Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie advaitą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

ADVAITA kalba apie tikrojo dvasinio AŠ, Atmano, kuris yra grynoji sąmonė, ir aukščiausiosios Realybės, Brahmano, kuris taip pat yra grynoji sąmonė, tapatybę. Pasekėjai ieško išsilaisvinimo, įgydami žinių apie Atmano ir Brahmano tapatybę. Tai - nedualumas. Tokio išsilaisvinimo pasiekimui reikia ilgo pasirengimo ir lavinimo, vadovaujant guru, kaip tą teigia Indijos Hindu filosofija ir religinė praktika.
-------------------------------------------------
Marija:
Mylimas Amžinasis Šaltini, dėkoju Tau, kad esu gyvenimas, kad esu atversta gyvenimo knyga – Tavoji knyga. Aš mažai skaičiau literatūros, netgi dvasinės literatūros, ir galbūt neviską suprantu, ir klystu, tačiau bet koks patyrimas kartu su Tavimi yra pati geriausia knyga, kokio dydžio jis bebūtų, kiekvieną dieną. Tai yra kiekvieno veikimas visumos labui kartu su Tavimi. Tobulėjimui nėra ribų, ir tai aš suvokiu. Šiandien aš norėčiau paklausti, kurio nors iš Jūsų – žmonės kalba apie advaitą. Kas ji tokia? Ar tai yra susiliejimo būsena kartu su Tavimi, su Minties Derintoju, nes žmonių atsakymų yra, tačiau koks JŪSŲ atsakymas. Dėkoju Jums už šį atsakymą.

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Jūsų atsakymą-mokymą.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate savo mylimu Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš jums suteikiu tą nuostabią dvasinę grandinę, kurioje jūs galite iš tikrųjų maudytis, atsiverti. Atsiverti tam, kam tą akimirką trokšta atsiverti jūsų vidus, jūsų, kaip jūs sakote, dvasinis aš.
Žmonės turi daugybę dvasinių judėjimų, daugybę pakraipų, daugybę siekių. Kiekvieną iš jų pavadina: vienas siekia nirvanos, kitas – advaitos, trečias – gyvo ryšio komunijos su Mumis. Visiškai nesvarbu, kaip jūs bepavadintumėte kiekvieną savo gyvą atsivėrimą, pirmiausia sau, jūs turite tapti ATVIRI SAU, kad nevengtumėte jokių klausimų, kuriuos galėtumėte pateikti SAU, ir nuoširdžiai atsakyti į juos. Štai toks atsivėrimas gali prilygti advaitai arba nirvanai, nes jūs patirsite vidine būsena savyje, kaip jūs palaipsniui nustojate bijoti SAVĘS, nes dabar jūs turite savyje daug baimės, ir vengiate aptarti net patys su savimi daugybę kylančių jums neatsakytų klausimų. Jūs siekiate surasti į tuos klausimus atsakymus, prieš tai neiškėlę tų klausimų sau, nuoširdžiai, ir pamėginę į juos pareikšti savo samprotavimų. Štai tokia jūsų pirminė pakopa – atsiveriant patiems sau, pripažįstant, kad jūs nesugebate atsakyti vieno ar kito klausimo, ir pripažinus nuoširdų nesugebėjimą, jūs tampate tuo pačiu šviesesni, tuo pačiu tampate geresni, ir skaistesni, nes jūs NEIŠSIGANDOTE to klausimo, kurį sau suformulavote, ir iškėlėte, kuris buvo jums galbūt labai skausmingas, nepatogus, dėl to nedrįsote jo net sau pateikti, aptarinėti su savimi. Tuomet jūs tampate vis daugiau ir daugiau šviesos pripildytas, kada nesibaiminate jokių klausimų, jūs tampate elastingi, jūs tampate minkšti. Minkšti ta prasme, kaip yra minkštas vaškas, bet tuo pačiu jūs tvirtėjate dvasiniu stuburu, jūs tvirtėjate ir tampate panašūs į bet kokį jums suprantamą kietą mineralą, nesvarbu koks jis bebūtų – akmens, marmuro ar granito pavidalu, ištisų kalnų pavidalu.


Todėl Mano mylimieji vaikai, Aš jus akinu – žvelkite ne Į tai, ką kiti jūsų dvasiniai broliai ar sesės, esantys įvairiuose dvasinio patyrimo lygiuose, apibūdina savo knygose, savo pasakojimuose, savo paskaitose, savo mokymuose – siekite tai, kas yra jums jau prieinama ir siektina. Jūs jau žinote tą AUKŠČIAUSIĄJĮ laiptelį, kurio jūsų DVASIA šiandien PAJĖGI ne tiktai siekti, bet ĮSISAVINTI tą laiptelį per VISŲ jūsų minčių nukreipimą į MANE, tuomet visų jūsų dvasinių brolių ir sesių jūsų skaityti, ar girdėti, mokymai patys sutekės į JUS, nes jūs turėsite viską iš MANĘS.
Kada jūs ŠVAISTOTE energiją, kurią reikalinga MAN atiduoti, kad galėčiau Aš jus vėl pripildyti – kada jūs atiduodate Man, toji energija sugrįžta – PADIDINTA – jums, nes atiduodami energiją MAN, jūs tuo pačiu AUGATE DVASIŠKAI, ir jumyse atsiranda DIDESNĖ DVASINĖ TALPA, kad ĮSISAVINTUMĖTE Mano dvasinę energiją, JUMS JAU SUTEIKTĄ.
Kada jūs mėginate aiškintis įvairius kitus judėjimus, jų vingius, reiškia jūs tuo metu nusisukate nuo Manęs, kuris yra prieinamas jums JŪSŲ lygiu – tą akimirką ir save sutelkiate, nusigręžę nuo Manęs, nors tuo pačiu jūs esate Mano grybšnyje, iš Manęs jūs niekur neištrūksite, bet save jūs nukreipiate į kitų judėjimų ir teorijų studijas, kada jūs turite galimybę vis daugiau pildytis Manimi, kad galėtumėte atiduoti save kitiems, spinduliuodami Manąją šviesą, Manąją meilę, Manąją tikrovę.
Kodėl jūs nesiimate žaisti žaidimų, kuriuos žaidėte būdami vaikai? Juk galėtumėte vėl pasidaryti panašių žaislų, tuo labiau, kad dabar jūs turite galimybes jų ir nusipirkti. Tai jums atrodo per daug tolima vaikystė. Kam gi reikalingi tie žaislai, kada jūs dabar turite savo suaugusiojo gyvenimą? Bet tai – lygiai tas pats. Kada jūs siekiate išsiaiškinti advaitos ar nirvanos prasmę, tai tas pats, tie patys dabartiniam jūsų dvasiniam ūgiui vaikiški žaislai. Su tais materialiais žaislais jau nebenorite žaisti, o dvasioje jūs norite šito vaikiško žaislo. O Aš jums siūlau SAVE KAIP ŽAISLĄ – žaiskite su Manimi, ir Aš jums duosiu daugiau nuostabių dvasinių patyrimų, kuriuos jūs galėsite papasakoti kitiems, kad tie, kurie žaidžia advaitos ar nirvanos dvasinio laiptelio žaislą, žaidimą, galėtų susidomėti JŪSŲ DVASINIU žaidimu.


Patirkite Mane giliau, patirkite Mane savyje, per gilesnį, platesnį savęs atvėrimą Man. Turite laisvą minutę, kreipkite žvilgsnį į Mane, atverkite save Man. Dirbate darbą, atiduokite tą darbą Man, kad Aš jį dirbčiau jūsų mintimis ir rankomis, jūsų širdimi ir protu, dirbkite kaip BENDRAKŪRĖJAI su Manimi, Aš jus reguliuosiu tuo metu. NEBIJOKITE ATLIKTI DARBŲ SU MANIMI, VISŲ IKI VIENO. Tada jūs patirsite tų darbų prasmę GILUMINE SAMPRATA, ir pamatysite, kiek svarbu yra jums DAR GILIAU BENDRADARBIAUTI SU MANIMI, kad šitą bendradarbiavimą jūs galėtumėte paversti SAVO GYVENIMU, SAVO KVĖPAVIMU, ir tada NENORĖSITE NIEKO MAŽIAU, KAIP ŠITAS KVĖPAVIMAS, nes jūs tada žinosite, kad be kvėpavimo negali išlikti jūsų materialus organizmas, taip ir jūsų dvasinė asmenybė negali išlikti BE GYVO ATSIVĖRIMO IR SUSILIEJIMO SU MANIMI. Siekite ŠITOKIOS BŪSENOS, paverskite JŪSŲ TIKROVE, kuri yra Mano jums suteikta, jau. Dalyvaukite MANAJAME ŽAIDIME, koks jis jums yra prieinamas šią akimirką, IR KELKITE JŪSŲ AKIMIRKĄ Į AUKŠTESNĘ, RYŠKESNĘ ŠVIESĄ. Nemindžikuokite savajame laiptelyje, o ženkite žingsnį ant naujos pakopos – o jų Aš jums tiek suteikiau, kad jų visų niekada jūs negalėsite įsisavinti – negalėsite, nes jūs negalite aprėpti šitų dvasinių kopėčių, kurios nusidriekia iš Manęs; jūs tik galite visą laiką – per visą amžinybę – jomis aktyviai žengti į vis aukštesnę, ir ryškesnę, Manąją šviesą, ir tuo pačiu atverti tą tikrovę SAVYJE, ir ją formuoti IŠORĖJE.
Iš kur gi gali atsirasti aukštesnė materiali civilizacija išorėje, jeigu ne iš jūsų pripildytų gyvų dvasių, veikiančių materialiame pasaulyje materialiais veiksmais, kuriant MANĄJĄ civilizaciją SAVO aplinkoje? KURKITE JĄ SAVOJE PLANETOJE JAU DABAR, NEATIDĖLIODAMI RYTDIENAI! TODĖL SIEKITE MANĘS NESIBLAŠKYDAMI Į ŠALUTINIUS TAKELIUS!
Aš jums turiu paruošęs daugybę – Mano sumanytų jums – galvosūkių ir užduočių.

VEIKITE SU MANIMI!

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šį atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašą ir išrašymą, kad galėtume jį studijuoti visi ir urantų Forume.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal