręs saviesiems Tėvams, jūsų asmuo nebenorės žengti į blausesnės šviesos takelį, kuriame iš tikrųjų yra mažesni reikalavimai, bet mažesnis ir atpildas jūsų asmenybei, jūsų vidiniam aš, kuris mėgaujasi tiktai Tėvų suteikiamomis nuostabiomis dovanomis – Palaima, Ramybe, Ryžtu, Grožiu, tarpusavio Supratimu ir Santarve, Išmintimi, Kantrybe, Tiesa, ir Teisingumu. Ir visa tai suteikta Meilės Lauke, kuris yra gyvas ir suvienijantis visą kūriniją mūsų Tėvų nuostabiame glėbyje.
Aš jums pateikdamas šitą savąjį samprotavimą noriu atkreipti jūsų dėmesį – Gyvasis Kelias – tai nėra vien tiktai lygus laukas, kylantis į ryškesnę Šviesą. Jame jūs turite savojo sūnaus ar dukros gyvąjį gyvenimą, kuris pulsuoja jūsų aplinkos poveikyje, ir jūs turite suvaržyti, apriboti save. Tačiau, jeigu jūs būsite gyvajame ryšyje su savo Tėvais ir mano Tėvais, ir manimi, tie suvaržymai atsileis. Jūs patirsite, kaip tie varžtai, kurie atrodė spaudžia jus, staiga tarsi atsisuka, jūs pajuntate laisvumą, aplinka nustoja jus gąsdinti, o pati ima atsitraukti, tarsi išsigandusi jūsų ūgio, jūsų Šviesos, Tiesos, Teisingumo, nors jie gali šito nesuprasti, bet jie pajaučia iš jūsų sklindančius virpesius, apie kuriuos neturi jokio supratimo, bet jie nesąmoningai ima reaguoti visiškai kitokia banga. Vietoje agresyvumo staiga jie nurimti pradeda, ir trauktis, sudarydami jums didesnį lauką jūsų pačių žingsnio laisvei.
Todėl eikite ryžtingai ir drąsiai. Bet kokias abejones atiduokite man arba savo ir mano Tėvams. Abejonės drasko jūsų vidų, eikvoja energiją. Mes esame tam, kad visą jūsų abejonių naštą sugertume, kad jūs liktumėte vien tiktai mūsų Šviesoje ir Meilėje, ir galėtumėte be baimės, be nerimo žengti žingsnį ten, kur yra amžinybė, prasidedanti jūsų viduje per gyvą atsivėrimą jūsų visų ir mano Tėvams – Amžinybės Šaltiniams ir Centrams.
Todėl aš jus akinu, stiprinu tiek daug pasiekusių su jūsų aplinka, kada jūs jau imate patirti amžinybės Gyvojo Kelio apraiškas jūsų viduje, kada Akimirkos Amžinybė jums yra patiriama šitoje gyvojoje komunijoje su savo Tėvais ir su manimi. Tai kokios gali būti nerimo, abejonių akimirkos, kada mes jums suteikiame amžinybę, iškeliame jus virš to audringo materijos vandenyno, kad jis savomis bangų keteromis nepasiektų ir iškėlusios į viršų neblokštų į apačią. Jūs esate virš šitų keterų tiek manajame, tiek ir mūsų visų Tėvų glėbyje.
Aš jus myluoju ir saugau, maitinu ir raminu. Ženkite kaip orūs mūsų Tėvų sūnūs ir dukros, ir mano jaunesnieji broliai ir sesės. Aš esu visą laiką su jumis. Mano Sutuoktinės Dvasia yra su jumis ir jūsų viduje. Mūsų Tėvų jūs turite dalelę, kurią ir aš turėjau šitame pasaulyje prieš du tūkstančius metų – kuri yra ir jūsų viduje.

Kokias jūs turite dovanas! Vien išorėje – jūsų angelus sargus-serafimus, mano teikiamą, ir Tėvų teikiamą Apvaizdą, kad tik jums nenukristų joks plaukas nuo galvos, kada jūs vykdote Tėvo valią, Rojaus Trejybės ir AŠ ESU dieviškąją valią, visų labui.
Niekas jūsų nepalies ir nesužeis. Būkite ramūs ir užtikrinti manojo žodžio Tiesa ir Tikrove. Žaviuosi jumis, myliu jus visus, ir tariu jums sudie Ramybėje.

Algimantas: Ačiū tau, mylimas broli Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau iš Nazareto už šitą mokymą. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal