Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie aiškiaregę Vangą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 02

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Valdas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, Mylima Rojaus Trejybe, aš meldžiu ir prašau Tave pagalbos, kad per mūsų dvasinį mokytoją Algimantą duotum paaiškinimą apie 20-o amžiaus mūsų vieną žinomiausių aiškiaregių Vangą. Koks tai buvo fenomenas šitoje planetoje, kad jinai galėdavo taip paaiškinti ir atskleisti ateitį žmonėms? Meldžiu ir prašau Tavęs pagalbos. Amen.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį atsakymą-mokymą, kurį Tu suteiktum mums visiems.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:


Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Esu Tas Lygiavertis Rojaus Trejybės Asmuo, nedalinamas, neatsiejamas nuo Kitų Dviejų Šaltinių ir Centrų, esančių Rojaus Trejybėje. Mes, būdami Trys Lygiaverčiai Asmenys, džiaugiamės ir šloviname jus, kada jūs atsiveriate visa savo dvasine gelme, Mūsų jums jau suteikta, ir per susiliejimą jūs garbinate Mus, šlovinate Mus. Tai – žodžiai, kurie neišsako to, ką išsako jūsų DVASINĖ BŪSENA. Jūs tiesiog tampate Mūsų NEATSIEJAMA GYVĄJA DALELE, per šlovinimo atsivėrimą Mums. Kada jūs nesiekiate jokių prašymų, reiškia jumyse nėra jokio savanaudiškumo pasireiškimo, nė menkiausio krislelio, jūs tampate MUMIS, nes Mes visą laiką ŠLOVINAME VISĄ KŪRINIJĄ, Savo meilę atiduodame jums, ir kada jūs sugrąžinate tai šlovindami ir garbindami Mus, Mes tampame kaip VIENAS Dvasios neatsiejamas pavidalas. Štai kaip jūs GYVENATE TĄ AKIMIRKOS AMŽINYBĘ su Amžinybės Šaltiniu ir Centru – jūs tampate Jo dalele.
Įsivaizduojate jūsų orumą – žmogiškąjį orumą – kada jūs tampate viena su Mumis –Dvasios, ir Amžinybės, ir Begalybės Šaltiniu ir Centru?
Tuo pačiu jūs taip pat tampate Dvasios, ir Amžinybės, ir Begalybės Centru savajai aplinkai, taip, kaip jūs jaučiate tą dvasinę BŪSENĄ.
Ir Mūsų dukra, kurią jūs vadinate Vanga, kada ji buvo jūsų pasaulyje materialiu pavidalu, ji turėjo tą GYVĄ ryšį. Ji nebuvo baigusi mokslų, nes ji labai jauname amžiuje apako, todėl negalėjo matyti materialiu žvilgsniu, bet matė dvasia. Matė dvasia net ryškiau negu mato materialios akys. Todėl ji, turėdama gyvą ryši su Mumis, nors nežinojo, kad Mes esame tie Šaltiniai jos viduje – ji kalbėjo liaudiška kalba, Bulgarijoje, kalbėjo ta paprasta nuoširdžia kalba – kaip ji suprato nuo vaikystės gyvą ryšį su Dievu, taip ji ir kalbėjo, panaudodama šitą idėją. Bet ji visada buvo nuoširdi savuoju atsivėrimu. Ir matydama dvasiniu matymu, ji galėjo matyti tą ateities pasireiškimą, kokio negalėjo išvysti joks kitas mirtingasis. Aišku, jos pasąmonė turėjo teršalų, ji nebuvo išskaistinta ir apvalyta, kad nebūtų paklaidų jos pateikiamuose teiginiuose. Tačiau žmonija, turėjusi daugybę tokių šviesos vaikų, Mūsų šviesos vaikų, kiekvienoje aplinkoje turėjo savo įtaką.
Kada aplinka yra milžiniškoje tirštoje tamsoje, Mes panaudojame Savo vaikus iš tos aplinkos pačius geriausius, kokie gali patirti gyvą atsivėrimą Mums, kad galėtų nešti savo gyvenimu ir bendra veikla su Mumis evoliucinę šviesą, evoliuciją šitoje kartoje ir aplinkoje. Todėl jūsų dvasinės sesės Vangos reiškinys toli pranoksta Bulgarijos aplinką.
Kada mirtingasis Mūsų vaikas dvasia susilieja su Mumis savo nuoširdumu, atsivėrimu Mums, nesvarbu, kokiu žodžiu jis kreiptųsi į Mus, kokį vardą Mums suteiktų, bet nuoširdus atsivėrimas yra tas raktas, kad gautų iš Mūsų suteikiamą pranašavimo dovaną. Ir Vangos atveju, ji šita dovana naudojosi iki pat paskutinės akimirkos. Tačiau buvo ir tokių jos dvasinių brolių ir sesių, kurie ją išnaudojo saviems tikslams, net ir politiniams tikslams. Žinokite, ji nėra atsakinga už tų žmonių priimtus klaidingus sprendimus.
Kiekvienas jūs priimate sprendimą tiktai SAVO atžvilgiu, tiktai savo laisva valia. Tuo tarpu jūsų išreikštą teiginį – laisva valia ir nuoširdžiai – kitas jo nesupratęs, ir SAVAIP išsiaiškinęs, jis yra atsakingas dėl to teiginio iškraipymo, ne jūs turite priekaištauti sau.
Todėl ir Vangos atveju daugelis žmonių, ypač susijusių su tuometine politine struktūra toje šalyje, kur gyveno Vanga, Bulgarijoje, panaudodami jos teiginius, mėgino siekti sau politinių palankių interesų įgyvendinimo.
Tačiau jūs turite didesnę šviesą negu Vanga – Mane, KIEKVIENO jūsų viduje. Mokykitės bendrauti su Manimi, kad išgirstumėte Mane savo DVASINE klausa, kaip ir išgirdo Vanga. Todėl jūs patirsite, kad jūs galite matyti įvykius, kurie DAR NĖRA ĮVYKĘ. Mes jums suteikiame daug platesnį dvasinį horizontą, negu jūs dabar žvelgiate į materialaus horizonto tolį, ir matote, kokia yra aplinkos materiali perspektyva. Mes jums suteiksime dvasinį horizontą, tik mokėkite išvysti šį horizontą DVASIOJE, per Mūsų jums suteiktą DVASINĘ
KLAUSĄ. Lavinkite klausą, juk net ir muzikantas, turėdamas nuostabią muzikinę klausą, jis lavina ją, repetuodamas įvairius kūrinius ir siekdamas tų kūrinių materialaus paskleidimo kitiems savo dvasios broliams ir sesėms kuo aukštesniu ir dvasingesniu lygiu. Taip ir jūs siekite ne tiktai nuolatinio gyvo ryšio su Mumis, bet ir lavinkite jį, pritaikydami praktikoje.
Kada jūs siekiate atsivėrimo Mums, kada jūs garbinate Mus, tai yra jūsų TEORINĖ išmokta pamoka. Tačiau Mūsų jums suteikiamos pamokos yra kaip darbų – praktinių darbų – pamokos. Įgyvendinkite šituos teorinius teiginius savajame gyvenime, tada jūs ir patirsite, kokia yra nuostabi jums suteikta dovana – gyventi drauge su Mumis KASDIENĮ gyvenimą, ir toli matyti BŪSIMUOSIUS įvykius, kurių nemato jūsų šalia gyvenantys dvasiniai broliai ir sesės. Ir tada jūs galėsite apie daugelį įvykių drąsiai kalbėti kitiems, kurie jų dar nemato, o jūs jau būsite juos išvydę DVASINIU matymu, kaip tą matė ir jūsų dvasinė sesė Vanga, neturėjusi materialaus regėjimo nuo pat ankstyvos vaikystės.


Štai kodėl Aš jums suteikdamas šį mokymą noriu paakinti – SIEKITE MANĘS SAVYJE, ir jums bus viskas suteikta JŪSŲ VIDUJE, kad atiduotumėte tai savo IŠORĖJE.
Ir turėsite tą aplinką, kurios ir geidžia jūsų tikrasis dvasinis asmuo, jūsų asmenybė.
Ir palaipsniui jūsų aplinka šviesės – per jūsų šviesą, kurią jūs ir geriate iš Manęs, su meile ir laisva valia. Aš jums taip pat suteikdamas laisvą valią darau tai laisva valia, ir iš meilės, kurią siunčiu jums visiems, ir kiekvienam, iš vidaus Savojo į jūsų vidų. Ir šitaip Mes per meilę gyvais virpesiais susiliejame, kad ir patiriate jūs jausmų antplūdį, kurie vienus sustiprina, kitus nuramina, tretiems suteikia drąsos, ryžto veikti.

Tad ir veikite su Mumis, ir visų labui, iš meilės, ir laisva valia.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šį nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą, kad jis būtų įdėtas ir Forume, kad su juo susipažintų visi, o ne tik tie, kurie jį išgirdo po mūsų gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal