Apie mūsų iškilimą ir susiliejimą su ROJAUS TREJYBE, 2011 12 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Apie mūsų susiliejimą su Rojaus Trejybe, 2011 12 07


Šis mano mokymas gali kai kuriuos – net ir urantus – šokiruoti, tačiau dėl to nepergyvenkite, tiesiog atsiverkite Rojaus Trejybei dar giliau, kad ši šviesa pasiektų jūsų pasąmonę, ir ją valytų nuo teršalų, sukauptų per kartų kartas iš ankstesniųjų žmonijos evoliucijos amžių.

Mes – mirtingieji – gyvenantys Urantijoje turime NUOSTABŲ LIKIMĄ, mums padovanotą ROJAUS TREJYBĖS – PASIEKTI SAVO AMŽINUOSIUS TĖVUS ROJUJE, STOVĖTI JŲ AKIVAIZDOJE IR IŠTARTI – “MANO MYLIMIAUSIEJI IR BRANGIAUSIEJI IR VIENINTELIAI TĖVAI, JŪSŲ PRIESAKĄ – BŪKITE TOBULI, NET IR TOKIE TOBULI, KOKS TOBULAS ESU AŠ – ĮVYKDŽIAU, IR DABAR STOVIU PRIEŠ JUS, TUO PALIUDYDAMAS, KAD IR ŽEMĖS KIRMINAS YRA TAVO MYLIMAS, KAIP YRA MYLIMI TIESIOGIAI IŠ TAVĘS KILĘ SŪNŪS IR DUKROS, NES TU NEDARAI JOKIO SKIRTUMO TARP TVARINIŲ IR JUOS MYLI VIENODA IR NEDALOMA DISKRIMINACINIU PAGRINDU MEILE.. Ir tą aš liudiju savo visu evoliuciniu patyrimu erdvės ir laiko Visatoje ir Supervisatoje, kaip tą liudiju dabar, patekęs į savo namus PAS TAVE ant amžinybės krantų ROJAUS SALOJE – TAVOJOJE GYVENAMOJOJE BUVEINĖJE. Aš stoviu prieš JUS, SUSILIEJĘS SU JUMIS, NE TIK PATIRDAMAS VIENOVĘ SU JUMIS DVASIOJE, BET TAIP PAT IR TURĖDAMAS TAVO DIEVIŠKUMĄ, KURĮ TU PATS SUTEIKEI NE ASMENINIO PATYRIMO ĮGIJIMO KELIU, BET SAVOSIOS DVASIOS – MINTIES DERINTOJO – PADOVANOJIMU. SUSILIEJĘS SU MINTIES DERINTOJU IR JAM SUTEIKĘS SAVOSIOS ASMENYBĖS AMŽINĄJĄ DOVANĄ, TAVO PADOVANOTĄ MAN, AŠ PATYRIAU, KĄ REIŠKIA TURĖTI TAVĄJĮ TOKĮ DIEVIŠKUMĄ, KURIO NETURI KITOS DVASIOS, NET IR TIESIOGIAI KILUSIOS IŠ TAVĘS, BET NETURINČIOS SAVYJE TAVOSIOS DALELĖS – MINTIES DERINTOJO.” 

Panašius žodžius savo mylimiems Tėvams – Rojaus Trejybei – JŪS taip pat ištarsite iš meilės, tuo patvirtindami savo likimo įgyvendinimą ir tapimą dievišku.

Šiandien mes dar esame Urantijoje, esame dar materialiame mirtingojo kūne, dar nepatyrėme net prisikėlimo, PIRMOJO LAIPTELIO Į TIKROVĖS MEILĖS IR ŠVIESOS APLINKĄ – BE PRIEVARTOS IR KANČIŲ, BAIMĖS IR KARŲ, ŽUDYMŲ IR KONKURENCIJOS, KAD TIK UŽIMTI KITO VIETĄ IR TURTUS – dar neperėjome morontinio etapo sielos tapatybės pavidalu, truksiančio tūkstančius – mūsų dabartiniu supratimu – metų, dar neturime amžinojo DVASIOS PAVIDALO, DAR NESUSITIKOME SU SAVO BROLIU ŠEIMININKU SŪNUMI KŪRĖJU-MYKOLU-JĖZUMI, dar neperėjome per mūsų Vietinės Visatos valdas, dar nepatyrėme Supervisatos mokymų ir veiklos, neperėjome per Havonos septynių žiedų vieną milijardą pasaulių, kur dar labiau PATIRSIME ROJAUS TREJYBĖS TRIJŲ ASMENŲ ATRADIMĄ IR PAŽINIMĄ DIEVIŠKUOJU LYGIU, BESIRIBOJANČIU JAU SU AMŽINYBE, DAR NEPASIEKĖME ROJAUS AMŽINYBĖS KRANTŲ, tačiau nepaisant viso šito kelio, kuris mūsų laukia ATEITYJE, vis tik aš JAU DABAR ESU ROJUJE PAS SAVO TĖVUS – ROJAUS TREJYBĘ. 
Toks mano teiginys, pirmą kartą pagarsintas viešai – dar prieš daugiau kaip dešimtį metų – mano klausytojus šokiravo. Tą rodė jų veidų išraiška. Aš jiems turėjau šį teiginį atskleisti iš vidaus, nes pajutau savo vidumi, kad kai kuriems iš jų atrodė, kad tai, ką girdi, yra ne kas kita kaip nusišnekėjimas.

Rojaus Trejybei laiko – praeities-ateities – sampratos nėra, nes ji VISĄ LAIKĄ YRA TIK DABARTYJE – AMŽINYBĖS DABARTYJE, todėl ji visada yra apkabinusi visą praeitį ir ateitį dabartyje, tuo pačiu ir mūsų likimo įgyvendinimą, kuriam prireiks trilijonų metų, asmeniniam patyrimo kaupimui su Rojaus Trejybe, kuriai vis tik JAU DABAR MES ESAME ROJUJE. Tačiau tai, ką aš sakau, yra dar ir mano paties vidinė atsivėrimo būsena, ASMENINIS PATYRIMAS, per gyvą ryšį su Rojaus Trejybe, nors VISAS PATYRIMAS BUS ĮGYTAS KELIAUJANT IKI ROJAUS. Tuo tarpu SUSILIEJIMO SU MINTIES DERINTOJU – ROJAUS TREJYBĖS TIKRĄJA DALELE – ASMENINĖ PATIRIAMA BŪSENA IR LEIDŽIA PATIRTI ROJAUS PASIEKIMO BŪSENĄ TOKIĄ, KOKIĄ YRA PAJĖGUS PATIRTI NUŠVITĘS MIRTINGASIS DAR BŪDAMAS MATERIALIU PAVIDALU IR IŠSKAISTINĘS SAVO SĄMONĘ IR PASĄMONĘ DRAUGE SU MINTIES DERINTOJU, IR PRANOKSTANTIS LAIKĄ IR ERDVĘ.

O dabar jums pateiksiu kitą teiginį, kuris dar labiau gali kai kuriuos tam dar neparengtus protus šokiruoti. 

Iki šiol aš nuolat jums sakydavau, kad mūsų Vietinės Visatos Sūnus Kūrėjas-Mykolas, kuris kaip kometa blykstelėjo savęs padovanojimu tiek Urantijai, tiek VISAI SAVO VISATAI, Jėzaus iš Nazareto materialiu pavidalu mūsų pasaulyje – URANTIJOJE – yra mūsų VYRESNYSIS BROLIS, nes Jo tiesioginė kilmė yra iš Rojaus Trejybės, o būtent Rojaus Trejybė yra ir MŪSŲ AMŽINIEJI TĖVAI, NORS SAVO AMŽINYBĖS KELIĄ MES PRADEDAME GIMDAMI MATERIALIU PAVIDALU PAČIŲ EVOLIUCINIŲ KOPĖČIŲ DUGNE. – EVOLIUCINIAME PASAULYJE, IR DAR PATYRUSIAME MAIŠTĄ PRIEŠ TĖVĄ. 

Sūnus Kūrėjas, užbaigęs savo misiją Urantijoje Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir tapęs ŠEIMININKU Sūnumi Kūrėju, išlieja savo Tiesos Dvasią visam savęs padovanojimo pasauliui, ir drauge parengia areną Tėvo-Rojaus Trejybės fragmento – Minties Derintojo padovanojimui visiems šito pasaulio mirtingiesiems, nepriklausomai nuo jų dvasinio laiptelio. ŠITUO SAVOSIOS DVASIOS PADOVANOJIMU NE TIK TĖVAS, BET VISA ROJAUS TREJYBĖ SUTEIKIA VISIEMS ŠIOS PLANETOS MIRTINGIESIEMS LIKIMĄ SUSILIETI SU MINTIES DERINTOJU IR SIEKTI TOBULUMO, NET IR TOKIO TOBULUMO, KOKIA TOBULA YRA ROJAUS TREJYBĖ-KŪRĖJAS. 

Ir nuo šios mirtingojo susiliejimo su Minties Derintoju akimirkos įvyksta NAUJA DVASINĖ TRANSFORMACIJA, IR NET KOKYBIŠKAI NAUJAS MIRTINGOJO DVASINIS SANTYKIS SU ŠEIMININKU SŪNUMI KŪRĖJU, KURIS PALIUDIJA, KAD ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS TOKIAM MIRTINGAJAM YRA NE TIK VYRESNYSIS BROLIS DVASIOJE, BET IR JAUNESNYSIS BROLIS. 

Tačiau pats mirtingasis šią DVASINĘ NAUJO SANTYKIO SU ŠEIMININKU SŪNUMI KŪRĖJU TRANSFORMACIJĄ SĄMONINGAI SUVOKIA NE IŠ KARTO, BET TIK VIS LABIAU GYVAI PANIRDAMAS Į GYVĄ ROJAUS TREJYBĘ GARBINDAMAS ROJAUS TREJYBĘ, IR DRAUGE SU ROJAUS TREJYBE KURDAMAS GĖRĮ – KAIP BENDRAKŪRĖJAS – VISŲ ŠVIESOS LABUI.

Šis palaipsnis procesas būtinas, nes iš karto tokia mintis mirtingojo dar tokį gležną morontinį-dvasinį protą gali apakinti ir priblokšti. 

Dabar aš jums atskleisiu šį teiginį iš vidaus, kad patys geriau suvoktumėte TIKROVĘ IR MŪSŲ VIETĄ JOJE.

Mes esame DABAR pačiame žemiausiame statuse – mirtingojo žmogaus kūne. Tačiau SUSILIEJIMAS SU PATIES KŪRĖJO DALELE mus iškelia į išaukštintą padėtį, kurios neturi JOKIA KITA DVASIŲ kategorija, ne tik Sūnūs Kūrėjai, jog mes tampame ne šiaip BENDRAKŪRĖJAI SU KŪRĖJU, BET TURIME JO PATIES DALELĘ, ir ne tik turime KŪRĖJO dalelę, bet ir esame su JA VIENA ASMENYBĖ, NES BŪTENT TOKS YRA KŪRĖJO SUMANYMAS, KAD PATS ŽEMIAUSIAS TAPTŲ PAČIU AUKŠČIAUSIŲ TARP TVARINIŲ, TURĖDAMAS KŪRĖJO DALELĘ. Visos dvasių kategorijos tiesiogiai kilusios iš KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS – LIUDIJA TOBULUMĄ SAVO KILME, TUO TARPU PATIES KŪRĖJO SAVYJE JOS NETURI, TURI TIK – ŽMOGIŠKA PRASME SAKANT – GENETINĮ PAVELDIMUMĄ – TOBULUMĄ IŠ KŪRĖJO. Tuo tarpu mes tobulumą įgyjame PATYRIMŲ KAUPIMU PER VISĄ KELIONĘ IKI ROJAUS, TUO PAČIU ROJUJE MES SUSILYGINAME SU SAVO KILME TOBULAIS TVARINIAIS, TAČIAU JUOS PRANOKSTAME, NES KŪRĖJO DALELĖ IR MŪSŲ ASMENYBĖ YRA AMŽIAMS SUSILIEJUSI Į VIENĄ ASMENYBĘ, O JUK KŪRĖJO DALELĖ TURI NE TIK SAVO PROTĄ, IŠMINTĮ, DVASIĄ BET IR YRA PROTO,. IŠMINTIES, IR DVASIOS PATIES ŠALTINIO IR CENTRO GYVA IR PROTAUJANTI DALIS.

Būtent dėl šito aš galiu tarti – AŠ ESU DIEVAS, IR TĄ NE TIK ŽINAU, BET IR PATIRIU SAVO BŪSENA, KADANGI MANYJE YRA GYVAS RYŠYS SU KŪRĖJO DALIMI ESANČIA MANYJE. 

Ir kokiame kūrinijos pakraštyje mes bebūsime – PO ROJAUS PASIEKIMO – VISUR MUMYSE BUS KŪRĖJO DALIS SU SAVO IŠMINTIMI IR PROTU, KOKIO NETURI JOKIA KITA DVASIŲ KATEGORIJA. 

KOKS GRANDIOZINIS KŪRĖJO EVOLIUCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMAS, KADA IŠ PATIES MAŽIAUSIO – MATERIALAUS TVARINIO – IR DAR IŠ LABIAUSIAI ATSILIKUSIO IR IZOLIACIJĄ PATYRUSIO PASAULIO, KURIO BUVĘS PLANETOS DVASINĖS VYRIAUSYBĖS VADOVAS, PLANETOS PRINCAS, KALIGASTIJA, IŠDAVĖ TĖVĄ, IŠKELTI MIRTINGĄJĮ IKI SAVOSIOS SPINDINČIOS IR RYŠKIAUSIOS ŠVIESOS – IKI SAVĘS – IR SULIETI SU SAVIMI ŠITĄ PATĮ ŽEMIAUSIĄ TVARINĮ, KAD JIS SAVO DIEVIŠKUMU PRANOKTŲ KITŲ KŪRINIJOS DVASINIŲ KATEGORIJŲ TVARINIUS !

TAČIAU VISA TAI PADARYTA NE TIK DĖL TO, KAD PALIUDYTŲ TEIGINIO, TAS, KURIS YRA PASKUTINIS, GALI BŪTI PIRMUOJU, TIKROVĘ, BET IR DĖL TO, KAD ŠITOKS SU KŪRĖJU SUSILIEJĘS TVARINYS TURĖS SAVO KVALIFIKACIJĄ, SAVO TEISĖTAI UŽSITARNAUTĄ GALIĄ IR ŠLOVĘ, PRITAIKYTI ATEITIES SAVO KASDIENĖJE VEIKLOJE, NUMATYTOJE KŪRĖJO, IR KURIĄ IR TEGALI ATLIKTI TIK TOKIĄ KŪRĖJO GALIĄ IR ŠLOVĘ ĮGIJĘS TVARINYS !

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal