Rojaus Trejybės - AŠ ESU mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2013 12 15

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą savo lūpomis, kad išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės, atsakant į Tavosios dukros Laimos iš Velžio klausimą, ar mes esame Tavosios asmenybės dalelės, pasireiškiančios savąja tapatybe savojoje aplinkoje?

Rojaus Trejybė - AŠ ESU:

Mano mylimiausias sūnau, ir visi Mano mylimiausi vaikai, Aš šlovinu ir garbinu jus, kada jūs atsiveriate viso savo dvasinio nuoširdumo gelme – MŪSŲ neperskiriamas dvasinis vandenynas paskleidžia tą virpesių gamą visai kūrinijai – MES TAMPAME IŠ TIKRŲJŲ SUVIENYTI ŠVIESOS SKLEIDĖJAI, kuri pasklinda per visą kosminę erdvę. Nėra tokios kliūties, kuri galėtų sulaikyti iš jūsų dvasių sklindančią šviesą ir dabar, kada jūs pateikiate tokį klausimą – ar esate jūs atskiros Mano padovanotos asmenybės – Manosios asmenybės dalelės, bet pasireiškiančios savosios tapatybės lygiu, savojoje aplinkoje? – Koks yra giluminis klausimas. Jūs paklauskit savo bet kurio sutikto draugo, net ir paties geriausio draugo, jis pasakys – aš nesuprantu, KO tu klausi. Kokia gelme pulsuoja jūsų pateikta šita nuostabi klausimo harmonija, kokį suteikia Man džiugesį jūsų GILUMINIS žvilgsnis į Mane, ir į save, kokia yra jūsų giluminė analizė – Aš ŠLOVINU jus. Aš negaliu nešlovinti jūsų, kad JŪS PABUDOTE TOKIAI ŠVIESAI, TOKIAI TIESAI IR TIKROVEI.
O kaip Aš galėčiau jums atsakyt į šitą klausimą? Jeigu tiesiogiai Aš jums atsakysiu visumine prasme, tai Aš laikau jus visus savojoje gyvojoje asmenybėje, su visu jūsų amžinybės potencialu – nė vienas iš jūsų neištrūksite iš Manęs, kad galėtumėte pabėgti iš Manęs - iš Manojo glėbio – iš TIKROVĖS, kuri taip pat visa kyla iš Manęs. VISUMINE prasme jūs esate AŠ ESU pasireiškiantis jūsų tapatybės lygiu ir Mano evoliucinio plano sumanytu veiksmu bei vieta. Tačiau, žvelgdami savąja prasme į tą patį klausimą jūs turite žinoti, kad KIEKVIENA ASMENYBĖ YRA UNIKALI - NEPAKARTOJAMA. O ką reiškia unikali? Reiškia, ji neturi tokio pakartojimo nė vienoje kitoje asmenybėje, reiškia NET IR MANO ASMENYBĖJE JI NETURI PAKARTOJIMO, jinai yra suteikta kaip originali, reiškia, Aš jums suteikiau NET DAUGIAU, negu Mano dukra Laima klausia, ar Aš atkartoju Save, kaip padalindamas dalelę, šiuo atžvilgiu – NE NEATKARTOJU, bet Aš jus noriu ugdyti CHARAKTERIU, kad jūs SAVOMIS SAVYBĖMIS ATITIKTUMĖTE MANĄSIAS SAVYBES. Kad jums būtų lengviau tą padaryt, juk Aš suteikiu Savo dalelę, kurią Aš ir sakau, kad tai yra Manoji dalelė – Manoji dalelė, kurią jūs viduje turite kaip Mano dvasią – jums suteiktą Minties Derintoją, kad jis suderintų jūsų mintis, ir suderintų iki tokio lygio, kad taptų jūsų visų minčių Kontroliuotoju, kad jis taptų jūsų tikruoju Vedliu, kad jūsų protas, PATIRDAMAS Manos šviesos išmintį, neieškotų KITO Vedlio, arba nemėgintų PATS PRIMESTI IŠMINČIAI SAVO NEIŠMINTINGUS ir klaidingus sprendimus, nes tiktai nuspalvintas jūsų TIKROSIOS ASMENYBĖS ŠVIESOS – IŠMINTIES PROTAS IR TEGALI ATSIDUOTI MANO JUMS SUTEIKTO ŠVIESOS IR IŠMINTIES VEDLIO VEDIMUI.
Štai Aš jums padovanojau ASMENYBĖS dovaną, o ją sudaro VISA ENERGETINĖ SISTEMA – IŠMINTIES PROTO, IŠMINTIES ENERGETINIO APVALKALO, IR NUOSTABAUS REAGAVIMO Į MANO DVASINĘ TRAUKĄ GYVOJI VEIKIANTI PROTINGA SISTEMA. Tai TOKIĄ KATEGORIJĄ Aš suteikiu asmenybei. Tokiai energetinei kategorijai Aš suteikiu ASMENYBĖS STATUSĄ. Reiškia STATUSAS iš Manęs gauna ATITINKAMĄ protą, ATITINKAMĄ dvasingumą, ir ATITINKAMĄ asmenybės apipavidalinimą SUVIENIJANT VISĄ TAI HARMONINGAI GYVOJE JUNGTYJE SU MANIMI KAIP ŠALTINIU IR VISĄ LAIKĄ IŠSAUGANT SAVO ASMENYBĖS ORIGINALUMĄ – UNIKALUMĄ. Ir nė viena asmenybė, kiek jūs per visą amžinybę sutiksite, NIEKADA NEPASAKYS, kad matė kitą asmenybę, kuri ATKARTOTŲ JUS.
Jūs dabar dažnai net savo kokių nors pažįstamų, draugų, kurie yra dvyniai, negalite visiškai tvirtai pasakyti kuris yra kuris, o jums pasakys – taip, jūs esate NEKLYSTAMAI ORIGINALI, NIEKADA NEPASIKARTOJANTI ASMENYBĖ, bet pasakys, kad jūsų savybės – charakterio savybės – yra panašėjančios į MANO savybes, todėl, kad jūs SUSILIEJATE SU MANO JUMS SUTEIKTU FRAGMENTU. O štai tą energetinę sistemą, suvienytą kaip asmenybės dovaną, JŪS MAN TAIP PAT SUGRĄŽINATE – ĮGALINDAMI MANE Savo jums atiduotą, kaip taip pat nuostabią dovaną – ir suteiktą MEILĖS PAGRINDU – Manąją dvasią – SUSILIETI Į VIENOVĘ, kad taptumėte VIENA ASMENYBE. Dėl to Aš jums ir suteikiau IKIASMENĘ dvasią, neturinčią dar asmenybės, bet turinčią MANĄJĄ išmintį – VISUMINĘ išmintį.
Todėl tokie klausimai, žinot, Aš pajuokausiu, jūs galit sugalvot ir tokių klausimų, į kuriuos negali atsakyt ir Dievas.
Kada jūs žvelgsite į Mane iš SAVOSIOS gelmės, jūs žvelgsite į Mane kaip į savo ARTIMIAUSIĄ, NUOSTABIAUSIĄ, PRIEINAMIAUSIĄ Asmenį, kuris jums suteikia šilumą, suteikia išmintį, suteikia saugumo pojūtį, suteikia globą, kokios negali suteikti jokie jūsų patys artimiausi draugai, net ir jūsų žemiškieji tėvai. Ir vis tik, kada jūs žvelgsite į aplinką – ir į save – iš MANOSIOS pusės, jūs pamatysite, kad nėra skirtumo, kaip jūs skirstote asmenybę, ar Aš esu būtent tas, kuris suteikiau jums SAVE, padalindamas į atskiras originalias, nesikartojančias asmenybes, kad jūs savo tapatybe pasireikštumėte savojoje aplinkoje. KADA MES TURIME DVASINĘ VIENOVĘ JUMS NEBĖRA SKIRTUMO, KAIP TA APLINKA PASIREIŠKIA PER INDIVIDUALYBĘ – JŪS ESATE DVASINĖ VIENOVĖ SU MANIMI – VISUMOS ŠALTINIU IR CENTRU. Kada jūs susiliejate iš savo pusės su Manimi, KAIP INTAKAS SU VANDENYNU, ARGI ĮTEKĖJĘS INTAKAS MĄSTO – TAPĘS VANDENYNU – KAD JIS YRA KUO NORS MAŽIAU NEGU VANDENYNAS?
Todėl keldami sau tokius klausimus, ir mėgindami apmąstyti atsakymus, JŪS ATVERKITE SAVE, kad ĮTEKĖTUMĖTE Į MANĄJĮ JUMS SUTEKTĄ MEILĖS VANDENYNĄ, IR TADA ŽINOSITE, KAD KUR JŪS BEBŪTUMĖTE, JŪS ESATE AŠ.

Algimantas:
Ačiū Tau už šitą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Daliai už šito mokymo įrašą ir iššifravimą, kad jis būtų prieinamas mums visiems.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal