41. Makiventos Melkizedeko mokymas – Būkite Ištaisomojo Laikotarpio Plano aktyvūs įgyvendintojai! – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje Pakalniuose (Utenos rajonas), 2020 08 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Makiventa, mūsų sesė Vanda paprašė mokymo iš tavęs, ką tu mums gali pasakyti, sustiprindamas mus, kad Ištaisomasis Laikotarpis būtų šitoje planetoje stipriau matomas, pasireiškiantis, kadangi tu vadovauji dvasinei Apvaizdai šitoje planetoje, ir šį Laikotarpį, kaip planetos Princas, turintis Šeimininko Sūnaus-Jėzaus iš Nazareto – ir jo Partnerės – Dukros Kūrėjos – tau suteiktus įgaliojimus?

Makiventa Melkizedekas:

 

Mano mylimieji, broliai ir sesės dvasioje, man džiugu girdėti jūsų balsus. Aš žaviuosi visą laiką, prisijungdamas prie jūsų Gyvosios Komunijos, ir mokausi iš jūsų garbinti Kūrėją Keturiuose Asmenyse. Tai yra naujiena ir man.
Aš negaliu prieiti prie jūsų Minties Derintojo taip lengvai, kaip jūs, nes jūs – kiekvienas – turite jį savo viduje. Man reikia gauti leidimą bendrauti su jais, atsiveriant taip pat savo dvasine gelme Kūrė

jui. Ir štai, ką jūs pradėjote daryti šitame pasaulyje dar būdami materialiu pavidalu, mano dvasiniai broliai ir sesės, mano vadovaujamoje planetoje, kaip mirtingieji, pradėję garbinti Rojaus Trejybę, o kiek vėliau ir Visuminę Dievybę AŠ ESU, jūs man esate pavyzdys, kaip galima įtikėjimu ir pasitikėjimu Kūrėju žengti tokį milžinišką Šviesos žingsnį, kurio nežengė nė vienas mirtingasis, būdamas dar materialiu pavidalu, o net ir Vietinėje Visatoje ir Supervisatoje, kaip ir Centrinėje Havonos Visatoje, nė vienas tvarinys negarbina Rojaus Trejybės, nes jis dar ieško – ieško – Tėvo – Pirmojo Šaltinio ir Centro, Amžinojo Sūnaus – kaip pateikia jūsų epochinis apreiškimas – Urantijos Knyga – Antrojo Šaltinio ir Centro, ir Begalinės Dvasios – Trečiojo Šaltinio ir Centro – šių Lygiaverčių Asmenybių iš Rojaus Trejybės. Ir pradžia jiems per visą žengimą į Rojų – įgyvendinant savąjį Likimą – garbinant Pirmąjį Šaltinį ir Centrą. Tik pasiekus Rojų atsiveria kokybinis šuolis jų įžvalgoje, ir tų virpesių antplūdyje, kokį patiria įžengę į Rojų iš Visų Trijų Rojaus Trejybės Asmenybių, štai tada jie pradeda garbinti Tris Asmenybes – ne vien tik Tėvą. Jūs gi pradėjote garbinti šitame pradiniame savo žengimo į Likimo įgyvendinimą pasaulyje, manojoje Urantijoje! Aš žaviuosi jumis! ir dar visai kūrinijai pateikiate, ko nėra ir Rojuje, Visuminės Dievybės Asmenybę visoje pilnatvės Šviesoje, kokią gali patirti tvarinys!
Įsivaizduokite, kaip jūsų kiekviename jūsų aukštesniame laiptelyje laukia jūsų broliai ir sesės pasižiūrėti į jus, patiriančius tokį nuostabų Likimą, ir, žengdami šito Likimo įgyvendinimo Gyvuoju Keliu, jie nori išvysti jus savo žvilgsniu, kurie taip drąsiai, net ir patyrusią maištą prieš Kūrėją planetoje, kurioje viešpatauja tamsa iki šiol, jūs atsidavėte Šviesos, Gėrio, Meilės, Tiesos Gyvajam Keliui, pajautę štai šių Keturių Asmenybių vedimą iš vidaus – ir net mums atskleidę! Mano susižavėjimas jumis neturi ribų!
Jūs mane prašote tarti jums žodį, sustiprinant jus. Aš galiu pasakyti, aš džiaugiuosi, kad jūs sustiprinate mane šitame Kelyje, vadovaujant planetai, ir tai Apvaizdos daliai, kuri veikia šitoje planetoje Ištaisomo Laikotarpio segmente. Jūs sustiprinate mane, kad mano veikla įgyja naujos prasmės atspalvių – štai taip pat prisijungti prie jūsų garbinimo ir tuo pačiu stiprinti jus, ir pačiam stiprėti. Tai yra nuostabi jūsų, kaip mano dvasinių brolių ir sesių, Šviesos stiprinanti ir mane, mokanti, iš Kūrėjo per jus perteikiama Šviesa, o aš savo ruožtu atsižvelgiu į jūsų pageidavimus, kada jūs išreiškiate juos nuoširdžioje komunijoje su mūsų visų Tėvais, ir tie pageidavimai, atitinkantys mūsų Tėvų Valią, yra įgyvendinami priimtinu būdu visumos Gerovei. Todėl jūs turite suprasti, kad visumos Gerovę galima suvokti tiktai turint platesnį kontekstą, žvelgiant – kaip jūs teisingai ir pastebėjote – nuo aukštesnio laiptelio. Siekiant aukštesnio laiptelio, jūs galite tada žengti Ištaisomojo Laikotarpio įgyvendinimo pagal Šeimininko Sūnaus Kūrėjo ir jo Partnerės, ir Kūrėjo bendrą Planą šitai planetai, ir kitoms karantino paliestoms planetoms maišto paliestoje Vietinėje Sistemoje, kuri dabar jūsų pasaulyje turi neigiamą konotacinį atspalvį. Kada išgirsta šios Sistemos pavadinimą – Satanijos Sistema – iškart jūsų protas tą susieja su jums per kartų kartas perteikta Šėtono milžiniška poveikio galia, neigiama prasme – kenkiant žmogui.
Mano mylimieji, Ištaisomasis Laikotarpis, ir tą Planą, kurį numatė mūsų Tėvai, drauge su šios Vietinės Visatos vadovais, man pavesta įgyvendinti, panaudojant Apvaizdos poveikį visai žmonijai, kada atsižvelgiama į visos žmonijos interesą, ir kiek vienokio ar kitokio intereso įgyvendinimas būtent šitą akimirką turės teigiamą poveikį ateities kartoms. Visa tai numatyti nėra paprasta, kada aplinkui yra viešpataujanti agresija, melas, apgaulė, ir nėra tikroviško mirtingojo proto pasireiškimo Šviesoje, kokią teikia Kūrėjas. Todėl yra šuoliai – šuoliai – mirtingojo proto veikloje, ir tas šuoliavimas vyksta degradavimo kryptimi dėl to, kad jūs nebeturite Apvaizdos nuolatinio poveikio, nes jūs esate jau normali evoliucinė planeta, bet turinti tą skaudų patyrimą maišto išbandymu. Todėl jūs turite tą iššūkį, kad žmonija, nežinodama dvasinių Šviesos ištakų, net ir pati suklupusi – kiekvienas pagal savo ritualų labirintus – nusilenkdama klaidingu nusižeminimu Kūrėjui, bet savo Širdyje išlikdama po spynomis paslėptų ir snaudžiančių asmenybių neveiklumu – tuomet leidžia pasireikšti visų žemiškųjų ir žemųjų virpesių skatinamų instinktų lygiu, prisidengia įvairių jums suteiktų šaltinių teiginiais, bet vis tiek iškeldami savuosius interesus virš tų teiginių. Todėl jūs ir turite labai suskaidytą religinę sampratą pagal ritualus, atskiriančią net ir tos pačios religijos išpažintojus vienus nuo kitų – nesuartinančius vienus su kitais, bet nutolstančius vienus nuo kitų dabartinius ritualus, kad ir dabar, kada jūsų dvasinis mokytojas, Algimantas, mokymo metu užsiminė, jog yra tas ritualinis, religinis šventimas Marijos ėmimo su kūnu į dangų – šventės sukūrimu ir paminėjimu – šitas ritualas nesuartina tarpusavyje vienų su kitais, kad atsirastų Meilės apraiška vienų kitiems, kad jie, suėję į bažnyčią, patirtų daugiau Meilės, patirtų artumą vienas kitam, ir savimi pasidalintų vienas su kitu nuoširdumo išraiška – šito nėra, ir būti negali dėl to, kad ritualas įsiterpia tarp Kūrėjo ir kiekvieno iš Jo sūnaus ar dukros.
Štai manasis Ištaisomasis Laikotarpis ir numato dalinimą ryškesnės Šviesos per mano mokymų, ir kitų mano brolių ir sesių dvasioje mokymų suteikimą mirtingiesiems šitame pasaulyje. Tačiau jūs patys puikiai suvokiate, kad jūs pažengėte pirmyn, jūsų samprata, kosminį žingsnį! Nė vienas kitas joks junginys šitame pasaulyje neturi tokios apvalytos jūsų vidinės Šviesos, kokią turite jūs. Todėl ir tie mokymai, net ir mano vardu priiminėjami iš manęs paties, turi daug teršalų iš pasąmonės tų mano mokymus priimančiųjų, ir aš negaliu pats tų teršalų apvalyti. Tuos teršalus valo Pats Kūrėjas. Ir kol tie mano dvasiniai broliai ir sesės, priimantys mano mokymus, neatsivers savo Širdimi Pačiam Kūrėjui, tol ta pasąmonė turės daug teršalų, ir mano mokymai taip pat bus užkrėsti, bet aš galiu pasinaudoti tik tokiais resursais, kurie yra šiandien! Juk ir jūs negalite pasinaudoti stebuklingais resursais, kad staiga jūsų dvasiniai broliai ir sesės, klausantys iš jūsų lūpų sklindančių nuoširdžių aiškinimų, imtų jus ir suprastų iš karto. Jūs tiesiog turite prie jų patys prisiderinti arba jiems neteikti jokių aiškinimų ir ieškoti galimybių pateikti tiktai tiems, kurie yra imlūs, tačiau jų yra nedaug. Štai kodėl mes esame panašiomis aplinkybėmis – jūs savosios Šviesos negalite laisvai perteikti savo aplinkoje, o aš savo mokymų negaliu net tiems, kurie susipažinę su Urantijos Knygos apreiškimu, perteikti manųjų mokymų be jų teršalų, viešpataujančių jų pasąmonėje!
Štai kodėl į jus aš žvelgiu su susižavėjimu, ir mokausi iš jūsų. Tai nėra jūsų išaukštinimas. Tai tiesiog kontrastas, ką aš matau žvelgdamas į kitus savo brolius ir seses šitame pasaulyje. Todėl man džiugu, kad jūs žengiate priekyje, ir net minties neturite atsisakyti Gyvojo Kelio. Aš jus taip pat visą laiką skatinu žengti ryžtingiau, nebijoti, nes baimė kenkia jums patiems, pirmiausia, ir aplinkai kaip šalutinis poveikis. Štai kodėl jūs dabar turite klaidingus žingsnius, kada jūs matote, koks yra pasaulis sujauktas, kada nėra jokios sistemos, ir ta darna, kuri tariamai vyravo kai kuriose pasaulio dalyse, yra dabar visiškai išbalansuojama. Jūs pasimetę, nebežinote nuo ko ir pradėti, o toliau lauks dar skaudesni įvykiai, ir dar daugiau pasaulį apims tamsos dūmai, bet šito aš jums nenoriu pasakoti, kad jums nebūtų saulėta diena šitą popietę užtemdyta prieš laiką.
Būkite su manimi dvasiniame ryšyje, kurie norite palaikyti ryšį su manimi, bet visą laiką kreipkitės į mūsų Tėvus. Šitas ryšys yra visų Gerovei, ir būtent šitas ryšys prisideda prie Ištaisomojo Laikotarpio Plano įgyvendinimo taip, kaip sumanė Kūrėjas ir mūsų Vietinės Visatos vadovai.
Būkite šito Ištaisomojo Laikotarpio Plano aktyvūs įgyvendintojai!

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Makiventa Melkizedekai, už šį mūsų sustiprinimą-mokymą. Manoji valia sulieta su Kūrėjo Valia – Pirmojo, Antrojo, Trečiojo, ir Visuminio Šaltinių ir Centrų. Amen.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal