Tėvo mokymas, suteiktas atsiliepiant į Arūno prašymą gyvojoje Rojaus Trejybės šventovėje Vilniuje, 2010 01 09 suteikti mums stipresnį impulsą, kad būtume ryžtingesni urantai

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas – atsakymas, perteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės šventovėje, Vilniuje, 2010 01 09.
Po gyvųjų pamaldų, bet dar iki mūsų bendro stalo, jau daugau kaip metai savo sielos brolius ir seses mokau pasakyti savo sielos nuoširdų pamokomąjį žodį visiems.
Ir Arūnas, savo sielos atsivėrimo akimirką, panoro, kad mes iš Tėvo gautume kokį nors dar stipresnį impulsą, kad būtume ryžtingesni urantai gyvajame kelyje, jis paprašė mane kreiptis į Tėvą, kad TĖVAS suteiktų mums mokymą, kad mus kaip nors sustiprintų šitame kelyje.
Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu Tave, kad Tu esi; esi Meilės Šaltinis, Kūrinijos Šaltinis ir Centras, skleidi meilės virpesius visiems. Mes juos gauname kiekvienas, atsiverdami Tau. Aš garbinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Mylimas Tėve, aš kreipiuosi į Tave savo sielos brolio prašymu. Jis eina gyvuoju keliu kaip ir mes. Jis jaučia, kad mes esame nepakankamai ryžtingi, nepakankamai drąsūs; stinga iš Tavęs impulso. Jis prašo, kad Tu pasiųstum stipresnį impulsą, suteikdamas šitą savąjį mokymą, kuris turėtų prasmės mūsų dabartinėje aplinkoje mums, kiekvienam.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, išgirdęs tokį pasakymą, Aš tiktai galiu pasakyti: - Oho! (šioje vietoje, savo viduje – energijos virpesiais – jutau tokią Tėvo PILNĄ MEILĖS ŠYPSENĄ, taip, kaip žemiškasis tėvas šypsosi matydamas savo mažo vaikelio gerus norus)
Aš sveikinu jus.
Mano mylimas ir mylimiausias sūnau, vadinamas Arūnu, esi nuostabus. Aš džiaugiuosi tavo žingsniais, kurie pranoksta tavo dabartinį sielos atsivėrimą, pranoksta sielos troškimas žengti dar galingesnį, stipresnį žingsnį šitame šviesos gyvajame kelyje. Tu ir MANE net skatini, kad Aš NEMIEGOČIAU, kad Aš stiprinčiau tave DAR STIPRIAU. Tu Mane vadini tobulu. Tu vadini Mane Tobulumo Šaltiniu, Meilės Šaltiniu. Tu vis tiek Mane dar SKATINI IR ŽADINI, kad Aš DAR LABIAU TAVE MYLĖČIAU, DAR DAUGIAU SUTEIKČIAU TAU IMPULSŲ. (visą laiką jutau savo viduje energetiniais virpesiais Tėvo ne tik šypseną, bet ir humoristinį toną.)
Oho! – dar kartą noriu pasakyti. (Tėvo humoristinis tonas čia buvo ypač intensyvus, aš TIESIOG NORĖJAU JUOKTIS, tai žodžiais nenusakoma; toks patyrimas man buvo pirmą kartą)
Mielas Mano, mylimiausias sūnau, Arūnai, kaip ir visi Mano mylimiausi sūnūs ir dukros, iš tikrųjų Aš džiaugiuosi jūsų troškimu, kad Aš jums dar daugiau suteikčiau impulsų, stiprinčiau jus iš vidaus.
Aš stiprinu jus TOBULAI.
Aš kiekvienam pasiunčiu impulsus TOBULAI.
Mano mylimieji, Aš savo impulsus priderinu prie kiekvieno iš jūsų, bet gaunu atsakymą tiktai tokį, kokį jūs esat pajėgūs, atsivėrę Man, sugrąžinti; sugrąžinti savo materialiu pasireiškimu savo sielos broliams ir sesėms, Mano kitiems, patiems mylimiausiems vaikams, patiems mylimiausiems sūnums ir dukroms. Net visa apvaizda, visa Mano dangiškoji šeima jums suteikia pagalbą iš išorės taip, kaip Aš jums suteikiu iš vidaus.
NAUDOKITĖS Mano suteikiama pagalba, ATSIVERKITE Man, ir PAJAUSKITE Mano PATĮ GALINGIAUSIĄ impulsą, kokį tiktai Aš galiu jums suteikti.
Visa jūsų problema yra jūsų neatitikime sielos troškimui ir tam žmogiškajam – neapvaldytam jūsų sielos, silpnos sielos – protui, kuris viešpatauja jūsų viduje. Jis viešpatauja kaip milžiniška intelekto banga, kuri nuslopina silpną sielos – morontinio – proto daigą, kuris trokšta, bet žengti žingsnį išorėje nesiryžta – nes neturi sukaupęs tokių patyrimų – kuris augintų tą morontinio proto daigą, kad ir siela savuoju patyrimu, kaupiamu išoriniais veiksmais, stiprėtų savo šerdimi ir širdimi, kuri tik ir gali prisipildyti Mano gyvojo vandens, Mano gyvojo maisto, kurį Aš suteikiu jai per atsivėrimą.
Mano mylimieji vaikai, patys mylimiausi vaikai, Aš jums siunčiu TOKIUS GALINGUS impulsus, kad jie pajuntami tiktai jūsų viduje per atsivėrimą. Aš negaliu jums pasiųsti tokių IŠORINIŲ reiškinių, kurie jus IŠGĄSDINTŲ.
Štai ir jūsų sielos brolis, Mano mylimiausias sūnus, Tomas, ką tik kalbėjo apie tai, kad šąla Anglija, apsnigta, nemačiusi iki tol tokios gausos sniego. Tai nėra Mano siunčiamas jiems reiškinys iš išorės, kad pamatytų. Tai yra PAŽEISTA klimatinė PUSIAUSVYRA; pusiausvyra pažeista. Todėl ji vienuose veiksmuose pasireiškia per potvynius, per ugnikalnių išsiveržimus, kituose veiksmuose pasireiškia kaip pūgos, šalčiai neįprastose vietose. Kada nusistovės klimatas, prie to nusistovėjimo prisidėsite ir jūs milžiniška dalimi. Mes taip pat padedame. Apvaizda veikia tam, kad evoliucijai padėtų, o ne ją slopintų.
Bet gi jūs NEGIRDITE TŲ VIDINIŲ impulsų, kurie yra jums siunčiami. Jūs norite, kad jums būtų duodami ženklai iš išorės, bet jie yra trumpalaikiai; trumpalaikiai ženklai, kurie neatskleidžia jūsų vidaus, jeigu jūs PATYS NENORITE skleistis iš vidaus. Kada jūs norite nuoširdžiai, tada jūs tą nuoširdų norą įgyvendinate nuoširdžiu atsivėrimu, kalbėdamiesi su Manimi, ir tada jūs patiriate, kaip siela ima pajausti tą Mano siunčiamą impulsą iš vidaus, kurį junta vis stipriau ir stipriau. Ir šitas stiprybės pojūtis PRANOKSTA jūsų žmogišką materialaus intelekto sielos sparnų supančiojimą, ir SIELA SUTRAUKO tas grandines, uždėtas intelektualaus žmogiškojo vergystės pasireiškimo, ateinančio iki šios akimirkos PER KARTŲ KARTAS. Tai nėra vien tiktai jūsų asmens žmogiškojo proto vergystė. Ji per TŪKSTANČIUS metų trukusios tamsos – ir iš kartos į kartą perduotos – dabartinėje kartoje pasireiškianti intelekto materialaus proto viešpatija, ir ją nugalėti kiekvienai sielai – viduje neturinčiai stiprybės – bergždžia, atsirėmus vien tiktai į išorinius ženklus.
Aš į jus sudėjau VISKĄ. Viduje, nes turite Mane savo viduje.
Neieškokite ženklų išorėje.
Kada esu jūsų VIDUJE, tada ir ATSIVERKITE Man SAVO VIDUMI. Atsiverkite! Ir jūs pajusite tokią galią, pajusite tokį ryžtą, kad jūsų sielos sutraukys visus jūsų iki šiol intelekto jums paspęstus pančius. Jūs iš tikrųjų sklęsite laisvame sielos skrydyje, pranokdami materialaus proto paaiškinimą. Bet jūs šito negalėsite padaryti be atsivėrimo Man.
Visa energija yra iš Manęs. Tad naudokitės ja, atsiverdami Man, esančiam jūsų viduje, ir kiekviename iš jūsų.
O išorinius reiškinius Aš jums pateiku tik, kad sustiprinčiau jūsų vidų, kad viduje jūs galėtumėte susimąstyti, kur tos priežastys, ir kaip tas priežastis pašalinti, jeigu tie reiškiniai yra neigiami; ir priešingai, kaip tas priežastis sustiprinti, jeigu reiškiniai yra teigiami, kad tie reiškiniai įgautų dar didesnį mastą, apimtų dar daugiau šitos planetos teritorijos ir erdvės, kada vis daugiau ir daugiau Mano vaikų, pačių mylimiausių, jūsų sielos brolių ir sesių, pajaus gyvą ryšį su Manimi per atsivėrimą viduje.
Aš negaliu jūsų sprigtuoti iš išorės. Tam Aš naudoju jus, Mano mylimiausius vaikus, kad jūs galėtumėte tapti tais švyturiais – gyvosios Mano šviesos išoriniais ŠVYTURIAIS –savo darbais.
Jūs esate ryžtingi. Jūs esate galingi. Tik neleidžiate tuo patikėti savo viduje. Dėl to ir subliūkšta jūsų šviesa, kuri yra pati ryškiausia.
Neieškokite ryškesnės šviesos IŠORĖJE, kada ją turite SAVO VIDUJE. Išorėje jūs jau žengsite prislopintą žingsnį, negu jūs jaučiate savo viduje Mane, pačią ryškiausią ir gyvą šviesą.
Gyvenkite gyvuoju ryšiu su Manimi.
Ir tik per šitą ryšį jūs nutiesite savo sielai ryžtingą ir gyvą lieptą, žengiant išorėje kasdieniu pasireiškimu, kuris stebins jūsų sielos brolius ir seses, o jus džiugins, kad jūs sutraukėte sielos pančius, ir ji išskleidė sparnus, ir ji nori kilt, kilt, o Aš suteikiu meilės sroves, kad jos sparnai niekada nepritrūktų oro srovių. Aš jus keliu išorėje sklęsti sparnus skrydžiui iš vidaus per jūsų asmeninį atsivėrimą Man.
Galingesnės jėgos negausite NIEKUR IR NIEKADA, nes tik šita jėga ir naudojosi Mano Sūnus Kūrėjas, jums žinomas Jėzaus vardu. Tik šita galia jis galėjo išsklęsti savo sielos sparnus, kad neštų jums šviesą prieš du tūkstančius metų, ir kurios neišsaugojo jo sielos broliai ir sesės, neišdrįsę pasekti jo mokymu.
Dabar jūs turite patys apsispręsti, ar norite eiti šituo gyvuoju Jėzaus keliu ir nešti tą šviesą kaip nešė Jėzus, o apsisprendę, tada skleiskit sielos sparnus skrydžiui išorėje ryžtingais veiksmais ir žingsniais, kokius jūs jausite atsivėrę Man savo sielos – morontine –išmintimi, kurią siela vis daugiau – per gyvą atsigręžimą į Mane – ir pajus.
Jūs esat GALINGI Mano švyturiai! GYVIEJI ŠVYTURIAI! Ir jūs nešit šitą Mano GYVĄJĄ šviesą visai planetai.
Algimantas:
Ačiū tau Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------
Mielieji, viskas yra MŪSŲ VIDUJE TĖVO-ROJAUS TRJEYBĖS JAU SUTEIKTA. Telieka mums ištiesti savo ranką ir paimti tai, ką mums jau suteikė. O mūsų ši ranka yra mūsų viduje gyvenanti siela. Štai tik JI gali pasiimti visas jai suteiktas, ir suteikiamas, Rojaus Trejybės DOVANAS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2010-01-13 18:30:24


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal