Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas, atsakant į Laimos iš Velžio klausimą, koks yra gyvūnų vaidmuo mūsų gyvajame kelyje, kaip mes turime su jais bendrabūviauti ?, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2012 05 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Kurio nors iš Jūsų suteikiamą mokymą, atsakant į Laimos iš Velžio klausimą, koks yra gyvūnų vaidmuo mūsų gyvajame kelyje, kaip mes turime su jais bendrabūviauti ?
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs pavadinote Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš myliu jus visus ir šlovinu – garbinu – kai tik jūs atveriate save, prisipildote Mūsų gyvų virpesių, ir PATIRIATE tą šlovę ir garbę savo viduje, patiriate ta gyvastimi, kurią suteikiame Mes jums. Jūs negalite šlovinti Mūsų tarsi tai būtų vienpusis judėjimas – jūs tuoj pat PRISIPILDOTE – atsivėrę Mums – Mūsų GYVOSIOS šlovės ir garbės. 
TIK TADA jūs PAKYLATE VIRŠ TO, ką žmogiškasis protas yra sugalvojęs pavadinti garbe. Jūs ginate savo garbę NET TEISMUOSE, REIKALAUDAMI MATERIALAUS ATLYGIO už jūsų garbės ir orumo ĮŽEIDIMĄ, nesuvokdami, kad orumas atstatomas ne teismo nuosprendžiu, bet jūsų pačių susiliejimu, atvėrus jūsų GYVĄJĮ vožtuvą Mums, kada MES JUS UŽPILDOME DVASINE GARBE IR ŠLOVE. Kada jūs prisipildote Mūsų gyvojo turinio – gyvosios meilės virpesių – jūs visiškai kitaip žvelgiate į aplinką, į savo dvasinius brolius ir seses. Lygiai taip pat jūs kitaip žvelgiate į augmeniją, į gyvūniją, nes šitoks žvilgsnis yra Mūsų harmonijos atspindys, kiek jį tą akimirką, būdami gyvame ryšyje su Mumis, jūs pajėgiate atspindėti.
Augmenija atsirado anksčiau negu gyvūnija kiekvienos evoliucines planetos aplinkoje.Tik susiformavus augmenijai – iki tam tikro lygio – atsiranda gyvūnija, kuri gali pasinaudoti augmenija, kaip savojo išlikimo priemone. Kada atsiranda žmogiškoji gyvybės kategorija, evoliucinės planetos aplinkoje, jau gyvūnija ir augmenija yra nuėjusi ilgą evoliucinį kelią. Tai yra žemesnė gyvybės forma, nes ji NETURI ASMENYBĖS LYGIO GYVYBĖS KATEGORIJOS. Todėl, turėdami aukštesnio lygio protą, kokio neturi net ir pats aukščiausias gyvūnas, jūs esate apsupti tiek gyvūnijos, tiek augmenijos tam, kad galėtumėte bendrabūviauti , BENDRABŪVIAUTI GERĄJA PRASME – PUOSELĖDAMI, net ir jūsų pačių dažnai pavadintus žemesnius jūsų pusbrolius. Jūs nedrįstate pavadinti broliais, sesėm, todėl pavadinat pusbroliais. Ir tai teisingas pavadinimas, nes jie neturi asmenybės gyvybės kategorijos, tuo pačiu JIE NETURI IR IŠLIKIMO PO MIRTIES, kada fiziniai jų pavidalai išeikvoja visą gyvybinę energiją .Tuo tarpu jūs, būdami AUKŠTESNĖS gyvybės kategorijos – ASMENYBĖS KATEGORIJOS, gyvybinės energijos išraiška, turinti MŪSŲ GYVĄ KIBIRKŠTĮ JŪSŲ PAČIŲ VIDUJE – MŪSŲ DVASIĄ, jūsų pavadinta Minties Derintoju – jūs galite iš tikrųjų išmintingai nutiesti nuo savęs, kaip aukštesnės gyvybės rūšies, tiltą į žemesnę gyvybės formą – gyvūniją, ir dar žemesnę - augmeniją. 
Tai yra jūsų universitetai – jūsų mokymasis – kaip jūs turite PUOSELĖTI APLINKĄ, GYVAI BENDRADARBIAUDAMI TARPUSAVYJE KAIP MIRTINGIEJI IR KOLEKTYVIAI PASIRŪPINDAMI ŽEMESNIAIS UŽ JUS. Jūs neturite įsiterpti į jų natūralią gyvenimo aplinką su SAVO nuostatomis, kurios sukelia stresus ir gyvūnijai, ir augmenijai. Jūs NETURĖTUMĖTE MEDŽIOTI, NETURĖTUMĖTE KURTI ZOOLOGIJOS SODŲ, neturėtumėte šitoje aplinkoje įsiveržti, kaip dažnai pavadinate įsiveržėlius priešus į savąją valstybę, okupantais. Tai jūs neturite tapti tais okupantais, įsiverždami į natūralią žvėrių, visos gyvūnijos aplinką, augmenijos aplinką, kad ten diegtumėte savo intelekto sugalvotas jūsų pačių gyvenimo apraiškas, kurios VISADA būna neigiamos aplinkos atžvilgiu.
Kadangi virpesiai iš jūsų pasklinda, pasklinda ŽEMO dažnio virpesiai, kada jūs įsiterpiate į gyvūnijos ar augmenijos pasaulį, tai jau tas žemo dažnio energetinis laukas turi poveikio gyvūnijai ir augmenijai. Jie neturi ABSTRAKTAUS mąstymo, NEGALI SUPRASTI JŪSŲ KETINIMŲ, bet jausdami jūsų žemo dažnio sklindančius virpesius, kada jūs atvykstate ar pramogauti, ar medžioti, tie virpesiai BAUGINA tuos žvėris ir gyvūnus, nes jie patiria KITOKĮ energetinį lauką, palyginus su tuo lauku, kai jūs nebuvote įsiterpę į jų teritoriją. Jūs gi puikiai žinote, jog ir tos pačios kategorijos žvėrys žymi savo aplinkos teritoriją, žymi tam, kad neįsiterptų į ją nepageidaujami, net ir tos pačios gyvybės kategorijos atstovai. Jie turi savo kalbą, kuri leidžia jiems suprasti ir apsisaugoti nuo daugybės nenumatytų pavojų .Taip Aš sumaniau, kad gyvūnija turėtų savo susikalbėjimo priemones,. Tuo tarpu jūs, būdami AUKŠTESNĖS kategorijos gyvybė, nesugebate IŠMINTINGAI suvokti, kad jūs taip pat NETURĖTUMĖTE ĮSITERPTI į tas pažymėtas teritorijas, į kurias neįsiterpia net ir žemesnio lygio negu jūsų gyvybės kategorija – žvėrys, suprasdami jiems skirtus įvairius išraiškos impulsus. Tuo tarpu jūs, būdami IŠMINTINGESNI, elgiatės NET BLOGIAU negu tie žemesnės kategorijos gyvybės atstovai. Jie elgiasi taip, kaip numačiau Aš, tuo tarpu jūs elgiatės PRIEŠINGAI Mano valiai.
Tol, kol jūs gyvenate tokį gyvenimą – nesiekdami gyvo ryšio su Manimi, neprisipildydami Mano jums siunčiamų meilės gyvų virpesių, kokius jūs patirtumėte ir spinduliuotumėte visai aplinkai – tol ir gyvūnija ir augmenija jūsų neugdo, neteikia jums palaimos ir pasitenkinimo pojūčio. Jūs turite pasitenkinimą, kada pagaunate gerą laimikį, kad pasididžiuotumėte prieš kitus, ar nušaunate kokį laimikį – kaip jūs vadinate – taip pat, kad pasididžiuotumėte prieš kitus. TOKS pasitenkinimas nėra MANO jums suteiktas pasitenkinimas. MANO jums suteiktas pasitenkinimas – jūs turite gyventi neįsiterpdami į tų gyvūnų aplinką, o mėgindami išlikti bendrabūvio aplinkoje su jais. 

Todėl iš jūsų virpesiai sklistų DAUG aukštesnio dažnio, jeigu jūs VISKĄ DARYTUMĖTE DRAUGE SU MANIMI. Aš jus išmintingai veikčiau, KAIP jūs turėtumėte bendrabūviauti, net ir su pačiais plėšriausiais, dabartiniu metu jūsų planetoje, žvėrimis. Jie nėra sumanyti, kad jūs turėtumėte pakloti jų nudirtą kailį po savo kojomis jūsų pastatytose pilyse ar rūmuose – materialiuose rūmuose.
Štai kodėl vienintelis kelias – kurį jūs galite patirti savo gyvenime – SULIETI SAVO VALIĄ SU MANĄJA, tik tada jūs patirsite, kad jūs negalite įsiterpti į tą aplinką, kuri sumanyta jus DŽIUGINTI , JUS UGDYTI.
Kada jūs studijuojate augmeniją ir gyvūniją, kad pamatytumėte Mūsų ATSPINDĮ ir gyvūnijoje ir augmenijoje, kuris yra TIKTAI šiame planetos amžiuje, kada dvasinis lygis kils jūsų pačių viduje, tuomet tie virpesiai pasieks daug aukštesnį dažnį ir gyvūnija taip pat mutuos į aukštesnę kategoriją. Sakydamas – aukštesnę – Aš turiu omeny, kad plėšresnės žvėrių rūšys mutuos į mažiau plėšrias, o šitos išvis į ne plėšrias, ir ateis toji akimirka, kai šitame pasaulyje nebeliks plėšrių gyvūnų. Juk ir jūsų pavadintame epochiniame apreiškime – Urantijos Knygoje – yra pateiktas toks teiginys – jeigu jus kas nors iš dabartinės jūsų planetos perkeltų į tą planetą, kurioje šiandien gyvena mirtingieji 
materialiu pavidalu, pasiekę Šviesos ir Gyvenimo etapą, jūs pamanytumėte, kad patekote į Rojų. Tose planetose nebėra gyvybės, kuri turėtų palaikyti savo gyvybę kitos gyvybės sunaikinimo keliu. TIEK, KIEK ŽMONIJA IŠ SAVĘS SPINDULIUOJA MŪSŲ MEILĖS VIRPESIUS Į APLINKĄ, TIEK TOJI APLINKA ATITINKA TŲ VIRPESIŲ DAŽNĮ – TIEK AUGMENIJA, TIEK IR GYVŪNIJA.
Todėl žinokite, kad Aš sumaniau evoliuciją tokią, kuri yra VEIDRODIS VIENŲ KITIEMS. Pagal augmeniją ir gyvūniją galima spręsti apie tos planetos mirtingųjų žmonių DVASINĮ LYGĮ; ir pagal žmonių dvasinį lygį galima spręsti, KOKIA toje planetoje yra augmenija ir gyvūnija. Ten, kur yra skurdi augmenija arba plėšri gyvūnija, ten yra menkas mirtingųjų dvasinis lygis, o tai reiškia, kad PLANETOJE YRA LABAI, TANKUS ŽEMŲ VIRPESIŲ – ENERGETINIŲ VIRPESIŲ – LAUKAS.
Aš jus vedu Gyvuoju Keliu tam, kad jūs evoliuciškai keistumėtės, KIEKVIENAS ASMENIŠKAI PATS, ATSIREMDAMAS Į MANE, ESANTĮ JŪSŲ VIDUJE. IR NUO TO STIPRĖS JŪSŲ MATERIALUS KŪNAS, IR NUO TO ATSIRAS JŪSŲ STIPRESNI PALIKUONYS, KURIE BUS IMLESNI DVASINIAM VEDIMUI IŠ VIDAUS, ir savo gyvenimą formuos atsirėmę į MŪSŲ GYVĄ VEDIMĄ .Ir šitie aukšto dažnio virpesiai sklis VISIEMS – ir augalams, ir gyvūnams – ir tai PALAIPSNIUI TRANSFORMUOSIS į tą tikrąjį žmogaus, žvėries, gyvūno, ir augalo bendrabūvio pasireiškimą visoje planetoje. Ateis toji akimirka, kada iš tikrųjų šitie rojiški sodai sužydės ir jūsų planetoje; ir neliks joje dykumų; liks jūsų pačių pėdsakai jums jau iškeliavus į kitą – aukštesnį universitetą – aukštesnį pasaulį. Tačiau kitos kartos tuos jūsų paliktus pėdsakus iškels dar į aukštesnį lygį, ir tie rojiški sodai įgis dar daugiau pražydusių žiedų vaiskumo; ir visa tai atsispindės ir gyvūnijoje, ir augmenijoje, ir žmonijoje, nes MES TAPSIME PLANETOS CENTRU – kaip Meilės Šaltinis ir Centras visai Kūrinijai, taip ir KIEKVIENAM iš jūsų. Ir tuomet tas veidrodis parodys TIKROVĖS TIKRĄJĮ VAIZDĄ be jokios iliuzijos ar iškraipos.
Algimantas:
Ačiū Tau Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. 
Nuoširdų ačiū sakau Daliai, kurį šį puikų Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymą įrašė į diktofoną ir iššifravo, kad galėtume jį studijuoti mūsų Forume visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal