30. Tėvo mokymas apie maldą, ramybę, ryžtą, perduotas per šeštadienines GYVĄSIAS pamaldas mūsų šventovėje - Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje, 2008 01 05

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, mūsų maldoje mūsų atsivėrusios sielos kalba savo virpesiais, kurie pranoksta žodžius, mintis, jos siunčia savo prašymus – didesnės ramybės, didesnio ryžto, mano sielos brolis net prašo paaiškinimo, kodėl jis gavo iš pasąmonės tokią nuostatą, kad jam nereikia melstis, ką tai galėtų reikšti. Mūsų atsivėrusios Tau sielos trokšta vis gilesnio gyvo ryšio su Tavimi, mūsų mylimas Tėve.
Jeigu Tu dabar suteiksi mums mokymą, atsakydamas į mūsų prašymus, aš esu pasirengęs jį perteikti garsiai visiems maldoje dalyvaujantiems.
----------------------------------------
Tėvas: Mano mylimi vaikai, jūs klaidingai suprantate maldą. Malda tai yra jūsų gyvenimas bendrame ryšyje su Manimi.
Jūs turite pakeisti savo gyvenimo kokybę, kad jūsų gyvenimas taptų gyvuoju tekančiu Mano meilės virpesių kanalu, sujungiančiu Mane su jumis, per Mano Dvasią, esančią jūsų viduje, ir kiekvieną iš jūsų į vieną bendrą, nuostabią, ir mylinčią, ir mylimą, šeimą.
Ir kada jūs šituose virpesiuose būsite atverta savo siela kas akimirką, tai ir bus jūsų MALDA, maldos GYVENIMAS.
Tai nėra ta akimirka, kada jūs suvokiate, kad susiburiate į bendrą vietą sutartu laiku, ir tik ten atsiveriate, ir tiktai tą laikote malda.
Man šito neužtenka, žinokit, Aš noriu, kad jūs nuolat su Manimi bendrautumėte, atsiverdami kur bebūtumėte.
Aš noriu iš jūsų TOKIOS maldos.
Man neužtenka tos akimirkos, kurią pašvenčiate net ir kolektyviniam dvasiniam komunijos ryšiui su Manimi.
Aš noriu, kad kolektyvinė komunija būtų jūsų visų, ATSIVĖRUSIŲ sielų, kur jūs bebūtumėte atskirai vienas nuo kito savo fiziniu pavidalu, bet dvasine vienove, ir atsivėrusiu ryšiu, jūs palaikytumėte komuniją nuolat su Manimi.
Visa kūrinija palaiko Komuniją su Manimi. Kitaip ji negalėtų išgyventi.
Be komunijos su Manimi neegzistuotų jokia ryšio grandinė, neegzistuotų jokia energetinė grandinė, nes tiktai iš Manęs ir per GYVĄ ryšį su Manimi, kūrinija užsipildo gyvastimi.
Dėl to, Aš ir sakau, Mano mylimas vaike, Mano mylimas sūnau, atverk savo sielą kas akimirką, pajausdamas, kad malda yra šitas ATSIVĖRIMAS TAVO SIELOS MAN, ir šitas atsivėrimas nėra tavo žodžiai, tavo mintys. Tai yra tas tavo NUOŠIRDUS RYŠYS su Manimi.
Ryšys virpesiais. MANO dažnio virpesiais.
ŠITOKIOS Aš maldos noriu kas akimirką iš KIEKVIENO iš jūsų.
Aš visą laiką skatinu jus, ir kaip pirmą pakopos laiptelį, Aš visą laiką jus raginu, taip, burkitės, net ir taip, kaip dabar jūs esate susibūrę, ir tokia malda yra nuostabi, jūsų atsivėrusių sielų, Man išsakoma jūsų meilės virpesiais, gautais iš Manęs, maldos kalba.
Ir ji yra jus ugdanti, raminanti, skatinanti, bet žinokit, šito neužtenka. Jums PATIEMS neužtenka.
Jūs negalite dabar, patyrę palaimos būseną, atsivėrimą, ramybę, vėl susmukti į tą aplinką, kuri jus smukdo. Jūs turite ir toje aplinkoje kelti tą aplinką, kelti į Šviesą.
Jūs negalite aplinkos kelti, jeigu jūs nejaučiate iš Manęs jūsų pačių pakylėjimo.
Jūs dabar sakote, kad jums trūksta ramybės, jūs sakote, kad jums trūksta ryžto.
O ryžtas yra iš Manęs. Ramybė yra iš Manęs.
Reiškia, jūs turite atsiverti Man, prisipildyti ramybės, prisipildyti ryžto, ir veikti.
Aš negaliu veikti vietoj jūsų. AŠ VEIKIU.
Jūs nė vienas Man negalite priekaištauti, kad Aš neveikiu, kad Aš jūsų neraminu.
Jūs meldžiate, kad Aš jus daugiau raminčiau.
Kaip jūs galite melsti Mane, kad Aš jus daugiau raminčiau, jeigu jūs patys NEBENDRAUJATE su Manimi, kad pajaustumėte tą ramybę, kurią Aš suteikiu jums patiems?
Dėl to jūs turite patys apsispręsti laisva valia, atsiverdami Man, prisipildydami Manosios ramybės, ir veikti.
Tada patirsite, iš tikrųjų, kaip aplinka skaistėja, šviesėja. Ji negali šviesėti, jeigu jūs esate pasyvūs, ir nesiimate veikimo.
Aš iš savo pusės padariau viską.
Net save padovanojau jums, ir iš vidaus Aš jus vedu, kad tik jūs jaustumėte tą ryžtą, kad tik nejaustumėte baimės.
Ko jums bijoti, jeigu Aš esu jūsų viduje, ir šalia jūsų?
Tarp jūsų yra ir serafimai – angelai. Jie taip pat yra su jumis, kad padėtų jums.
Tai kodėl jūs, būdami tiek globojami ir mylimi Mano, ir Mano kitų vaikų, bijote žengti šalia savo sielos brolių Šviesos ir Meilės žingsnį?
Bijote pašaipos, bijote, kad jus kažkas suniekins?
Bet jūs išaugsite Mano akyse!
Vardan ko jūs gyvenate?
Vardan to, kad augtumėte, kad patirtumėte, jog, iš tikrųjų, aplinka grūdina jūsų aš.
Aš gi negaliu jūsų ugdyti, jeigu nėra iš aplinkos pasipriešinimo.
Tiktai per pasipriešinimą jūs augate!
Bet kaip jūs augsite, jeigu jūs aplinkoje neįliejate šviesos, kada ta aplinka – pilna tamsos, baimės, nes ji yra nusigręžusi nuo Manęs.
Aš lygiai taip pat ir jiems lieju šviesą, bet jie nėra atradę tos šviesos, kokią esate atradę jūs.
Dėl to jūs galite tapti Mano laidininkais, ir jiems suprantamu būdu, savo veiksmais, gėrio ir meilės veiksmais, išlieti Mano Šviesą, kurios prisipildote, atsiverdami Man, ir gaudami Mano Meilę ir Šviesą iš vidaus.
Dėl to, ramybė – tai nėra miegojimas ant laurų. Ramybė – tai yra veikimas putojančioje, audringoje jūroje, atsidavus Man, ir atsirėmus į Mane, ir pasitikint Manuoju vedimu iš vidaus.
Tik šitaip veikdami, jūs patirsite, kad jūs darote poveikį aplinkai.
Jūs nemanykite, kad ta aplinka nejaus poveikio, ir dar kaip jaus, bet, jeigu jūs nežengsite į tą aplinką, ta aplinka nesikeis.
Aplinka keičiasi tiktai per kiekvieną iš jūsų, veikiantį, o ne samprotaujantį, kaip būtų gerai, kad kažkas kitas veiktų.
Aš neprašau, kad kažkas veiktų vietoj Manęs.
Aš savo dalelę padovanojau jums!
Aš neprašiau, kad VIETOJE MANĘS kažkas dovanotų, jums irgi vertingą, dalelę.
Aš dovanoju Save patį.
Dovanokite ir jūs save patį savo darbais, gėrio ir meilės darbais savo sielos broliams ir sesėms.
Dovanokite taip, kaip Aš Save dovanoju jums, ir jiems taip pat.
Dėl to ir Mano dalelės, kurios yra ir tų, dabar tamsiąją pusę sudarančių, jūsų sielos brolių ir sesių, tos dalelės laukia jūsų veikimo, nes jos puikiausiai bendrauja su jūsų dalelėmis iš Manęs, su jūsų Minties Derintojais, tarpusavyje, ir jos laukia, kad jūs atsivėrę Man, ir jau daug ką patyrę, galėtumėte padėti ir Mano dalelėms, esančioms jūsų sielos brolių viduje.
Pamąstykite.
Dirbdami, atsirėmę į Mane, pasitikėdami Manuoju vedimu iš vidaus, ką jaučia jūsų siela, jūs padedate ne tiktai savo Minties Derintojams, bet ir tiems Minties Derintojams, kurie yra jūsų, dar neatsivėrusių Man, sielos brolių ir sesių protuose.
Būkite savimi, nes Aš jus visą laiką ugdau, kad būtumėte savimi, ir šitą jausmą perteikite savo sielos broliams.
Nebijokite būti savimi. Net ir tamsoje.
O juk jūs esate Šviesa. Aš jus pripildžiau Šviesos, kaip ir juos pripildžiau.
Bet jūs šitą Šviesą jau patyrėte ir pajutote.
Jie šito dar nepajuto ir nepatyrė.
Tai jeigu jūs patyrėte ir pajutote, švieskite, nes jūs esate švyturiai, o švyturys ir yra tada vertas švyturio vardo, kada yra degantis.
------------------------------------------------
Algimantas: - Ačiū Tau, Tėve.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Su broliška meile,
Algimantas

Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal