Tėvo mokymas - kas yra meilė, 2009 12 24

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi, ir esi gyvas ir realus kiekviename iš mūsų; aš garbinu tave, kad tave galima patirti tiek viduje, tiek išorėje; aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.


Mylimas Tėve, aš noriu į tave kreiptis mokymo apie meile.
Mes labai dažnai sakome, kad mes turime vienas kitą mylėti, kad motina ar tėvas myli savo vaiką, o žmona vyrą ir atvirkščiai. Netgi kai kas sako aš myliu savo darbą, nors kalbininkai aiškina, jog reika tokį pasakymą taisyti į mėgstu savo darbą, nes mylėti galima tik tai, kas gyva, bet jau kalbant apie savo šalį ar miestą ir jie neprieštarauja, kada sakome aš myliu Lietuvą, Rusiją, Ukrainą, Ameriką, Vilnių, Marijampolę, Niujorką ar Paryžių. Todėl ir noriu tavęs šįkart paprašyti suteikti mokymą apie meilę mums visiems.
Kas yra meilė?


Tėvas:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir visi jūs esate Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš nepaprastai džiaugiusi, kad jūs domitės vis giliau tokiais reiškiniais, apie kuriuos anksčiau net nesusimąstydavote ir nekreipdavote į juos jokio dėmesio, priimdavote juos tiesiog kaip savaime jus pasiekiančius ir interpretuodavote juos taip, kaip jums ateidavo tuo metu vienos ar kitos sampratos, kurios galėdavo keistis, priklausomai nuo jūsų žinių gelmės.
Jūs visi siekiate didesnio pažinimo, siekiate didesnės šviesos, nes tik šitos šviesos pagrindu tegali vystytis jūsų civilizacija, kada jūs esate dar materialiu žmogiškuoju audiniu aptaisyti. Kuo labiau artėsite pas Mane tuo stipriau ryškės MANOSIOS TIKROVĖS PASIREIŠKIMAS, ir tuo labiau SPINDĖS JŪSŲ PAČIŲ TIKRASIS AŠ. Tai ir yra MANOJI MEILĖ – TIKROVĖS SPINDĖJIMAS MANO VIRPESIAIS.
Dabar jūs klaidingai interpretuojate, ir tuo pačiu labai susiaurinate Manosios Meilės sampratą, kada ją suteikiate tik atitinkamai jūsų asmens BŪSENAI, kuri jus užvaldo tai stipriau, tai silpniau. Būsena tik parodo jūsų RYŠĮ, GYVĄ RYŠĮ SU MANIMI. Jeigu tas ryšys yra giluminis, tai ir būsena yra giluminė ir ilgalaikė, ir jūsų smegenims, materialioms smegenims, impulsai yra tokio aukšto energetinio dažnio, kad jūs atliekate tokius vieksmus kitiems, kurie jūsų materialiam protui, tų pačių jūsų smegenų dėka vystomam, nesant tokioje būsenoje, tų veiksmų atlikti neįmanoma, tuoj pat jam atsiranda daugybė kliūčių, kurios jį sustabdo nuo veiksmo atlikimo.
Kadangi jūs visada siekiate, ir veltui tai darote, kiekvieną savo būseną aiškinti vien tik materialaus mokslo dėsniais, tai taip iki šiol ir neturite jokio suvokimo, kas gi yra toji meilės būsena, kas yra meilė. Todėl sugalvojate aiškinimus apie elektrocheminius junginius, kurie smegenų dėka skatina hormonų padidėjimą, kurie ir nulemia atitinkamų pojūčių pasireiškimą jūsų smegenims, ir jūsų reakcijas į atitinkamą aplinką ar toje aplinkoje esamus objektus. Jūs negalite MANOSIOS MEILĖS SUVESTI Į JOKIAS CHEMINES FORMULES, NES JI NĖRA MATERIALI, JI PRANOKSTA MATERIJĄ, NES MANOJI MEILĖ TIESIOGIAI KYLA IŠ MANĘS IR PASIEKIA VISĄ KŪRINIJĄ BŪDAMA IŠKILUSI VIRŠ MATERIJOS.
Todėl šitų gyvų Manosios Meilės virpesių jūs niekada nepajėgsite užfiksuoti jokiais materialiais prietaisais vien dėl to, kad ji NĖRA MATERIALI, NORS IR PASIEKIA JŪSŲ MATERIALIAS SMEGENIS. Tačiau jas pasiekia ne šiaip sau kada tik sugalvojate jūs patys, bet kada jūs atveriate MAN SAVO SIELĄ, KURI JAU NEBEPAVALDI MATERIJAI. Todėl tik per savo atvertą sielą jūs ir tegalite užmegzti gyvą ryšį su Manimi ir tą akimirką patekti į Manosios Meilės gyvų virpesių bangas ir patirti MEILĖS BŪSENĄ.
Kada jūs tyrinėjate materialių smegenų veiklą ir imate daryti išvadas, kada žmogus patiria meilę, kreipdami dėmesį tik į tuo metu smegenų siunčiamus impulsus, jūs fiksuojate tik tų smegenų išorinę veiklą, tačiau jūs nesate pajėgūs, ir niekada nebūsite pajėgūs, fiksuoti SIELOS VIDINĖS BŪSENOS GYVAME RYŠYJE SU MANIMI. Jūsų visos pastangos yra nukreiptos į MATERIJĄ, IR TIK MATERIALIŲ DUOMENŲ DĖKA JŪS MĖGINATE DARTYI IŠVADAS APIE MANO MEILĖS DVASINĮ REIŠKINĮ, UŽTVINDŽIUSĮ VISĄ KŪRINIJĄ. Tai klaidingas ir tuščias kelias, kuriuo eidami jūs neinate į ŠVIESĄ, O TIK TOLSTATE NUO JOS Į DAR DAUGIAU TAMSAUS LABIRINTO KORIDORIUS, IŠ KURIŲ NERANDATE IŠĖJIMO, NES PANEIGIATE PATĮ ŠITOS MEILĖS-ŠVIESOS ŠALTINĮ SAVO VADINAMUOSIUOSE MOKSLINIUOSE TYRINĖJIMUOSE.
Jūs sugalvojate pavadinti tuo pačiu žodžiu MEILĖ jūsų asmeninį ryšį su kitu žmogumi, nesvarbu, kokie būtų jūsų tiesioginiai ryšiai su tuo žmogumi – sūnus, dukra, žmona, vyras, mylimoji, mylimasis – ir tuos ryšius jūs galite drąsiai įvardinti tik iš dalies MEILE, kada jūs patiriate palaimos būseną bendraudami su jais. Tokia būsena jus užvaldo ne dėl to, kad jūs juos mylite MANO MEILE, KURI YRA DVASINĖ, bet dėl to, kad jums tas žmogus turi priklausyti pagal jūsų pačių TROŠKIMUS, kurie gali būti toli gražu nesusiję su MANO MEILE. Jie gali būti labai savanaudiški, labai savininkiški, labai materialūs, ir tų troškimų patenkinimo siekimas gali turėti labai panašių sąsajų su MANOSIOS VISUMINĖS MEILĖS SUKELIAMA BŪSENA. Tik šiuo atveju jūsų vadinamoji meilė bus nukreipta į labai siaurą ir netvirtą takelį, vedantį tik į vieną konkretų žmogų, ar į kelis žmones, ar į vieną konkrečią vietą, ar į konkrečią veiklą. Ir jeigu to žmogaus nebėra, jeigu tos vietos ar veiklos nebėra, ne tik dingsta dar prieš akimirką buvusi jūsų vadinamos meilės būsena, bet atsiranda ir netekties skausmo ir kančios būsena, kuri su MANO MEILĖS VANDENYNU NETURI NIEKO BENDRO. Jūs tą pačią akimirką iš vienos euforinės vadinamosios meilės būsenos patenkate į juodą baimės ir nerimo neišmatuojamą tamsos bedugnę, kurioje atsiveria tuštuma ir pasimetimas, bejėgiškumas ir beviltiškumas.
Tai nėra MANOJI MEILĖ.
Manoji MEILĖ teka per jūsų sielos gyvą atsivėrimą Man, ir ji pripildo sielą GYVŲ MIELĖS VIRPESIŲ VISIEMS, VISIEMS IKI VIENO, IR VISIEMS VIENODAI. Manoji meilė niekada nedingsta, nors keičiasi jūsų sielos broliai ir sesės, jie atvažiuoja ir išvažiuoja, bet Manoji meilė nėra susieta su konkrečių žmonių buvimu ir išnykimu iš jūsų materialaus akiračio. MANOJI Meilė yra ŠVIESA VISUR, IR JŪSŲ VIDINIS GYVAS RYŠYS SU MANIMI PER JŪSŲ ATSIVĖRUSIĄ SIELĄ, KADA JŪSŲ MATERIALIOS SMEGENYS PATIRIA DAR DIDESNĮ TROŠKIMĄ ŠITOS PAČIOS ŠVIESOS, TIK DAR RYŠKESNĖS NEGU JI JĄ PATYRĖ IKI TOL. Ir tai sukelia tokią gyvą sielos būseną, kurią ji PATIRIA. O ŠIS PATYRIMAS LEIDŽIA JŪSŲ MATERIALIOMS SMEGENIMS APIBŪDINTI TOKĮ MANOSIOS MEILĖS PAJŪTĮ, KURIO NEGALI FIKSUOTI JOKIE MATERIALŪS PRIETAISAI.
Štai kodėl jūs siekiate didesnių ir nuoseklių žinių, sistemimio pažinimo, kaip veikia Manoji kūriniją – materiali ir dvasinė – kada jūsų siela pajunta šitą gyvą patiriamą Manosis meilės būseną. Tai Manosios Meilės vedimas iš vidaus. Kito GYVO vedimo NĖRA. Tik dėl to jūs ir studijuojate vis giliau, ir ryškiau jaučiate savo sielos dar didesnį poreikį atsiduoti dar gilesniam dvasinės šviesos studijavimui. Tai nėra kas nors kita, kaip tik MANOJI GYVOJI MEILĖ, VEIKIANTI JŪSŲ VIDUJE, Į KURIĄ JAU JŪSŲ PAKANKAMAI GILIAI ATSIVĖRUSI SIELA MAN SUREAGAVO. Tai yra jūsų sielos meilės atsakas į MANO MEILĖS VEDIMĄ IŠ VIDAUS.
Jeigu jūs dar nejaučiate tam poreikio, kad studijuotumėte giliau dvasinius šaltinius, tai reiškia, kad jūs dar nesate tiek giliai atvėrę Man savo sielos, ir dėl to Mano meilės dar tiek daug nejaučiate, o tuo pačiu ir Man neatsakote dar tokia GILIA SAVO SIELOS Meile.
Meilė yra ne tik GYVAS RYŠYS SU MANIMI, BET JIS YRA ABIPUSIS RYŠYS.
Jeigu tik Aš nuolat jums lieju savo meilę be perstojo, tai kūrinijai nuo to menka nauda, jeigu Mano vaikai jos nepajunta ir nesureaguoja į ją savo atsivėrimu Man ir nepradeda su Manimi kurti GĖRIO IR GROŽIO VISŲ LABUI.
O kaip gi jūs kurisite DRAUGE su Manimi – VISAŽINIU ŠALTINIU IR CENTRU – patys nesiekdami gilesnio pažinimo, kaip gi jūs galėsite savo meilę ugdyti visiems, jeigu jiems nedarysite gėrio ir šviesos darbų? Ar gi jūs būtumėte patys laimingi, jeigu jūsų vaikai, dar būdami maži, nesiektų ne tik gėrio ir meilės pasirieškimo aplinkoje, jūsų mokymo dėka, ir jūsų pavyzdžio pagrindu, bet taip pat nesistengtų siekti ir gilesnių žinių įvairiose sferose? Nėra tokio nuoširdaus ir mylinčio tėvo ar motinos, kurie nenorėtų savo vaikui tokio gyvenimo, kuriame jis turėtų ne tik didesnes žinias, bet ir galėtų jomis pasinaudoti, kad būtų geriau jam.
O DABAR jūs JAU ŽINOTE, kad žinios turi būti panaudojamos VISŲ LABUI. Tai ir yra MANOJI MEILĖ.
Aš gi esu JŪSŲ TĖVAS ir trokštu, kad jūs, Mano mylimiausi vaikai, turėtumėte kuo gilesnių žinių ir kuo išmintingiau jas pritaikytumėte Manosios kūrinijos labui.

Todėl tiek, kiek jūs atsiduodate Manosios MEILĖS VEDIMUI IŠ VIDAUS, tiek jūs ir siekiate ją Man sugrąžinti per vis gilesnių žinių įgyjimą. Kuo mažiau Mane mylite, tuo toliau bėgate nuo Manosios šviesos žinių ir tuo pačiu pažeidžiate MANO laisvą valią. Aš jums suteikiau laivą valią ne tam, kad pažeidinėtumėte MANĄJĄ VALIĄ, bet kad ja naudotumėtės vykdydami MANĄJĄ VALIĄ. O Manoji valia yra viena – MEILĖ KUO RYŠKESNIŲ ŽINIŲ VEIKIME VISŲ LABUI.
Ir jūs jau imate suprasti, kas yra TIKROVĖ, kas yra ILIUZIJA, kas yra realu, kas yra iliuziška. Todėl ir suteIkdamas savo mokymą apie Mano Meilę Aš jums sakau VISIEMS – NETURĖKITE ILIUZIJŲ, KAD AŠ SAVO VALIĄ PAKEISIU IR DERINSIUOSI PRIE JŪSŲ VALIOS. Tai JŪS derinsite savo laisvą valią PRIE MANOSIOS.
Kai kurie iš jūsų tą jau esate padarę dar net būdami šituo materialiu pavidalu, kiti gi turėsite tą padaryti vėliau, galbūt net jau po prisikėlimo, tačiau vis tiek jūs taikysitės prie Manosios valios, nes ji yra NEKINTAMA VISAI KŪRINIJAI – MEILĖ ŠVIESOJE.
Mano mylimas sūnau, Aš tave pasirnkau nešti pačią ryškiausą šviesą dabartinei žmonijai jūsų planetoje, vadinamoje Urantijos vardu neatsitiktinai. Aš tave rengiau šitai misijai nuo pat vaikystės, todėl šitame kelyje tu perteiki Mano PAČIĄ RYŠKIAUSIĄ šviesą. NENUSIMINK, kada tavo sielos broliai ir sesės tave juodina ir šmeižia, NEPERGYVENK, kada jie tave dar aršiau puls ir niekins, net ir iš tų, kurie atrodo artimi tau. VISADA eik šituo Mano GYVOSIOS MEILĖS PAČIU TVIRČIAUSIU KELIU DABARTINĖJE URANTIJOJE, KOKIO IKI ŠIOL DAR NEBUVO, IR REMKIS Į MANO PETĮ VISU SAVO SIELOS SVORIU, KAD NEJAUSTUM NUOVARGIO.
Aš tave myliu ir vedu VISŲ LABUI, kad ši šviesa suspindėtų taip, kaip Aš ir sumaniau, kad ji spindėtų URANTIJOJE.
Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, ačiū už šitą apšviečiantį mokymą, ačiū tau už manęs sustiprinimą, kuris man buvo visiškai netikėtas, Ačiū mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
----------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAlgimantas
2009-12-24 11:35

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal