36. Makiventos Melkizedeko atsakymas-mokymas apie švietimo sistemą atremtą į Rojaus Trejybės-AŠ ESU Pamatą, suteiktas gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, Pakalniuose (Utenos raj.), 2018 10 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita:

Mylimas vyresnysis broli, Makiventa Melkizedekai, aš noriu iš tavęs išgirsti mokymą-atsakymą tokiu klausimu – švietimo sistema Lietuvoje – ir visame pasaulyje – yra degraduojanti, o ji turi būti atremta į Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąjį dvasinį Pagrindą, ugdant vaikus Meilės motyvu visumos labui. Kaip tu mums gali išplėsti ir patarti kaip šios planetos – Urantijos – Princas?

Algimantas:

Mylimas Makiventa, aš esu pasirengęs perteikti tavo mokymą savo lūpomis, kad jį išgirstų kiti tavo broliai ir sesės, susirinkę čia į gyvąją komuniją su mūsų visų Tėvais.

Makiventa Melkizedekas:

 

Mano mylimieji broliai, esu Makiventa, ir pasiekiamas ryšio grandinėmis, kurios vis stipriau atstatomos šitame pasaulyje, kuris išsilaisvino iš izoliacijos, ir aš galiu prabilti jums – kiekvienam – kuris nuoširdžiai atsiveriate man. Jūs turite mūsų Tėvų jums padovanotą dvasią – Minties Derintoją, ir bet kokiomis aplinkybėmis – net ir maišto aplinkybėmis – jūs neprarandate gyvo ryšio su savo Tėvais. Tereikia tik jums – iš savo pusės – atverti savo Širdį Jiems. Tuo tarpu aš galiu pasinaudoti dabar atstatomomis ryšio grandinėmis, ir būti taip pat pasiekiamas jums.
Planeta, gyvenanti karantino sąlygomis, skiriasi nuo tos, kurią dabar kaip laisvą planetą turite jūs. Kadangi jūs nebeturite tos apsaugos, kurią teikia karantino sąlygomis Apvaizda – mūsų dvasinis visas kolektyvas, skirtas jūsų pagalbai – tai jums reikalinga panaudoti Išmintį ir melsti Apvaizdos pagalbos. Mes atsiliepsime į kiekvieną jūsų kvietimą kartu veikti su jumis, jeigu jūsų kvietimas atitinka Kūrėjo – Mūsų Tėvų – Valią, ir tada mes gauname iš savosios Vyresnybės leidimą suteikti jums paramą. Tuo tarpu anksčiau mes paramą teikdavome visai planetai kaip izoliuotai ir turinčiai karantino statusą. Dabar gi jūs tapote vėl kaip laisva evoliucinė planeta, kur savo pastangų ir dvasinio vis ryškėjančio nušvitimo dėka, jūs ir projektuojate gyvenimą šitoje planetoje. Jūs, pasiekę brandų dvasinį Šviesos ir Gyvenimo lygį, turėsite ir puikią tą tam atitinkančią švietimo sistemą. Dabar gi jūs, pranokę tą savo aplinką, matote tos aplinkos siūlomą švietimo sistemą, kuri yra segmentuota, neturi bendro vardiklio, neturi Kūrėjo, ant kurio Pamato būtų kuriama visa vaikų lavinimo ir šeimos tvirtumo palaikymo gyvenimo Tikrovė. Jūs neturite tos sistemos, o patys, kol kas, esate per silpni pasiūlyti susistemintą ir tuo pačiu aiškų programinį projektą. Todėl atsiverkite kuo daugiau savo Tėvams, kad patirtumėte ryškesnę aukštesnių virpesių Šviesą savyje, ir toji Išmintis jums leis pajausti, kokią programą jūs galėtumėte patys sukurti – sukurti taip, kaip ją diktuoja jūsų ikišioliniai patyrimai ir jūsų Širdis, į kurią būtent ir patalpina Minties Derintojas visas nuostatas, kokiomis jūs galite prabilti kitiems dvasios broliams ir sesėms, bet ir tas patalpina nuostatas, kurių jūs ir jiems neišdrįstate pagarsinti. Tačiau viduje jūs galite jomis naudotis, kurdami savo svajonėse tas mokyklas, kokių trokšta Širdis. Pamėginkite svajoti, pradėkite jau šiandien, kokią jūs įsivaizduojate jums tinkančią mokyklą, kurioje jūs su dabartine Šviesa norėtumėte patys mokytis, ir kitus mokyti. Štai jums ir bus tas pirmasis impulsas, kuris gali atnešti tą projektą, kurį galėsite pateikti ir raštu, kad galėtų kiti susipažinti, ir pareikšti savo nuostatas.
Visi Šviesos darbai yra priimtini net ir tiems, kurie neigia Kūrėją arba gyvena tą sunkų gyvenimą skausme, kančioje, ir nerime, nusigręžę nuo mūsų Tėvų, neatradę Jų savyje. Bet tie Šviesos projektai, kuriuos jūs pateiksite, juos patrauks – patrauks, kadangi tai bus jų vaikų labui, ateinančių kartų labui, visumos labui, nes jūsų motyvas turi būti – užtikrinti Šviesą visumai, kad jūsų vaikai būtų stipresni gyvenimą pašvęsti mūsų Tėvams ir visumos labui, visumos Gerovei. Tuomet ir tas projektas turi apimti perspektyvą. Jis neturi būti tarsi segmentuotas. Dabar – kol yra tamsa – tai jūs neturite atskleisti tos perspektyvos, numatančios visų Gerovę, kurią ir suteikia jūsų svajonėse kuriama Šviesos Mokykla, kurioje viešpatautų gyvoji Meilė, ir Kūrėjas kaip Tėvas ir Motina suteikiantys tą Pamatą, ant kurio ir dėstomi visi dalykai, tarpusavyje susieti į gyvą kūrinijos veikiančią sistemą, ir tuo pačiu pripildyti mokytojų kūrybinės galios, kurią jie semia savuoju atsivėrimu mūsų visų Tėvams, ir patirdami jų siunčiamą Meilės virpesių potvynį viduje. Todėl kiekvienas dalykas tada bus įprasminamas tais teiginiais, kurie atskleidžia visos kūrinijos apmatus, ir tuo pačiu Gyvybės Prasmę kūrinijoje Evoliucijos išraiška, ir jos Prasmę šitoje planetoje, kaip ir visoje platesnėje kūrinijos dalyje, kurią jūs galėsite aprėpti vis ryškėjančia samprata ir įžvalga, priklausomai nuo jūsų atsivėrimo Įžvalgos ir Išminties Šaltiniui – mūsų visų Tėvams. Ir tuomet jūs patirsite, kad daugybė praktinių dalykų, kurių mokysite, jūs galėsite iškart taikyti praktiškai, kad tas mokymosi procesas nebūtų monotoniškas. Jūs turėsite teorinius dalykus, kurie tarpusavyje jūsų išminties ir įžvalgos dėka bus susiejami į gyvą ir vientisą sistemą, kur atskiri dalykai nėra izoliuoti. Jie yra visi panaudojami Gyvajame Gyvenime, ir mokslo pasiekimai taip pat atsiremia į gyvąjį mokymosi procesą, kur viskas yra apjungta į bendrą sistemą, kurioje yra visa kūrinija. Planeta nėra izoliuotas ir atskirtas segmentas.
Jeigu mokslas dabar remiasi vien tiktai fizikiniais dėsniais, ir ko jisai nemato, ir negali patvirtinti eksperimentais, tą jisai neigia. Tačiau jūs patys patiriate, kokia yra Meilės giluminė būsena, kurios negali mokslas niekaip paaiškinti. Iš kur ta Meilė kyla? Kas yra tas Šaltinis? Iš kur yra Evoliucija? Šito mokslas taip pat negali atskleisti, nes jis negali atskleisti Kūrėjo, kurį gali patirti mokslininkas kaip asmenybė. Mokslas – tai yra įvairių dėsnių suvokimas tų pačių mokslininkų sąmonės lygiu, ir sugebėjimas tuos dėsnius pritaikyti visų labui. Ir tada jūs suprasite, kad Gyvybė turi prasmę tik tada, kada visą Šviesą – ir jūsų kuriamos švietimo sistemos teikiamą Šviesą – gali nukreipti visumos labui. Gyvybė turi prasmę, kada jinai sulieja savąją valią su mūsų Tėvų Valia, ir tada Tėvai pradeda vesti iš vidaus, diktuodami net ir tuos mokymosi dalykus, kurie turi prasmės jūsų dabartinei kartai, jūsų dabartinei epochai.
Todėl jūsų tas projektas dabar turi įgyti tiktai pradinį pamatą, arba tas nedideles apimtis, kuriose jūs galite kaupti savąjį patyrimą, tiesiog apjungdami bendravimą tarp vaikų, kad jie mokytųsi tarpusavio bendravimo jums stebint, ir tuo pačiu leidžiant jiems savarankiškai priimti sprendimus, ir bendrauti. Jūs tą galite daryti jau dabar, kooperuodami savo pastangas, ir tuo pačiu pateikdami vaikams tą gilesnės įžvalgos mokymosi procesą, kurio taip stinga dabartinėse mokyklose, kurios oficialiai suteikia tam tikrą išsilavinimo standartą – patvirtindamos įvairiais dokumentais. Tačiau mokymosi procesas nėra popieriuje įprasmintas, kad vienas ar kitas perėjimas iš klasės į klasę, ir popieriaus paliudijimas – jau yra užbaigtas mokymosi etapas.
Mokymasis yra pažinimas. Jis negali nutrūkti per visą Amžinybę. Todėl toji Mokykla, kurią jūs turėtumėte įkurti, ji neturi turėti baigties. Ji turi turėti kryptį, ir toje kryptyje pagrindu – visuomet – laikyti mūsų Tėvus. Ir kiekviename regione bus savi poreikiai, ir savos tam tikros nuostatos, kaip tą mokymosi procesą adaptuoti, atitinkantį temperamentą, charakterį. Visur bus skirtingi ir įvairūs niuansai. Tačiau visur bus pagrindinis Kūrėjo Veiksnys, kuris ir suteiks jums tą Kosminę Įžvalgą, kurios dėka jau dabar jūs galite kurti tuos apmatus švietimo sistemai. Jūs esate tie pajėgūs mano broliai ir sesės siūlyti tuos Šviesos švietimo sistemos apmatus.

Algimantas:

Ačiū tau, Makiventa, už šitą atsakymą-mokymą. Ir manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU valia. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal