Tėvo atsakymas-mokymas apie Bin Ladeno nužudymą, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2011 05 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Tėvo mokymas-atsakymas, suteiktas po gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės šventovėje, 2011 05 07 

Algimantas:

Mylimas Tėve, šiandien per BBC radiją pranešė, kad Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Barakas Obama Bin Ladeno nužudymą pavadino žygdarbiu, ir apdovanojęs visus tuos komandosus, kurie sunaikino Bin Ladeną, kaip jį skelbė PATĮ ŽIAURIAUSIĄ Jungtinių Amerikos Valstijų PRIEŠĄ, jis iškėlė šitą žygdarbį į tokias aukštumas, prilygindamas, kad istorijoje nebuvo dar tokio žygdarbio. Ir pabaigoje jis tiems apdovanotiesiems pasakė: „Telaimina jus Dievas. Telaimina Jungtines Amerikos Valstijas Dievas.“ 
Man taip kirtosi tie jo žodžiai su Tavo siunčiama meile. Aš noriu TAVOJO mokymo, kaip reikia suprasti tokius žodžius, kada jis nužudė kitą savo dvasios BROLĮ, ir dar kurį jis laikė ARŠIAUSIU Jungtinių Amerikos Valstijų PRIEŠU?

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, Aš garbinu ir šlovinu jus, KAI JŪS šlovinate ir garbinate Mane.

Per šitąją ŠLOVINIMO AKIMIRKĄ jūs atveriate gyvąjį savo dvasinį aš, kurį Aš jums suteikiau, kaip asmenybės dovaną, su visu amžinybės potencialu, ir kurį jūs stengiatės atverti, paversti į aktualų pasireiškimą savo mintimis, savo darbais, savo veiksmais. Net ir tas pats jūsų atsivėrimas Man, garbinant Mus Tris – Rojaus Trejybės LYGIAVERČIUS Asmenis – taip pat yra jūsų dvasinės amžinosios asmenybės aktualas, šitą pačią akimirką, kiek jūs esate pajėgūs patirti šitą aktualų Manosios dovanos pasireiškimą, jūsų konkrečioje aplinkoje, konkrečiu laiku.

Mano mylimas sūnau, tavasis klausimas, iš tikrųjų, yra aktualus DAUGYBEI, ir ypač tiems, kurie išpažįsta KITOKIĄ religiją, KITOKIUS papročius NEGU TIE, KURIE ATSKRIDO IR NUŽUDĖ MANO VAIKUS, IŠPAŽĮSTANČIUS NE TŲ ATSKRIDUSIŲJŲ SAMPRATAS, RELIGINIUS PAPROČIUS, MANĘS SUVOKIMĄ KITOKIU BŪDU, KITOKIA APRAIŠKA. 

Tačiau jūs įsivaizduokite save MANO vietoje, kada Aš laikau savajame MEILĖS GLĖBYJE VISĄ KŪRINIJĄ, glaudžiu prie savosios krūtinės VISUS SAVO VAIKUS visose planetose, net ir tuos, kurie Mane prakeikė, nusigręžė nuo Manęs, piktžodžiauja prieš Mane, Aš glaudžiu prie Savosios krūtinės ir myluoju juos, kaip ir tuos, kurie ištikimai skleidžia Mano gyvąjį šviesos žodį, ir nežymiais, niekuo neišsiskiriančiais darbais apreiškia MANE. 

Juk Aš pasireiškiu per jūsų veiksmus, per jūsų mintis.

Jūs būdami žemiškųjų šeimų tėvais, tie kurie iš jūsų sukūrėte žemiškąsias šeimas ir turite savųjų žemiškųjų vaikų, jeigu tie vaikai tarpusavyje susipeša, susipyksta, argi jūs savo meilę dalinate vienam daugiau, kitam mažiau? Jūs mėginate juos meilės glėbyje išlaikyti, žvelgdami į juos iš viršaus, iš didesnės šviesos aukštumos, iš didesnės, gilesnės išminties erdvės, bet apkabindami juos vienodai, su vienoda meile, ir mėgindami juos sutaikyti, kad jie išmintingiau pažvelgtų vienas į kitą, ir į aplinką, nesipykdami, nesimušdami, nesipešdami.

Aš ir dabar žvelgiu taip į jus pačius, kurie turite materialų pavidalą, kurį jūs laikote PAGRINDINE savojo aš išraiška, dėl to jūs sutapatinate save su materialiu pavidalu; ir dažnai žmogus negali suprasti, kad jis nėra tas žmogiškasis kūnas, jis nėra net tos materialios įvairių pasireiškiančių papročių, kuriuos jie išpažįsta, pasireiškimo apraiškos, kaip jis žvelgia į tas apraiškas, kaip jisai jas pripažįsta vienų, o kitų – atstumia; ir tai dar jis nėra tikrasis aš. Tikrasis aš yra tas, kuris iškyla VIRŠ šitų įvairių materialių apraiškų, kad jis galėtų įvertinti tas apraiškas iš aukštesnio laiptelio, žvelgdamas iš viršaus taip, kaip Aš į jus žvelgiu – ir iš viršaus, ir iš vidaus – su meile vienodai visiems.

Taip ir tas Mano dvasinis sūnus ar dukra, atsivėręs Man, SUSILIEJA su Mano dvasia – ir tuo pačiu su Manimi – jis pakyla į dvasinį AUKŠTESNĮ laiptelį, ir žvelgia į aplinką MANUOJU žvilgsniu, kuris yra MEILĖS žvilgsnis, meilės GYVAS TEKĖJIMAS, pasireiškiantis per PATIRIAMUS virpesius. 

Todėl jūsų ta samprata, kad jūs galite vardan savos, labai žemu lygiu – dvasine prasme – esančios, šalies interesų patenkinimo nuskraidinti savo dvasios brolius ir seses savo civilizacijos išvystytomis priemonėmis į KITĄ šalį, kuri turi KITAS sampratas, KITĄ požiūrį į Mane, į savąją aplinką, į savąsias tradicijas, ir toje šalyje PRIMESTI savo valią, net ir atimant kitiems fizinio kūno gyvybę dar neišnaudojus visos energijos resursų, kuriuos suteikiu Aš, REIŠKIA, KAD JŪS PAKĖLĖTE RANKĄ PRIEŠ MANĄJĄ VALIĄ – SAVĄJA VALIA NUSTELBIATE MANĄJĄ VALIĄ.

Aš VISIEMS jums daviau LAISVĄ VALIOS pasireiškimą. TIK PER ATSIVĖRIMĄ MAN JŪS GALITE ŠITĄ VALIĄ SULIETI SU MANĄJA IR SKLEISTI DVASINIUS MEILĖS VAISIUS – MATERIALIAIS VEIKSMAIS, MATERIALIAIS DARBAIS. 

Aš jums nė vienam NESUTEIKIAU TOKIOS valios, kad jūs galėtumėte ATIMTI KITAM GYVYBĘ, ir dar nuskraidindami į kitą pasaulio kraštą savo dvasios brolius ir seses su ginklais, kurie atima fizinę gyvastį. 

AŠ JUS SAUGAU VISUS.

ATSIVERKITE MAN VISA SAVO DVASIOS GELME, PALIKDAMI VISUS NEGYVUS RITUALUS, IR JŪS BŪSITE APSAUGOTI MANOSIOS APVAIZDOS, VISADA BŪSITE SVEIKI, GYVI, NEPATEKSITE Į JOKIĄ STICHINĘ NELAIMĘ, JŪS BŪSITE PATYS SAUGIAUSI MANO MYLIMIAUSI VAIKAI. Tačiau AŠ MYLIU TA PAČIA, VIENODA, MEILE IR TUOS, kurie PATENKA į stichines nelaimes, net ir MYLIU TUOS, kurie su GINKLU žudo kitus Mano mylimiausius vaikus. Meilė Mano NĖRA DALOMA, bet jūs NETURITE GYVOJO ryšio su Manimi, todėl atlikę net ir ŽMOGŽUDIŠKĄ misiją, prisidengę savo materialios valstybės iškraipyta samprata, kad jūs ginate jos interesus, ŽUDYDAMI KITUS MANO VAIKUS, JŪS NETURITE MANO APSAUGOS. 

IR VARGAS TAI VALSTYBEI, KURIAI VADOVAUJA TOKIE NUSIGRĘŽĘ NUO MANĘS VEDLIAI. 

PRAPULTIS TAI VISUOMENEI, KURI NETURI GYVO RYŠIO SU MANIMI.

Aš negaliu jūsų laikyti niekaip kitaip, kaip tiktai dovanodamas LAISVĄ VALIĄ IR SAVO GYVĄJĄ MEILĘ, kad visi patirtų – per atsivėrimą Man – GYVĄ meilės tekėjimą.

Sakydamas VARGAS TIEMS Aš TĄ sakau su MEILE, mylėdamas vienodai visus. Bet Aš negaliu jūsų – kaip jūs žemiškųjų savo vaikų – sutaikyti, kada jūs turite kiekvienas savo asmenines sampratas. Aš jus galiu sutaikyti tiktai per GYVĄ RYŠĮ SU MANIMI, kaip savo mylimiausius vaikus - ir vienoje barikadų pusėje, ir kitoje barikadų pusėje. O jeigu jūs esate kurti ir akli? KIEK Aš siunčiau savo vaikų – PRANAŠŲ – kurie skelbė Mano GYVĄ MEILĖS žodį!? Ir JUOS jūs NAIKINOTE. Ir DĖL TO jūs turite DABARTINĘ savo civilizaciją, kuri toli pranoksta jūsų DVASINĘ galią ir išsivystymą per gyvą ryšį su Manimi.

Dabar jūs keliate ranką prieš savo dvasios brolius ir seses, nors jūsų liežuvis taria Mano bendrinį – Dievo – vardą ir žodžius: TEPADEDA JUMS DIEVAS. TEPADEDA JUNGTINĖMS AMERIKOS VALSTIJOMS DIEVAS. 

BET KAIP AŠ GALIU PADĖTI, KAI AŠ PADEDU VISIEMS VIENODAI!? VIENODAI!

Jūs negalite Manęs priversti, kad padėčiau Jungtinėms Valstijoms labiau negu arabams, kuriuos jūs skriaudžiate, skraidindami iš Jungtinių Valstijų ne tiktai tuos, kurie turi ginklus, bet ir siųsdami galingą techniką, galingas verslo grupuotes, kad siurbtų iš jų gamtos resursus. Jie negali šitaip elgtis su kitais Mano vaikais, kurie apima milžiniškas teritorijas Rusijoje ir kuriuos AŠ TAIP PAT MYLIU VIENODAI. Jie Rusijos galios BIJO. Ne vien tiktai galios, kurią šitie Mano vaikai turi materialiu atominio ginklo pavidalu, bet bijo tų platybių, kurių negali įsisavinti ir Mano vaikai, kurie pareiškė teises į tas žemes, KAIP TEISĘ SAVAJAI VALSTYBEI.

AŠ NĖ VIENAM IŠ JŪSŲ NESUTEIKIAU TEISĖS TURĖTI SAVĄSIAS TERITORIJAS, APTVERTAS TVOROMIS – SIENOMIS – IR NEĮSILEISTI KITŲ MANO VAIKU.

VALSTYBĖS – TAI YRA TARPINĖ GRANDIS EVOLIUCIJOJE.

AŠ MYLIU VISĄ ŠITĄ PLANETĄ, KAD JI TAPTŲ VIENA VALSTYBE – MANO VALSTYBE –PLANETOS VALSTYBE, KURIOJE VYRAUTŲ MEILĖS GYVI VIRPESIAI.

Tik TADA jūs galėsite apkabinti vienas kitą. Nereikės jums jokių ginklų. NEBUS GINKLŲ! BUS MEILĖS PASIREIŠKIMAS. Neliks nė vieno šautuvo, nė vienos bombos.

TOKIA YRA MANO VALIA.

Mano mylimiausi vaikai, todėl tas, kuris dangstosi Mano vardu, siųsdamas į karą savo dvasios brolius ir seses, NIEKADA NEPASIEKS PERGALĖS GALUTINIAME MŪŠYJE, NES PERGALES DALINU AŠ, PER ATSIVĖRIMĄ MAN, MEILĖS GALIA.

Jūs įveikiate save pirmiausia, atsiverdami Man. Ir jūs laimite mūšį prieš SAVE. SAVYJE jūs kariaujate PILIETINĮ karą prieš savo žmogiškąjį žemesnį aš, turintį savanaudiškų interesų, tikslų, siekių, ir Mano padovanotą DVASINĮ AŠ, kuris NUŠVINTA, SUSPINDI ir neša ŠVIESĄ su meile ir iš meilės VISIEMS. 

Todėl nebelieka dėl ko kariauti materialų karą su kitomis valstybėmis. Sienos griūna. Jos grius. NELIKS NĖ VIENOS SIENOS, NES TOKIA MANO VALIA.


Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

----------------------
Nuoširdus ačiū Violetai už Tėvo mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo galėtų susipažinti ir kiti urantai, kaip ir visi mūsų svetainės skaitytojai.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2011-05-13 12:37:16


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal