Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ar Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.

Mielieji, siūlau jums temą DIENOS CITATA iš Urantijos Knygos, Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė, ar kitų mūsų svetainėje patalpintų Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų.
Kaip ją mes pildysime?
Kiekvienai dienai kiekvienas parašo PO VIENĄ citatą.
Tai reiškia, kad tai dienai gali būti kelios ar keliolika citatų, jeigu parašys tą dieną keli ar keliolika mūsų dvasinių brolių ar sesių, tačiau jie SAVO citatą parašys kiekvienai dienai tik VIENĄ. Ir šitoje temoje nereikia JOKIŲ KOMENTARŲ. Tegu čia kalba tik patys cituojami teiginiai, kurie išreiškia ir mūsų nuostatas ir supratimą.
Po kiek laiko mes jau turėsime daug citatų, ir jos taip pat bus mūsų ŠVIESINTOJOS. Ir jas galėsite taikyti savo kasdieniame gyvenime, galbūt rašydami sveikinimus, linkėjimus įvairiomis progomis, panaudoti kur nors kaip kokį šūkį ar kvietimą, galėsite pasiūlyti aptarti su savo draugais, arba net pasinaudoti savo mokymuose, kuriuos suteiksite kitiems savo dvasiniams broliams ir sesėms, kurie nuoširdžiai patys ieško didesnės šviesos. Tai labai nuostabus ir tuo pačiu praktiškas pritaikymas.
Citatas apribokite vienu ar dviem sakiniais, kad būtų galima vien tik iš jos suvokti giluminę prasmę ir be papildomo konteksto, tačiau jeigu manote,kad ji yra aiškesnė tik pateikus visą pastraipą, tuomet pateikite ir tokią citatą, juk svarbu būtent jūsų šviesos perteikimas.
Nurodykite citatos vietą.
Urantijos Knygos Knygos citatos yra žymimos tokiu būdu: 0009-05-06 ir tai reiškia 9 puslapį, 5 pastraipą, ir 6 eilutę pastraipoje. Puslapyje pastraipos skaičiuojamos tik tos, kurios turi pradžią tame puslapyje, todėl jeigu pastraipa prasideda viename puslapyje, o baigiasi kitame puslapyje, o jūsų pateikiama citata yra būtent tame puslapyje, kur citata baigiasi, tada ją pažymėsite nuline pastraipa 00, ir eilutę pažymėsite skaičiuodami 00 pastraipos eilutes. Nurodydami puslapį prieš tai rašote nulius - tris, du, vieną, ar nė vieno, priklausomai nuo to, koks puslapis, nes knygoje yra 2097 puslapiai.
Taip tinka nurodyti ir citatas iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, nes dabar yra tik vienas knygos leidimas, tad pagal puslapius visi galės lengvai surasti knygoje. Lygiai taip pažymėkite ir tas citatas, kurios yra paimtos iš Rojaus Trejybės apreiškimų knygos Akimirkos Amžinybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-10-30 22:38:55

Komentarai

Kūrinija, o jos dalelė yra ir jūsų planeta, yra Tėvo sukurta ne tam,. kad ją žalotų ir naikintų, bet tam, kad joje kurtų ir šita kūryba džiaugtųsi ir augtų, o augdami bendrautų visi tie, kurie dalyvauja šitame kūrybos procese-žaidime. Ir visi atsigręžtų ir atsiremtų į Visų Kūrėją – Tėvą, ir Jį garbintų dėl tokios nuostabios smėlio dėžės – Kūrinijos – sukūrimo. KALBU JUMS VĖL 276 - 01Jūsų materiali gerovė niekada nepakils, jeigu nesukursite savo vidinės dvasinės gerovės. Vidus atsispindi jūsų išorės veiksmuose, lygiai taip, kaip ir išorės veiksmai atspindi jūsų vidų. Dėl to, jeigu tik jūs pradėsite puoselėti savo vidų, jeigu tiktai pradėsite vystyti savo sielą atsiduodami Tėvo vedimui iš vidaus, tuomet ir visą aplinką pradėsite puoselėti. Ir ją ne naikinsite ir ne niokosite, bet kūrybingai papildysite savuoju meilės kupinu gyvenimu. 276 - 02Tik tada suprasite, kad ateinančioms kartoms gamtą turite palikti švaresnę, negu ją gavote iš ankstesnės kartos. Ją turite puoselėti ir saugoti, kaip jums patikėtą labai brangų turtą. Jūs nesate šito brangaus turto savininkai ir šeimininkai. Šitą brangų turtą jūs tik valdote kaip patikėtiniai, gavę įgaliojimą juo naudotis savo kartos ir kitų kartų gerovei. Dėl to jūs ir turite šitą jums suteiktą įgaliojimą perduoti kitoms kartoms su iškelta galva, kad padarėte viską, kas buvo jūsų galioje ir visą jums patikėtą turtą ne tik rūpestingai išsaugojote, bet dar net įnešėte ir savo indėlį jį gausindami ir puoselėdami, kad tik kita karta turėtų dar geresnes sąlygas, negu turėjo jūsų visa karta, šitą brangų turtą valdyti patikėtinio teise. 276 - 03Tik toks požiūris į savo pradinio gyvenimo planetą užtikrins jos rūpestingą saugojimą ir puoselėjimą. Tik toks požiūris leis jums susimąstyti, jog toliau eiti dabartine kryptimi, kada planeta net verkia nuo jūsų žiaurumo ir godumo, kad jai nėra kito kelio, kaip tik reaguoti į jūsų savanaudišką gyvenimą taip, kaip numato priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnis. Ir ji turi reaguoti. Mes šito dėsnio panaikinti negalime. Mūsų galioje tik jo veikimą sulėtinti laike, o tuo pačiu ir sušvelninti jo pasekmes jums. Tačiau godumo užtemdytam protui atrodo, kad prie tokių, jums skaudžių, šio dėsnio veikimo pasekmių jis niekuo savo veikla neprisideda. Toks mąstymas labai klaidingas. Ir jį reikia kuo skubiau taisyti, nes priešingu atveju tokios pasekmės bus greitu laiku dar skaudesnės. 276 - 04Ir nesidairykite į kitus. Pradėkite nuo savęs. Žinokite, kad ir koks beatrodytų mažas ir silpnas žmogus šitame pasaulyje, bet jis gali padaryti milžinišką poveikį visai aplinkai, pradėdamas gyvenimą su Tėvu ir Tėvui ir toliau darbuodamasis savo kasdienėje veikloje. Tačiau, kada tokia veikla yra persmelkta jo paties sąmoningai suvoktų ir nukreiptų į ją Tėvo meilės virpesių, tada ji tampa šventa. Todėl, net jeigu šalia ir nebus nė vieno, kuris šitaip Tėvo meilę ir suvoktų ir patirtų ir šitaip savo kasdienę veiklą pašventintų, tą darykite jūs, kiekvienas, savo kasdieniame gyvenime. Pradėkite viską nuo savęs, ne nuo kaimyno. Jeigu jis jus skriaudžia ar skaudina, nebendrauja ir niekina, siųskite jam, savo nuoširdžioje maldoje, savo komunijoje su Kūrėju, Tėvo meilės virpesius ir melskitės už jo dvasinį pabudimą, už jo praregėjimą. Tą patį darykite už tuos kurie niokoja jūsų aplinką. Siųskite meilės virpesius ir jiems, kad jie pajaustų šitos meilės virptelėjimą iš jūsų per didžiausią atstumą, net už tūkstančių kilometrų. Melskite jiems šviesos ir meilės, išminties ir supratimo. Tą patį darykite ir savo politiniams vadovams. Kad ir jie praregėtų. O patys visada būkite ištikimi Kūrėjui – Tėvui savo kasdieniais gyvenimo šventais žingsniais. Taip jūs ir pradėsite saugoti jums patikėtus planetos turtus, jeigu patys, tiesiogine prasme, jų nevaldote patikėtinio teise. Tai bus jūsų parama visiems tiems, kurie juos valdo. Ir visa tai darykite su meile, labai nuoširdžiai. Ir ne tik pavieniui, bet ir grupėse, nes prisimenate, kolektyvinė malda yra daug galingesnė, nes jos poveikis išauga tiek, kad prilygsta besimeldžiančiųjų kolektyve skaičiaus kvadratui. 276 -05

Leonida
2020-03-31 16:24:24Dėl to Aš jums sakau, Mano mylimieji, likite gyvame ryšyje su Mumis. Būkite nuoseklūs savo gyvenimu drauge su Mumis, pasiekdami tą būsenos išraišką savo sąmonės lygiu, kada susiliejimas yra jums tas gyvas ryšys, kuris patiriamas viduje. Tai yra garantija, kad jūs eisite Mūsų Gyvuoju Keliu būdami sveiki, stiprūs, ir tą demonstruosite kitiems kaip pavyzdį, paaiškindami, kodėl jūs esate tokie sveiki ir stiprūs, kai kiti yra iš tikrųjų pilni kančios fizine prasme, psichologine baime, dvasios pasimetimu. 223 - 04,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-03-30 22:12:29Per antrąjį Sabatą, prieš tai, kada apaštalai ir naujasis evangelininkų korpusas išėjo į antrąją pamokslavimo kelionę po Galilėją, Jėzus kalbėjo
[1665]▼

Kapernaumo sinagogoje apie "Teisaus gyvenimo džiaugsmus." Kada Jėzus baigė kalbėti, tada didžiulė grupė tų, kurie buvo berankiai, šlubi, nesveiki, ir kenčiantys, susibūrė aplink jį, ieškodami pagijimo. Šitoje grupėje taip pat buvo apaštalai, didelė dalis naujųjų evangelininkų, ir fariziejų šnipai iš Jeruzalės. Visur, kur tik ėjo Jėzus (išskyrus tuomet, kai jis rūpinosi Tėvo reikalais kalnuose), tie šeši Jeruzalės šnipai visada jį sekė.1665-01
Šnipinėjančių fariziejų vadovas, kada Jėzus stovėjo besišnekėdamas su žmonėmis, prikalbino vyrą su nudžiūvusia ranka prieiti prie jo ir paklausti, ar tai būtų pagal įstatymą būti gydomam Sabato dieną, ar jam reikėtų ieškoti pagalbos kitą dieną. Kada Jėzus pamatė šį vyrą, išklausė jo žodžius, ir suvokė, kad jį buvo pasiuntę fariziejai, tada jis tarė: "Ateik į priekį, tuo tarpu aš tau užduosiu klausimą. Jeigu tu turėtum avį ir jeigu ji Sabato dieną įkristų į duobę, ar tu mėgintum ją pasiekti, sugriebti, ir iškelti iš duobės? Ar tai būtų pagal įstatymą tokius darbus daryti Sabato dieną?" Ir vyras atsakė: "Taip, Mokytojau, tai būtų pagal įstatymą šitaip gerai pasielgti Sabato dieną." Tuomet tarė Jėzus, kreipdamasis į visus: "Aš žinau, kodėl jūs pasiuntėte šitą vyrą į mano akivaizdą. Jūs norėtumėte surasti priežastį, kaip apkaltinti mane, jeigu galėtumėte mane sugundyti parodyti gailestingumą Sabato dieną. Jūs visi tylėdami sutikote, jog tai yra pagal įstatymą iš duobės iškelti tą nelaimingą avį, net ir Sabato dieną, ir aš kreipiuosi į jus paliudyti, jog tai yra pagal įstatymą Sabato dieną parodyti kupiną meilės gerumą ne tik gyvuliams, bet taip pat ir žmonėms. Kiek daug kartų žmogus yra vertingesnis už avį! Aš pareiškiu, jog tai yra pagal įstatymą daryti gėrį žmonėms ir Sabato dieną." Ir kada jie visi tylėdami stovėjo prieš jį, tada Jėzus, kreipdamasis į šitą vyrą su nudžiūvusia ranka, tarė: "Atsistok čia šalia manęs, kad tave galėtų matyti visi. Ir dabar, kad jūs galėtumėte žinoti, jog manojo Tėvo yra būtent tokia valia, kad jūs darytumėte gera ir Sabato dieną, tuomet, jeigu tu turi tokį tikėjimą, kad būsi išgydytas, tai aš liepiu tau ištiesti savo ranką."1665-02
Ir kada šitas vyras ištiesė į priekį savo nudžiūvusią ranką, tada ji buvo visiškai sveika. Žmonės norėjo užsipulti fariziejus, bet Jėzus paliepė jiems nurimti, sakydamas: "Aš ką tik jums pasakiau, jog tai yra pagal įstatymą daryti gėrį ir Sabato dieną, kad būtų išgelbėta gyvybė, bet aš jūsų nemokiau daryti bloga ir duoti valią troškimui žudyti." Įpykę fariziejai pasišalino, ir nežiūrint to, jog buvo Sabato diena, nuskubėjo į Tiberijų ir tarėsi su Erodu, padarydami viską, kas buvo jų galioje, kad sukeltų jo priešišką nusistatymą tam, kad Erodo šalininkus užsitikrintų savo sąjungininkais prieš Jėzų. Bet Erodas imtis veiksmų prieš Jėzų atsisakė, patardamas jiems su savo nusiskundimais vykti į Jeruzalę.1665-03
Tai buvo pirmasis stebuklo atvejis, kurį turėjo padaryti Jėzus, atsakydamas į savo priešų iššūkį. Ir Mokytojas šitą vadinamąjį stebuklą padarė ne dėl to, kad pademonstruotų savo gydančiąją galią, bet dėl to, kad pademonstruotų veiksmingą protestą prieš religijos įvesto Sabato poilsio pavertimą tikrai tokiais beprasmiškų apribojimų pančiais visai žmonijai. Šitas vyras sugrįžo prie akmentašio darbo, pasirodęs vienu iš tų, po kurių išgydymo, sekė dėkingumo ir teisumo gyvenimas.1665-04

Algimantas
2020-03-29 23:08:26Juk jūs meldžiate - savo prašymų maldoje - kad nušvistų jūsų aplinka, kad nušvistų valstybės, jų vadovai, verslininkai. Tai jie ir nušvis greičiau per jūsų pasireiškimą, per jūsų Šviesos, kurią jau jūs patiriate, padalinimą kitiems. O kur gi jūs padalinsite didesniu mastu, jeigu ne ten, kur kiti žmonės gali skaityti? Sutikę vieną, jūs padalinate vienam, o parašę ir patalpinę į Forumą, jūs pasiekiate daugelį.
Jums yra suteikiamos priemonės - naudokitės jomis !
Jeigu yra suteikta Apvaizda jūsų pagalbai, prašykite ir Apvaizdos, kad ji padėtų jums panaudoti Forumą šviesos ir gėrio labui, ir pamatysite,kaip pagalbą jūs patirsite.
Būkite aktyvūs ! Nebijokite nieko !
175 - 04,05,06,07,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-03-28 21:49:02Milžiniškos energetinės erdvės srovės ir dvasinės energijos grandinės gali atrodyti, jog veikia automatiškai; gali atrodyti, kad jos funkcionuoja be kliūčių ar trukdymų, bet yra ne taip. Visos šitos stulbinančiai didžiulės energijų sistemos yra kontroliuojamos; jas veikia protinga priežiūra. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai rūpinasi ne grynai fizinės ar materialios energijos valdomis – Visatos Energijos reguliuotojų sritimi – bet giminingos dvasinės energijos grandinėmis ir tomis modifikuotomis grandinėmis, kurios yra esminės palaikant tiek aukštai išvystytas dvasines būtybes, tiek protingų tvarinių morontinį arba pereinamąjį tipą. Prižiūrėtojai nesukuria energetinių grandinių ir dieviškumo viršesmės, bet apskritai jie turi reikalo su visomis aukščiausiomis dvasinėmis laiko ir amžinybės grandinėmis ir su visomis giminingomis dvasinėmis grandinėmis, susijusiomis su didžiosios visatos sudedamųjų dalių administravimu. Jie reguliuoja ir manipuliuoja visas tokias dvasinių energijų grandines už Rojaus Salos ribų. 0265-02

Algimantas
2020-03-27 13:26:03Todėl gyvoji komunija kolektyve yra pati nuostabiausia ir stipriausia galia, kurią jūs galite patirti iš Mūsų, ir suteikti vieni kitiems. Štai kodėl Mes jus prašome bendradarbiauti su Apvaizda - juk tai ir yra kolektyviniai veiksmai. Štai kodėl Mes visą laiką jus akiname burtis į garbinimo grupes įvairiose vietose, kad jūs stiprėtumėte patys ne tiktai dvasia, bet ir fiziniu pavidalu. Bet jūs šituos žodžius girdite iš išorės. Viduje jūs neturite atvėrę tiek to gyvojo, kol kas užakusio, kanalo, kad patirtumėte iš Mūsų vedimą, kaip Mes jus vedame į kolektyvinę Komuniją. Kada kanalas yra užakęs, jūs iškart turite daugybę sau pateisinimų-priežasčių, kad kitur dabar galbūt verčiau sutelkti jūsų dėmesį šią akimirką, ir apsiraminate. Tai atrodytų jums tos akimirkos svarba nulemia jūsų sprendimą praleisti gyvąją Komuniją kolektyve. Priekaištų jūs nesusilauksite. Ir Aš jums nepriekaištauju. Aš tiktai mėginu jums atverti platesnę kosminę įžvalgą. 260 -03, Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-03-26 23:07:00Intelektas išauga iš materialios egzistencijos, kurią apšviečia kosminio proto buvimas. Išmintį sudaro pažinimo sąmonė, pakylėta į naujus prasmės lygius ir sužadinta pagalbinės išminties dvasios visatos dovanos buvimo. Tiesa yra dvasinės tikrovės vertybė, kurią patiria tiktai dvasia apdovanotos būtybės, kurios veikia viršmaterialiuose visatos sąmonės lygiuose, ir kurios, suvokusios tiesą, leidžia jos sužadinimo dvasiai gyventi ir valdyti savo sielų viduje.
Tikrasis visatos įžvalgos vaikas gyvos Tiesos Dvasios ieško kiekviename išmintingame pasakyme. Dievą-pažįstantis individas išmintį nuolat iškelia į dieviškojo pasiekimo gyvos tiesos lygius; dvasiškai nesivystanti siela gyvą tiesą visą laiką tempia žemyn į išminties negyvus lygius ir tiesiog į išaukštintų žinių sferą. 1949 - 06

adolfina
2020-03-26 18:35:55Nesvarbu, kiek išaugtų jūsų suvokimas apie Tėvą, bet jūsų protą visada stulbins Tėvo-AŠ ESU neatskleista begalybė, neištirta platybė, kuri visada liks neišmatuojama ir nesuvokiama per visus amžinybės ciklus. Nesvarbu, kokią Dievo dalį jūs galite pasiekti, bet visada jo liks daug didesnė dalis, apie kurios egzistavimą jūs net ir neįtarsite. Ir mes tikime, jog tai yra lygiai tiek tiesa transcendentiniuose lygiuose, kiek ir ribinės egzistencijos sferose. Dievo ieškojimas yra begalinis! 1169-04

Algimantas
2020-03-26 13:21:47O Aš esu jūsų gelbėjimosi ratas ir gelbėjimosi liemenė. Rojaus Trejybė yra pati galingiausia - ir visiems prieinama - gelbėjimosi liemenė. Ir būtent tiktai su Jos suteiktomis priemonėmis ir turi būti keičiama dabartinė pasaulio visuomenės santvarka - formacija. Šiandien kapitalistinė-imperialistinė sistema savo resursus išeikvojo. Ateina naujoji Aušros Epocha - Dvasinės Aristokratijos Epocha, kada Mūsų vaikai, atradę Mus kiekvienas per atsivėrimą Mums savo viduje, patiriantys Mus, ateis prie valstybių vairo - ir būtent jie bus tie gyvieji švyturiai, kurie suteiks impulsą vystytis tolimesniam - ir naujam - žmonijos etapui. 209-03,Gyvoji Tyla.

astraasen
2020-03-25 20:34:12Protas visada yra kūrybingas. Atskiro gyvūno, mirtingojo, morontiečio, dvasinio kylančiojo, ar pasiekusiojo užbaigtumą proto dovana visada yra kompetentinga sukurti tinkamą ir naudingą kūną gyvai tvarinio tapatybei. Bet asmenybės reiškinio buvimas arba tapatybės modelis, kaip toks, nėra energijos, fizinės, protinės, ar dvasinės, pasireiškimas. Asmenybės forma yra gyvos būtybės modelinis aspektas; ji pažymi energijų konfigūraciją, ir šitai, plius gyvybė ir judėjimas, yra tvarinio egzistencijos mechanizmas.0483-09
Net ir dvasinės būtybės turi formą, ir šitos dvasinės formos (modeliai) yra realūs. Net dvasinių asmenybių aukščiausiasis tipas turi formas – asmenybės buvimus visomis prasmėmis analogiškus Urantijos mirtingųjų kūnams. Beveik visos būtybės, kurios yra sutinkamos septyniose supervisatose, turi formas. Bet šita bendroji taisyklė turi keletą išimčių: Minties Derintojai atrodo turi būti be formos tol, kol nesusilieja su savo mirtingųjų partnerių išliekančiomis sielomis. Atsiskyrusieji Žinianešiai, Trejybės Įkvėptosios Dvasios, Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai, Gravitacijos Žinianešiai, Transcendentiniai Registruotojai, ir kai kurie kiti taip pat neturi matomos formos. Bet jie yra tipiški toms kelioms išimtims; didžioji dauguma turi bona fide asmenybės formas, formas, kurios turi individualias savybes ir kurios yra atpažįstamos ir asmeniškai atskiriamos.0483-10
Kosminio proto ryšys ir pagalbinių proto dvasių tarnavimas sukuria tinkamą fizinį tabernakulį besivystančiai žmogiškajai būtybei. Lygiai taip ir morontinis protas individualizuoja morontinę formą visiems išlikusiems mirtingiesiems. Kaip mirtingas kūnas yra asmeniškas ir būdingas kiekvienai žmogiškajai būtybei, taip ir morontinė forma tikrai bus labai individuali ir adekvačiai būdinga tam kuriančiajam protui, kuris joje viešpatauja. Nėra dviejų morontinių formų, kurios viena į kitą būtų labiau panašios negu du žmogiškieji kūnai. Morontinės Energijos Prižiūrėtojai suteikia, o patarnaujantys serafimai parūpina, nediferencijuotą morontinę medžiagą, su kuria morontinė gyvybė gali pradėti veikti. Ir po morontinio gyvenimo paaiškės, jog dvasinės formos lygiai taip yra skirtingos, asmenės, ir būdingos jų viduje gyvenantiems atitinkamiems dvasiniams protams.0483-11
Materialiame pasaulyje jūs galvojate apie kūną taip, kad jis turi dvasią, bet mes žiūrime į dvasią taip, kad ji turi kūną. Materialios akys yra iš tikrųjų iš dvasios gimusios sielos langai. Dvasia yra architektas, protas yra statybininkas, kūnas yra materialus pastatas.0483-12
Fizinės, dvasinės, ir protinės energijos, kaip tokios ir savo grynuose būviuose, nevisiškai tarpusavyje sąveikauja kaip reiškininių visatų aktualai. Rojuje šios trys energijos yra lygiavertės, Havonoje jos yra koordinuotos, tuo tarpu visatų ribinės veiklos lygiuose turi būti sutinkami materialaus, protinio, ir dvasinio viešpatavimo visi spektrai. Laiko ir erdvės neasmenėse situacijose, atrodo, jog dominuoja fizinė energija, bet taip pat pasirodo, jog, kuo labiau dvasinio proto veikimas artėja prie tikslo dieviškumo ir veiksmo aukštybės, tuo labiau dvasinė fazė tampa viešpataujanti; kad galutiniame lygmenyje dvasinis protas gali tapti viešpataujančiu beveik iki galo. Absoliučiame lygyje dvasia tikrai yra viešpataujanti. Ir iš čia tolyn į išorę per laiko ir erdvės sferas, kur tik yra dieviškoji dvasinė tikrovė, kada tik veikia tikrasis dvasinis protas, ten visada yra tendencija sukurti materialią ar fizinę tos dvasinės tikrovės kopiją.0484-01
Ši dvasia yra kuriančioji tikrovė, ši fizinė kopija yra tos dvasinės tikrovės laiko-erdvės atspindys, dvasinio proto kūrybinio veiksmo fizinė pasekmė.0484-02
Protas valdo materiją visur, net ir taip, kaip savo ruožtu jis reaguoja į galutinę dvasinę virškontrolę. O kai dėl mirtingojo žmogaus, tai tiktai toks protas, kuris pats laisvai atsiduoda tam, jog būtų valdomas dvasios, gali tikėtis po laiko-erdvės mirtingosios egzistencijos išlikti kaip Aukščiausiojo, Galutiniojo, ir Absoliuto: Begaliniojo, amžinojo dvasinio pasaulio nemirtingas vaikas.0484-03
[Pateikta Galingojo Žinianešio, savo pareigas atliekančio Nebadone, ir paprašius Gabrieliui.]0484-04

Algimantas
2020-03-25 10:41:42
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal