78. Tėvo mokymas apie Jėzaus gimtadienį, ir mūsų gimtadienius 2009 08 21 00 val. 01 min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tavoji šviesa ir meilė tirpdo nakties tamsą atsivėrusioje tau sieloje, garbinu tave iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Tėve, prasideda rugpjūčio 21-oji, Jėzaus gimtadienis Urantijoje. Tu man buvai suteikęs mokymą, kurio aš neužrašinėjau, bet kuris man buvo taip reikalingas ir buvo toks apšviečiantis, kad aš vėl Tavęs prašau suteikti šį mokymą apie Jėzaus gimtadienio šventimą dabartinėje kartoje, kad galėčiau jį pateikti ir kitiems.

Tėvas: Mano mylimas sūnau, tas mokymas, kurį suteikiau tau, nevisiems bus suprantamas, kada jį pateiksi kitiems Mano vaikams, nes jų pasąmonė tiek turi klaidinančios informacijos, kad tame gausiame ir nesutvarkytame informacijos lobyne pradingsta ir Mano suteikiama šviesos informacija.

Mano mylimas sūnau, aš tave mokau, kad palaipsniui atsisakytum tokio požiūrio į Jėzaus gimtadienio šventimą, kokį turėjai iki šiol. Ir ne dėl to, kad neverta paminėti Jėzaus pasirodymo jūsų planetoje materialiu pavidalu pirmosios dienos, bet kad šitoji diena nenustelbtų paties Jėzaus nugyventų pilnų meilės ir šviesos Manojoje tiesoje dešimtmečių, toli pranokstančių tą akimirką, kada jis pasirodė kaip bejėgis vaikelis, gimęs iš moters įsčių.

Argi jūs nesuvokiate, kad gimimas yra tik akimirka, nuo kurios prasideda jūsų augimo ir brendimo Manojoje šviesoje procesas? Ir kiekvienas naujas laiptelis yra vertas pažymėjimo tokia prasme, kad jūs vis daugiau tampate Mano atspindžiu ir atvaizdu kitiems savo sielos broliams. O koks gi jūs Mano atvaizdas gimimo akimirką – jūs bejėgis ir nesuvokiantis pats savęs ir savo aplinkos? Argi Aš esu toks, kad nesuvokiu Savęs ir Savosios aplinkos? Ne, Aš jums suteikiu visos amžinybės Savojo Aš atsiskleidimo procesą, o jūs imate švęsti tą akimirką, kada dar tas vaikelis nenusipelnė savo bent mažiausiu sprendimu jūsų tokio dėmesio, kad turėtumėte kasmet tokią dieną jam skirti himnus ir šlovės giesmes.

Kodėl jūs šitaip elgiatės? Todėl, kad jus visą laiką mokė tik tokio išorinio ritualizmo. Dėl to jūs ir savo gimtadienius švenčiate. Tačiau, koks gi jūsų gimime yra jūsų paties asmeninis nuopelnas, kad tą dieną visą dėmesį skirtumėte sau, net ir dovanas gautumėte? Tai nepelnytos dovanos.

Aš jus mokau, kad jūs švęstumėte, ir drauge su gyvuoju Mano Sūnumi Kūrėju – kuris jau yra savo dvasiniame statuse – kiekvieną dieną, ir palaikydami gyvą ryšį su Manimi savo atsivėrusia siela – gyvojo Jėzaus gyvų mokymų laimėjimus savo paties viduje – kad jūs patys gyventumėte Jėzaus atnešta evangelija, kurią Aš tau net ir išplėčiau nuo Jėzaus pateiktos – Manosios Dievo tėvystės ir visų žmonių brolystės – iki visos Manosios kūrinijos brolystės, kad tu, pats to nejausdamas, pradėjai vis tvirčiau ir drąsiau papildyti Jėzaus evangeliją. Tai buvo Mano tau suteiktas šios dienos Gerosios naujienos variantas šito pasaulio žmonėms ir visos kūrinijos Mano vaikams. Štai dabar tu turi Mūsų – Rojaus Trejybės – tau suteiktus įgaliojimus šitą išplėstą žinią skelbti visiems savo sielos broliams ir sesėms.

Dabar tu gauni naują mokymą, kad pažymėtumėte ne Jėzaus gimimo pradinį atskaitos tašką šitame pasaulyje žmogiškuoju materialiu pavidalu, bet savojo augimo procesą drauge su Manimi ir gyvuoju Jėzumi kasdien lygiai tokia pačia šventine nuotaika ir tokios pačios pakilios būsenos, kokią jūs jausdavote šitą pačią iškilmingą rugpjūčio 21-ąją.

Todėl drąsiai ragink savo sielos brolius ir seses atsisakyti vienos akimirkos išskirtinio dėmesio ir pakeisti ją visu gyvu savojo augimo procesu.

Aš jums tiek suteikiau amžinybės patyrimų, ir kada jūs juos palaipsniui įsisavinsite, jūs patys patirsite, kaip nutolo jūsų pradinė kilmės akimirka, nes jūs būsite pasinėrę į savojo aš atskleidimo procesą, amžinybės ­panoramoje visoje kūrinijoje, patyrimais, kad ir minties nebeturėsite akimirką, kuri nepriklauso jums asmeniškai, nors joje atsirandate būtent asmeniškai jūs, kiekvienas, išaukštinti labiau negu jūsų patyrimų ir pasiekimų procesą.

Jūs suvokiate Jėzaus mokymų prasmę tada, kada atsiveriate Man, kada pajuntate, kad Jėzus mokė jus ne minėti jo gimimo akimirką, bet įtikėti į Mane per įtikėjimą į jo atneštą gyvą evangeliją.

Jo evangelijos neišliko, todėl ir reikėjo apreikšti jums naują tiesos žodį, kuris būtų perteiktas be žmogaus proto įsikišimo, kad jame neliktų ­pasąmoninių iškraipymų, kurie šiandien daugumą jūsų tiek suklaidina, kad labai dažnai ir Mano žodžius jūs vis tiek iškraipote. Todėl jūsų naujieji apreiškimai padeda jums gyventi gyvojoje dabarties šviesoje ir ­didesnėje tiesoje, kad galėtumėte atsisakyti nereikalingų ir dar taip ­vertinamų švenčių – jūsų asmeninių gimtadienių šventimo.

Atsisakykite šitų nevertų jūsų švenčių, o skirkite tas lėšas tokiems poreikiams, kurių patenkinimas prisidėtų prie šviesos skleidimo visų jūsų labui.

Juk ir dabar jūs neminite savo sielos brolių ar sesių, kurie padarė daug skaudžių jums tamsos darbų ar kurie visiškai niekuo neišsiskyrė iš kitų savo darbais, gimtadienių. Tuo tarpu jūs pažymite tokių savo sielos brolių ir sesių gimtadienius, kurie įnešė, jūsų supratimu, svarbų indėlį į jūsų valstybės ar visuomenės vystymąsi. Ką tai rodo? Tai tik parodo, kad jūs išskiriate juos iš kitų savo sielos brolių ir sesių. Tuo tarpu, jeigu gimtadienis būtų iš tikrųjų tokia svarbi akimirka, tai jūs švęstumėte valstybės mastu visų tos visuomenės narių gimtadienius. Tačiau jūs vis tik mąstote teisingai, kada išskiriate tuos sielos brolius ar seses, kurie savo gyvenimu pademonstravo tam tikrus jums priimtinus, kažkuriuo jūsų visuomenės vystymosi laikotarpu, pasiekimus, ir vien dėl jų juos taip pagerbiate, savo supratimu. O tie pasiekimai ir buvo jų pasireiškimo procesas. Reiškia, jūs įvertinote jų augimo pastangas, kurios galėjo vainikuoti kokią nors jų viršūnę po labai įtempto pastangų proceso ir šitas procesas atnešė tokius vaisius, dėl kurių dabar jūs ir sutinkate paminėti tokio jūsų sielos brolio ar sesės gimtadienį. Tai tik rodo, kad jūs vertinate procesą labiau negu gimtadienį, bet nežinote kuo tą procesą pažymėti savo pagarbos išraiška; dėl to ir pasirenkate tokį kelią, kokį jus išmokė jūsų praėjusios kartos – vienos akimirkos sureikšminimą – gimimo, arba mirties, kurios nėra; tačiau jūs šituo mokymu dar abejojate, o tie, kurie jau nebeabejoja, tie nebešvęs ir pradinės – gimimo – akimirkos.

Algimantas: Ačiū Tau, mylimas Tėve, už tokį apšviečiantį ir gilų mokymą, Ačiū Tau už tokią meilę ir vedimą iš vidaus, kad siela trokšte trokšta atsiduoti tik procesui, o ne akimirkos pradiniam taškui, kuris jau nieko negali pakeisti. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Mielieji, iš tiesų, kiek yra iššvaistoma lėšų vienos akimirkos pažymėjimui, kiek paskiau būna nepatenkintų, kai tas lėšas galima panaudoti šviesai ir visų labui, ir be papildomų resursų, nes tos lėšos jau yra, tik paskirtis kita.

Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal