48. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus iš Nazareto Mokymas, suteiktas jo žemiškojo gimtadienio proga Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 08 21

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas –

Mylimas Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, esu pasirengęs tavąjį, gyvąjį Žodį perteikti savo lūpomis mums visiems, ne tiktai Šventovėje, bet apskritai, visiems esantiems tavojoje Visatoje.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus –

Mano mylimas broli, mano Apaštale, mielas Algimantai, Kūrėjo Ambasadoriau, tu esi Dvasinis Vedlys Urantijoje – Dvasinis Vedlys savuoju gyvenimu, savąja virpesių gama, kuri pasklinda iš tavosios Širdies, kada mūsų Rojaus Tėvai - tau atvėrus save visa gilumine prasme - pripildo tavo Širdį – čia kaip metaforą aš pavartoju žodį – Širdį – gyvų virpesių bangomis. Tas potvynis tau ir leidžia išlikti savimi, išlikti taip, kaip sumanė Kūrėjas, net ir šitoje aplinkoje, kurioje viešpatauja tamsa, viešpatauja godumas, viešpatauja visumine prasme, kokią gali suvokti mirtingojo žemiškasis, materialus protas – nauda – ekonominė, visuomeninė, ir net intelektuali, kada siekiama įsitvirtinti toje visuomenėje savo pastangų dėka siekiant išskirtinumo, siekiant aukštų postų, darant karjerą, kuri atitinkamai materialiai atlyginama gausiau. Ir visų akys nukrypsta į tuos, kurie užlipa ant aukštesnio laiptelio, ir kitiems demonstruojami, kaip pavyzdys. Tuo pačiu, kada jūs žvelgiate į aplinką materialaus proto žvilgsniu, jūs nepastebite tų neatitikimų, kurie yra tarp Kūrėjo Sumanymo, jums žinomo – Evoliuciniu Planu – ir dabartinio mano Ištaisomojo Laikotarpio Programos įgyvendinimo. Šitas neatitikimas yra matomas tiktai dvasiniu žvilgsniu – materija negali atskirti, kas materijoje yra negerai, kas prasilenkia su Šviesa, Tiesa – ir kuo toliau, tas prasilenkimas stiprėja, ir žvilgsnis apsiblausia. Ir tokių nutolstančių nuo Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimo sprendimų svarba iš tikrųjų įgyja milžiniškos prasmės - Evoliucija negali vystytis savaime!

Jūs esate tie pabudę dvasioje mano jaunesnieji dvasiniai broliai ir sesės, net ir šiandien jaučiantys pakylėjimą, kada jūs Širdimi pažymite tą prieš du tūkstančius metų reikšmingą dieną šitam pasauliui - ir manajai kūrinijai - kada aš išvydau pasaulį, atėjęs stiprinti mano dvasinių brolių ir sesių, apšviečiant juos ta mūsų Rojaus Tėvų Meilės Šviesa – atėjau, kad aš galėčiau ir kitiems aiškinti, ką reiškia gyventi tavuoju, kaip manojo Apaštalo materialiu gyvenimu. Tuo pačiu aš ir kitų savo Apaštalų, kurie šalia manęs gyveno prieš du tūkstančius metų, materialų gyvenimą irgi patyriau. Ir šito dar neužtenka – aš patyriau visų materialių tvarinių gyvenimą visoje savojoje Visatoje! Aš turiu tokią, kaip Sūnus Kūrėjas, sukūręs šitą Visatą drauge su savo Partnere Dukra-Kūrėja, iš Tėvų suteiktą ir malonę, ir sugebėjimą – patirti visų mirtingųjų gyvenimą nugyvendamas vieną savęs padovanojimo Misiją bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių Urantijoje. Štai šitas gyvenimas man leidžia suprasti, kiekvieno pasaulio kiekvieno mirtingojo kiekvienos problemos menkiausią niuansą, ir tuo pačiu prisidėti prie mūsų Rojaus Tėvų Evoliucinio Plano įgyvendinimo - jau būdamas kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas ir vadovaujantis visai savo Visatai savuoju vardu. Aš galiu taip pat pateikti Tiesos Dvasios pasireiškimo Galia tobulus, išmintingus sprendimus, kokius pateikia jums kiekvienam iš vidaus ir Minties Derintojai – Tobulumo Šaltinis. Ir aš, kaip kilęs iš Tobulumo Šaltinio ir tuo pačiu įvykdęs Tobulumo Šaltinio man numatytą visą savęs padovanojimų Programą, dabar išreiškiu tą patį Tobulumą kaip Kūrėjas savojoje Vietinėje Visatoje. Ir tuo pačiu aš galiu suteikti ir Tobulumo Patarimą, Tobulumo Sprendimą kiekvienam jūsų pasaulyje. Jūs esate manieji dvasiniai broliai ir sesės prie kurių aš galiu betarpiškai prieiti Tiesos Dvasios veikimu. Šitas pasaulis man yra išskirtinis. Aš myliu Rojaus Tėvų Meile visus pasaulius, juos glamonėju savo gyvais virpesiais, bet mano gimtasis pasaulis lygiai taip pat, kaip ir jums yra pats mieliausias Tėviškės kampelis šitame pasaulyje! Jūs galite žvelgti Rojaus Tėvų Kosmine Įžvalga ir mylėti visus, bet jūs jausite tą mielą prisiminimą iš vaikystės, kai kurie iš jūsų net iš kūdikystės aplinkos – ir visuomet tas pasaulio kampelis bus jums brangiausias, kaip ir man yra brangiausias šitas pasaulis, nors aš vienodai globoju visus pasaulius ir rūpinuosi jais visais. Ne veltui aš pažadėjau dar kartą sugrįžti į šitą pasaulį – aš noriu pabūvoti tarp savo dvasinių brolių ir sesių, kad galėčiau pasižiūrėti, kokia yra pasikeitusi žmonija, kaip jinai geria mano atneštą Šviesą. Dabar tu pats suvoki, kaip tamsoje sunku buvo man skintis Kelią Tėvo Šviesa ir Meilės Galia. Lygiai taip pat ir tau - einant kaip manajam Apaštalu i- tiesiogiai iškyla daugybė kliūčių, kaip save suvaržyti. Jos buvo iškilusios man dar didesniu masteliu, nes aš atėjęs iš Aukštesnės Gausybės ir Galybės, kurios negali matyti tavasis žvilgsnis, kol kas, bet per Minties Derintojo Projekciją tu išplėtei savo Įžvalgą, ir patyrimu gali paliudyti ir kitų pasaulių gyvą, realų buvimą, kai jūsų dabartiniai mokslininkai niekaip negali užmegzti jokio gyvo ryšio su vadinamaisiais ateiviais, mano kitais dvasiniais broliais ir sesėmis. Tai Minties Derintojo Projekcijos dėka tu aplankei keletą pasaulių, ir tu pamatei, kokia yra veikla tam tikrame to pasaulio segmente. Štai šitas Kelias, kada tau reikia suvaržyti save, vietoj to, kad tu galėtum išskleisti sparnus visa ilgio apimtimi ir kilti į aukštesnį dvasinį skrydį, tu turi tarsi suglaudęs supančioti šituos sparnus ir prisiderinti prie aplinkos, kuri per du tūkstančius metų nuo manojo buvimo jūsų pasaulyje vienu iš jūsų ir tarp jūsų, labai suprastėjo. Materialią Gerovę jūs pavertėte siekiniu, ir jūs sukūrėte vartotojišką civilizaciją, kuri grindžiama visais tais prioritetais, interesais, ir šitas interesas taip pat atlyginamas, jeigu jūs priklausote vienai iš kokių nors stipresnių, susiskaldžiusių grupuočių. Todėl jūsų dabartinis pasaulis gyvena iliuzinį, iškreiptą gyvenimą, nusigręžęs nuo mūsų Rojaus Tėvų Evoliucinio Vektoriaus.

Ir tu dabar puikiai suvoki, kokia yra beprasmybė – demokratija – kuri save jau seniai išsėmė. Dabar demokratija - neatvėrus Širdies, kad būtų sąžinė išpuoselėta - tai yra apgavystės instrumentas, kai galima nupirkti bet kokį balsą, arba apgaulės būdu jį pasiekti – ir sprendimas bus tos gausos labui. Bet juk nuo to pati sprendimo iškreipta ir suteršta apimtis tik padidėja, ir tas sprendimas yra nukreiptas prieš Evoliuciją, prieš mane, prieš Kūrėją, o demagoginiai pasvarstymai, jog tai yra demokratijos stiprinimas, netenka prasmės, kada pati demokratija yra suteršta. Tai per tą dviejų tūkstančių metų laikmetį jūsų pasaulis nusirito labai giliai į tamsos bedugnę, kurioje dugno nėra, ir toliau ritatės tarpusavio susipriešinimo, ir tuo pačiu netgi žudymo kryptimi – jūs žengiate - paneigdami Kūrėjo Evoliuciją - pačiu pavojingiausiu keliu. Aš nenorėčiau kalbėti būtent šitos reikšmingos man dienos proga tokių skaudžių ir jums baimę keliančių teiginių, tačiau aplinka tokia, kad jūs turite patys labiau atsiverdami man, ir mūsų Rojaus Tėvams, pasirengti ateities dabartinės civilizacijos griuvimui. Tai, kas nėra iš Tėvų, turi būti sunaikinta. Evoliucija numato kryptingą Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimą geresnės aplinkos kūrimu. Jūs dabar tą aplinką sutraukėte – tarpusavio ryšius – ekonominius, politinius – iškreipėte, net apvilkote korumpuotų apipavidalinimu, demagoginiais šūkiais. Ir jūsų vedliai yra visiškai netinkami būti savo poste – tai tie apsukrūs vertelgos, kurie pasiekė tų viršūnių prisiderindami. Ir tas prisiderinimas toli gražu nėra toks, koks yra tavo prisiderinimas, kada tu suvaržai save siekdamas paskleisti nors kiek Šviesos. Tie vertelgos, mūsų dvasiniai broliai ir sesės, jie siekia įprasminti save, įsiamžinti save – jie nenori savęs suvaržyti. Jie kaip tik stengiasi savimi užgožti kitus ir iškreipti net visos visuomenės gyvenimo pasireiškimą, nekreipdami dėmesio į pasekmes – ir ypač jaunimo mąstymo iškreipimą, kuris duos labai karčių vaisių visai žmonijai. Dabar yra kryptis – vektorius – kuris veda į krizę. Krizės nebuvo dar iki šiol. Tai yra žengimas į krizę, kuri bus labai skaudi visai žmonijai. Bet tai, kas nėra iš mūsų Rojaus Tėvų, kas nusigręžė nuo Evoliucinio Plano įgyvendinimo, net ir nuo Darvino laikų evoliucinės sampratos, tas neturi daugintis, neturi leisti gilesnių šaknų, kad nereikėtų imtis mums tokių planų, kaip palikti žmoniją savieigai iki pat paskutinio gyvasties lašelio susinaikinimo. Tokia galimybė egzistuoja. Bet, kaip aš sakiau, man šita planeta yra kaip jums mylimas vaikystės Tėviškės lopinėlis – man šitas pasaulis yra kaip manoji žmogiškoji Tėviškė. Ir aš neleisiu - kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas - kad šita planeta netektų Kūrėjo Evoliucinio Plano įgyvendinimo natūralios tėkmės, kad reikėtų iš naujo kartoti gyvybės plazmos įterpimą po tos, materialia prasme, aukštos civilizacijos griuvimo ir gyvasties naikinimo.

Todėl, mano mylimieji, žemiau esantys dvasiniai broliai ir sesės, kokia bebūtų jums skaudi, karti patirtis, kančia, jūsų nesuprantanti aplinka, visada atsigręžkite į Rojaus Tėvus, atsigręžkite į mane. Jūs patirsite stipresnį pliūpsnį aukščiausio energinio dažnio virpesių savyje – nurims jūsų nerimas, netgi baimė kai kurių iš jūsų viduje, kūnas pradės pulsuoti taip, kaip sumanyta Kūrėjo. Ir jūs taip pat galėsite aplinkoje prisiderinti prie to, kas jums iš tikrųjų yra brangu, bet tuo pačiu paskleisdami ir Kūrėjo Šviesą - ir manąją Šviesą - išmintingai, ir tuo pačiu paprastai – Širdimi. Vėl vartoju žodį – Širdis – kaip metaforą, nes viską daro jūsų sąmonės būsena. Ir jeigu jūs savo sąmonę visuomet būsite nukreipę į mane, į Rojaus mūsų Tėvus, jinai spindės – spindės net kaip ir dabar spindi virpesiais jūsų iškelta Kūrėjo Vėliava prie manojo Apaštalo namų. Ir tai yra tas spindėjimas, į kurį pažvelgė ir mano tie vaikai, kuriuos aš sukūriau, kad manojoje Vietinėje Visatoje taip pat vadovautų žemesniems segmentams, ir jie žvelgia į šitą Vėliavą – Kūrėjo Vėliavą! Tai štai - ir jūs turite tą spindėjimą, net ir prisiderindami prie aplinkos, nemaištaudami prieš aplinką, bet būdami savimi jūs spindite – spindite Išmintimi, tuo paprastu, skalsiu žodžiu. Jūs turite savo viduje ir mane Tiesos Dvasios veikimu, nes aš esu patekęs į jūsų Širdį, nes jūs atvėrėte Širdies duris manajam beldimui – ir aš esu jau ne tik išorėje, bet ir jūsų viduje, kaip ir Minties Derintojas. Todėl visą laiką jūs likite ištikimi sau, o tai reiškia Kūrėjui – mūsų Rojaus Tėvams – ir man, nes aš kilęs iš Rojaus Tėvų, esu tas Ištikimybės Šauklys šitoje Visatoje! Ir aš niekada neišduosiu savo Rojaus Tėvų. Ir jūs neišduosite nei manęs, nei Rojaus Tėvų, jeigu savąjį Įtikėjimą pašvęsite gyvenimu mūsų Rojaus Tėvams, ir man.

Būkite palaiminti, ir tą aš jums sakau kupinas mūsų Rojaus Tėvų Meilės Galios virpesių antplūdžio, kada aš matau jus susirinkusius, kai visa planeta tamsoje skendi, o jūs švytite – švytite manąja Šviesa, kurią daugybę kartų papildo mūsų Rojaus Tėvų Šviesa ir spindėjimas! Būkite savimi! Tas švytėjimas yra jums sumanytas Kūrėjo. Jūs gaunate jį kaip Dovaną asmenybėje, tik jis - potenciale, o jūs paverskite vis ryškiau aktualo prasiveržimu pro šitos tirštos - ir dar tirštėjančios - tamsos įvairias perpintas grandines, kad jos imtų tirpti, kad net plienas, kaip išsilydo aukštakrosnėje, kad išsilydytų jūsų Meilės Galioje, kurią jūs geriate iš mūsų Rojaus Tėvų, ir iš manęs, nes mes esam dvasiniai broliai ir sesės turintys tą patį Šaltinį ir Centrą.


Algimantas –

Ačiū tau mylimas Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, už tavo gyvą Žodį, už tave, už tavo buvimą, Tiesos Dvasios paskleidimą, už tavo Visatą, kurioje mes žengiame pirmąjį žingsnį šitame pasaulyje, Urantijoje – tavojoje Tėviškėje – žengiame į Gimtuosius Namus Rojuje.

Manoji valia sulieta su Tavąja, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU. Amen.

Algimantas


 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal