37. Mane džiugina jūsų nuoširdžios maldos

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mano mieli sielos broliai, aš jums nuoširdžiai dėkoju, kad jūsų šalyje yra taip nuoširdžiai ir dažnai minimas mano vardas, kad mano vardas daugeliui sukelia gerų minčių ir stimuliuoja geriems darbams. Aš džiaugiuosi jūsų sielos brolių šviesa ir tiesa, kuri iškelia mano vardą ir mano asmenį kiekvieną kartą, kada jūs meldžiatės bažnyčiose ar namuose, kada tik jūs nuoširdžiai atsiveriate man. Aš dėkoju jums visiems, kurie taip nuoširdžiai ginate mano vardą, kada kas nors pradeda jį teršti, nes tą jūs darote iš meilės man. Aš sveikinu jus, kad statote naujus Tėvo maldos namus ir juose šlovinate ir garbinate Tėvą. Tuo jūs visi ir kiekvienas tampate panašūs į mane, nes aš irgi šlovinau ir garbinau Tėvą būdamas žmogaus pavidalu. Net ir dviejų tūkstančių metų intervalas netrukdo mus sujungti bendru veiksmu, kuris yra vienas ir tas pats veiksmas dvasioje – Tėvo šlovinimas ir garbinimas iš meilės.

 

Būtent aš šito ir siekiau, kad žmonės per mane pažintų Tėvą ir pradėtų Jį šlovinti ir garbinti, jausdami Jo meilę savo viduje. Aš norėjau, kad visi žmonės pajaustų šitą realią Tėvo meilę savo pačių viduje, o pajautę, atsilieptų jai Tėvo šlovinimu ir garbinimu. Todėl dabar aš ir sveikinu jus visus kaip savo sielos brolius, taip nuoširdžiai ir taip su meile mininčius mano vardą ir atvėrusius savo širdis tiek man, tiek Tėvui.

Tėvas ir aš esame viena dvasioje. Dėl to, jeigu jūs esate nuoširdūs, tai visada šlovindami ir garbindami mane, jūs tuo pačiu šlovinate ir garbinate ir Tėvą. Nes aš visada pasirūpinu, kad šitas nuoširdus manęs šlovinimas ir garbinimas pasiektų ir Tėvą, nes šį šlovinimo ir garbinimo pasiuntimą man aš sustiprinu ir persiunčiu Tėvui. Tėvui ir man svarbiausias dalykas yra jūsų nuoširdus atsivėrimas, kad jūsų siela trokštų gyvo bendravimo su manimi iš meilės man, ir Tėvui.

 

Todėl mano širdis visada yra pasiekiama, ir džiaugiasi jūsų nuoširdžiais atsivėrimais man. Dar daugiau ji džiaugiasi tada, kada jūs ir patys man nuoširdžiai pasipasakojate savo problemas ir sunkumus, savo skausmus ir kančias, savo gėlą ir neviltį. Tačiau dar daugiau ji džiaugiasi jūsų valia, drąsa, ir ryžtu šitas pačias problemas ir sunkumus spręsti atsiduodant manosios ir Tėvo valios vykdymui.

Mano valia visiškai sutampa su Tėvo valia. Jeigu jūs sutinkate su mano valia, reiškia sutinkate ir su Tėvo valia. Jeigu sutinkate su Tėvo valia, tai sutinkate ir su mano valia. Tėvo ir mano valia yra viena dvasioje. Ir kada tik jūs sutinkate su Tėvo valia, ar su mano valia, tada ir jūsų valia tampa viena dvasioje su Tėvo valia, ar su mano valia. Šitaip mes būname suvienyti dvasioje Tėvo meilės dėka. Tik šitoks ryšys yra gyvas, gyvybingas, ir kuriantis. Ir apie tokį ryšį aš atėjau į jūsų pasaulį kalbėti žmonėms, kad mane išgirstų tiek jūsų pasaulio žmonija, tiek ir kitų pasaulių gyventojai: ir materialūs mirtingieji, ir sielos, žengiančios tolyn jau po prisikėlimo, ar dvasios, kurios yra amžinos, kada savo valią yra suliejusios su Tėvo valia. Aš atėjau į šitą pasaulį, kad apšviesčiau žmones meile ir tiesa, geriu ir grožiu, gailestingumu ir tarnavimu.

 

Ir gyvenimas būtų neatpažįstamai pasikeitęs, jeigu tiktai mane būtų supratę ir neiškraipę net ir mano betarpiški mokiniai, kuriuos aš išskyriau iš visos kitos žmonijos apaštalų vardu.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal