AŠ ESU - Tėvo mokymas apie pagalbą ir bendravimą su alkoholį ir narkotikus vartojančiais dvasios broliais ir sesėmis, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 11 03

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą į manosios dvasios sesės Astros klausimą, ką mes turėtume daryti su mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, kurie turi milžiniškų problemų su alkoholiu ir narkotikais, kaip mes turėtumėm su jais bendrauti?

Tėvas - AŠ ESU:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, AŠ JUS AUKŠTINU IR GARBINU PATIRDAMAS JŪSŲ ATSIVĖRIMĄ, KADA JŪS TAIP PAT ATVERIATE SAVE IR TAMPATE TIKRAISIAIS MANO VAIKAIS, ir tada meilės banga – jus užliejusi iš vidaus – pasiekia Mane. Ir tai yra Manęs garbinimas, ir tuo pačiu jūs garbinate save, neiškeldami savęs link puikybės, bet patirdami didžiulę trauką į didesnę-ryškesnę šviesą, į prasmingesnį aukštį negu gali kilti materija. Jūsų ASMUO ne tik kyla, bet ir PAKYLA link Manęs, ir susilieja su Manimi jūsų atsivėrime jau šią akimirką, už tai Aš jus šlovinu KAIP IŠKILUSIUS IKI MANĘS MANO VAIKUS – Aš šito ir siekiu SU KIEKVIENU SAVO VAIKU – BENDRAUTI IR PATIRTI JŲ GYVUS MEILĖS IMPULSUS, nuspalvintus savąja asmenybe. Jūs esate – VISI – asmenybės, ir tie jūsų dvasios broliai ir sesės, Mano mylimiausi vaikai, kurie turi SULINKUSĮ dvasinį stuburą, prispaustą ir pripildytą materialaus alkoholio ar narkotinių medžiagų, tada jų smegenys gauna tokį iškreiptą vaizdą Manosios tikrovės, kad tas šviesus vaizdas juos baugina – jie negali žvelgt į aplinką savo tikruoju supratimu. Todėl, Mano mylimieji vaikai, atsiverdami Man jūs įgyjate ne tiktai išminties, bet ir KANTRYBĘ, kaip jūs turite žvelgti į tuos savo, ant žemesnio dvasinio laiptelio stovinčius, brolius ir seses dvasioje. Kada jūs patiriate dvasinę būseną, būdami gyvame ryšyje su Manimi, ir SAVO PATYRIMU LIUDIJATE, kad šitoji būsena yra tikra – reali – nors kiti gali jums priekaištaut, jog tai yra jūsų smegenų veiklos sutrikimas, kad jūsų smegenys yra pažeistos – tada jūs DAR TVIRČIAU galite teikti, jog TAI YRA TIKROVĖ. Ir būtent, šitokioje tikrovėje jūs patiriate MANĄJĄ išmintį, MANĄJĄ kantrybę, MANĄJĮ gailestingumą, MANĄJĮ supratingumą, ir ŠITUO VADOVAUDAMIESI jūs galite taip pat pažvelgti į savąją aplinką, ir kiekvienoje konkrečioje vietoje PASIREIKŠTI MANIMI, pasireikšti taip, kaip Aš jus vedu iš vidaus, tuomet atsiranda tikroji priežastis – kad jūs nežinote kaip elgtis, ir klausiate Manęs, jums suteikti mokymą – jūsų vidinis vožtuvas yra užrūdijęs – VALYKITE JĮ – ŠVEISKITE JĮ – REGULIUOKITE JĮ, KAD KUO PLAČIAU JIS ATSIVERTŲ. Reiškia, jūs turite DAŽNIAU į Mane kreiptis, kad to vožtuvo atsivėrimo kampas visas tas rūdis, kurios susikaupė – per kartų kartas – ir pasiekė jus, kaip MANO MYLIMIAUSIĄ VAIKĄ, galėtų patirti kuo mažesnį rūdžių pasipriešinimą, ir laisviau atsivertų dar didesne atverta anga, ir tuomet pritekės Mano gyvojo vandens, kuris pagirdys jus iš vidaus. O juk šitas vanduo – TAI NĖRA SIMBOLIS – TAI YRA TIKROVĖ, PASKLEISTA JUMS VIRPESIAIS, JIE JUS IŠKELIA VIRŠ MATERIALIŲ LIGŲ IR VISŲ SUSIRGIMŲ, kuriuos suteikia kitiems, Mano neatsivėrusiems mylimiausiems vaikams, virusai, bakterijos. Jūs pakylate virš tokių virusų ir bakterijų poveikio šitame gyvame meilės virpesių tekėjime. GYVAJAME vandenyje yra ir MANOJI IŠMINTIS. O IŠMINTIS IR SUTEIKIA JUMS GALIMYBĘ PRIIMTI SPRENDIMĄ, kada jūs susiduriate su tokiais savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kurie yra patyrę nusivylimą, patyrę visiškai žmogiškąjį supratimą, kas yra – jų samprata – tikrovė. Net ir TOJI aplinka juos ima gąsdinti, jeigu stinga to užkrato – tamsos užkrato – alkoholio arba narkotinės dozės pavidalu – tuomet, kad jie patirtų nusiraminimą, kad nepatirtų tos baimės, jie ir prievartauja save paimdami dar naują dozę narkotinių medžiagų, arba pakeldami stikliuką alkoholio, ar net ir gerdami tiesiogiai iš butelio. Žodžiu, kiekvienas iš jūsų randa priemonių, kaip savo smegenis panaudoti toje konkrečioje situacijoje, ir panaudoja labai išradingai, bet prieš visų gerbūvį, prieš jų pačių asmeninį gerbūvį, tuo pačiu pažeisdami ir Manąją valią. O būdami gyvame ryšyje su Manimi, patirdami Mano vedimą iš vidaus, prisipildę Manosios GYVOSIOS išminties per gyvą jūsų kanalą – dvasinę asmenybę, kuri ir skleidžiasi TIKTAI PER GYVĄ JUNGTĮ SU MANIMI – PATIRDAMI Mano dalelę veikiančia jūsų viduje, jūs ir kiekvienu konkrečiu atveju ŽINOSITE, kaip bendrauti su tuo savo dvasios broliu ir sese, kuris kitu atžvilgiu jums pasirodytų bjaurus, atgrasus, nenorėtumėte su juo net žodžiu pasikeisti, jau nekalbu apie tai, kad galėtumėt paspausti ranką, ar apkabinę pabučiuoti. PRIEŽASTIS YRA JŪSŲ VIDUJE – kuo daugiau atsiversite, tuo daugiau Aš jums įliesiu šviesios išminties, tuo labiau žinosite – ir jausite – kiekvienu konkrečiu atveju, kaip jūs galite pasielgti.
Net ir jūs, asmeniškai kiekvienas, negalėsite patvirtinti, kad kiekviename epizode jūs elgiatės vienodai – jūs pajausite, kadangi pojūtis bus skirtingas, jūs pajausite, viename epizode jūs pasielgėte vienaip, kitame – kitaip, nes tai gal buvo jau kitas jūsų brolis ar sesė, kuriam netinka tas pats metodas, kuris tiko praėjusį kartą. Todėl jūs turite VISUMINĮ TIKROVĖS ŠALTINĮ IR CENTRĄ – ką Mano dukra pavadino AŠ ESU – TAI AŠ IR ESU – PASIREIŠKIANTIS PER TRIS ROJAUS TREJYBĖS ASMENIS – ir padovanojęs kiekvienam iš jūsų Savo dalelę, kad jums suteikčiau tą GALIMYBĘ SEMTIS IŠ MANĘS, KAIP VISUMOS ŠALTINIO IR CENTRO, ir tada šia išmintimi užlieti jus iš vidaus, kad jūs galėtumėte ja vadovautis, remtis į ją, pritaikyti ją KONKREČIOJE aplinkoje. Ir kuo daugiau jūs tokių sprendimų priimsite, kuo dažniau juos įgyvendinsite, atsirėmę į Mano vedimą iš vidaus, tuo daugiau augs jūsų pasitikėjimas Manimi, ir SAVO SPRENDIMŲ GALIA, nes jūs galią įgysite iš Manęs – JAU DABAR ĮGYJATE. Todėl jūs matysite, kaip veiksmingos yra jūsų taikomos priemonės bendraujant ir su tokiais Mano mylimiausiais vaikais, kurie dabar gyvena sunkioje aplinkoje, ne tiktai jums sunkioje, jau jiems yra sunki ta aplinka, kad neatsilaiko prieš ją ir įpuola į dar žemesnių energetinių virpesių aplinką, savo laisva valia priėmę sprendimą ir jį įgyvendinę, ir tada jų smegenys vis labiau įpranta grimzti dar į žemesnio dažnio virpesių lauką, ir jos praranda orientaciją, ir jiems dar sunkiau priimti šviesos sprendimą, kuris ir taip juos gąsdina. O juk tą sprendimą dar reikia įgyvendinti.
Štai kodėl, jūsų kolektyvinė komunija daug prisideda, kada jūs nukreipiate tuos meilės energetinius virpesius ir tokiems Mano mylimiausiems vaikams, kad juos nors šiek tiek apramintų iš vidaus Manoji meilės energija, kada pajunta iš išorės realų impulsą, kuris juos ne baugina, bet priešingai – ramina.
Štai kodėl jūs galite pasiūlyti – KUO DIDESNĮ TURĖSITE ĮTIKĖJIMĄ Į MANE, PASITIKĖJIMĄ MANIMI IR SAVO VEIKSMU – paduoti jiems ranką ir pasimelsti už tą patį savo dvasios brolį ar sesę, patekusiems į tokią sunkią aplinką jiems patiems, ir jums nemalonią, ir pamatysite, KUO GILESNIS BUS JŪSŲ ATSIVĖRIMAS IR GILESNĖ MALDA, TUO TURĖS DIDESNIO POVEIKIO ir jūsų dvasios broliui ar sesei, nebūtinai tą pačią akimirka, bet VIRPESIAI PERSKRODŽIA VISĄ MATERIJĄ – KIEKVIENA GYVA LĄSTELĖ SUREAGUOJA Į jūsų maldos virpesius, nesvarbu, kad pažeistos alkoholio ar narkotikų smegenys negali tą pat akimirką sureaguoti taip, kaip jūs norėtumėte, kad sureaguotų – ŠITO IR NESIEKITE – BET VIS TIEK TIE VIRPESIAI NUSĖDA MANAJAM VAIKUI Į VIDŲ – Į PASĄMONĘ – ir jie suteiks galimybę, jeigu jūs bendrausite su tokiais savo dvasios broliais ir sesėmis dažniau, pajausti apraminimą, pajausti tą trumpalaikę, bet TIKRĄ būseną, kada jiems buvo ramu be papildomos narkotikų dozės ar alkoholio išgerto stiklo.
Štai, Mano mylimieji vaikai, visuomet atsirėmę į Mane jūs gausite išminties, BET KOKIOJE SITUACIJOJE, ne vien tiktai bendraudami su tais, kurie yra patekę į alkoholio ir narkotikų energetinių žemo dažnio virpesių lauką, bet ir kiti jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie turi savų problemų, savų rūpesčių, ir kuriems jūs norite padėti – suteikti nusiraminimą – sustiprinimą – REMKITĖS Į MANE, PAJAUSKITE, KAIP AŠ JUS VEDU, IR VEIKITE DRAUGE SU MANIMI – NIEKADA JŪS NEVEIKSITE VIENI, VISĄ LAIKĄ ŠITAME VEIKIME ESU AŠ – MEILĖS ŠALTINIS IR CENTRAS.
Jeigu jūs veikiate vykdydami Mano valią, AŠ JUS VISUOMET STIPRINU, tačiau, net kada jūs veikiate PRIEŠ MANO VALIĄ, AŠ TAIP PAT VEIKIU, BET VISĄ LAIKĄ UŽLIEDAMAS JUS MEILĖS ANTPLŪDŽIU, KAD PAKOREGUOČIAU JŲ SPRENDIMĄ Į MEILĖS IR ŠVIESOS PASIREIŠKIMĄ.
JŪS NIEKADA NEGALITE VEIKTI BE MANĘS, JŪS NIEKADA NEGALITE PABĖGTI NUO MANĘS, tad kam gi jums ir mėginti veikti savo valios dėka.

ATSIREMKITE Į MANO VALIĄ IR AŠ JUS VESIU, KUR SUMANIAU VISAI KŪRINIJAI EVOLIUCIJOS ĮGYVENDINIMO TĖKMĘ. BŪKITE PAMALONINTI MANO TĖKMĖJE PALAIMA.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Buvo sunku dar sakyt – tai kam dėkot, kas suteikė mokymą? Nes neprisistatė, ir virpesiais atėjo – sakyk Tėvui, nes tai ir ėjo taip – AŠ ESU – APJUNGIANTIS ROJAUS TREJYBĘ KAIP VISUS TRIS.

Tad VĖL PIRMĄ KARTĄ mokymas atėjo iš AŠ ESU. Dar tokio gyvo ryšio su AŠ ESU nebuvo NIEKADA, net ir minties NIEKADA nebuvo, kad galima gauti mokymą iš AŠ ESU.
Ačiū Daliai už šio mokymo įrašymą ir iššifravimą, ir Jurgitai, už jo persiuntimą, kad jis atsirastų mūsų svetainėje, ir Forume.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal