Tėvo mokymaas, kodėl mano teiginius iškraipo kiti mano dvasios boliai ir sesės, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 04 09

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Vilniuje, 2011 04 09

Algimantas:

Mylimas Tėve, kodėl tiek daug žmonių iškraipo mano mintis, kada aš kalbu apie širdį. Jie mane kaltina, kad aš neigiu protą, kada aš kalbu apie IŠMINTĮ. Jie niekaip negali suprasti, nors skaito tuos pačius šaltinius – skaito DAUGYBĘ METŲ, bet negali suprasti ELEMENTARIOS TIESOS, kad aš NENEIGIU PROTO. KODĖL TAIP YRA? Ir kai apie tai aš daug kartų esu aiškinęs, vis tiek per vieną ausį įeina, per kitą išeina – negali užsilaikyti TA ŠVIESA viduje, nors tie patys žmonės taria gražius žodžius, o viduje – TUŠTUMA, žodžiai – NEPRIPILDYTI TURINIU. KODĖL tas INTELEKTAS juos tiek suvaržo ir laiko NELAISVĖJE-VERGOVĖJE?

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, Aš jus šlovinu ir garbinu, kada jūs šlovinate ir garbinate Mane, nes per šitą gyvą susiliejimą mes esame dvasinėje vienovėje, esame DVASIOJE VIENA.

Tarp mūsų nebeįsiterpia niekas – jokia mintis, jokia gyvastis – Mes esame suvienyti į GYVĄJĄ SISTEMĄ – Mes – Trys Šaltiniai ir Centrai – ir jūs visi – kiekvienas individualiai – atsivėrę Mums, atsivėrę savo GYVASTIMI, savo gilumine DVASINE GYVYBE, kurią esate gavę – kaip ASMENYBĘ PER VISĄ ATEITIES AMŽINYBĘ – iš Mūsų kaip NEMOKAMĄ dovaną.

Štai šitame GYVAME ryšyje jūs pradedate PATIRTI gilumines sampratas, prasmes, amžinąsias vertybių prasmes, amžinųjų vertybių amžinąsias prasmes. Todėl ne kiekvienas yra pajėgus atsiverti, jeigu jo vidus nesiekia šito atsivėrimo NUOŠIRDŽIAI.

Tik NUOŠIRDUS atsivėrimas įgalina pažvelgti GILUMINE prasme į aplinką.

DAUGYBĖ yra Mano vaikų, tariančių nuostabiausius žodžius, pilnus meilės apvalkalo PRASMĖS, bet jie NEUŽPILDYTI JŲ GYVASTIMI, JŲ PATYRIMU, JŲ PASITIKĖJIMU, JŲ IŠTIKIMYBE MAN; neužpildyti, nes jie ieško tiktai žodžių gražios, skambios, ir labai švelnios išraiškos.

Jeigu jūs pažvelgsite į aplinką, kiek yra daug jūsų aplinkoje profesijų, kurios suteikia žmonėms pagalbą, bet ta suteikiama pagalba NEATRODYTŲ, kad yra suteikiama SU MEILE. Paimkite chirurgą – jisai gi daro operaciją, gydo kūną, gydo su meile, o jis daro tam KŪNUI skausmo pjūvį. Tas pjūvis, jeigu nebūtų atjungta sąmonė, sukeltų skausminį šoką, ir žmogus neištvertų operacijos.

Tai argi toks chirurgas NEMYLI savojo ligonio, savojo paciento?

Gaisrininkas gesina gaisrą, padeda žmonėms; padėdamas jisai, atrodytų, aukoja save, bet aukodamas save, jisai tuo pačiu stiprėja iš vidaus Manuoju dvasiniu charakteriu. Policininkas, sulaikydamas nusikaltėlį, taip pat stiprėja savo charakteriu, kada jis atlieka šitą veiksmą norėdamas apginti visuomenę, norėdamas, kad visuomenėje, įsivyrautų teisingumas ir tiesa. Šita profesija – nei policininko, nei gaisrininko, nei chirurgo – nėra tokia, kad jūs ją pavadintumėte – švelni – kurioje vyrauja-viešpatauja sentimentalus saldumas. Jokiu būdu ne!

MANOJI MEILĖ NĖRA SENTIMENTALUS SALDUMAS. Tai nėra tas saldainis, kurį Aš jums duodu, kad jį čiulpdami, ir pajutę tą saldybę, kuri pradėtų jus iš vidaus pykinti, imtumėte ir išspjautumėte šitą saldumą, saldų saldainį.

NE, Mano mylimieji vaikai. MANOJI meilė numato ir DAUGYBĘ ir DRAUSMINANČIŲ PRIEMONIŲ ir TVIRTŲ, GRIEŽTŲ ŽODŽIŲ, kurie reikalingi kitus sudrausminti, kurie nėra atsivėrę man nuoširdžiai. Todėl jie dėl savojo NENUOŠIRDUMO – o nuoširdumą suteikiu Aš; jūs negalite nuoširdumo išmokti, jūs negalite jo įgyti per įvairiausias dvasines praktikas, tiktai jį galite tegauti iš Manęs – todėl be Manojo nuoširdumo NEĮMANOMAS atsivėrimas Man. Jeigu nėra šitokio GYVO – o Aš dalinu tiktai visa tai, kas yra gyva – NUOŠIRDUMO, jūs ir ŽONGLIRUOSITE daugybe gražių žodžių, nepripildytų turinio pilnatvės.

TODĖL JŪS NEGALĖSITE TARPUSAVYJE SUSIŠNEKĖTI NIEKADA!

Ir negalės tie žmonės, Mano taip pat patys mylimiausi vaikai, suprasti jūsų DVASINGAI tariamų žodžių, net ir GRIEŽTŲ žodžių. Jie negalės suprasti GILUMINĖS tų žodžių prasmės. Todėl jie ir neigs, užsipuls – užsipuls jus vien dėl to, kad jie NEGALI SUVOKTI TOS GELMĖS, KURIĄ IŠREIŠKIA JŪSŲ MAN ATSIVĖRUSI DVASIA; ir išreiškia tą žodį ar teiginį ne paviršine prasme – kurią tik tegali suvokti intelektualus protas – bet GILUMINE DVASINE prasme; o jiems toks PATYRIMAS NĖRA – kol kas – PAŽINTAS. O tai, kas nepažinta, iškart GĄSDINA, BAUGINA, ir tokiam teiginiui iškart kyla PASIPRIEŠINIMAS, NORAS PANEIGTI.

Jūs turite suprasti, kad jūsų dabar esanti PASĄMONĖ nėra jūsų nugyventos šitame pasaulyje gyvensenos pasekmė, TAI YRA VISOS EVOLIUCIJOS JŪSŲ PASAULYJE SUKAUPTA MILŽINIŠKA TAMSA, kuri ir duoda pasekmę jūsų dabartinei gyvensenai. Ir šitą pasąmoninę tamsą išskaistinti, išvalyti nėra jau toks paprastas darbas. Ir nemanykite, kad pasąmonė išsivalo per trumpą jūsų sąsajos su Mumis – garbinant – akimirką. Tam jums prireiks daugybės dešimtmečių, kad turėtumėte galimybę šviesos mintis įprasminti savo šviesos darbais. Kol jūsų mintys yra šviesios, bet jos nepaverstos darbais, tol jūs nepatiriate tamsos pasipriešinimo ir jaučiatės ramūs. Tačiau, kada mėginate tiktai tą mintį įprasminti šviesos darbu, jūs sulaukiate milžiniško pasipriešinimo iš aplinkos, ir tas pasipriešinimas jus iškart ima bauginti; bauginti, kad NE VIENAS iš jūsų PASUKATE IR LENGVESNIU keliu.

Manasis kelias yra DVASINIS KELIAS – nėra materialus.

Ir DVASINIAME kelyje yra jūsų DVASINIS atsivėrimas ir gyvas DVASINIS ryšys, ir gyvas bendradarbiavimas DVASIOJE su Mumis, atliekant jūsų MATERIALIUS darbus kasdienybėje.

Tik ŠITAIP jūs galite apvalyti savo pasąmonę. Jūs negalite apvalyti pasąmonės VIEN TIKTAI SKAITYDAMI dvasinius apreiškimus, kuriuose pilna nuostabių, gražių žodžių, teiginių, bet jie nepavirs į jūsų pasąmonės apvalymą, kol jie nebus paversti PRAKTIKOJE PRITAIKYTAIS TEIGINIAIS. Teorija – tai ne tas pats, kas yra praktika. Jūs tą žinote iš savo praeities asmeniniame gyvenime.

Štai kodėl jūsų dabartinis kelias, kuriame jūs esate PIRMEIVIAI, jums suteiks daugybę skausmo akimirkų, kada jus užpuls tamsa.

Bet jūs, ŽINOKITE, TURITE MANE – MUS TRIS – SAVO VIDUJE tam, kad bet kokią skausmo akimirką galėtumėte ATSIREMTI į Mus, o atsirėmę, stiprėti savo DVASINE išraiška materialiais tų pačių teorinių nuostabių minčių įgyvendinimo darbais VISŲ LABUI, MŪSŲ LABUI.

Jūs neturite pergyventi, kad kažkas pasuka iš šito kelio į lengvesnį takelį. Jūs turite DAR DAUGIAU gilinti gyvą įtikėjimą į Mus, atsiremti LABIAU į Mus, kad asmeniškai kiekvienas pasakytumėte: “Aš esu ištikimas Tau.” Todėl NEKREIPKITE DĖMESIO Į KITUS. Kreipkite į save dėmesį, nes jūs esate Mano pats mylimiausias vaikas, kaip ir kitas, kaip ir tečias, kaip ir visa kūrinijos šeima.

IR NEPERGYVENKITE, KAD JŪSŲ NESUPRANTA.

Svarbu, kad JŪS šitame kelyje PULSUOTUMĖTE Manaja MEILE IR ŠVIESA, ir GILINTUMĖTE šitą DVASINĮ IR GILUMINĮ MANOSIOS DVASIOS UPĖS DUGNĄ, GILINTUMĖTE SAVUOJU ĮTIKĖJIMU, ir šituo bendru su Manimi kūrimo veiksmu augtumėte, KADA SAVO APLINKAI MATERIALIAIS DARBAIS SKLEISITE MANĄJĮ PASIREIŠKIMĄ.

Juk jūs puikiai prisimenate – iš savojo apreiškimo – KO sulaukė Mano Sūnus Kūrėjas. Už ką jis buvo taip nukryžiuotas: už pyktį, neapykantą, prievartą?

Ar už meilę?

Jūs nežinote DAUG GRIEŽTŲ ŽODŽIŲ, KURIUOS SAKĖ KRISTUS SAVO APLINKOS ŽMONĖMS.

Urantijos Knygos apreiškimas jums yra APVALYTAS, KAD NEŠOKIRUOTŲ JŪSŲ DABARTINIO MĄSTYMO.

Anoj aplinkoj nebuvo galima kalbėti be griežtų žodžių tiems paprastiems, grubiems žvejams, kurie buvo jo apaštalai. Jis yra pasakęs daug griežtų žodžių, kad šviesa pasiektų juos, kad nebūtų jo aplinkoje – tarp apaštalų – susiskaldymo. Jis palaikė DRAUSMĘ savo gyvenimu, kuriame taip pat buvo IR DRUSKA.

NEMANYKITE, KAD TAI, KAS YRA GRIEŽTA, NETURI MEILĖS IŠRAIŠKOS.

Todėl, Mano mylimieji vaikai, ir patys mylimiausi vaikai, turėkite savyje NUOŠIRDAUS siekio SUSILIETI su Manimi per Manąją dvasią KUO GILIAU.

Semkitės iš Manęs IŠMINITES. Ir VISADA pasikvieskite Mane, kad Aš kalbėčiau JŪSŲ LŪPOMIS tam, kam norite išsakyti savo šviesą.
---------------
Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-------------
Nuoširdus ačiū Violetai už Tėvo šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad visi galėtume su juo susipažinti ir jį studijuoti mūsų Forume.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-04-15 15:13:10


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal