Tėvo mokymas apie minties energijos nukreipimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2012 07 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita: 
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese aš, noriu paklausti Tavo mokymo, kaip mums suprasti, kas yra minties energija, minties kryptis? Kada paskutiniame mokyme Algimantui Tu pateikei, kad audros metu siųsti savo minties vektorių į viršų, aš noriu, kad Tu mums visiems paaiškintum, kiek tai turi įtakos mūsų maldoje, gyvojoje maldoje.
Tėvas: 
Mano mylimieji vaikai, Aš Esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų su meile vadinamas Tėvu. Aš jus globoju, vedu, ir saugau jūsų gyvajame tikrovės kelyje, ramindamas jus, stiprindamas jus iš vidaus kaip jūs negalite saugoti taip vienas kito, net ir savųjų pačių mylimiausiųjų mažylių vaikų. Ir visa tai Aš darau tam, kad stiprinčiau jus iš vidaus, kad jūs nepabūgtumėte žengti žingsnio išorėje šitame tikrovės gyvajame kelyje. 
Kada Aš jus mokau iš vidaus, suteikdamas jums daugiau apšvietimo, didesnį pojūtį pasitikėjimo savimi, ir Mumis, visa tai Aš taip pat darau VIRPESIAIS. Tai nėra, taip, kaip jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad Aš jums kalbu BALSU, tiktai jūs, savo materialiu protu, įpratote pavadinti tai, kas yra viduje – vidiniu balsu. Tai yra jūsų VIRPESIAI, kuriuos patiriate per atsivėrimą ir susiliejimą su Mumis, ir tie virpesiai jums tampa suprantami. Todėl kada Aš jūsų dvasiniam broliui Algimantui perteikiau tą teiginį, kad jis kreiptų prašymą Apvaizdai, kad būtų nukreipta iškrova į kosminę erdvę, į viršų, tai yra jūsų pačių apšvietimas, arba supratimo išplėtimas, kad galima aplinkoje esamus debesis sklaidyti į šalis ir tuo metu toji sukaupta energija taip pat paskleidžiama didesniu plotu, bet visas tas energijos tankis, sukauptas debesyse, sumažėja, sumažėja apimdamas didesnį plotą, todėl tokiu atveju vietoj viesulo arba liūties, sutelktos mažesniame plote, bus smarkus lietus, apimantis didesnį plotą, arba stipri audra – bet be viesulo pasireiškimo – apimanti didesnį plotą. Tuo tarpu nukreipiant jūsų prašymą Apvaizdai, kad tie energijos sankaupos milžiniški plotai, susidarantys dėl skirtingos temperatūros ir oro srovių judėjimo būtų nukreipiami į viršų, į kosminę erdvę – tai yra pats efektyviausias būdas išsklaidyti sukauptą energiją iškrovos būdu neapimant didesnio ploto jūsų planetoje. Tai yra veiksmingesnis būdas, kurį jūs galite taip pat panaudoti, per trumpesnį laiką tą iškrovą saugiai nukreipti nuo jūsų gyvenamųjų vietų, nuo jūsų aplinkos, kurioje jūs gyvenate patys arba jūsų dvasiniai broliai ir sesės.
Šitą apreiškimą Aš suteikiau tam, kad jūs galėtumėte pamąstyti, jog iškrova nebūtinai turi pasiekti žemės paviršių, kaip jūs esate įpratę suvokti žaibą atkeliaujantį ir iškrova pasireiškiančia gaisru žemės paviršiuje. Galima – daug saugiau – šitą iškrovą reguliuoti KOSMINĖJE ERDVĖJE Juk tie visi virpesiai, jie taip pat yra ir žaibo iškrovos metu. Tai yra ENERGIJOS VIRPESIAI. Ir JŪS – taip pat – GALITE juos reguliuoti net ir taip, kaip juos reguliuoja atitinkamos Mano jums suteiktos Apvaizdos būtybės.
Jūs galite dalyvauti drauge su Apvaizda, kreipdami įvairių jūsų akyse vykstančių reiškinių, pasireiškiančių didžiuliais materialiais nuostoliais jūsų visuomenei, reguliavimą atlikdami taip, kaip Aš jus mokau dabar – kad jūs PASITIKĖTUMĖTE, jog visa tai iš tikrųjų VEIKIA, ir jūs esate PAJĖGŪS NUKREIPTI tokius reiškinius SAVO ATSIDAVIMU MUMS, PASITIKĖJĘ MUMIS, IR SAVO JĖGOMIS.

PASITIKĖJIMAS – TAI YRA JŪSŲ VIDINĖ BŪSENA. 

Jūs dažnai pasakote – aš tuo tiek tikėjau, kad kitaip ir negalėjo pasireikšti. Štai toji pasitikėjimo BŪSENA ir yra raktas jums, kad jūs galite tuos milžiniškus dabar jūsų visuomenės patiriamus nuostolius dėl įvairių stichinių reiškinių pasireiškimo jūsų aplinkoje ne tik sumažinti, bet iš vis juos panaikinti.
Kadangi JŪS GALITE įsitraukti, kaip dabar prašote, kad įsitrauktų Apvaizda, ĮSITRAUKTI PATYS Į ŠITŲ REIŠKINIŲ APVALDYMĄ; ir būtent pats veiksmingiausias – NUKREIPTI VISĄ IŠKROVĄ Į VIRŠŲ – tada nebus padaroma jokios žalos jūsų aplinkai. 

Jūs turite žinoti, kad šitame dvasinės ir fizinės materijos pasaulyje jūs atrasite daugybę nesuprantamų sankryžų, kuriose negalėsite paaiškinti, kodėl vienokie ar kitokie reiškiniai pasireiškia labai netikėtais rakursais. Vien dėl to, kad jums stinga, kol kas, sisteminių žinių, jūs negalite labai didele dalimi valdyti energijos. O šitos ENERGIJOS ĮSISAVINIMO KELYJE YRA JŪSŲ DVASINIS ATSIVĖRIMAS MUMS. Juk jūs Mus ir vadinate – Energijos Šaltiniai ir Centrai, todėl kuo daugiau jūs atsiversite Šitiems Energijos Šaltiniams ir Centrams – Mums Trims Rojaus Trejybės Asmenims ir Asmenybėms – tuo labiau jūs pradėsite patirti, kaip jūs apvaldote energiją, apvaldote tai, kas jums atrodo kaip fantastika, neįmanomi dalykai. 
Štai jūs dabar jau su DIDESNIU PASITIKĖJIMU kreipiatės, kad šitą energijos sankaupą apvaldytų, iškrautų Apvaizda, bet nuo šiol jūs dabar sužinojote NAUJĄ teiginį, kad VISĄ IŠKROVĄ GALIMA JUMS PATIEMS NUKREIPTI Į VIRŠŲ, ne vien tiktai prašant Apvaizdos, bet PATIEMS. Ir ateis TOJI akimirka, kada jūs SAVAIME tą darysite su didesniu pasitikėjimu, kaip dabar jau pasitikite Apvaizdos veikimu, vis didesniu laipsniu jūs įgyjate pasitikėjimą SAVO jėgomis ir jūsų nebebaugina toji mintis, kad jūs galite kreiptis į Apvaizdą. Jums ji nebėra vien tiktai abstrakti sąvoka, kokia taip ir yra likusi kitiems jūsų dvasiniams broliams ir sesėms. Jums Apvaizda yra tikra, realiai veikianti, ir jūs jos pasireiškimo vaisius dažnai stebite su pasimėgavimu, ir didesniu pasitikėjimu savimi vėl kreiptis į Apvaizdą. 
O NUO ŠIOL jūs taip pat pradėsite jausti, kad ir JŪS esate PAJĖGŪS įsisavinti energiją daug jums dar nežinomų kelių ir metodų dėka, bet šitas jums suteiktas teiginys yra taip pat pratinimas jūsų proto, kad jūs galite DAUG DAUGIAU negu iki šiol galvojote savo viduje, net ir nedrįsdami apie tokius dalykus užsiminti vienas kitam. 

Taip, jūsų mintys yra jūsų pačių nukreipiamų energetinių virpesių – atitinkamo dažnio virpesių – milžiniška iškrova. Jūs šita savo energetinių virpesių iškrova GALITE VEIKTI ENERGIJĄ, ESANČIĄ JŪSŲ APLINKOJE. Tuo pačiu jūs galite veikti ir tuos jums nerimą, o kai kuriems ir baimę, keliančius juodus audros-viesulų debesis. Jūsų aukšto dažnio virpesių iškrova, arba sklidimas į aplinką, ir kada jūs suteikiate jiems atitinkamą kryptį, jie skrodžia visą aplinkui esančią erdvę lygiai taip, kaip viesulas įsiurbia į savo sūkurį visa, kas pasitaiko kelyje – sunaikindamas materialius statinius, perkeldamas pačius sunkiausius daiktus, kokių negali perkelt joks žmogus; ir visa tai atlieka per labai trumpą laiką. Tai įsivaizduokite, JŪSŲ VIRPESIAI YRA KAIP TAS RAMYBĖS PILTUVĖLIS, kuris perskrodžia bet kokius, net ir pačius gausybės energijos pripildytus debesis, kad padarytų iškrovai tą koridorių, nukreipdamas iškrovą į viršų.

Tai jums yra pati lengviausia užduotis, naujas namų darbas. 
Linkiu sėkmės.

Algimantas:
Ačiū tau mylimas Tėve už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdus ačiū Jurgitai už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad jį galėtume urantų Forume studijuoti ir taikyti savo praktikoje mes visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal