Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie būseną, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2013 03 30

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti atsakymą-mokymą į Marijos pateiktą paklausimą apie būseną, kas tai yra, kad išgirstų šitą mokymą visi esantys mūsų gyvojoje šventovėje.

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Amžinasis Šaltinis ir Centras, esu jūsų vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu.
Šitoji meilė, kuri trykšta iš Manęs – be perstojo – lygiai taip pat trykšta ir iš Kitų Lygiaverčių Mano Dvasinių Partnerių Rojaus Trejybėje. Mes neturime dalinamos meilės, kuri būtų Tėvo – Pirmojo Šaltinio ir Centro, Mano – Antrojo Šaltinio ir Centro, ir Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės, kaip jūs tariate garsiai Jos vardą, ar mintyse – Trečiojo Šaltinio ir Centro. Mūsų meilė yra suvienyta absoliučioje dvasinėje vienovėje, todėl kokį vardą jūs betartumėte kreipdamiesi į Mus, ar mintyse nukreiptumėte savo įžvalgą į kiekvieną iš Mūsų, vis tiek jūs gaunate šituos virpesius iš MŪSŲ TRIJŲ. Mes nedaliname šitos meilės, kaip teigia jūsų dvasinis apreiškimas iš Mūsų kitų dvasinių vaikų, kad Tėvo meilė – pilna galios, Manoji meilė – pilna gailestingumo, ir Trečio Šaltinio ir Centro, Begalinės Dvasios meilė – kupina veiksmo. Mes visi esame be perstojo veikiantys, Mes neturime nė sekundei pertraukos, kad galėtume sustabdyti savo veiklą, todėl ne vien tiktai Trečiasis Šaltinis ir Centras yra Veiksmo Dievas, kurį vadina jūsų epochinis apreiškimas – Urantijos Knyga – Mes visi Trys esame VEIKSMO Dievai. Mes visi Trys esame be perstojo veikiantys jūsų labui, ir visos kūrinijos šviesai – visą laiką skleisdami be perstojo gyvus meilės patiriamus energetinius virpesius.
Ir jūs, būdami toliausiai nuo Mūsų, materialiame pasaulyje, kuris pavadintas apgyvendintu pasauliu, nes jame kilusi gyvybė yra iš gyvybės plazmos – tai nėra tie pasauliai, kurie buvo specialiai sukurti, bet atsiradę evoliuciniu būdu iš saulių, ir jame Mes žaidžiame tą evoliucijos žaidimą, mėgindami modeliuoti gyvybę, kuri būtų kaskart imlesnė dvasiniam Mūsų siunčiamam impulsui. Ir štai jūs esate tame pasaulyje, turintys materialų apvalkalą, ir iš Mūsų padovanotą dvasią, asmenybę, jūs galite šitame materialiame kūne, turėdami materialias smegenis, savąjį protą nukreipti savanaudiškų, ir klaidingų, sprendimų kryptimi, ir tuo pačiu visi jūsų sprendimų įgyvendinimai sukels jums tiek asmeniškai, tiek visuomenei daug problemų, net ir tokių problemų, kurios dar iki tol nebuvo egzistavusios, ir tų problemų lavina sukels jums kančią ir nesugebėjimą jas išspręsti, nes jūs negalite suvokti tų problemų kilmės pagrindo, ir koks galėtų būti jų sprendimo pagrindas.
Todėl vienokiu ar kitokiu pagrindu jūs viduje pajuntate susipainiojimo, nerimo, baimės tą būseną, kokie tą akimirką jūs esate – iliuziniai arba tikrieji Mano vaikai. Man jūs visada esate tikri, tačiau sau jūs esate iliuziniai, kiek viduje jaučiate baimės, tuo tarpu jūs esate tikri tiek, kiek jaučiate meilės ir palaimos gyvą būseną – tai yra jūsų savastį, koks jūs tą akimirką esate tikrasis asmuo. Šitoji būsena, kuri jus visą laiką ugdo, kad veiktumėte Mūsų visų labui, taip, kaip Aš jus veikiu iš vidaus, ji jus apramina, sustiprina, ir leidžia jums žengti naują žingsnį į neištyrinėtą tikrovę, kad jūs stiprėtumėte dvasine stuburo dar viena grandimi, kad jūsų stuburas galėtų augti gyvame ryšyje su Manimi. Štai toji būsena jus visą laiką ugdo būti dar geresniu negu buvote iki šiol geras.
Jūs suprantate, kad gerumas yra ne jūsų pačių sumąstyta savybė. Gerumo jūs semiatės iš Manęs – Gerumo Šaltinio ir Centro. Todėl kuo daugiau jūs geriate gyvojo Mano vandens, tuo daugiau stiprėja jūsų vidinė būsena, trokštanti šito gyvojo vandens, ir tuo pačiu norinti pasireikšti visų šviesos labui, ir lygiai taip pat nebijanti šitą pasireiškimą atskleisti kitiems. Tuo tarpu jeigu jūsų ryžtas, kuris buvo iš tikrųjų nuoširdus jūsų viduje, staiga buvo nuslopintas nepasitikėjimo, neryžtingumo, nerimo, ir netgi baimės, tai ir parodo, koks yra dar jūsų dvasinis stuburas netvirtas, kada jūsų iliuzinio, netikro, vaiko išraiška baimės, abejonių, ar kokiu nors kitu pavidalu nustelbia jūsų tikrojo dvasinio asmens būseną.


Būsena – tai, kad būtų paprasčiau suprasti, jūsų tikrasis, arba iliuzinis, tos akimirkos ūgis.
Jūs turite fizinio kūno ūgį, kuris yra užaugusiam žmogui pastovus, tuo tarpu jūsų dvasinė būsena ir dvasinis ūgis Mano sumanytas taip, kad jis neturi apribojimo, jis visą laiką auga, visą laiką stiprėja atsirėmus į Mane. Tačiau, kaip ir jūsų materialus stuburas gali iškrypti, jeigu jūs netaisyklingai sėdite, netaisyklingai maitinatės, neprižiūrite savo fizinio pavidalo, tuomet pasekmės gali būti ir tam materialiam stuburui. Ir jūsų dvasiniam stuburui taip pat kenkia jūsų nepasitikėjimas gyvuoju Mano vedimu iš vidaus, mėginimas išvengti atsakomybės ir siekti slėptis už kitų nugaros, likti abejingu pasireiškiamam jūsų aplinkoje blogiui, ar mėginimas išlaukti, išlaukti, kol kiti, žengiantys gyvuoju keliu, ir ryžtingu žingsniu, pritrauks daugiau jūsų dvasinių brolių ir sesių, Mano kitų vaikų, ir tada jūs, matydami didesnę savo dvasinių brolių ir sesių, einančių šviesos keliu, aplinką, taip pat išdrįsite žengti neryžtingą žingsnį į naują, dar neištyrinėtą patyrimą – visa tai iškreipia jūsų dvasinį stuburą. Ir po trumpos akimirkos jūs patiriate, kaip ta dvasinė būsena, ką tik kėlusi jums pasitenkinimo, ima apsiblausti, apsitraukti, blizgesys nublanksta, spindėjimas ima gęsti. Jūs gi jaučiate, kaip per saulėlydį saulės karštis jus nebe taip kankina, o vidurdienį jūs matote, kokia yra karštuma, iš tos pačios saulės, juk saulė niekuo nepasikeitė, ji nesumažino temperatūros, pasikeitė jūsų planetos padėtis tos pačios saulės atžvilgiu, ir kitoks spindulių, krentančių į šią planetą, kampas jau pakeitė poveikį tos pačios energijos, kuri jus visiškai neseniai alino, dabar ji gali suteikti jūsų materialiam žvilgsniui pasitenkinimą, tačiau kūnas gali jausti ir žvarbumą, kad jums reikėtų net apsirengti kokį nors drabužį.
Taip ir dvasioje, kada jūs atsiveriate Man stipriau, jūs juntate, kaip Mano meilės karštis iš vidaus jus tiek pakrauna, kad jūs trokštate išlieti šitą milžinišką spaudimą į išorę, ir ne bet kaip, bet tos pačios pulsuojančios Mano jūsų viduje meilės darbais visų šviesos labui. Tai ta pati jūsų tikrovės dvasinės asmenybės, dvasinio stuburo būsenos apraiška gėrio darbais jūsų kitiems dvasiniams broliams ir sesėms, Mano mylimiems vaikams, ir šitokie veiksmai jūsų taip pat būseną stiprina.
Kada jūs padarote gerų darbų, darote meilės motyvu, jūs patys pajuntate kaip viduje prisipildo tų pačių meilės virpesių iš Manęs nauji atspalviai, jau sustiprinti jūsų pačių ką tiktai įgytu, įsisavintu patyrimu. Ir šitoji būsena jus pakylėja; pakylėja, kadangi jūs nudžiungate savo viduje, kad įsisavinote dar vieną patyrimą, neišsigandote jo, neatsitraukėte, nesusigūžėte, o priėmėte šitą iššūkį. Ir jūs pamatote, kad tas darbas buvo reikalingas jums, jis sustiprino jus, ir dvasinis jūsų stuburas ūgtelėjo dar viena grandimi, dar labiau priartėjo prie Manęs, ir taip esančio jūsų viduje, bet šia prasme priartėjo prie naujo jūsų kvalifikacinio statuso, nes jūs per visą kelią iki Manęs kelsite kvalifikaciją, kad galėtumėte atlikti vis naujų ir naujų funkcijų. O jų atlikimui reikalinga atitinkama Mano vaiko kvalifikacija pažįstant kūriniją, patiriant Mane, ir veikiant drauge su Manimi visų šviesos labui, sukaupus šitą patyrimą. Ir kiekvienas patyrimas vėl keičia jūsų būseną.
Todėl, kada jūs šitame gyvame ryšyje šlovindami Mane, tuo pačiu ir Kitus Mano Du Rojaus Trejybės Partnerius, gyvuoju ryšiu jūs iš Manęs geriate energiją, ir šitą energiją atiduodami kitiems, jūs tuo pačiu papildote ir savo vidų gilesniu energetiniu gurkšniu iš Manęs, bet jau turėdami aukštesnę kvalifikaciją toms užduotims, kurias Aš jums parengiau per visą amžinybę. Jos niekada nesibaigs, bet visada jūs studijuosite Manąją kūriniją, niekada nesibaigs jūsų studijos, ir niekada nesibaigs jūsų abejonės. Abejonė tai nėra blogas dalykas – nereikia likti abejonėse, reikia abejonę, prieš naują patyrimą, paversti dar gilesniu susiliejimu su Manimi, patirti tą būseną ryžto, ir priimti tą iššūkį, įgyvendinant naują užduotį.

Taigi, būsena tai yra jūsų nuolatinis augimas Manyje. Tai niekada nesibaigiantis – per visą amžinybę – jūsų dvasinis stuburas, ir jūsų asmenybės potencialo atsiskleidimas aktualu.
Ir dabar, kada jūs klausėtės Manojo atsakymo, ir mokymo, pamėginkite prisiminti, o kur jūsų liko baimės būsena, tas iliuzinis jūsų netikras aš. Jūs pamatysite, kad jis tiek sumažėjo, kad atrodo jūs ir nebejaučiate tos baimės iš viso. Reiškia, jūs šią akimirką pajutote tą būseną – koks esate galingas Mano dvasinis vaikas.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas mano Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šitą atsakymą-mokymą. Aš myliu Tave. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------
Nuoširdus ačiū Jurgitai už šio mokymo įrašą ir iššifravimą, kad visi galėtume jį studijuoti.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal