20. Rojaus Trejybės narių veiklos sferos

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Taip ir Rojaus Trejybė. Kiekvienas jos narys turi savo veikimo sritį ir savo asmeninę nuostatą visos kūrinijos-šeimos atžvilgiu. Ir Jis, kiekvienas, palaiko ryšį vienas su kitu, bet, kaip Rojaus Trejybė, jie veikia tik tada, kada veikia visi trys vieningai priimdami sprendimus kūrinijos atžvilgiu. Jie gali veikti, ir taip veikia, ir kaip trys atskiri asmenys. Tačiau tuomet jie veikia ne kaip Rojaus Trejybė.

 

Rojaus Trejybė rūpinasi teisingumo įgyvendinimu kūrinijos šeimoje. Dėl to Rojaus Trejybės priimami nuosprendžiai yra tik tokie, kada visų trijų Rojaus Trejybę sudarančių asmenų nuomonės absoliučiai sutampa. Dieviškasis teisingumas yra ne vieno asmens teisingumas. Tai kolektyvinis teisingumas. Ne Dievo Tėvo teisingumas, bet Rojaus Trejybės visų trijų amžinų ir lygiaverčių asmenų teisingumas, kuris visada yra teisingas ir tobulas.        

 

Dieviškasis teisingumas visada remiasi dieviškuoju gailestingumu ir dieviškąja meile. Vien tik dėl to, jis visada yra tobulai teisingas ir pasiekia tokį laipsnį, kad net pats tvarinys, kuris yra padaręs net ir patį didžiausią piktybinį blogį, suvokia nuoširdžiai, kad tokį blogį yra padaręs. Ir tik tada vyksta teisingumo mandatų įgyvendinimas. Jokiu būdu ne anksčiau. Ir net tokiu metu, kada priimamas nuosprendis, jis visada atitinka tvarinio valią.

 

Todėl mirtingiesiems labai sunku suvokti dieviškojo teisingumo pasireiškimą, nes nuo nusikaltimo įvykdymo iki bausmės nuosprendžio paskelbimo, atitinkančio tvarinio nuoširdžią valią, gali praeiti net šimtai tūkstančių metų jūsų planetos laiku matuojant, ir vis tik Rojaus Trejybės požiūriu, kuri pranoksta laiką, toks įsiterpiantis laikas neegzistuoja. Dėl to tai yra lygiai tas pats, kaip nusikaltimo įvykdymo, jo išnagrinėjimo, nusikaltusiojo nuoširdaus savojo veiksmo pripažinimo, nuosprendžio paskelbimo, ir jo įvykdymo viena ir ta pati akimirka. Nors tvariniams toji akimirka galėtų tikrai atrodyti tokia ilga, trunkanti kelis šimtus tūkstančių metų. Ir vis tik, Rojaus Trejybės teisingumas yra visada triumfuojantis ir visada tobulai teisingas, kurį visada nuoširdžiai pripažįsta visi tvariniai, net jeigu jie ir pasirenka tokį nuosprendį, kaip savosios asmeninės tapatybės sunaikinimą. O tai reiškia, kad toks tvarinys per visą kūrinijos amžinybę daugiau niekada nebeegzistuos ir jo vardas iš visų kūrinijos registrų bus išbrauktas, kad bus taip, lyg to tvarinio kūrinijoje niekada ir neegzistavo. Ir net tokiu atveju, tai yra tvarinio valios pasirinkimo įgyvendinimas.

 

Rojaus Trejybės teisingumas yra neišvengiamas ir visada grindžiamas meile ir gailestingumu, bet būtinai jis yra. Nors meilė ir gailestingumas yra begaliniai ir nesibaigiantys, bet teisingumas visada galų gale pasiekia tokią pasireiškimo išraišką, kad nuosprendis yra priimamas, nes ir pats prasižengėlis nuoširdžiai pasirenka Rojaus Trejybės teisingumo mandatų įgyvendinimo kelią.

Dieviškasis teisingumas niekada neturi net menkiausio šešėlio prievartos ar kito tvarinio valios pažeidimo.

Visi trys Rojaus Trejybės nariai yra vienodai tobuli, amžini, begaliniai, visagaliai, mylintys, tarnaujantys, ir veikiantys vieningai. Ir vis tik kiekvienas iš jų turi savo veikimo sferą, kad šituo sferų pasidalinimu galėtų demonstruoti visai kūrinijai tobulą bendradarbiavimą meilės ryšyje, kurio turi siekti visi laisvą valią turintys tvariniai, kokie tik bebūtų sukurti pačiose žemiausiose kūrinijos sferose. O tie tvariniai, kurie yra sukurti betarpiškai pačios Rojaus Trejybės trijų asmenų, ar kurių nors dviejų, ar net ir vieno iš jų, visi yra tobuli ir kupini meilės ir tobulumo, net ir tokio, kokį demonstruoja šie kūrinijos Tėvai. Tačiau net ir tokie sukurti tobuli tvariniai turi laisvą valią ir ją gali panaudoti prieš Rojaus Trejybės valią. Tačiau tokio laisvos valios pasireiškimo nėra užfiksuota nė karto per visą ilgaamžę kūrinijos istoriją, kuri nusidriekią milijardų milijardus metų į tolimą praeitį. Visos įvykusios pražangos yra padaromos tokių tvarinių, kurie nėra kilę iš Rojaus Trejybės tiesiogiai, o iš Trejybės sukurtų tvarinių, kurie taip pat turi šitos pačios Rojaus Trejybės asmenų deleguotą ir teisę ir galią sukurti žemesnius tvarinius.

 

Rojaus Trejybės Pirmasis Asmuo, Dievas Tėvas, visas savo veiklos teises yra atidavęs savo Pirminiam Sūnui, Amžinajam Sūnui, kurį Jis sukuria pats vienas. Ir daugiau jokių asmenybių Visuotinis Tėvas nebekuria vienas. Nuo pat Pirminio ir Amžinojo Sūnaus sukūrimo, Dievas Tėvas nekuria jokios kitos asmenybės kaip nors kitaip, kaip tik poroje su Amžinuoju Sūnumi.

Lygiai taip ir su Amžinuoju Sūnumi. Jis nekuria jokios kitos asmenybės vienas. Visada kuria drauge arba su Tėvu, arba su Begaline Dvasia, Rojaus Trejybės Trečiuoju Asmeniu. Tėvas jiems atiduoda visas kūrybines galias iš tobulos ir amžinos meilės jiems. Ir šitas savo galių atidavimas, išlaisvina iš tokio Tėvo absoliutumo spaudimo Jo paties viduje, kad dabar Jis yra padalinamas kitiems dviems Rojaus Trejybės nariams. Tačiau Tėvas bet kada gali susigrąžinti visas deleguotas galias, bet šito niekada nėra padaręs per visą praeities amžinybę. Ir vis tik, Visuotinis Tėvas yra vienintelis Rojaus Trejybės Asmuo, kuris suteikia vieną išskirtinę dovaną ir dabar – tai asmenybės dovaną. Ir tada, kada asmenybes sukuria kiti du Rojaus Trejybės Asmenys, ar jų pačių sukurti tvariniai sukuria dar kitus asmenis, visada tiems sukurtiems asmenims asmenybės dovaną padovanoja Tėvas. Niekada nėra buvę taip, kad būtų buvę kitaip. Dėl to Tėvas turi iš savęs paskleidęs po visą kūriniją asmenybės grandinę. Iš šito tobulo ir amžino iš Tėvo nusidriekiančio kanalo, kuris pasklinda iš paties asmenio ir dvasinio Tėvo, asmenybės dovana yra dovanojama net pačiam toliausiai nuo Tėvo esančiam tvariniui, koks yra materialus mirtingasis, kurio pirminis pavidalas, materialus kūnas gimsta kaip bejėgis kūdikis iš moters ir vyro intymios sueities.

 

Amžinasis Sūnus, kuris yra pirmoji iš Tėvo kilusi dvasinė asmenybė, dėl to ji yra absoliuti asmenybė ir absoliuti dvasia. Todėl Amžinasis Sūnus iš savęs po visą kūriniją paskleidžia dvasingumo grandinę. Ir visi laisvą valią turintys tvariniai, gali savo dvasiniu augimu naudotis tik šitos dvasingumo grandinės, nutiestos visiems Amžinojo Sūnaus, dėka. Niekas ir niekada negalėjo augti dvasiniu ūgiu niekaip kitaip, kaip tik Amžinojo Sūnaus dvasingumo grandinės egzistavimo dėka. Šitoji grandinė yra nepažeidžiama. Kad ir kas beatsitiktų visoje kūrinijoje, Amžinojo Sūnaus dvasingumo grandinė egzistuos amžinai ir visada bus prieinama laisvą valią turintiems tvariniams, nesvarbu kokia būtų tų tvarinių izoliacija žemesniuose kūrinijos segmentuose.

 

Būtent per šitą dvasingumo grandinę visos maldos pasiekia ir Tėvą, ir Sūnų.

 

Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo, Begalinė Dvasia, vos tik buvo sukurtas kitų dviejų Rojaus Trejybės Asmenų, tapo Veiksmo Dievu, arba Bendrai Veikiančiuoju. Jis veikia ir drauge tiek su Tėvu, tiek su Amžinuoju Sūnumi, kurdamas asmenybes, kurios sudaro Begalinės Dvasios protingų kūrinijos tvarinių gailestingo tarnavimo milžinišką komandą. Būtent jos sferą sudaro tokių milžiniškų angeliškųjų gausybių sukūrimas. Ir Begalinės Dvasios išskirtinę grandinę sudaro proto grandinė. Visi kūrinijos protingi tvariniai gauna protą iš Begalinės Dvasios, per jos nutiestą proto grandinę.

Taip, kaip Amžinasis Sūnus yra absoliuti asmenybė ir dvasia, taip Begalinė Dvasia yra absoliutus protas. Ir visa, kas susiję su proto veikla, per visą kūriniją, veikia ne kaip nors kitaip, kaip tik per Begalinę Dvasią.

 

Taip Visuotinis Tėvas, absoliučios dvasios ir absoliutaus proto Šaltinis, yra atidavęs kitiems dviems savo lygiaverčiams Partneriams veiklos sferas, kurias jis galėjo atiduoti. Sau Jis pasiliko asmenybės ir laisvos valios padovanojimo sferas. Šitos sferos yra tarpusavyje neatskiriamai susietos, nes asmenybė yra tik tokia gyvybės forma, kuri turi laisvą valią.

 

Kodėl Tėvas sau pasiliko šitą asmenybės ir laisvos valios padovanojimo sferą aš nežinau. Tą žino tik pats Tėvas ir Jo kiti du lygiaverčiai Rojaus Trejybės Partneriai. Jie yra visažiniai. Mes gi tik galime numanyti, kad toks Tėvo veiklos pasidalinimas buvo todėl, kad Tėvas norėjo su savo mylimais ir lygiaverčiais Partneriais pasidalinti lygiavertėmis grandinėmis, o pasilikti sau tik tokią, kuri yra, tikriausiai, neatskiriama nuo Tėvo. Tačiau tai yra tik mūsų, žemesniųjų dvasinių būtybių, kad ir tobulo lygio būtybių, samprotavimas. Ne viskas, kas yra prieinama Rojaus Trejybės Trims Asmenims, yra prieinama iš jų sukurtiems tvariniams. Bent jau šitame visatos amžiuje.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal