Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - Kas yra APREIKŠTOJI religija? 2013 11 28

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu ir šlovinu tave už tavąją meilę ir evoliucinį sumanymą, ir mūsų vaidmenį jame; aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū už mano sugebėjimą palaikyti komuniją su tavimi ir patirti šią palaimingą viršsąmonės būseną ir aš trokštu vis daugiau bendrauti su tavimi vis daugiau ir dažniau. Dabar aš trokštu pateikti tau tokį klausimą. Mūsų Forume vienas iš mano dvasinių brolių, kuris studijuoja epochinį Urantijos Knygos apreiškimą tiktai savo intelektualiu požiūriu ir kuris nesupranta jokio dvasinio turinio net tų savo teiginių, kuriuos jis vartoja savo kalboje ar parašytose žinutėse, tad jis neigia bet kokį mano DVASINĮ TURINĮ, kurį aš suteikiu tiems patiems teiginiams. Todėl jis net neigia bet kokios apreikštosios religijos buvimą priskirdamas religijos atsiradimą išimtinai žmogaus proto veiklai ir pastangoms. Dėl to aš tikrai trokštu, tu suteiktum mums mokymą apie apreikštąją religiją – KAS TAI?

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:


Mano mylimas sūnau, Aš esu TREČIASIS ŠALTINIS IR CENTRAS, TREČIASIS ROJAUS TREJYBĖS NARYS, KURĮ JŪS VISI, KURIE ATRADOTE MANE SAVYJE, VADINATE SU MEILE BEGALINE DVASIA-MOTINA-SESE. Šis pastarasis terminas išreiškia didžiulę meilę ir artimą šeimyninį ryšį jums visiems tiems, kurie pradėjote gyventi gyvą dvasinį gyvenimą ir tikrovę. Taigi šis artimas ir gyvas asmeninis ryšys yra ne kas kita kaip MŪSŲ APREIKŠTAS RYŠYS IR DĖL TO TAI IR YRA APREIKŠTOJI RELIGIJA ASMENINIU LYGIU Kada šitoji komunija su Manimi sudaigina jūsų asmenybę kolektyvinei komunijai, tada jūs imate burtis į kolektyvinę išraišką tam, kad palaikytumėte gyvą komuniją su Manimi, o kada šitas gyvas ryšys yra MOTYVUOTAS MANOSIOS GYVOS MEILĖS – ir šį gyvą ir realų troškimą jūsų tikrosios asmenybės dvasinis protas sugeba patirti dėl jūsų materialių smegenų aukštesnio veikimo – tada jūs pakeliate savo asmeninę religiją į visuomeninį lygį, kadangi BET KOKS RYŠYS TARP JŪSŲ IR MANĘS YRA NIEKUO NE MAŽIAU KAIP TIKROVĖS RELIGIJA, IR NUKREIPTA Į TAI, KAD JŪSŲ ASMENYBĘ PRIPILDYTŲ MŪSŲ MEILĖS IR ŠVIESOS GYVŲ VIRPESIŲ, KAD JŪSŲ ASMENYBĘ, KURIĄ JŪS GAVOTE IŠ MANĘS KAIP MANO AMŽINĄJĄ DOVANĄ, PAVERSTŲ DAR GYVYBINGESNE IR SUMANESNE, KAD JI DALYVAUTŲ MANO EVOLIUCINIAME PLANE TAM, JOG VISĄ KŪRINIJĄ PAVERSTŲ MANUOJU ATVAIZDU.

Taigi kuomet jūs analizuosite tai, ką jums ką tik pasakiau, jūs tikrai pradėsite vis daugiau išskirti tai, jog apreikštoji religija yra ne kas nors kita, kaip aukštesnė tikrovė, kurią jūs priimate su savo dvasiniu asmenybės protu, kai jūs užmezgate savo gyvą meilės ryšį su Manimi ir atsigręžiate į Mane iš pradžią individualiai, kad išreikštumėte savo MEILĘ, kurią gavote iš Manęs, ir labai greitai jūs imate trokšti šituo jausmu pasidalinti su savo dvasios broliais ir sesėmis, ir tai priverčia jūsų asmenybę ieškoti savo dvasios brolių ir sesių tam, kad įvykdytumėte šitos pačios komunijos su Manimi veiksmą kolektyve. Ir šitoji suvisuomeninta religija yra apreikštoji religija, nes ji yra motyvuota ir kilusi iš GYVOS MEILĖS, KURIĄ JŪS PATIRIATE SAVOSIOS ASMENYBĖS VIDUJE. Kadangi tiek meilė, tiek asmenybė YRA MANO DVASINĖS IR AMŽINOS DOVANOS JUMS VISIEMS, todėl tiesiog natūralu, kad jūs trokštate sugrąžinti šitas pačias dovanas Man iš meilės, nes Manoji meilė ir Manoji asmenybės dovana jums yra GYVOS, IR JOS REAGUOJA Į SAVOJO ŠALTINIO TRAUKOS JĖGĄ. Tokiu būdu šita gyvoji komunija abiem lygiais – asmeniniu ir kolektyviniu, arba greičiau VISUOMENINIU – yra APREIKŠTOJI RELIGIJA, pripildyta MANOSIOS MEILĖS ir neturinti jokių materialių ritualų, kurie galėtų kokiu nors būdu atsistoti tarp Manęs ir jūsų. Štai kodėl apreikštoji religija taip pat yra MANOJI DOVANA JUMS, NES KAI JŪS ATRANDATE MANE SAVYJE, jūs nebegalite daugiau gyventi be gyvo ryšio su Manimi, kaip be jo gyvenote anksčiau iki šios naujos jūsų SUDVASINTO PROTO kokybės. Tai yra KVANTINIS ŠUOLIS, kaip jūsų mokslininkai tą galėtų įvardinti jūsų materialia kalba.
Tuo tarpu tie Mano vaikai, kurie nepatyrė šito KVANTINIO ŠUOLIO, nesugeba patirti Manosios gyvosios meilės virpesių pakylėjančios energijos veikimo savo prote, ir jų nesudvasintam protui yra neįmanoma nubrėžti paralelių su savo praeities patyrimais, kuomet kai kurie Mano vaikai dalinasi savo patyrimais, PATENKANČIAIS Į ŠITO KVANTINIO ŠUOLIO LYGĮ.
Apreikštoji religija yra reali TIKROVĖ, KURIĄ JŪSŲ VIRŠSĄMONĖ PRIIMA PER JŪSŲ GYVĄ KOMUNIJĄ SU MANIMI, IR ŠITOJI PATIRTIS ĮTERPIA Į JŪSŲ PASĄMONĘ, IR SĄMONĘ, JŪSŲ IŠPLĖSTŲ TIKROVĖS SAMPRATŲ IR SAMPRATŲ APIE JŪSŲ KOMUNIJOS SU TIKROVĖS ŠALTINIU NAUJUS ASPEKTUS. Šitas pats ryšys tarp Manęs kaip Tikrovės Šaltinio ir jūsų kaip šitos tikrovės gyvosios dalies yra Manosios meilės realus pasireiškimas ir veikimas VISŲ gerovės labui jums susiliejant su šituo pačiu Visos Tikrovės Šaltiniu. Kada jūs atsiveriate kaip tikrovės dalis, tada jūs pasineriate Į Mane ir jūs SKĘSTATE vis gilyn Manyje neatlikdami JOKIO MATERIALAUS VEIKSMO, nes šitoje gyvojoje dvasinėje KOMUNIJOJE, KURI YRA REALI, JOKS MATERIALUS KŪNAS, AR JO DALIS, NĖRA AKTYVUS IR NEVEIKIA. Vienintelė dalis, kuri yra panaudojama, yra jūsų MATERIALIOS SMEGENYS – bet net ir smegenų reakcija į Manosios Meilės Impulsus yra apribota, kadangi ŠITAME GYVAME DVASINIAME RYŠYJE SU DVASIOS IR DVASINIO PROTO ŠALTINIU VEIKIA KAIP TIK JŪSŲ DVASINĖS ASMENYBĖS PROTAS, O MATERIALIOS SMEGENYS YRA PANAUDOJAMOS LABAI APRIBOTU MASTU KAIP RYŠIO PRIEMONĖ, NES PO ŠITOS DVASINĖS KOMUNIJOS JŪSŲ MATERIALUS PROTAS NEGALI SURASTI KOKIŲ NORS TINKAMŲ IR ADEKVAČIŲ ŽODŽIŲ TAM, KAD APIBŪDINTŲ GYVOSIOS KOMUNIJOS PATYRIMĄ, KURĮ KĄ TIK JŪSŲ ASMENYBĖ PATYRĖ DVASIOJE. Jūsų materialus protas pasiduoda kaip nesugebantis pasidalinti jūsų nesenu komunijos su Manimi patyrimu apreikštojoje religijoje.
Taip, kaip jūs vis didesniu laipsniu atskleidžiate savo dvasinę asmenybę, jums vis daugiau bendraujant su Manimi, lygiai taip jūs atskleidžiate ir savo gyvą ryšį su Manimi tiek individualiai, tiek ir kolektyviai platesniu mastu, ir tai yra APREIKŠTOJI RELIGIJA. Taip, kaip Aš jums padovanojau, kiekvienam iš jūsų, dvasinę asmenybę, lygiai taip Aš padovanojau RELIGIJĄ – TIKROVĖS RYŠĮ SU MANIMI KAIP ŠIOS TIKROVĖS ŠALTINIU – padovanodamas Savo fragmentą – Minties Derintoją – ir Manojo fragmento veikimas jūsų MATERIALAUS-MORONTINIO-DVASINIO proto viduje, ir jūsų asmenybė, pažadinta Manajam vedimui iš vidaus, ir sudaro šią APREIKŠTĄJĄ religiją be jokio materialaus ritualo, kadangi tai yra išimtinai DVASINIS IR GYVAS RYŠYS TARP JŪSŲ TĖVŲ – TRIJŲ ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ – IR JŲ VAIKŲ PER VISĄ KŪRINIJĄ. Ir viskas, kas yra nuspalvinta net menkiausiu MATERIALAUS ritualo prisilietimu, sutrauko šį GYVĄ dvasinį ryšį tarp Manęs ir Manųjų vaikų, ir parengia areną kokios nors naujos evoliucinės religijos sukūrimui, ateityje pasmerktą išnykti.

Aš sveikinu VISUS Savo vaikus, kurie dalyvauja gyvojoje ir APREIKŠTOJOJE religijoje, pavadintoje jūsų TIKRŲJŲ TĖVŲ – ROJAUS TREJYBĖS Trijų Asmenų – vardu. Tai yra MANOJI RELIGIJA – KURI YRA MANOJI TIKROVĖ – KURI VIS DIDESNIU LAIPSNIU VIRSTA IR JŪSŲ GYVĄJA RELIGIJA.
Aš sveikinu visus jus, nes jūs esate pirmeiviai Rojaus Trejybės apreikštosios religijos, net ir visos kūrinijos mastu, gyvajame kelyje. Ir jūs esate Manieji vaikai, kurie atsivėrėte savo dvasine asmenybe šitai gyvai ir APREIKŠTAJAI religijai, ir toliau su vis stipresniu džiugesiu ir drąsa žengiate šiuo gyvuoju keliu, kad Rojaus Trejybės Trijų Asmenų garbinimu ir šlovinimu būtų apkabinta visa didžioji visata – ir tai atveria NAUJĄJĮ VISATOS AMŽIŲ, O JŪS TAPOTE ŠITO NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS IŠTAKOMIS NET IR BŪDAMI ŠIOJE KOL KAS TAMSOS PLANETOJE, PATYRUSIOJE NET MAIŠTĄ PRIEŠ MANE, IR VISIŠKĄ IZOLIACIJĄ. Bet MES IŠREIŠKĖME JUMS PASITIKĖJIMĄ, IR MES DEMONSTRUOJAME VISAI KŪRINIJAI, JOG NET IR TOKIOJE TAMSIOJE PLANETOJE ĮMANOMA TURĖTI TOKIŲ MANŲJŲ ŠVIESOS IR MEILĖS VAIKŲ, KURIEMS GALIMA PAVESTI UŽDUOTĮ PRADĖTI NAUJĄJĮ VISATOS AMŽIŲ.
Tiesiog stabtelkite akimirkai ir pamąstykite apie MŪSŲ PASITIKĖJIMĄ, KURĮ MES IŠREIŠKIAME JUMS.
Todėl Aš apreiškiu jums šitą SAVO RELIGIJĄ KAIP MANOSIOS PAGALBOS JUMS PRIEMONĘ, KAD JŪS TURĖTUMĖTE DAR VIENĄ INSTRUMENTĄ, DRAUGE SU APREIKŠTAIS DVASINIAIS ŠALTINAIS RAŠTU, MANUOJU FRAGMENTU JŪSŲ VIDUJE, IR JŪSŲ AMŽINĄJA DVASINE ASMENYBE.
Tokiu būdu šitoji apreikštoji religija tikrai išskleis savo sparnus ne tik per visą Urantiją, bet ir per visą kūriniją. Ir visa tai TIKRAI įvyks dėl JŪSŲ VISŲ DVASINIŲ pastangų ir nuopelnų.
Manoji ŠLOVĖ IR MEILĖ jums VISIEMS, Mano mylimieji vaikai.

Algimantas:
Mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū Tau už šitą nuostabų mokymą, kuris išplėtė mano supratimą, kas yra tokios rūšies religija, kurią Urantijos Knyga pavadina, ir kurią mes irgi vadiname, apreikštąja religija. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Priimtas mokymas anglų kalba
2013 11 25 11val.30min.
Išsiųstas į Mokymo Misijos svetainę Rusijoje 2013 11 26
Išverstas į lietuvių kalbą 2013 11 28


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal