35. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus sustiprinantis mokymas urantams, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 05 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Jėzau, mūsų dvasios broli, esu pasirengęs suteikti tavąjį mokymą, kokio prašo Vanda, mūsų sesė – ką tu galėtum mums dabar pasakyti, stiprindamas mus Gyvajame Kelyje, šiuo laikmečiu, šią akimirką, šioje vietoje?

Šeimininkas Sūnus-Kūrėjas-Jėzus:

Mano mylimiausi broliai ir sesės, man džiugu girdėti jūsų atsivėrusių širdžių kalbą, kuri pasklinda virpesiais, ir virpesiais aš geriu jus kiekvieną, kaip asmenį, mūsų visų bendrų Tėvų vaikų skleidžiamą nuostabią harmoningą bangą, kuri sklinda – man dar džiugiau – iš to pasaulio, kuriame aš patyriau tą būtį, kokią patiriate jūs, būdami materialiu pavidalu. Bet jau jūs dabar suvokiate, kad esate mano broliai dvasine išraiška, ne materialiu kūnu, nors mes esam broliai ir materialiu pavidalu, kadangi aš šitoje planetoje patyriau tą nuostabų brolystės apkabinimą, bendraudamas su apaštalais, dalindamasis duona ir vandeniu, materialia prasme, bet jiems atiduodamas Gyvąjį Vandenį ir Gyvąją Duoną – aš liejau save, pasipildydamas iš Tėvo, išeidamas į vienatvę, bendraudamas su Tėvu. Aš surasdavau net ir labai užimtomis dienomis akimirką pabendrauti su Tėvu, iš širdies. Aš buvau nuoširdus nuo paties gimimo, ir aš jus, mano mylimieji broliai ir sesės, raginu – būkite nuoširdūs su mūsų Tėvais, su manimi, būkite nuoširdūs su savimi – tiktai nuoširdumas jums gali padėti išlaikyti gyvybingą komuniją, dvasine prasme komuniją, kada jūs iš tikrųjų prisipildote tos Energijos, kurią teikia Energijos Šaltinis ir Centras – Rojaus Trejybė-AŠ ESU. 
Kaip mane džiugina jūsų atradimas Visuminės Dievybės AŠ ESU, kokia tai yra galinga energinė apraiška ir mūsų bendrai Visatai, kurioje aš vadovauju drauge su savo Partnere Nebadonija, ir dabar turėti jus šitame pasaulyje, kur aš patyriau brolystę žmogiškąja išraiška su apaštalais, savo artimiausiais mokiniais, kokia besikartojanti akimirka, kai aš matau jus, mažą grupelę urantų, susibūrusių aplink savo mokytoją ir pasitikinčių tuo vedimu, kurį jisai paskleidžia jums savo mokymais, kad patirtumėte vedimą iš Tėvų, kad patirtumėte vedimą savąja būsena, ir jam atsiduotumėte – tik toks gyvenimas jums teiks ir palaimą, ramybę, ryžtą, nes kitokio Gyvojo Kelio nėra. Jūs eidami Gyvuoju Keliu patys jaučiate pasitenkinimą ir galite patirti, kokia nuostabi yra teikiama – net ir audringoje jūroje – vidinė Ramybė. Jūs savo laivo neperkelkite į išorinę audros bangų pragaištingą keterą, kuri iškelia džiaugsmo akimirkomis taip aukštai, bet po to bloškia atgal į milžinišką bangų tamsą, kurioje pati žemiausia bangos amplitudė. Ir aš jums sakydamas, kad būkite nuoširdūs gyvajame ryšyje su Tėvais tuo pačiu paliudiju, kad nėra nuostabesnio gyvo atsivėrimo už nuoširdų savęs atvėrimą, bet kokiais žodžiais, bet kokia kalba, kad kalbėtų jūsų, mataforiškai šnekant – Širdies gelmė, ką jūs patiriate, ir dažnai net ir sau vengiate ištarti mintimis ar žodžiu, balsu, tarsi manytumėte, kad ta kertelė neprieinama mūsų Tėvams, kada Jų Dvasia – Minties Derintojas – yra jūsų viduje. 
Todėl nebijokite atsiverti – visu savo nuoširdumu – aptarti pačių subtiliausių jūsų gyvenimo akimirkų, ir niekada nebijokite, kada jūs kreipiatės į Tėvus, kad Jie jūsų galėtų neišgirsti. Visada turėkite tvirtą žinojimą – Jie visada yra girdintys jus, nes yra jūsų viduje per savąjį Gyvąjį Tiltą, savo nuostabų Pagalbininką ir jūsų Vedlį, gerąjį Locmaną – Minties Derintoją.
Harmoningai veikdami su Minties Derintoju jūs pajausite ir mano Tiesos Dvasios pasireiškimą, ir savąjį impulsą aš galiu jums suteikti, jūsų asmenybei, kad jūs patirtumėte ir mano troškimą bendrauti su jumis, kad jūs atsivertumėte ir man. Mes su Tėvais esame dvasinėje vienovėje, nuolatiniame dvasiniame ryšyje, ką jūs pavadinate komunija. Aš esu – taip pat jums suprantamu žodžiu tariant – automatiniame gyvame ryšyje su savo Tėvais, Kurie – dabar jūs jau žinote – yra ir jūsų Tėvai, ir visos kūrinijos Tėvai, todėl, ką jūs bepasiųstumėte man, akimirksniu automatiškai patenka ir mūsų visų Tėvams, ir iš Tėvų taip pat aš turiu visą informaciją, kuri yra susijusi su manąja Visata ir jūsų pasauliu, ir su jumis asmeniškai – kiekvienu. Todėl aš jus kiekvieną asmeniškai irgi pažįstu iš vidaus, ir man nuostabu, kad jūs plečiate savo įžvalgą, pasaulėžiūrą, ir nepaisant tų aplinkui verdančių aistrų sūkurio, jūs žengiate Gyvuoju Keliu, kuris suteikia jums palaimą, pasitenkinimą, ir tuo pačiu didesnį pasitikėjimą, kad tai yra vienintelis tikras Tikrovės ir Tiesos Kelias, kuriame jūs galite patirti Meilę, Šviesą, Prasmę, net Amžinybės akimirką, ir akimirkos Amžinybę gyvojoje jungtyje su savo – ir mano – Tėvais.
Ir aš suteikdamas šitą mokymą noriu jums patarti – niekada neužsisklęskite savyje, kad mėgintumėte savo valios pastangų dėka ieškoti išeičių, iš karto atiduokite visus svertus į mūsų Tėvų rankas – jeigu jums nėra taip paprasta pasiekti Tėvus – atiduokite į mano rankas, aš perduosiu Tėvams visus jūsų menkiausius impulsus su savo sustiprinta pageidavimų siunta. 
Žinokite, kada jūs kreipiatės į Tėvus iš karto, ir nesiekiate savo pastangomis, savo valia vieni būdami, spręsti problemas, jūs sutaupote daug energijos, kuri ir taip jums reikalinga Gyvajame Kelyje. O labai dažnai būna, kad jūs tiktai nualinę save, ir kai jums nepavyksta, nesurandate išeities, tik tada kreipiatės į mane arba į mūsų visų Tėvus. Todėl nelaukite tos nualinimo akimirkos, bet visada kreipkitės į Tėvus. Ir taip palaipsniui Tėvai įsiviešpataus jūsų viduje kaip Pagrindinis Centras, ir jūs patirsite, kad tai yra tas prasmingas ir vienintelis tikroviškas gyvenimas, kada jūsų viduje įsiviešpatauja Tėvų, mūsų visų Tėvų, Meilė ir Šviesa, kai jūsų pačių asmenybės pasireiškimui atsiranda nuostabus pasitikėjimo laukas, pasitikėjimo savimi ir Tėvais, atrodytų pilna erdvė veiklai, o valia – susiliejusi su Tėvų valia – iš Meilės susilieja, ir tada yra vienintelis Gyvojo Kelio vektorius – veikti taip, kaip juntat vedimą, suteikiamą Tėvų viduje, jums kiekvienam, o būsena paliudija, kad tai yra tikras vedimas, ir drąsiai atsiduodate jam ryžtingu žingsniu žengdami, atsirėmę į mūsų gyvus Tėvus.
Taip ir aš, kurdamas su Partnere Vietinę Visatą, visą laiką jutau mūsų Tėvų stiprinimą viduje, kad aš galėčiau veikti išorėje. 
Aš turiu dabar jus – savo brolius – ir aš džiaugiuosi, kad kuriant pirmą statinį energine išraiška manojoje Visatoje visą laiką pulsavo Tėvas manyje – ir Rojaus Trejybė – ir aš dabar džiaugiuosi, kad jūs, kurdami savo statinį savajame gyvenime – Tikrovėje – taip pat pajuntate Tėvo-Rojaus Trejybės ir AŠ ESU vis stipresnį pulsavimą. Kokia atsikartojanti ano 2000 metų laikmečio akimirka – ir net Visatos pradinė kūrimo akimirka – šitame, kaip jūs įpratę skaičiuoti po manojo gimimo šitame pasaulyje materialiu pavidalu 21-ajame amžiuje. 
Štai ką aš patiriu matydamas, pajausdamas jūsų nuostabią harmoningą virpesių išraišką gyvojoje komunijoje, tarsi susijungia man milžiniškos trys dalys – mano pojūtis, kokį jutau iš Tėvų energine būsena, kuriant Visatą, ir būnant jau šitame pasaulyje, įsikūnijus materialiu pavidalu, nešant Tėvo Gyvąjį žodį, ir dabar matant jus, žengiančius Gyvuoju Keliu, taip pat besiremiančius į Tėvą, ir net į Rojaus Trejybę, ir net į Rojaus Trejybę-AŠ ESU. 
Ir aš žvelgiu į jus su pavydu, kuris ne žlugdo, ne ėda iš vidaus, bet kelia orumą, pasitikėjimą, ir matau, kokia jums yra nuostabi dovana, nuostabi dovana iš mūsų Tėvų – daug platesnė, gilesnė jūsų įžvalga, kosminė įžvalga, ir jūsų nauji patyrimai, kurie pranoksta manuosius 2000 metų praeities akimirkoje. Dėl to jūs ir turite galimybę šviesinti savąją aplinką, kad liktų dar ryškesni pėdsakai, negu palikau juos aš jūsų pasaulyje, atsirėmęs į Tėvo vedimą ir vykdydamas Jo valią, kaip ir jūs – atsirėmę į Kūrėjo, mūsų visų Tėvų vedimą, sulieję savąją valią su Kūrėjo valia, žengiate jau dabar Amžinybėje, būdami pradiniame pasaulyje, bet atsivėrimo akimirką – susilieję su mūsų Tėvais – jūs dvasine prasme esate Rojuje.
Būkite stipresni savimi, ir visą laiką žinokite – aš esu taip pat jūsų atvertoje Širdyje, kaip ir Tėvai yra jūsų Prote, Širdyje, gyvoje Asmenybėje.

Algimantas:
Ačiū tau mylimas Jėzau-Šeimininke Sūnau-Kūrėjau, mūsų broli, už šitą mokymą, Šviesą. Manoji valia, per amžių amžius ir amžinybėje yra Rojaus Trejybės-AŠ ESU valia, sulieta į vieną. Amen. 

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal