40. Šeimininko Sūnaus-Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto mokymas, suteiktas mūsų sustiprinimui Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2020 04 04

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Leonida:

Aš norėčiau išgirsti Vietinės Visatos Šeimininko Kūrėjo – Jėzaus – mokymą, tiesiog sustiprinimą, šiuo sunkiu laikotarpiu, kas vyksta dabar aplinkoje.

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mylimas mūsų dvasini broli, Sūnau Kūrėjau-Jėzau, aš meldžiu, kad girdėčiau geriau tavo, Jėzau, perteikiamą mokymą, kad jį išgirstų ir kiti broliai, sesės dvasioje – urantai, ir ne tik urantai – kurie gali skaityti vėliau patalpintą šį mokymą mūsų svetainėje.

Šeimininkas Sūnus-Kūrėjas-Jėzus:

 

 Mano mylimiausi broliai ir sesės, esu aš jūsų vyresnis brolis šią akimirką – Jėzus – žemiškuoju vardu jums žinomas. Aš matau jūsų pasaulį, kuriame baimė viešpatauja mūsų Dvasinių Tėvų Meilės atžvilgiu, ir kada aš žvelgiu į savo Visatos kitus planetinius darinius, aš matau milžinišką kokybinį skirtumą – kokie jūs esate iš tikrųjų intelektualiai nesuprantantys nei Evoliucinio vystymosi Plano, nei evoliucinės kilmės, nei savo paties asmenybės prasmės šitame pasaulyje – jau nieko negalima kalbėti apie prisikėlimą, ir kitus pasaulius, ir jūsų prasmę po prisikėlimo. Todėl aš matau tą milžinišką kontrastą, o tuo pačiu ir potencialą, lygindamas darnias planetas, kurios manojoje Visatoje žengia Evoliuciniu Keliu be tokių sutrikimų, kokius patyrė jūsų planeta, ir kokius jūs dabar patiriate – tų jūsų vedlių klaidingų veiksmų skausmingus rezultatus. Ir tie rezultatai – skausmingi ne dėl to, kad iš tikrųjų tie sprendimai buvo klaidingi, bet dėl to, kad tie klaidingi sprendimai buvo priimti prieš Tėvo Valią. Jie ir buvo visomis išgalėmis nukreipta Tėvo teikiama energija ir tiems mylimiausiems Tėvo sūnums – nukreipta tuščiai, kada jų protas, tiesiogine prasme, patyręs beprotybės pasireiškimą, ir trumparegiškumą, visą savo veiklą pašventė stabdyti nesustabdomą procesą – Evoliuciją – puikybės išraiška – puikybės ir savęs patenkinimo išraiška. Štai vieno asmens viduje kilusi klaidinga mintis, priklausomai nuo to asmens atitinkamų pareigų, gali pasireikšti labai skausmingai dideliam skaičiui jau dvasinių brolių ir sesių, kurie yra jam pavaldūs.
Todėl ir jūsų planetos dabartinė tamsa jaučia tą poveikį, kokį jaučia jūsų vidinis, tikrasis asmuo. O kadangi jūsų žmonijos absoliuti dauguma gyvena neatvėrusi savo tikrojo asmens, todėl jų viduje baimės energinių virpesių žemas dažnis viešpatauja jų prote. Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis kuo aukštesnį statusą – postą – užima jūsų dvasinis brolis ar sesė, net ir tamsos apimtose įvairiose institucijose, bet kurioje dabartinio laikino darinio – valstybės – sferoje, poveikis visai visuomenei yra toks pat realus ir tikrai pasireiškiantis, koks buvo ir anuomet klaidingas jūsų neištikimų dvasinių brolių ir sesių, kurie vadovavo visai Vietinei Sistemai, kuriai priklauso ir jūsų pasaulis, ir jūsų pasaulio buvęs dvasinis vadovas taip pat prisijungė prie tų klaidingų sprendimų įgyvendinimo. Dėl to jis tuo metu nuskriaudė visus savo anos kartos – tolimoje praeityje – gyvenusius dvasinius brolius ir seses, suklaidino net ir aukštesnio statuso ir jo paties lygio – statuso – dvasinius brolius ir seses. Tačiau jis pasėjo tą sėklą net ir jūsų dabartinei kartai, kad ir šios akimirkos jūsų neatsivėrę nei man, nei mūsų bendriems visų Tėvams broliai ir sesės dvasioje, užimantys aukštus postus, yra pasimetę ir gyvena baimės energiniuose žemo dažnio virpesiuose, bet jų poveikis – jūs patys dabar patiriate – net ir jums, turintiems Gyvąją Šviesą iš mūsų Tėvų, yra milžiniškas.
Jūs nebegalite susiburti, pagarbinti mūsų Tėvų, kad ir pajaustumėte vienas kito petį, būdami vienas kito šalia, kad patirtumėte brolystės pasireiškimą, kada jūs atveriate savo Širdį. Štai atsivėrimas per šiuolaikinio jums prieinamo materialaus ryšio priemones, tai yra ta galimybė, kad jūs galite patirti kolektyvinės komunijos vaisių. Tačiau brolystė visa savo pilnatve yra būtent tada, kada sueinate jūs draugėn – akis į akį. Dėl to per visą laiką – po pažadinimo – jūs niekada neturėsite jokių kliūčių garbinti mūsų Tėvus bendrai, kolektyviai, kada jūs būsite vienas šalia kito, nes tokia dvasinė energija yra nepaprastai gyvybinga. Jinai palieka tokį įspaudą jūsų viduje daug ilgiau. Ir tie patyrimai – buvę daug gyvybingesni – ir pasitikėjimas, ir troškimas daugiau atsiduoti visumos Gerovei savo veiksmais, būna daug stipresni ir ilgalaikiškesni.
Štai kodėl Gyvosios Šventovės bendro susirinkimo niekas negali atstoti – atstoti tiek, kiek iš tikrųjų tas susirinkimas yra prasmingas, atvėrus visą savo Širdies gelmę mūsų Tėvams. Štai kodėl dabartinėmis aplinkybėmis jūs esate neišsisklaidę. Jūs esate taip pat Gyvojoje Šventovėje, tik jūs negalite patirti gyvybingumo ir tos galios, ir to daug gilesnio įspaudo, ką jūs patirdavote susirinkę vienas šalia kito, ir dar daugiau, kada jūs prie bendro stalo dalinatės tuo maistu, kurį patys sukuriate drauge su mūsų visų Tėvais – štai tas maistas, tai yra iš tikrųjų ta mano jums suteikta per Paskutinę Vakarienę naujoji nuostata – Tą darydami prisiminkite mane – tai ir yra Naujoji Bendro Stalo Prasmė, kad jūs bendraudami sugrąžinate mane į savo Širdį, kaip ir mūsų visų Tėvus. Štai tada jūs juntate gilesnę manųjų žodžių prasmę, kada juos skaitote dabartiniame nuostabiame epochiniame Urantijos Knygos apreiškime, nesvarbu, kurią vietą jūs skaitote, bet jūs matote, kokia yra mūsų Tėvų sumanyta kūrinija, kiek joje yra veiklos, kokios yra milžiniškos gausybės mūsų dvasinių brolių ir sesių veikiančių visumos Šviesos labui įvairiausiuose kūrinijos segmentuose. Štai tada jūs ir patiriate tų teiginių giluminę prasmę, ir persikeliate į tas akimirkas, kurios jūsų laukia. Kada skaitote tuos teiginius, jūs tiesiog įsivaizduojate momentais ir save tose aplinkybėse – ar jums tai būtų priimtina, ar jūs norėtumėte jose atsidurti, ar jos baugina jus. Jeigu jums kyla alkis būti tokiose aplinkybėse, reiškia, jūsų Širdis yra jau atverta, todėl studijuokite Urantijos Knygą kuo nuoširdesniu atsivėrimu mūsų Tėvams. Studijuokite ją gilumine prasme, apmąstydami, ir save perkeldami į tas aplinkybes, kiek jūsų tos akimirkos vidinis asmenybės kosminis požiūris ir kosminė įžvalga leis jums tose aplinkybėse pasireikšti, kaip jūs įsivaizduotumėte tą pasireiškimą visų Gerovei, kada jūs juntate jūsų ir mūsų visų Tėvų vedimą iš vidaus.
Aš, žinokite, jums net – gerąja prasme – pavydžiu. Jūs būsite susilieję su mano Tėvo ir jūsų visų Tėvų dvasia, o aš šito susiliejimo neturiu, kurį turėsite jūs. Mano Minties Derintojas dabar vadovauja visų Minties Derintojų – mūsų šioje Visatoje – veikimui, bet aš nesu su juo susiliejęs, o jūs būsite su savo Minties Derintoju susilieję, ir visą laiką bus ta nuostabi viena asmenybė – jums padovanoto Minties Derintojo, ir jums suteiktos amžinosios asmenybės sueitis visai amžinybei. Argi aš negaliu jums taip geranoriškai pavydėti, kad jūs turite tą nuostabią Kūrėjų neatskiriamą dalelę savo pačių viduje per visą amžinybę? Kada dabar jūs klausotės mano šitų teiginių, ar jūs juntate baimę, ar norą dar giliau patirti tą susiliejimo akimirką – norą perkelti save į tą ateities akimirką, kad jūs pajaustumėte, kokia dvasia ima pasireikšti jumyse?! Tai ir yra tas pats, kaip kūdikio gimimas iš mylimos motinos įsčių. Jūs gimsite iš dvasios nauju – nauju – savo būviu. Tai – nuostabi jums dovanojama Evoliuciniu Planu amžinoji ateitis, link kurios jūs žengiate jau šiandien ryžtingai, drąsiai. Ir aš prisijungiu prie jūsų Tėvų ir mano Tėvų reiškiamų padėkos ir pagyros žodžių jūsų atžvilgiu.
Mano mylimieji broliai ir sesės dvasioje, jūs augate tiek sparčiai – Evoliucine prasme – palyginus su jūsų aplinka. Aš džiaugiuosi jūsų žingsniais, sveikinu kiekvieną nuoširdžią pastangą, kada jūs įveikiate patys save, priimdami jums teikiamus – aplinkoje – iššūkius. Reiškia, jūs juntate iš vidaus, kad jums šitie iššūkiai būtini įveikti, jūs pamatote juos ir neatstumiate, bet iš tikrųjų atsiduodate mūsų Tėvų vedimui. Jūs esate mūsų visų – net ir visoje kūrinijoje – Sūnų Kūrėjų pasididžiavimas. Kada aš susieinu į bendrą konklavą, išvykęs į Rojų, aš visuomet pasakoju apie jus – pasakoju savo broliams, kad jie perduotų šitą nuostabią iš manęs naujieną ir savo Partnerėms, kurios iš savo Vietinių Visatų sostinių išvykti negali – Dukros Kūrėjos – ir jos džiaugiasi ir joms visoms, ir jiems visiems jūsų atveriamų – atvertų ir atveriamų – Naujojo Visatos Amžiaus Ištakų šviesėjimu. Jūs esate tos nuostabios, Kūrėjo sumanytos gyvos asmenybės, kurios buvo pasirinktos Naujojo Visatos Amžiaus pradžiai iš jūsų Širdies, iš jūsų gyvų asmenybių pabudimo iš ilgalaikio dvasinio letargo miego – jūs pabudote, atradote Kūrėją savyje ir pradėjote garbinti Tris, o vėliau ir Keturis Asmenis, ir iš tikrųjų esate Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos – Ištakos. Reiškia, jūs esate ta pirmoji smiltelė milžiniškos smėlio dykumos, kurioje sužydės nuostabūs sodai, kaip ir šitame jūsų pasaulyje, kuriame aš taip pat vaikščiojau tarp jūsų ir kaip vienas iš jūsų, ir kurį aš patyriau kaip patį nuostabiausią pasaulį, nes atėjau jūsų pavidalu kaip bejėgis mažylis-kūdikis, ir aš patyriau tą augimą, kokį patyrėte ir jūs. Mes jau turime bendrą patyrimą. Ir aš subrendau, kaip ir jūs subrendote – aš brendau taip pat tamsioje aplinkoje. Jūsų branda vyko – galbūt – lengvesnėmis aplinkybėmis, nes jūs nesidomėjote dvasiniu augimu savo jaunystėje tiek, kiek domėjausi aš. Bet dabar, kada jūs pabudote dvasioje kaip asmenybės, jūs turite tą aplinką, kuri savo tamsa, ir susipainiojimu, nutolimu nuo manęs ir nuo mūsų Tėvų toli pranoksta savo tamsos tirštumu manąją tamsą. Jums iš tikrųjų yra daug labiau supainiota, suklaidinta aplinka, ir net patys vadovai tapo daug aršesni, bet jie turi pridengti savo aršumui demagogų taip puoselėjamą įvairių pakraipų gražių teiginių, supintų į nuostabius gyvus raštus, audeklus, skraistes, kuriomis jie pridengia savo savanaudiškumą, savo aklumą, kurtumą, dvasine prasme, bet jie mano, kad iš tikrųjų yra tie vadovai, kuriems turi paklusti visi. Jie – pilni puikybės, jie neturi to geranoriškumo, kokį turite jūs, kurį jūs gavote, kaip ir kiekviena asmenybė gauna iš savojo Šaltinio, iš mūsų visų Tėvų. Ir mano Geranoriškumas ir Meilė yra iš to paties Šaltinio.
Todėl aš ir džiaugiuosi, kad mes turime tokius nuostabius Tėvus. Ir aš džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti ir prie jūsų šviesinimo, kad jūs dabar turite mūsų visų Tėvų dalelę savo viduje, savo asmenybėje. Todėl branginkite šį Gyvą Ryšį, ir visą laiką atsiduokite Jo vedimui – Minties Derintojo vedimui – nes tik jis neklysta, nes tik jis jums trokšta Meilės ir Gėrio patyrimo, nes tik jis yra Kūrėjas jumyse.

Algimantas: Ačiū tau, mylimas broli, Šeimininke Sūnau Kūrėjau-Jėzau už šitą mokymą, už šitą Šviesą, sustiprinimą, ačiū tau – ir mūsų Tėvams – mylimam Tėvui, Amžinajai Motinai, Begalinei Motinai, ir Visuminei Dievybei AŠ ESU. Manoji valia sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.


 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal