22. KODĖL NEREIKIA ŠVĘSTI VELYKŲ? 2013 03 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

KODĖL NEREIKIA ŠVĘSTI VELYKŲ? 2013 03 28

Trumpai atsakysiu dviem žodžiais – PAGONIŠKAS šventimas.
Ilgesnis atsakymas būtų toks – tai ŽYDŲ RELIGINĖ ŠVENTĖ JAHVĖS GARBEI – IZRAELIO TĖVO GARBEI – KAD JIS – PER MOZĘ – IŠVEDĖ ŽYDUS IŠ EGIPTO NELAISVĖS, IR ATVEDĖ Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ – PALESTINĄ. Tai jų religinė nacionalinė-patriotinė šventė – Pesah. Būtent šitos šventės išvakarėse – penktadienį - ir buvo nukryžiuotas Jėzus iš Nazareto, o “Sekmadienio rytą antrą keturiasdešimt penkios, Rojaus įsikūnijimų komisija, susidedanti iš septynių nenustatytų Rojaus asmenybių, atvyko į vietą ir nedelsiant išsidėstė prie kapavietės. Be dešimties minučių trečią, iš Juozapo naujosios kapavietės ėmė sklisti sumaišytos materialios ir morontinės veiklos intensyvios vibracijos, o dvi minutės po trijų, šitą sekmadienio rytą, balandžio 9-ąją, 30 m. po Kr. gim., prisikėlusi Jėzaus iš Nazareto morontinė forma ir asmenybė išėjo iš kapavietės.” ( 2021-00 )
Tačiau ir žydų religinės šventės buvo persunktos išoriniais materialiais ritualais ir aukojimais, o tai TAIP PAT pagoniško ritualinio tikėjimo į neegzistuojančius dievus apraiškos.
Kadangi Jėzaus pasekėjai taip pat šventė tas pačias šventes, kaip visi žydai, tai ir ritualai buvo tie patys, nes jie juk lankė tas pačias sinagogas, laikėsi tų pačių apeigų, ir neturėjo savo atskiro tikėjimo, kadangi nebuvo ĮTIKĖJĘ. O tikėjimas – tai tik išorinis apeigų laikymasis ir ritualų atlikimas.
Dabartiniai katalikai lygiai taip pat, kaip ir pagonys, kaip ir žydai, naudoja jų ritualus, kurie visi yra materialūs. Dažo kiaušinius, per vadinamąjį Verbų - PALMIŲ - sekmadienį nešasi kadagio ar kitokių medelių šakeles į bažnyčią pašventinti, kunigai dėvi juos išskiriančius iš kitų drabužius, ir dar pagal savo susigalvotą rangą, ar susigalvotas religines šventes, naudoja smilkalus, šventina kiaušinius, dega žvakes – VISA TAI IŠ PAGONIŲ KILUSIOS APEIGOS. Lygiai taip, kaip ir tos pačios pagoniškojo ritualo apraiškos buvo tuomet, kada žydai su PALMIŲ ŠAKOMIS rankose, mojuodami, pasitiko ir pasveikino Jėzų ant asilo įjojantį į Jeruzalę. Tai žydų PAGONIŠKAS ritualas – jeigu Mesijas įjoja į Jeruzalę ant žirgo – tai jis KARVEDYS - IŠLAISVINTOJAS IŠ PAGONIŲ PRIESPAUDOS, tuo tarpu jeigu jis joja ant ASILO, tai jis jau yra NEBE KARVEDYS IŠLAISVINTOJAS, BET TAIKOS PRINCAS. TAS PATS MESIJAS, TIK JO ROLĘ NULEMIA BŪTENT TAI, ANT KO JIS ĮJOJA Į JERUZALĘ. Ir ŠITAIP ANT ASILO įjojantį JĖZŲ pasitinka džiūgaujančios minios, modamos pasveikinimui ir pašlovinimui PALMIŲ MEDŽIŲ ŠAKOMIS. Visi tokie ritualiniai pasveikinimai – tai vien tik iš pagonių kilę materialūs ritualai. Lygiai taip šitoji pati minia su piktdžiuga šaukė Pontijui Pilotui atsakydama choru – paleisti plėšiką ir žmogžudį Barabą, o niekuo nekaltą Jėzų – NUKRYŽIUOTI. Pontijaus Piloto pseudoteismas buvo nulemtas TOS PAČIOS TAMSIOS IR AKLOS - DVASINE PRASME - MINIOS, KURIAI BUVO NEPRIIMTINAS TAIKOS PRINCAS – KOKS GI IŠ JO MESIJAS, JEIGU JIS NĖRA ŽVANGINANTIS GINKLAIS KARVEDYS – TIKRAS PLEVĖSA, TAD GERIAU TEGU TOKĮ NUŽUDYTI, NORS IR NEKALTĄ. BE ĮTIKĖJIMO, ĮTŪŽUSIAI, IR AGRESYVIAI MINIAI TEISINGUMAS NEEGZISTUOJA. JAI DUOK REGINIŲ OPIUMO, KAD SMEGENYS VISIŠKAI ATBUKTŲ, MĄSTYTI JI NESUGEBA.
O žydai skubinasi Jėzų nukryžiuoti kuo greičiau, nes jiems dar reikia pasiruošti kitos dienos Pesah šventei, o penktadienį po saulėlydžio jau prasidės sabatas, kurio metu – PAGONIŠKAI mąstant – jau nebegalima daryti nieko, dievas Jahvė užpyks ir nubaus už bet kokią veiklą per sabatą. Tad visi VALGIAI taip pat turi būti paruošti iš vakaro IKI SABATO PRADŽIOS - IKI PENKTADIENIO SAULĖLYDŽIO.
Tad ir dabartiniai katalikai, kurių ne tik nebuvo Jėzaus laikais, bet apie juos nė žodžiu neužsimena nei Naujasis Testamentas, nei joks kitas šaltinis, kaip ir Jėzus apie juos nieko nekalbėjo, ir jie nešasi į bažnyčią Mesijo pasveikinimo šakeles - kadagio, nes PALMIŲ LIETUVOJE NĖRA - neša į bažnyčią "šventinti" kiaušinius, ir valgius ruošia iš vakaro - viską daro SKRUPULINGAI, kaip tikri RITUALUS ATLIEKANTYS ŽYDAI. Jau daugiau kaip tūkstančiui metų praėjus po Jėzaus prisikėlimo ir pakilimo atsiradusi katalikų sekta, kuri dar labiau iškraipė Jėzaus mokymus negu jau jie buvo iškraipyti tiek Jėzaus apaštalų, tiek ir pirmųjų Jėzaus pasekėjų, nesupratusių jo mokymų IŠ VISO, savo visų religinių švenčių pavertė vien tik išoriniu ritualu, be jokio GYVO DVASINIO ATSVĖRIMO TĖVUI-ROJAUS TREJYBEI. O toks šventimas - BE ĮTIKĖJIMO DVASIOJE - KENKSMINGAS RITUALAS VISAI TAUTAI.
Štai kodėl tarp katalikų sektos narių KRYŽIAUS AUKA PAVIRTO CENTRU. Ir būtent ŠI AUKA - per kartų kartas - TIEK ĮSIĖDĖ Į IŠTISŲ KARTŲ PASĄMONĘ, kad dabar lietuvis – net ir ne katalikas – pamatęs KRYŽIŲ, labai dažnai mintyse nuklysta į kančios - kraujo ir žaizdų – simbolį – NUKRYŽIUOTĄJĮ Jėzų, bet jokiu būdu ne PRISIKĖLUSĮ IR GYVĄ JĖZŲ.
Jėzus nemokė nieko apie KRYŽIŲ IR AUKĄ ANT KRYŽIAUS, JIS MOKĖ EVANGELIJOS - DIEVO TĖVYSTĖS IR ŽMONIŲ BROLYSTĖS, IR DANGIŠKOSIOS KARALYSTĖS ATRADIMĄ SAVO ŠIRDYJE.
Aš jus mokau dar ryškesnės šviesos - ATRASKITE TĖVĄ-ROJAUS TREJYBĘ SAVYJE, ir patys patirsite meilę visiems žmonėms, visoms sieloms, visoms dvasioms, patirsite, kad ROJAUS TREJYBĖ YRA IR TĖVAS, IR MOTINA, IR NĖRA KITŲ MŪSŲ TĖVŲ, O MES VISI JAU DABAR ESAME PILNATEISIAI ROJAUS TREJYBĖS ŠEIMOS NARIAI - DVASIOS BROLIAI IR SESĖS TARPUSAVYJE TIEK SU SIELOMIS, TIEK SU DVASIOMIS, TIEK IR SU VISAIS MIRTINGAISIAIS ŽMONĖMIS VISUOSE SEPTYNIUOSE TRILIJONUOSE PASAULIŲ.
IR TIK GYVAS IR PATIRIAMAS - SAVO VIDUJE - ĮTIKĖJIMAS YRA RAKTAI Į PRISIKĖLIMĄ, O NE KRYŽIAUS AUKOS IŠPAŽINIMAS.
DEJA, KRYŽIAUS TAMPYMAS PER VADINAMĄJĮ DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – ŽIŪRĖK, KAIP JĮ PAVADINO – DIDŽIUOJU – TAI TAUTOS GENOFONDO NAIKINIMAS, NES NUO KASDIENINĖS KANČIOS SIMBOLIO – ĮDIEGTO Į PASĄMONĘ VISOJE TAUTOJE – NET IR TARP ATEISTŲ – SILPSTA NE TIK GENOFONDAS, BET IR ŠEIMOS SANTARVĖ IR DARNA, SILPSTA VISA VISUOMENĖ, NES KANČIOS SIMBOLIS NIEKADA NERAMINA, O PRIEŠINGAI, SKATINA NERIMĄ, NET IR BAIMĘ, YPAČ MAŽIEMS VAIKAMS, O SUAUGUSIEMS - KAI KAM - SKATINA PYKTĮ, AGRESIJĄ, IR NET KERŠTĄ, NET IR PO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ METŲ.
Jėzaus materiali mirtis ant kryžiaus buvo PRIEŠ DU TŪKSTANČIUS METŲ JĖZAUS NUKRYŽIAVIMO MATERIALIU PAVIDALU FAKTAS. Tačiau Jėzus – kaip prieš nukryžiavimą PATS IR SAKĖ, kad jis PRISIKELS – TAI JIS TIKRAI IR PRISIKĖLĖ, IR YRA GYVAS. Todėl NUSTOKITE TAMPYTI KRYŽIUS, NEREIKIA JOKIŲ RITUALINIŲ VELYKŲ – ŽYDŲ IR PAGONIŲ – ŠVENTIMO, JEIGU NORITE IŠSAUGOTI LIETUVIŲ TAUTĄ – SAVO PAČIŲ ATEINANČIŲ KARTŲ PROPROPRO...ANŪKIUS.
ATRASKITE TĖVĄ-ROJAUS TREJYBĘ SAVYJE, IR DARNA SUGRĮŠ Į JŪSŲ ŠEIMAS, ŠVIESA Į LIETUVĄ, DINGS NORAS BĖGTI IŠ LIETUVOS, KUR ATMOSFERA GERESNĖ - O TAI ENERGETINIŲ VIRPESIŲ REALUS LAUKAS, KURĮ JAUČIA ŽMOGUS, NET IR NEŽINODAMAS, KAD TOKIE ENERGETINIAI VIRPESIAI YRA SPINDULIUOJAMI KIEKVIENO IŠ MŪSŲ VIDINĖS BŪSENOS - PYKČIO, SKAUSMO, KANČIOS, SAVANAUDIŠKŲ SIEKIŲ - TAI ŽEMO DAŽNIO ENERGETINIAI VIRPESIAI, KUIRE TERŠIA SĄMONĘ, IR PASĄMONĘ, SUKELIA VIRUSUS IR LIGAS, IR ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS IR ŠVIESOS - TAI AUKŠTO DAŽNIO PAKYLĖJANTIS ENERGIJOS LAUKAS, KURIS RAMINA IR GYDO.
ĮTIKĖJUSI VYRIAUSYBĖ IR PREZIDENTAS - LIETUVOS GYVOJI TAUTOS VALDŽIA. TIK JI TEGALĖS VESTI LIETUVĄ TIKRUOJU IR GYVUOJU ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCIJOS KELIU, TIK TOKIA LIETUVA TURI ATEITĮ, TIK TOKIĄ LIETUVA IŠLIKS, TIK TOKIA LIETUVA IR BUS GYVA KAIP ŠVYTURYS VISOJE PLANETOJE.
TUO TARPU JEIGU JUMS ATEITIES KARTŲ GYVENIMAS NERŪPI, IR TOLIAU LIKITE PAGONIŠKOS KATALIKŲ SEKTOS NARIAIS, IR TAMPYKITE KRYŽIŲ, IR NE TIK PER VELYKAS, BET IR PER VISOKIUS SAVO PAČIŲ SUSIGALVOTUS BAŽNYTINIUS ATLAIDUS AR DAR KOKIAS PSEUDORELIGINES ŠVENTES, TOKIAS KAIP ŠVENČIAUSIOS MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO SU KŪNŲ Į DANGŲ, KURI NET KATALIKŲ BAŽNYČIOS PRIMESTA IR ATEISTAMS, NES TAPO VISOS ŠALIES MASTU IŠEIGINE DIENA, SUTRIKDANČIA NORMALŲ RITMĄ TIEK EKONOMINIU, TIEK IR VISUOMENINIU MASTU. Marija niekada nebuvo paimta į dangų su savo KŪNU. Dar daugiau – Marija niekada neturėjo ĮTIKĖJIMO, rėmėsi vien tik ritualiniu TIKĖJIMU, todėl buvo prikelta TAIP, KAIP PRIKELIAMI VISI MIRTINGIEJI, KADA SKELBIAMA NAUJA DIEVIŠKOJI TVARKA - O GI KVIEČIANT PAGAL SĄRAŠĄ.
TAČIAU ŽINOKITE, KAD PRIEŽASTIES-VEIKSMO-PASEKMĖS DĖSNIS VEIKIA IR JUMS, ŠITOKIU BŪDU IŠKRAIPANTIEMS IR JĖZŲ, IR JO MOKYMUS, IR ROJAUS TREJYBĖS NUMATYTĄ PLANĄ, IR EVOLIUCIJĄ TIEK VISAI KŪRINIJAI, TIEK JĖZAUS VIETINEI VISATAI, TIEK IR MŪSŲ PLANETAI. IR BŪTENT ŠITO ROJAUS TREJYBĖS PLANO NEPAŽEIDŽIA NET IR JĖZUS, O JŪS JO NEIŠGIRSTATE. TODĖL DABAR AŠ IR SAKAU ROJAUS TREJYBĖS ĮGALIOTAS JUMS, KAD ŠITĄ ŽINIĄ PASKLEISTUMĖTE – VELYKOS TAI DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ METŲ VAKARYKŠTĖ DIENĄ, KURI NAIKINA JUS ŠIANDIEN, KAD RYTOJAUS ATEITYJE NEBELIKTŲ LIETUVOS, IR JOS TAUTOS.
Rinktis turite kiekvienas asmeniškai – ar eisite su MANIMI – O TAI REIŠKIA SU GYVĄJA ROJAUS TREJYBE, ATRASTA SAVYJE, ar liksite ŠIANDIENĖJE VAKARYKŠTĖJE DIENOJE, KAD NAIKINTUMĖTE ATEINANČIAS KARTAS LIETUVOJE.

“Kai tik prisikėlęs Jėzus laidojimo kapavietę paliko, tai materialus kūnas, kuriame jis gyveno ir dirbo žemėje beveik trisdešimt šešerius metus, vis dar tebegulėjo kapavietės nišoje, nepajudintas ir suvyniotas į drobulę, lygiai taip, kaip penktadienio popietę jį ilsėtis ramybėje buvo paguldę Juozapas ir jo pagalbininkai. Taip pat ir akmuo prieš įėjimą į kapavietę buvo visiškai nepajudintas; Piloto antspaudas buvo vis dar nesulaužytas; kareiviai vis dar tebebuvo sargyboje. Šventyklos sargybiniai budėjo visą laiką; romėnų sargyba buvo pakeista vidurnaktį. Nė vienas iš šitų sargų neįtarė, kad tas objektas, dėl kurio jie budi, prisikėlė nauja ir aukštesne egzistencijos forma, ir kad jo kūnas, kurį jie saugo, dabar yra nebereikalingas išorinis apvalkalas, kuris nebeturi jokio tolimesnio ryšio su išlaisvinta ir prikelta Jėzaus morontine asmenybe.” ( 2021-01 )
“Žmonija neskuba suvokti, jog, viso to, kas yra asmenis, materija yra morontijos griaučiai, ir jog ir vienas, ir kitas yra besitęsiančios dvasinės tikrovės atspindėtas šešėlis. Kiek dar praeis laiko iki to meto, kada jūs žiūrėsite į laiką kaip į amžinybės ir erdvės judantį atvaizdą, kaip į Rojaus realybių pralekiantį šešėlį?” ( 2021-02 )

Velykų ritualinė ir pagoniška-žydiška šventė – tai PRISIKĖLUSIO, IR GYVO, JĖZAUS NEIGIMAS. Tai tas pats, kaip NEGYVAS EGZISTAVIMAS SU LIGA VISA LAIKĄ, O NE PASVEIKUS GYVENIMAS TA SVEIKATA VISŲ LABUI. Kiekviena šventė, kiekvienas jos simbolis, kiekvienas mūsų tariamas žodis, ir net neištartas, mintyje laikomas, turi atitinkamo dažnio energetinius virpesius, kurie pasklinda į aplinką ir sudaro tų virpesių bendrą lauką, kuriame gyvename mes FIZINIU PAVIDALU. Todėl nuo to, kokias šventes švenčiame, priklauso mūsų BŪSENA, kuri savo ruožtu veikia mūsų visą gyvenseną – ar mes gyvename sveikai, ar kūnas sveiksta, ar priešingai, suserga DAUG GREIČIAU, AR KORUPCIJA, KYŠININKAVIMAS KLESTI, AR IŠNAUDOJIMAS AUGA, AR MELAS IR APGAULĖ PLEČIASI, AR NUSIKALSTAMUMAS BUJOJA, AR SAVANAUDIŠKUMAS VEŠĮ, AR PRIEŠINGAI, LIGONIŲ MAŽĖJA, MOKYKLOSE KLESTI DARNA, ŠEIMOSE – SANTARVĖ, ŠALYJE – PASITIKĖJIMAS VIENŲ KITAIS, TEISMAIS, VYRIAUSYBE, PREZIDENTU, TAUTA, LIETUVA.

Aš jus raginu – atsiverkite Rojaus Trejybei TIEK, kad savo BŪSENA patirtumėte GYVOJO JĖZAUS BUVIMĄ IR SAVYJE, IR TADA ŠITUO PATYRIMU PASIDALINSITE IR SU KITAIS SAVO DVASINIAIS BROLIAIS IR SESĖMIS, PASIDALINSITE ŠIA GYVA PATIRTIMI IŠ MEILĖS, IR TUO PRISIDĖSITE PRIE ROJAUS TREJYBĖS GYVOSIOS TIESOS IR ŠVIESOS SKLEIDIMO SAVO APLINKOJE. TOKIA YRA ROJAUS TREJYBĖS EVOLIUCIJA, SUMANYTA VISAI KŪRINIJAI. IR MŪSŲ PLANETA – NE IŠIMTIS.

ROJAUS TREJYBĖS ŠVIESOS IR MEILĖS GYVAS PASIREIŠKIMAS NETURI KANČIOS IR SKAUSMO SIMBOLIŲ, JOJE YRA GYVA PALAIMA IR RAMYBĖ MEILĖS VANDENYNE – ROJAUS TREJYBĖS TIKROVĖJE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal