Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas-paaiškinimas apie maldą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 10 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia- Motina-Sese, aš esu pasirengęs suteikti Tavo persakomą mokymą mano lūpomis, kad išgirstų jį visi, atsakant į Tavosios dukros Reginos klausimą, kaipgi mums melstis, kada bus daugybė, ne tokia saujelė, kaip šiandien, kada visi neišgalės tarti garsiai savąją maldą? Ar tos maldos mintyse pasiekia tave, jeigu mes jas ištariame nepagarsintai?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mylimiausias mano sūnau, kaip ir mano mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras jūsų taip su meile vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu, Aš šlovinu jus ir džiaugiuosi, kad jūs atveriate save. Juk tai ir yra atsivėrimas, kada jūs dalyvaujate šitoje komunijoje, ateidami be jokios prievartos, be jokios pareigos, nesiekdami sau išskaičiavimų – tai yra atsivėrimo pasireiškimas jūsų materialiu veiksmu - susiburti į kolektyvinę Manęs - ir Mūsų - garbinimo gyvąją komuniją. Atsivėrimui nėra būtina iškilmingi tekstai, išskirtiniai žodžiai, ar ypatingos patalpos. Jūs nukreipiate žvilgsnį link Manęs, iš pradžių, savo intelektu-protu. Ir jau tai yra atsivėrimo pradžioj pradinė pakopa. Kuo daugiau jūs kreipsite šitą žvilgsnį link Manęs, tuo labiau jumyse bus – BUS (Mano pastaba – du kartus pakartotas tas pats žodis BUS čia pavartotas PABUDIMO, o ne BUVIMO reikšme, nors sakinyje tinka jie abu, TAČIAU BŪTENT VIRPESIAIS man buvo suteikta būtent TOKIA šio žodžio pavartojimo reikšmė perduodamo mokymo kontekste ) JŪSŲ DVASINĖ ASMENYBĖ, ir tuo dažniau jums kils mintis VĖL kreipti žvilgsnį į Mane, kad ir menkiausiu klausimu, kad ir menkiausią maldą tariant trumpu sakiniu - ir tai jau bus jūsų atsivėrimas. Atsivėrimas tai nėra stebuklingas žodis, tai yra JŪSŲ ASMENS NUKREIPIMAS Į MANE, KAIP Į DVASIOS ŠALTINĮ, KAIP Į DVASIOS CENTRĄ. Ir jūsų maldos, nesvarbu kaip ištariamos - garsiai, tyliai, mintyse, ar net nesuformulavus iki galo minties – neužbaigus teiginio – pasiekia Mane virpesiais, vien tiktai jūsų KETINIMU, PAGALVOJUS, kad verta Man pasimelsti – jau šitas ATSIVĖRIMO TEIGINYS PASIEKIA MANE. Todėl jūs nepergyvenkite, kad jūsų maldos gali būti netinkamos, nepasiekti Manęs – NEDINGSTA NĖ VIENA, NET IR NEUŽBAIGTA JŪSŲ NUOŠIRDI MINTIS.
Nuoširdumą jūs jaučiate savo viduje, kada jūs siekiate GEROVĖS KITIEMS. Tai yra jūsų nuoširdus siekis. Tai nėra jūsų pareiga, nėra jūsų baimės išraiška, kad geriau būtų visiems – TAI YRA JŪSŲ BUNDANČIOS DVASINĖS ASMENYBĖS PASIREIŠKIMAS JŪSŲ ATSIVĖRIMU. Ir tuo pačiu, kada jūs dalyvaujate KOLEKTYVINĖJE komunijoje, ypač kada ji yra gausi, reikalingas DVASINĖS KOMUNIJOS VEDLYS – VADOVAS – kuris vestų GYVĄJĄ KOMUNIJĄ, todėl JIS REGULIUOJA gyvųjų pamaldų ir TRUKMĘ, ir EIGĄ. Todėl jūsų tūkstančių tūkstančiai susirenkančių į gyvąją komuniją negali ištarti savo maldų, tuomet jūs nukreipiate savo energiją tam ar tiems, kuriuos įvardijate garsiai savo maldoje. Reiškia, jūs turėsite galimybę pasireikšti gyvojoje komunijoje VIS AKTYVIAU, ir išreikšti SAVO maldą TRUMPIAU, jeigu matysite, kad pamaldos prailgsta. Jūs leisite KITIEMS pasireikšti, jeigu bus daug norinčiųjų, kad galėtų taip pat SAVO mintis pagarsinti kolektyvinėje maldoje.
Kita vertus, jūs turite suprasti, kad tūkstančiai neateina PER AKIMIRKĄ – TŪKSTANČIAI ATEIS, KADA JŪSŲ ŠVIESA DVASIOJE BUS PASIEKUSI TOKIĄ IŠRAIŠKĄ, KAD JŪSŲ GYVENIMAS PAVIRS AKTYVIA IR GYVĄJA MALDA. Tada jūs liesite savąjį GARBINIMĄ, skirtą MUMS. Malda, pasiekus DVASINIO IŠSIVYSTYMO PAKOPĄ, taps nebereikalinga, nes ją pakeis JŪSŲ AKTYVUS GYVENIMAS, VYKDANT MŪSŲ GYVĄ TIKROVĖS VALIĄ. Kada Mes – būdami TIKROVĖS Šaltiniai ir Centrai – suteikiame jums gyvastį, Mes esame numatę Savo evoliuciniu planu, kad jūs AKTYVIAI dalyvausite jo įgyvendinime, ir dėl to jūsų gyvenimas, SULIEJUS SAVĄJĄ VALIĄ – GAUTĄ IŠ MŪSŲ – SU MANĄJA VALIA, TAPS MALDOS IŠRAIŠKA TIKROVĖJE, KADA JŪS GYVENSITE TIKROVĖJE VISUMOS LABUI.
Juk jūs tik panagrinėkite jūsų maldų prašymus – jūs siekiate, kad būtų geriau visumai, reiškia, toje visumoje yra daugybė problemų, kurias mėginate išspręsti kreipdamiesi į Mus, o tuomet, kada dvasinis pagrindas bus jūsų viduje toks tvirtas, kada jūsų gyvenimas – tas matomas rūmas – stovės ant NEPAJUDINAMŲ MŪSŲ DVASINIŲ PAMATŲ, tai jūsų gyvenimas ir taps TĄJA MALDA, kurią matysite vieni kitus stebėdami, ir prašymų NEBELIKS, nes jūs gyvensite ta Mūsų valia – iš meilės sulieję savąją valią su Mūsų valia.
Štai kodėl yra tie žingsniai, kol jūsų gyvenimas taps tikrąja malda, kada nebereiks melsti nieko, tenorėsite GARBINTI – net kaip ir dabar jau jūs tariate, kad nenorite nieko prašyti, norite tiktai garbinti Mus.
Šiandieninėje visuomenėje dar yra daugybė neišspręstų problemų. Jūs tą pastebite savo aplinkoje. Todėl jums reikalinga kolektyvinė prašymų malda, nes ji turi MILŽINIŠKOS ĮTAKOS APVAIZDOS, KURIĄ MES SUTEIKĖME JUMS KAIP GYVĄ PAGALBĄ - KAIP GYVĄ INSTRUMENTĄ - JŪSŲ PROBLEMŲ SPRENDIMUI, DRAUGE SU JUMIS, tai kada jūs reiškiate tuos prašymus, jau jūs tuo pačiu ĮDARBINATE Mano Apvaizdą. Jeigu jūs nenorite veikti kartu su Apvaizda, jūs galite neišsakyti tų prašymų, kada viduje jaučiate pasitenkinimą, bet kuo didės jūsų KOSMINĖ ĮŽVALGA, tuo daugiau jūs matysite, kad reikalingas Apvaizdos – ir jūsų – AKTYVUS ĮSIKIŠIMAS, taisant tas negeroves, per jūsų pačių RYŽTINGESNĮ IR ŠVIESESNĮ GYVENIMĄ KASDIENYBĖJE. Ir jums bus SUNKU gyvent tokį gyvenimą NEBENDRADARBIAUJANT su Mano Apvaizda.
Štai kodėl jums bus ir reikalingi prašymai maldoje, išreiškiami dėl didesnio Apvaizdos įsikišimo į jūsų pačių kasdienių problemų šalinimą.
Todėl KOLEKTYVINĖJE DVASINĖJE komunijoje VEDLYS, arba tas, kuris tuo metu išreiškia maldą garsiai, nukreipia visumos, kuri dalyvauja GYVOJOJE komunijoje, energetinius virpesius – tarsi laiškų skirstymo centras – konkrečiam adresatui. Jeigu jūs NEIŠTARIATE GARSIAI tos maldos, reiškia mintyse jūs galite turėti savo INDIVIDUALIĄ maldą, tuo pačiu jūs harmoningą energetinių virpesių audinį tarsi perrėžtumėte peiliu, NEĮSILIEDAMI Į BENDRĄ energetinių virpesių tėkmę, kuri KRYPTINGAI SIUNČIAMA KONKREČIAM ADRESATUI, kurį ir įvardina tas, kuris veda gyvąsias pamaldas, arba kuris garsiai ištaria maldą. IR TIKTAI VISU SAVO NUOŠIRDUMU ATSIVĖRĘS TĄ AKIMIRKA Mano sūnus ar dukra ir atsiduoda šitam vedliui, vedančiam gyvąsias pamaldas, arba tam, kuris garsiai išsako savąją maldą.
NĖRA KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE INDIVIDUALIOS PRIEŠPRIEŠOS prieš tą garsiai išreiškiamą maldą.
Mintyse jūs galite melstis būdami pavieniui.
Jeigu dalyvaujate kolektyvinėje komunijoje, kada jūs – neišsakydami garsiai savosios maldos – atsiduodate gyvųjų pamaldų vadovo – arba to, kuris išsako savo asmeninę maldą garsiai suformuotą – energetinių virpesių vektoriaus skleidimui – tų energetinių virpesių, kurie sklinda iš KIEKVIENO dalyvaujančio kolektyvinėje komunijoje. Taip kad jūs turite taip pat dvasinį augimą – rūpintis, kad pirmiausia malda būtų ištariama GARSIAI, NES TIK TADA JI PASIEKS TĄ ADRESATĄ, kurį jūs norėtumėte pasiekti, mintyse jam pasiųsti jūsų kažkokį dvasinį sustiprinimą – dvasinę pagalbą. Jeigu jūs liksite TIK SAVO maldoje, ir mintyse su šia malda, reiškia, jūs nusiųsite šitą dvasinę maldą tam adresatui, bet nusiųsite kaip INDIVIDUALUS asmuo, šitos maldos NESUSTIPRINS KOLEKTYVINĖ DVASINĖ ENERGIJA, PADAUGINTA DAR IŠ TOJE KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE DALYVAUJANČIŲJŲ MANO VAIKŲ SKAIČIAUS KVADRATO.
Štai kodėl jūs turite suvokti, kad kolektyvinis tiek Manęs garbinimas, tiek ir kolektyvinė prašymų malda – kolektyvinė komunija – yra JŪSŲ harmoningėjančio gyvenimo aktyvi bendravimo forma tiek su Mumis, tiek su Apvaizda, ir tiek su aplinka, ir visa Kūrinija – juk jūsų maldose labai dažnai išreiškiami gerovės prašymai visai Kūrinijai.
Štai kodėl jūs mokotės darnos – DARNOS – kada dalyvaujate KOLEKTYVINĖJE komunijoje VISA SAVO ATSIVĖRUSIA DVASINE GELME – ATSIDUOTI HARMONINGAI TĖKMEI, o ne likti INDIVIDUALIOSE paskendusiose mintyse, ir tuo pačiu NEDALYVAUTI KOLEKTYVINĖJE komunijoje.
Kada jūsų aktyvumas ryškės, stiprės, jūs patys patirsite vidinį poreikį, KIEK jums maldą reikia sutrumpinti, kiek reikia jau už tuos, už kuriuos buvo bet kurio iš jūsų dvasios brolio ar sesės pasimelsta, NEBEKARTOTI to teiginio antrą kartą. Žodžiu, jūs esate PROCESE, ir pats PROCESAS jums ATVERS jūsų pačių dvasinę asmenybę, ir jos vis gilėjančią kosminę įžvalgą, kiek ir kokiu metu reikia kolektyvinės komunijos metu ištarti savąją maldą, kad ją SUSTIPRINTŲ kiti DALYVAUJANTYS šitoje komunijoje; ir matysite, kad ir jūsų maldos keisis, jūsų prašymai taip pat neišliks vien tik tokie patys, nes keisis aplinka – KEISITĖS JŪS ir KEISIS JŪSŲ RYŠYS TIEK SU MANIMI, TIEK TARPUSAVYJE, IR SU VISA APLINKA – VIS DAUGIAU ĮSIVIEŠPATAUS JŪSŲ KOSMINĖ ĮŽVALGA, NUKREIPTA Į MANĄJĄ KŪRINIJĄ.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą – nuostabų paaiškinimą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Daliai ir Jurgitai už šio mokymo įrašą ir iššifravimą, kad jį galėtume studijuoti mūsų – urantų – Forume visi.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal