47. Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus mokymas mūsų sustiprinimui Velykų proga, pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 04 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, tavo ir mūsų dvasinė sesė išreiškė norą Velykų proga išgirsti tavo sustiprinantį Žodį. Aš esu pasirengęs jį pagarsinti savo lūpomis, kad galėtų jį išgirsti kiti tavo dvasiniai broliai ir sesės, susirinkę į gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune.

Šeimininkas Sūnus Kūrėjas-Jėzus:

 

Mano mylimas brolau, ir visi mano broliai ir sesės dvasioje, aš suteikiu jums gyvastį šitoje planetoje – pradėjau evoliucinį kursą suteikdamas evoliucinę kryptį gyvybės plazmai. Šitoks evoliucinės krypties suteikimas iš tikrųjų yra mano pasireiškimas – pasireiškimas, kaip aš numačiau šitos planetos tolimąją Šviesą, kurioje galėtų sužydėti Brolystės dvasiniai Žiedai, ir manieji broliai ir sesės pasireiškiantys, kaip mūsų Rojaus Tėvų nuostabūs atvaizdai savajame gyvenime, savuoju gyvenimu pajuntantys ir patyrimu paliudijantys mūsų Tėvų atradimą savyje.
Būdamas Jėzaus tapatybe jūsų pasaulyje, aš pajutau taip pat ryšį su Tėvu dar ankstyvoje vaikystėje. Ir šitas ryšys buvo man pati nuostabiausia dovana. Aš save atskleisdavau būtent šito dvasinio ryšio pagrindu – aš prisipildydavau Tėvo Meilės virpesių. Aš nebijojau Tėvo – man buvo natūralu glaustis prie Jo. Ir mano dar neišvystytas mažo vaiko protas, jau tada rodė tendenciją gyvai bendrauti su Tėvu be baimės, nors aplinkoje vyravo didžiulė tamsa, ritualai, ir iki tam tikro laipsnio žmogaus proto pavergimas tais ritualais, apeigomis. Manoji Širdis troško gyvo Laisvės ryšio su visų Tėvu – man rūpėjo pajausti dar gilesnį vedimą iš vidaus. Tėvas man buvo Tas Pamatas ir Pagrindas dar nuo pačios vaikystės. Aš jutau tą būseną, ir tai man stiprino net ir sunkiomis akimirkomis, net ir ištikus materialiai mirčiai mano materialų, žemiškąjį tėvą – aš stiprėjau dvasiniu ryšiu su Tėvu. Būdamas keturiolikos metų, aš turėjau išlaikyti visą šeimą – gausią šeimą brolių ir seserų – ir tuo pačiu atstoti jiems tėvą pats būdamas dar paauglys. Štai ta branda dvasiniame, gyvame ryšyje su Tėvu man ir leido atsilaikyti – atsilaikyti tokiu laipsniu, kad mano kiti augantys broliai ir sesės šeimoje, patirdavo vis stiprėjantį pasitikėjimą manimi, kaip vyresniuoju broliu, bet tuo pačiu užimančio ir tėvo vietą. Jie kreipdavosi į mane išmintingo patarimo, sustiprinimo, paaiškinimo kaip į tėvą. Aišku, tai formavo ir mūsų tarpusavio santykius. Aš skleidžiausi, kaip asmenybės tapatybė daug ryškiau negu aplinkoje gyvenantys mano bendraamžiai, ir tuo pačiu net ir kaip mano biologinės, žmogiškosios šeimos broliai ir seserys. Ir toji mano proto Įžvalga buvo taip pat sustiprinama Minties Derintojo, kuris iki tol turėjo patyrimą, kaip bendrauti su nežemiškos asmenybės įsikūnijusiu protu prieš du tūkstančius metų iki man pasirodant šitame Urantijos pasaulyje, kada jis vedė Makiventos Melkizedeko tą protą, kuris veikė žmogiškojoje jo įsikūnijusioje formoje tame pasaulyje prieš du tūkstančius metų. Šitas Minties Derintojo patyrimas leido užmegzti glaudesnį, skvarbesnį ryšį su mano taip pat Dievišku Protu – tai yra tas ryšys, kokį ir tu mano mylimas broli, Algimantai, patiri, turėdamas irgi Minties Derintoją, kuris buvo apsigyvenęs taip pat Melkizedeko prote kitoje planetoje, kada Melkizedekas buvo įsikūnijęs taip pat žmogiškuoju pavidalu – dėl to tavo Kosminė Įžvalga žvelgiant į aplinką ir į ateitį yra skvarbesnė, nes tavo protas elastingesnis negu aplinkoje veikiančių tavo dvasinių brolių ir sesių protas.
Todėl mano mylimieji, broliai ir sesės, susirinkę į gyvąsias pamaldas, jūs taip pat turite vieną vienintelę kryptį – kurti savo viduje gyvąją šventovę, kad ji atspindėtų jus, kaip dvasinius Rojaus, mūsų visų Tėvų – sūnus ir dukras. Jūs būsena turite pajausti, kad esate sūnūs ir dukros – ir trokštate pasireikšti, kaip Rojaus Tėvų sūnūs ir dukros – savuoju gyvenimu savojoje aplinkoje. Štai tokia būsena, ji leidžia jums patirti ir visų Kūrėjo Meilės virpesius savyje, ir tuo pačiu ryžtą – gyventi tamsoje Šviesos gyvenimą, kurį matytų aplinka. Jums net neištarus nė žodžio iš jūsų sklistų tie virpesiai, kurie turėtų poveikio ir kitų sprendimams. Jūs turite unikalią galimybę – atradę Minties Derintoją, užmezgę su juo gyvą bendravimo ryšį, patirti Rojaus Tėvų Asmenybių veikimą jūsų viduje – o per jus pasireikšt Jiems, realia galimybe išorėje kitiems Jų vaikams, jūsų dvasiniams broliams ir sesėms – jūsų atliekamais gėrio darbais, kurie sumanyti Kūrėjo. Jums tik stinga to pojūčio. Ir kol stinga pojūčio, jus vargina iš vidaus abejonės, o abejonės atitinkamomis aplinkybėmis gali pavirsti net į baimę, kuri stabdo jūsų sprendimą, stabdo jūsų ryžtą – ir jūs prieš akimirką priimto sprendimo atsisakote, nors tas sprendimas buvo teisingas – bet jūsų nerimas, pavirtęs į baimę, jį pakeičia. Ir tada pasekmės yra visiškai ne tokios, kokių jūs tikėjotės, nes tų pasekmių, kurių galėjote tikėtis, sprendimas buvo anuliuotas kito sprendimo įgyvendinimu. Todėl, kad nebūtų tokių krypties pokyčių, jūs ir turite vienintelį vektorių – gilinti save, kaip Kūrėjo sūnų ar dukrą atsivėrimu – atsivėrimu – mūsų Tėvams Rojuje. Jūs turite šitą vektorių paties Kūrėjo suteiktą.
Kūrėjas suteikė tą patį vektorių ir man, ir visiems vaikams. Ir tai yra realus, gyvas krypties pasireiškimas, kada asmenybė atveria save Šaltiniui. Ji negali žengti kita kryptimi, kol šitas gyvas ryšys auga, stiprėja dedant jums asmenines pastangas. Vien tik pastangos gilinant savo atsivėrimą iš Širdies, keičia jūsų požiūrį į aplinką, ir tuo pačiu į save. Ir lygiai taip pat išsprendžia daugybę jums kylančių problemų – kai kurios net visiškai atkrenta, kaip nebeegzistuojančios, nes jūsų požiūris pasikeitė. Ir tai, kas atrodė problema, kitą akimirką nustoja savo tokios galios, ir jūs atsisakote siekti tų problemų išsprendimo, nes kita kryptis veda šalin nuo tų, prieš tai jums buvusių aštrių problemų. Visa tai jums suteikia Įžvalgą – Kosminę Įžvalgą – kada jūs gilinate savo gyvą komuniją su mūsų visų Rojaus Tėvais.
Gilindami gyvą ryšį su Rojaus Tėvais, jus sprendžiate, apskritai, visų jus kamuojančių ydų šalinimą. Patys savo jėgomis savo ydų neišgyvendinsite – jas išgyvendina Kūrėjas – kadangi Jis neturi ydų. Ir kuo labiau Jis užims jūsų vidų gyvuoju Turiniu – o jis atsiranda tiktai per gyvą veikimą atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus – tuo labiau stiprės ir jūsų Įtikėjimas, ir pasitikėjimas Kūrėju, ir savimi. Ir tada matysite, kad vis daugiau jūs mylite Kūrėjo Meile visus. Ta būsena jums bus ne tiktai patiriama, bet ji teiks pasitenkinimą, ir jūs norėsite ta būsena gyventi visą gyvenimą. Ir toji būsena be klaidų jums liudys – jūs esate Kūrėjo sūnus ar dukra. Ir kada Įtikėjimo Gelmė pasieks tokią Gyvosios Upės Vagos Gelmę, jūs turėsite ryžto priimtus sprendimus įgyvendinti, pasireikšdami būtent taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus kiekvieną iš jūsų, nes Kūrėjo sumanytas Evoliucinis Planas yra skirtas visiems – jums taip pat kiekvienam asmeniškai. Tačiau, kad jame padarytumėte kuo mažiau klaidingų sprendimų, jums ir būtinas gyvasis vedimo iš vidaus – nuolatinis – jautimas, nes jeigu jis ima trūkinėti – jūs priimate vis klaidingesnius sprendimus – o klaidingesni sprendimai duoda skaudesnes pasekmes, kurių jūs nelabai norėtumėte sulaukti – ir tuo pačiu stiprina jūsų nepasitikėjimą, kuris, vėl, pavirsta į nerimą ir atitinkamoms aplinkybėms susiklosčius, jūsų vidų užvaldo baimė. Jūsų virpesiai nukrinta į žemą energinį dažnį, ir jums sunkiau kilti iš tos žemų virpesių duobės į Šviesos aukštį, nors savo intelektu jūs puikiai suprantate, kad reikia kilti, bet neužtenka energijos šitą siekį paversti naujo iššūkio įsisavinimu – neįsisavinus naujo iššūkio, jūs nusmunkate dar į žemesnę tamsos duobės pakopą, nes tamsos duobė neturi dugno – tai yra bedugnė!
Šviesa taip pat neturi pabaigos, nes ji yra Aukštybė! Siekite Aukštybės, siekite nuoširdžiai! Netausokite savosios energijos siekdami Aukštybės! Aš esu iš Aukštybės – ir atnešiau šitą Šviesą į jūsų pasaulį, kuris tapo ir mano pasauliu. Jūs dabar turite Kūrėjo nuostabų Minties Derintoją kiekvieno savo asmeniniame prote – iki manęs nebuvo tokios kiekvienam suteiktos dovanos, jūs turite mano Tiesos Dvasios pasireiškimą – iki manęs nebuvo tokios dovanos. Reiškia aš įnešu irgi savąjį Indėlį į Evoliucinį Kūrėjo Plano įgyvendinimą savuoju lygiu – ir tą Šviesą atnešęs į jūsų pasaulį aš apšviečiau jį.
Šiandien jūs gyvenate dvidešimt pirmajame amžiuje po mano buvimo jūsų pasaulyje. Jūs gyvenate labai panašiomis aplinkybėmis, kada aš gyvenau prieš du tūkstančius metų. Buvo toji tamsa pilna ritualų, dogmų – ir toje tamsoje aš skelbiau savąjį Šviesos Žodį – Gyvąjį Kūrėjo Žodį. Šiandien jūs taip pat einate Gyvuoju Keliu – Šviesos Keliu. Simbolinė jūsų vieta – Šviesos Namai – yra mano suteikti – suteikti – kad čia jūs patirtumėte Ramybę, Pasitenkinimą. Bet tuo pačiu jūs turite būti Šviesos išraiška savuoju gyvenimu. O aplinka jums nepalanki, kaip ir man buvo nepalanki – šiandien jūs turite tą didžiulį atotrūkį, kada įžengėte į Gyvąjį Kelią nuo tos ritualinės aplinkos, kuri ir šią akimirką švenčia manąjį prisikėlimą – prisikėlimą, jau palikus šitą pasaulį, nors ir dramatišku, tragišku būdu. Bet toji visuomenė negalėjo kitaip pasielgti. Ji pasielgė taip, kaip Tėvas leido pasielgti, kad įvykiai vystytųsi natūralia tėkme. Šiandien, tokia jūsų pasaulio taip pat aplinka – tamsos aplinka. O bažnyčia yra dogmatizmo citadelė apipinta ritualais, ir turinti milžinišką hierarchinę išraišką, kuri slegia – slegia ir paprastą tikintįjį. Ir toji hierarchija, ji nenori prarasti privilegijų, savųjų turtų ir padėties. Kūrėjo Gyvasis Kelias visą tą ištirpina Brolystėje, kuriant gyvenimą visumos labui – ne savojo asmens – bet visumos labui. Bet kuo geresnė aplinka, tuo geriau gyvena kiekvienas asmeniškai. Dabartiniai fariziejai, kurie pasireiškia, kaip politikai, kaip religiniai vedliai, jie yra tariami šešėliai – tariami, kadangi jie nėra atradę mūsų Rojaus Tėvų savyje – neatradę Tėvo, kurį aš buvau atradęs savo, būdamas materialiu pasireiškimu, kaip Sūnus Kūrėjas – savo Širdyje – ir savo Širdimi. Ir buvau atsidavęs Tėvo vedimui, ir tą liudiju. Tai buvo manasis Mokymas suteiktas žmonijai, kaip gyventi gyvenimą. Bet tai nereiškia, kad jūs turite kopijuoti mane, tiesiog jūs turite būseną pajausti, kad ištartumėte – Tėvas ir aš esame viena dvasioje – o jūs turėsite kiekvienas savo ir profesiją, šeimą, savo aplinkybes, ir jose pasireikšite – pasireikšite, kaip Tėvo sūnus ar dukra, nesigėdydami pripažinti, kad esate dvasiniai sūnūs ir dukros.
Kokia bebūtų aplinka, jūs negalite savęs atsižadėti – jūs turite būti ryškūs, šviečiantys Deglai aukštai iškelti, kad rodytumėt Kelią kitiems, kurių yra labai daug trokštančių, tik stinga tų nešančių Šviesos Deglą.
Jūs esate tie, kurie galite jau iškelti Šviesos Deglą, ir apšviesti jūsų aplinką. Stinga jums – Ryžto, Pasitikėjimo, Įtikėjimo – bet jūs žinote vektorių. Viskas yra jūsų rankose, viskas yra jūsų asmenybės tapatybėje jau stovinčioje Evoliucinių Kopėčių dvidešimt pirmo amžiaus laiptelyje. Jūs esate tie gyvieji Kūrėjo sūnūs ir dukros, kaip ir aš buvau – ir esu – Gyvas – Kūrėjo Sūnus. Ir aš padedu – padedu, nes ir Apvaizda yra drauge su jumis, ir aš suteikiau po karčių patyrimų jūsų planetoje užbaigęs tą maištą – užbaigęs – atsilaikęs prieš Šėtono gundymą, atiduodamas visus sprendimus Tėvo Valiai, suliedamas savąją Valią su Tėvo Valia. Štai tai buvo maišto pabaiga! Bet dabartiniai jūsų broliai ir sesės, kurie yra aukštai politinėse struktūrose, finansinėse įvairiose grupėse, ir nematomose, jie turi maišto sėklos ataugų. Ir jie nėra tokie, kurie atsisakytų savo patogumų ir savo įtakos likti nematomiems, ir tampyti už virvučių politines jų tariamas elitines grupes, kurios ir sudaro prezidentus, premjerus, karalius, karalienes. Visas tas Evoliucinis sąstingis, o iš tikrųjų dardėjimas į tamsos bedugnę – tai yra kaip maskaradas! Bet jame jūs esate patys. Aš tokio maskarado nepatyriau prieš du tūkstančius metų, ir man buvo lengviau – jums yra sunkiau. Jūs turite materialią civilizaciją, pagrįstą vartotojiškumu, ir jūs žaidžiate pagal tos civilizacijos sukurtas taisykles savojo gyvenimo žaidimą. Bet jūs taip pat žinote, kad šitas gyvenimas neturi turėti kaukės, jūs turite būti net ir tokiomis aplinkybėmis išmintingi Kūrėjo sūnūs ir dukros, mano jaunesnieji dvasiniai broliai ir sesės.
Būkite, būkite ištikimi mūsų Rojaus Tėvams. Pasireikšti savo Išmintimi jūs galite bet kokiomis aplinkybėmis. Kreipkite dėmesį į dvasią, ne į materialų kūną – dvasia turi valdyti kūną, o ne kūnas gniuždyti dvasią.

Algimantas:

Ačiū tau, mylimas Jėzau, Šeimininke Sūnau Kūrėjau. Ačiū už tą stiprinimą-mokymą. Ačiū už tavo buvimą, už mums suteiktą Tiesos Dvasią, ir tą galimybę patirti Minties Derintoją savyje tavojo įsikūnijimo dėka. Ačiū tau.


Ačiū Tau, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, už Tavo buvimą ir mūsų ėjimą Tavo Evoliuciniu, Gyvuoju Keliu įgyvendinant Tavąjį Evoliucinį Planą. Ačiū Tau.

 

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal