32. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Utenos rajone, Pakalniuose, 2017 05 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau-Jėzau iš Nazareto, aš esu pasirengęs suteikti savo lūpomis tavo kokį nors pasakytą gyvąjį žodį, atsiliepiant į Vandos prašymą tarti šviesos žodį.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

Mano mylimieji dvasiniai broliai ir sesės, kokia džiugesio akimirka yra pajausti jūsų virpesius, patirti jūsų gyvąjį šlovinimą mūsų visų Tėvų, kokia nuostabi iš jūsų sklinda Šviesa, ji pasiekia ir manąją buveinę – Salvingtoną. Ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad jūs esate tie mano dvasiniai broliai ir sesės, kurie pradedate šitą milžinišką kelionę į amžinybę manojoje Visatoje. Kokia man garbė turėti jus, urantus, kaip pirmeivius, kurie garbina Kūrėją keturiuose Asmenyse dar net nepatyrę prisikėlimo, būdami materialiu pavidalu, kai visa planeta žvelgia į ritualų ir dogmų pusę. Ritualai nustelbia gyvą bendravimą net ir su manimi, o dar mane prikala kasmet ant kryžiaus, ir šituo ritualu mėgina patenkinti savo egoistinį materialų protą, tarsi man būtų malonu stebėti tuos ritualus, kasmet pasikartojančius, ir per visą planetą. Mano laikais tokios tamsos nebuvo, buvo atviros diskusijos net ir sinagogoje apie Dievą, apie Jahvę, ir aš būdamas paauglys išsakiau savo nuostatas, kurios kai kuriuos suaugusius suerzino, kitus gi sužavėjo, kada aš turėjau tokią įžvalgą būdamas vos trylikos metų. Ir kada mano žemiškieji tėvai pergyveno, kad aš pasiklydau, aš tuo metu dalyvavau nuostabioje gyvoje dvasinėje diskusijoje ir dėsčiau savąsias nuostatas. Šiandien jūs turite Šviesą tiktai tarpusavyje mažoje urantų grupėje, tuo tarpu visi maldos namai pilni ritualų, ir išpažįsta tiktai dogmas, kurios nėra gyvos.
Bet aš jums parengiau nuostabų ateities, kurią jūs patirsite manojoje Visatoje, nepaprastą siurprizą. Kada tapsite dvasine asmenybe, pasiekusią dvasios tapatybę, mes turėsime išsiskirti, kada jūs kilsite į Supervisatos gilesnį pažinimą ir Kūrėjo patyrimą. Bet aš jums parengiau nuostabią dovaną, kokios nebuvo dar nė vienoje Visatoje – jūs būsite pirmieji. Bet jūs verti, nes jūs drąsiai ir ryžtingai pradėjote garbinti Kūrėją net ir tarp savų dvasinių brolių ir sesių, kurie visi eina į priešingą pusę – į ritualo atlikimą ir dogmos išpažinimą – kad ir kokia būtų religinė apraiška, visur viešpatauja ritualizmas ir dogmatizmas. Jūs išdrįsote atverti save ir man, ir mūsų bendriems Tėvams. Štai kodėl jūs man taip pat suteikėte iššūkį. Iššūkį, kurį aš turėsiu įgyvendinti pirmą kartą Visatos istorijoje, ir tai bus siurprizas jums. Aš jo dabar neatskleisiu, nes aš pats šitą idėją turiu tik ką gimusią. Todėl man reikės tartis su kitais mano dvasiniais broliais ir sesėmis, kurie yra pasiekę visavertį patyrimą ir įsikūniję žmogiškuoju pavidalu savojoje visatoje. Jie turėdami tą gimusio nekalto kūdikio iš moters įsčių, tiek kūdikystės, tiek vaikystės, paauglystės, ir vyrystės brendimo procesą, ir šituo pasiekę savo pastangų dėka visišką valdžią savojoje Visatoje, štai jie bus tie, kurie dalyvauti galbūt galės ir mano jums parengiamame siurprize, kada aš pamaloninti noriu jus, už jūsų pastangas, kada jūs tapsite dvasia savąja tapatybe.
O dabar žinokite, kad kiekvienas jūsų virpesys, kiekvienas virptelėjimas pasiekia mane, ir jeigu jūs net ir neišsakot minčių, aš jaučiu jūsų virpesius, kurie mane malonina, ir tuo pačiu patvirtina, kokia nuostabi yra mūsų sumanyta Tėvų, mūsų Tėvų, Evoliucija, kurioje pirmeiviai turi daugiausia ir sunkiausių iššūkių, bet gi jiems ir šlovės spinduliai atitenka nepaprastai ryškūs, kokių negali patirti kiti, žengiantys jau už jūsų nugaros. Štai dėl ko aš sumaniau jums suteikti tokią siurprizo dovaną, ir dėl to šitą iššūkį aš turėsiu taip pat stengtis įgyvendinti vardan jūsų, ir vardan kūrinijos veiklos įvairovės, kad jūs patirtumėte, jog ir aš stengiuosi dėl jūsų, kaip jūs stengiatės dėl manęs. Ir man malonu teikti jums tas dovanas, kokias aš kaip naują idėją sumaniau, ir turiu vilties, kad ją parems ir kiti mano dvasiniai broliai Šeimininkai Sūnūs Kūrėjai iš kitų Visatų.
O dabar jūs būdami šitoje nuostabioje savo aplinkoje, mūsų Tėvų gyvojoje šventovėje, būkit pašlovinti ir manąja Šviesa. Jūs turite iš manęs Tiesos Dvasią, naudokitės ja net ir taip, kaip jūs norite pasinaudoti Minties Derintoju ir Apvaizda. Pasinaudokite ir mano jums suteikta Tiesos Dvasia, kad galėtumėte patirti dar galingesnį Šviesos, esančios jūsų viduje, sustiprėjimą, antplūdį, kad jūs iš tikrųjų patirtumėte ir mane, kuris yra per Tiesos Dvasią jūsų viduje, net ir taip, kaip mūsų Tėvai per savąją Dvasią yra jūsų viduje. Ir aš turėjau tą patyrimą, kada Jų Minties Derintojas gyveno mano prote, ir man buvo labai smagu bendrauti su Tėvu ir jausti Jo gyvą buvimą manyje. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs atradote savo Tėvus viduje, ir nenorite jokio lengvesnio pakaitalo, o kupini ryžto ir atsidavimo, nuoširdumo ir tikrovės, jūs stengiatės žengti Gyvuoju Keliu pirmyn ir patirti. Jau šitas procesas jums teikia pasitenkinimą. Kad ir kokios būtų sunkios aplinkybės, jūs stengiatės patirti, kokia yra mūsų Tėvų valia, kad ją sulietumėt savyje su savo valia. Štai ir išlikite savo valios šeimininkai, kurie sulieja savąją valią su Kūrėjo valia, net ir taip, kaip ir aš buvau suliejęs savo valią su Tėvo valia, ir dėl to aš sugebėjau atsilaikyti ir prieš Šėtono gundymą ant Hermono kalno, kada man jis siūlė apiberti dovanomis, ir aš atsispyriau jo gundymui atidavęs savąją valią Tėvui. Štai toji įtikėjimo galia ir pasireiškia ištariant tokį atrodo paprastą teiginį, bet virpesių galia, kad galėtum ištarti tą teiginį, yra nepaprastai gyvybinga.
Todėl ir aš jus raginu, kad išliktumėte tų mūsų Tėvų gyvų virpesių bangoje, kad visą laiką jūsų valia būtų sulieta su mūsų Tėvų valia – tik šitaip jūs galėsite net ir sunkiomis ateities aplinkybėmis išlikti šviesūs ir tikri mūsų Tėvų sūnūs ir dukros, ir mano dvasiniai broliai ir sesės, verti mūsų Tėvų. Aš jums sakau šitą nuostabų teiginį, patirdamas Tėvų virpesius gyvus savyje – jūs esate verti savųjų Tėvų, jūs esate verti Kūrėjo, nes žengiate laikydamiesi ne už materialių turėklų, bet už Dvasinio Šaltinio ir Centro, esančio jūsų viduje. Tai kokia milžiniška dvasinė energija pulsuoja jūsų vidinėje asmenybėje, kaip jūs juntate tuos impulsus, tai argi jūs nesate verti Kūrėjo? Jūs išdrįstate žengti prieš visą žmoniją, bet einate taip, kaip veda Kūrėjas, kaip Jis veda visą kūriniją. Jūs einate kūrinijos vektoriumi ir ritmu, kurį ir suteikia mūsų Tėvai. Ir man jie suteikia šitą ritmą ir vektorių, ir aš džiaugiuosi, kad mes žvelgiame ta pačia kryptimi, ir pulsuojame ta pačia energija, kokią gali jūsų dvasinė asmenybė patirti šios akimirkos tapatybės galia.
Žinokit, prieš 2000 metų būdamas žmogiškuoju pavidalu aš patyriau, kokia yra galinga dvasinė energija, kada ją geri kaip gyvąjį vandenį ir manipuliuoji ja, kad gali materializuoti daiktus. Todėl ir aš jus akinu vis giliau atsiverti tai energijos tėkmei, kad patirtumėte pasitenkinimą, ir kad jūs taip pat patirtumėte materializavimą iš Kūrėjo energijos. Jūs patirsite tokių dalykų ir tai jus tik sustiprins, jeigu būsite nuoširdūs savimi ir dėsite pastangas Gyvajame Kelyje, kuris visą laiką turi nuostabių posūkių, kad nustebintų jūsų žvilgsnį ir nejaustumėte migdančios monotonijos, kuri greitai nuvargina. Aš tą patyriau ir patiriu būdamas savo statusu, ir aš matau, kiek yra manojoje Visatoje nuostabių akimirkų, kuriomis žavisi manieji dvasiniai broliai ir sesės, jau pažengę toli į priekį, palyginus su jumis. Todėl aš džiaugiuosi, kad jūsų laukia panašūs patyrimai, kurie jus stebins, žavės, ir tuo pačiu visą laiką kvies žengti pasitikint ir Tėvų vedimu iš vidaus, ir savuoju žingsniu, į neištyrinėtą, bet juntamą horizontą.
Būkite tais gyvaisiais Šviesos šaukliais!

Algimantas:
Ačiū tau Mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau-Jėzau iš Nazareto, už tavąjį žodį. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Rojaus Trejybės-AŠ ESU valia. Amen.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal