Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie dabartinę kunigų klaidingą Rojaus Trejybės sampratą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje po gyvųjų pamaldų Kaune, 2012 06 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Jūsų mokymą-atsakymą į mano dvasinės sesės, Nijolės iš Darsūniškio, klausimą – kodėl šiandien katalikai, švęsdami jų vadinamos Švenčiausiosios Trejybės dieną, religinę šventę, negalėjo gauti informacijos apie tikruosius Rojaus Trejybės Asmenis, kad nebūtų įtraukę Jėzaus Antruoju Asmeniu, o taip pat ir Vietinės Visatos Motinos Dvasios pasireiškimo – Šventosios Dvasios – Trečiuoju Trejybės Asmeniu.
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimiausieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų taip meiliai pavadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus, KADA JŪS ATSIVERIATE MAN - MES SUSILIEJAME, SUSILIEJAME SAVO GYVAIS VIRPESIAIS. Kada jūs šlovinate Mane, jūs tą patį pajuntate šlovinimą iš MANO PUSĖS, SKIRTĄ JUMS. 
BŪDAMI VIENA DVASIOJE MES NEGALIME VIENI KITŲ NEŠLOVINTI, nes ESAME viena dvasioje. TAI, KĄ JŪS SU MEILE IŠTARIATE MUMS, VISA TAI ATSISPINDI IŠ MŪSŲ IR JUMS.
Atsakysiu jums į šitą klausimą – kodėl jūs NEGALĖJOTE suprasti, kad Mes esame Trys LYGIAVERČIAI Rojaus Trejybės Asmenys, ir todėl KLAIDINGAI įtraukėte savo dabartinio Šeimininko Sūnaus Kūrėjo asmenį į Rojaus Trejybę, ir NET NE ASMENYBĘ, priskyrėte Trečiajam Rojaus Trejybės Asmeniui – Šventąją Dvasią. Tai yra GRANDINĖ – NE ASMUO. Būtent per šitą GRANDINĘ – jūsų Vietinėje Visatoje – ir veikia asmuo –Vietinės Visatos Motina Dvasia.
Jeigu mes sugrįžtume dar anksčiau negu buvo Mūsų Sūnus Kūrėjas jūsų pasaulyje įsikūnijęs žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto pavidalu, kada Žemėje žemiškuoju pavidalu buvo dabartinis jūsų Planetos Princas – Makiventa Melkizedekas – tada žmones jis mokė TAIP PAT TREJYBĖS sampratos. Tačiau jis padarė KOMPROMISINĮ sprendimą – žmonėms buvo perdaug sunku suprasti, kad yra tiek daug gradacijų-grandžių Mūsų Kūrinijoje, kiekviena grandis turi savuosius vadovus ir iki Mūsų – Rojaus Trejybės – pasiekti tokią sampratą, taip pat NEPRALEIDŽIANT ir tų atskirų gradacijų, TUOMETINIAM žmogaus intelektualiam, ir tuo pačiu dvasiniam, išsivystymui buvo PER SUNKI užduotis. Todėl Makiventa Melkizedekas leido sau padaryti kompromisą, kad suprastų Rojaus Trejybę TUOMETINIS žmogus kaip Žvaigždyno Tris Tėvus. Jūs jau dabar savo maldoje meldžiatės ir už juos. Jūs jau žinote, kad jie priklauso Vorondadekų kategorijos dvasioms, bet jie yra Vietinės Visatos Dieviškieji Sūnūs. Jie nėra tiesiogiai kilę iš Mūsų, tačiau Makiventa Melkizedekas leido žmonėms, kad jie nors kiek įsivaizduotų MŪSŲ Trejybę, pasinaudoti tų Trijų Žvaigždyno Tėvų – ir tuo pačiu valdovų – samprata. 
Kada Jėzus skelbė Pirmojo Šaltinio ir Centro, pavadinto Tėvu, Asmenį, kada jis žmones mokė, kad jie galėtų atrasti viduje tą Dangiškąją Karalystę – atvėrus savo širdį – žmonėms buvo per daug sunki užduotis – juk neįmanoma suprasti, kaip tą širdį atverti, kada ji tiek daug yra sukaupusi – PER KARTŲ KARTAS – skausmo, kančios, tikrovės iškraipymų, evoliucijos padarytų nukrypimų. Ir nebuvo tų mokytojų, kurie būtų NUOSEKLIAI IR NUOSAIKIAI ATSKLEIDĘ ŠIRDIES ATVĖRIMO METODĄ, PRINCIPĄ. O kada Jėzus išvis paliko šį pasaulį, sugrįždamas pas Mane, ir gavęs patvirtinimą apie jo įvykdytą misiją Urantijoje, ir kuri buvo skirta VISAI JO VISATAI, jis sugrįžo į savąją Vietinę Visatą kaip Aukščiausiasis Valdovas, kad valdytų Vietinę Visatą SAVO PATIES vardu, TARSI joje būtų MŪSŲ TRIJŲ valdymas – Rojaus Trejybės Asmenų BETARPIŠKAI esančių jo Visatoje. 
Todėl tie niuansai, kurie pasireiškia jūsų asmeniniame patyrime, kad juos būtų galima susieti su ATITINKAMA dieviškąja hierarchija, be paaiškinimo iš AUKŠTESNIŲ DVASINIŲ ASMENYBIŲ, jūsų protui suprasti NEĮMANOMA. Tuo labiau, kad net ir paties Jėzaus suteiktąją DIEVIŠKĄJĄ ŽINIĄ – GYVĄJĄ EVANGELIJĄ – DIEVO TĖVYSTĘ IR ŽMONIŲ BROLYSTĘ – ŽMONĖS IŠKRAIPĖ. Bet tas iškraipymas buvo su tikslu IŠAUKŠTINTI TĄ ASMENĮ, KURIS BUVO JŪSŲ PASAULYJE, suteikti jam, tarsi didesnį spindėjimą, tarsi nusimesti nuo savęs atsakomybę – kam čia reikia atverti savo širdį, kai taip nesuprantama, kaip tą padaryti, geriau galima pasakyti, kad yra tas Viešpats, yra tas Aukščiausias Asmuo, kuris gali VISKĄ nes jis buvo nuo Tėvo. Štai jis ir įsteigė nuo Tėvo TARIAMĄ bažnyčią ir tapo TARIAMU vyriausiuoju kunigu, JŪSŲ PAČIŲ IŠKRAIPYTA samprata, ir prie iškraipytos sampratos einant kartoms, jūs vis labiau ĮPRATOTE. Todėl, savaime suprantama, žmogui kyla noras ir SAVE tuo pačiu iškelti, kad ir jis turėjo kažkokią sąsają su tuo buvusiu Jėzumi, su tuo asmeniu, kuris, jeigu buvo siųstas Tėvo, reiškia, jis turi priklausyti tai Trejybei, nes Jėzus, būdamas materialiu pavidalu, kalbėjo apie SAVOSIOS DVASIOS atsiuntimą. Reiškia, žmogui – JO PROTE – kilo samprata, kad turi būti tada DAR ir trečias asmuo – toji dvasia. Vieną asmenį jie realiai matė, bendravo su juo, šis asmuo kalbėjo apie Tėvą, ir šitas pats asmuo kalbėjo apie būsimą dvasią, kurią jis atsiųs. Štai tokia samprata žmogaus protui ir buvo lengviausiai – ir KLAIDINGAI – INTERPRETUOJAMA KAIP Mūsų Rojaus Trejybė. 

O kaip gali per tiek kartų klaidintas žmogiškasis protas priimti iš Mūsų siunčiamą klaidos ištaisymą, kada šita samprata tiek buvo įsišaknijusi VISOS religinės hierarchijos veikloje ir tų asmenų, per kartų kartas buvusių šitoje hierarchijoje, protuose. Mes jiems siūlėme – kiekvienam – teisingą Mūsų apibūdinimą, tačiau jų protai buvo per daug užimti KITŲ INTERESŲ TENKINIMU, kad jie išgirstų Mūsų beldimą iš vidaus ir klaidos ištaisymą. Juk viena iš priežasčių buvo ir Urantijos Dokumentų perteikimas JŪSŲ PROTUI. Tai nebuvo skirtas šaltinis vien tik religiniams sluoksniams, jūsų vadinamiesiems kunigams – jis buvo skirtas VISIEMS, kurie nori prisiliesti prie TIKROVĖS ir pažvelgti į ją PLATESNIU žvilgsniu. Kai Mes negalime prisibelsti prie tų žmonių, kurie gali DVASIŠKAI šviesinti žmoniją, Mes pasiūlome netikėtus, jūsų pavadintus pranašais, EILINIUS žmones, kurie nebuvo užsidarę Mūsų siunčiamam spinduliui. Tačiau ir jiems protai buvo per daugybę kartų MILŽINIŠKU laipsniu UŽTERŠTI. Štai kodėl Mes turėjome priimti tokį – nuostabų jums – sprendimą, ir PIRMĄ kartą jūsų planetos istorijoje, pasiūlyti KOLEKTYVINĮ – Dokumentų išraiška – susistemintą apreiškimą, kuris ir buvo jums suteiktas kaip Urantijos Knyga.
JOKS ŽMOGIŠKASIS PROTAS NEGALI TIEK SISTEMINGAI PRIIMTI TOKIŲ NUOSEKLIŲ TIKROVĖS PAVAIZDAVIMO APREIŠKIMŲ, neturėdamas GILUMINIO pasirengimo tokiam šaltinio priėmimui. Vienokiu ar kitokiu atveju jis padarys IŠKRAIPYMŲ. Todėl, kad nebūtų nueita per daug RIZIKINGU iškraipymų keliu, priimant apreiškimus, ir buvo priimtas sprendimas ATSISAKYTI žmogiškojo proto GALIMŲ interpretacijų.
Štai kodėl jūs gavote apreiškimą, PRITAIKYTĄ jūsų ŽMOGIŠKAJAM supratimui, MATERIALIZUOJANT rankraščius, o ne priimant apreiškimus, net kaip ir jūs priimate ŠĮ apreiškimą per jūsų dvasinį brolį Algimantą, MŪSŲ ATSTOVĄ JŪSŲ PLANETAI, tačiau vis tiek tam yra panaudojamas jo protas. Tuo tarpu Mes norėjome išvengti bet kokių, net ir menkiausių niuansų, kad žmogaus protas, kad ir kiek jis būtų apvalytas, NEĮTERPTŲ SAVO PAKLAIDOS, KURI GALĖTŲ NUVESTI ŽMONES TOLYN NUO MŪSŲ TIKROSIOS ROJAUS TREJYBĖS – TRIJŲ LYGIAVERČIŲ ASMENŲ – SAMPRATOS.
Žiūrėkite, kada jūs klausote Algimanto aiškinimų apie Mus – apie Rojaus Trejybę – jūs jau girdite, kiek daug yra apreiškimo Dokumentų PAGILINAMA, kada Mus jis iškelia, kaip LYGIAVERČIUS, o ne Vieną iš Kito kilusius Asmenis. Bet šito nebūtų buvę įmanoma jam pasiekti, jeigu jis prieš tai nebūtų išvertęs pačios Urantijos Knygos. Visa tai buvo daroma NE ŠIAIP SAU – TAI BUVO JO PARENGIMAS, VALANT JO PASĄMONĘ – IR SĄMONĘ – kad jis galėtų dabar, net ir turėdamas jau tekstą, kokį jūs turite, jį pildyti – PILDYTI GILESNIU ŽVILGSNIU ŽVELGIANT Į MUS – Tris Rojaus Trejybės Lygiaverčius Asmenis, bet pildyti tokia šviesa, kurią MES JAM SUTEIKIAME Į APVALYTĄ pasąmonę, ir sąmonę.
Štai kodėl niekaip Mes negalėjome prisibelsti prie jūsų dvasinių vadinamųjų vedlių – kunigų – kad jie galėtų atstatyti Rojaus Trejybės TIKRĄJĄ sampratą. Jiems – tai per daug AKINANTI šviesa. Net ir dabar jūs patys, pažinę Mūsų Trijų Asmenų lygiavertišką šeimą, jūs patys matote, kaip reaguoja tikintys Šventosios Trejybės samprata, kada išgirsta jūsų paaiškinimą, kad Jėzus NĖRA šitos Rojaus Trejybės Antrasis narys, kaip ir Šventoji Dvasia NĖRA nei asmuo, nei Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo.
Todėl, Mano mylimieji, Aš visą laiką jus akinu iš vidaus – ŽVELKITE Į SAVE MŪSŲ ŽVILGSNIU, ir TADA jūs SKLEISITE MUS tiems, kurie DAR NEGALI SUPRASTI, KAS ESME MES. 
Ir prireiks dar daug jūsų pastangų – labai nuoširdžių, ryžtingų – kad žmonės VIS LABIAU pradėtų įsisąmoninti, jog Mes iš tikrųjų esame TRYS, bet Mes niekur negalime pajudėti iš SAVOJO CENTRO – VISOS KŪRINIJOS GEOGRAFINIO CENTRO – ROJAUS, KAD IŠSAUGOTUME NEPAŽEISTĄ EGZISTUOJANČIĄ KŪRINIJĄ KOSMINĖJE ERDVĖJE. Jūs tik akimirkai įsivaizduokite – Mūsų Trijų Asmenų nors koks – menkiausias – judesys ENERGETINIU pavidalu, prilygtų milijardams ugnikalnio išsiveržimų jūsų planetoje, o kas išliktų iš jūsų planetos tada? Todėl Mes ir turime LABAI ŠVELNIAI skleisti Savąją energiją iš to Kūrinijos Centro ir Vidurio į visus kraštus TOLYGIAI, net menkiausias pūstelėjimas, jeigu jis būtų netolygus, jis galėtų nupūst ir jūsų planetą. Jūs jaučiat, ką reiškia vėjo gūsiai, kai kartais jums būna net sunku atsispirti jų proveržiui. O Mūsų gūsis yra skirtas MEILEI. Todėl Mes laikome savo gūsį, ir tolygiai, vis daugiau ir daugiau, skleidžiame ŠVIESĄ IR ENERGIJĄ PLĖSDAMI KŪRINIJĄ. O savo vaikus Mes panaudojame – kaip ir Mūsų Sūnų Kūrėja, kaip ir kitus Sūnus Kūrėjus – kad jie neštų šviesą ir turėtų savo PADĖJĖJŲ – IR JUS TAIP PAT – KAD ŠITĄ IŠKREIPTĄ MŪSŲ SAMPRATĄ BŪTŲ GALIMA JŪSŲ PASAULYJE ATSTATYTI Į TIKROVĖS LYGĮ. IR DRAUGE MES TĄ PADARYSIME.

Algimantas
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen. 
Nuoširdų ačiū sakau Daliai, už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad dabar jis būtų prieinamas visiems mūsų Forume.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal