197. Tėvo mokymas apie aplinkos žalojimą, teršimą, ir mūsų gyvenimą joje, suteiktas Rojaus Trejybės - AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2014 01 12

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, esu pasirengęs perteikti Tavo suteikiamą atsakymą-mokymą, atsakant į Tau pateiktą klausimą, kada visa aplinka tiek žalojama, tiek teršiama, kaip mums toliau elgtis, ko laukti, kaip gyventi, ko siekti šitame pasaulyje, šitame laikmetyje?

Tėvas:

Mano mylimiausi vaikai, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jums žinomas Visuotinio Tėvo vardu, kuriam jūs reiškiate meilę, tuo pačiu ir visiems Lygiaverčiams Rojaus Trejybės Kitiems Dviems Nariams, ir dabar Aš jus šlovinu, kad jūs šlovinate taip pat ir AŠ ESU. Tai yra nuostabi Šviesa, kuria pripildome Mes JUS. Kada jūs patiriate tą GYVĄJĮ Mūsų meilės nektaro tekėjimą, jūs PAJUNTATE viduje dvasinę PALAIMĄ ir STIPRYBĘ, jūs pajuntate PATYRIMU, ne įtaiga, ne skaitymais, bet patyrimu. Štai kodėl jūs galite gyventi šviesos ir tiesos gyvenimą, bent jau pradėdami nuo savęs kiekvienas asmeniškai. Jeigu jums nepavyksta šito padaryti atskiros šeimos atžvilgiu ir požiūriu, jūs visada turite laisvą valią savo asmens atžvilgiu ir požiūriu. Štai kodėl jūs negalite nieko paveikti kitaip, kada aplinka gyvena savo požiūriu ir savo atžvilgiu. Visuomet šviesai sunku matyti tamsą, kada šviesa yra gyva – ne kaip dvasinis simbolis, bet kaip dvasinė asmenybė – ji žvelgia MANUOJU žvilgsniu, ir mato netvarką visur, kur suteršiama gamta, sužalojama aplinka – tai yra žaizdos.
Jūs patiriate savo kūno bet kokį negalavimą, fizine žaizda ar fiziniu skausmu. Visa tai junta jūsų centrinės nervų sistemos valdymo pultas – materialios smegenys. Tačiau smegenys duoda signalą ne sau pačioms, bet jūsų ASMENIUI. Smegenys – kaip vienas atskiras organas – yra materija, bet jis buvo gavęs DVASINĮ impulsą iš Manęs jūsų ASMENIUI – ASMENYBĘ – kuris nėra materialios smegenys. Todėl norėdami vystyti savo dvasinę asmenybę dabartinėje aplinkoje, jūs turite galimybę tiesiogiai PATIRTI, KIEK jūsų žvilgsnis KONTRASTUOJA su tuo, ką mato jūsų materialios akys. Jūsų žvilgsnis taps vis skvarbesnis, kuo labiau taps dvasingesnis, ir kas akimirką jis užklius už įvairių teršalų, kurie pasireiškia aplinkoje. Tie teršalai yra ne vien tiktai ne vietoje išlietas materialaus mazuto rezervuaras ar materialių šiukšlynų paskleisti teršalai, bet tai yra ir jūsų ne pagal MANO valią atliekami darbai, taip pat suteršia Mano Kūriniją.
Jūs esate Mano šviesos vaikai patys atradę Mane savyje ir būsena liudijantys Mano gyvą buvimą jūsų viduje, todėl jūsų dvasinis žvilgsnis skvarbės – jūs patirsite tą taršą ir kitų žmonių viduje, kada matysite, jog dvasiniai virpesiai, sklindantys iš jūsų, gąsdina kitus, ir tas išgąstis – tai yra žmogaus viduje esantys BAIMĖS teršalai.

Asmenybė NETURI baimės. Asmenybė yra Mano dvasinė dovana iš MEILĖS. Ji visa yra pripildyta MEILĖS. Tai yra paties aukščiausio dažnio virpesiai, kuriuos asmenybė panaudoja savo pasireiškimui įgyvendinti visų šviesos labui. Ir ji energiją semiasi atsigręžusi į Mane – garbindama Mane. Tik tada ji gali priimti tokius sprendimus, kad neterštų aplinkos, nesukeltų aplinkai milžiniško streso ir įtampos, o priešingai, save harmonizuotų taip, kad aplinka būtų puoselėjama ir gražinama pagal Mano sumanytą evoliucijos planą.
Štai kodėl jūs negalite pakeisti žmonijos niekaip, kol ji gyvena be Manęs. Ji yra toji tamsos maža dalelė, ir toji tamsa, kuri apima pasaulį, visus Mano dvasinius vaikus gyvenančius vien tiktai materialiais interesai, ir apimtais šitų interesų tenkinimo karštligės bet kokia sąskaita – pačia aukščiausia kaina. Jie tada nekreipia dėmesio į aplinką, jie MĄSTO TOS AKIMIRKOS NAUDOS BŪSENA SAU, SAVAJAM ASMENIUI, SAVAJAI BIOLOGINEI ŠEIMAI, SAVAJAI MATERIALIAI KOMPANIJAI, SAVAJAI VALSTYBEI KITŲ SĄSKAITA. Todėl ir yra materialus – ir intelektualus – Mano vaikų išnaudojimas, todėl yra pasaulyje milžiniškas susiskaldymas į įvairias visuomenines grupes, sluoksnius, todėl yra netikros religijos, kurios dar labiau atriboja Mano vaikus nuo Manęs, kada tarp Manęs ir tų vaikų įsiterpia materialūs ritualai.
Kol yra tokia aplinka, jūs negalite pakeisti tamsos, kad ji pamatytų, kas yra iliuzija, kas yra iškreipta tikrovė, kas pažeidžia Mano valią, kas pažeidžia jūsų pačių, Mano suteiktą, laisvą valią, kada jūs tapote vergais ir įkaitais savojo gobšumo, kuris kyla jūsų materialaus smegenų organo viduje, tų nepaliaujamų impulsų pasireiškimu.
Jūs turite suprasti esminį dalyką, evoliucija – tai nėra perversmas, kad jūs jėgos principu mėgintumėte taisyti dabar egzistuojančias Manosios tikrovės iškraipymo labai skaudžias jums pasekmes.
Jūsų GALIA yra jūsų ATSIVĖRIME Man, ir jūsų BŪSENA liudijamoje Mano GYVOJE MEILĖJE, kurią Aš jums suteikiu kiekvienam. Kuo daugiau jūs prisipildote šitos gyvosios meilės bangos SAVYJE, tuo stipriau jūs gyvenate MEILĖS GYVENIMĄ. Tada jūs keičiatės patys, priimdami IŠMINTINGUS sprendimus, ir tie sprendimai jums nebeleidžia pažeisti Manosios valios, nes jie yra atitinkantys Manąją valią, nes tų sprendimų išmintis yra jums suteikta per Mano dalelę – Minties Derintoją – ir jūsų dvasinė asmenybė, būtent materialias smegenis ir panaudoja, kaip tą vienintelį instrumentą, kad ji, būdama šitame materialiame pavidale, galėtų jau semti iš Manęs DVASINĘ ENERGIJĄ ir DVASINĘ IŠMINTĮ, ir tada atlikti materialius veiksmus, išorinėje aplinkoje, drauge su Manimi, nukreiptus VISŲ ŠVIESOS LABUI.

Štai – VIENINTELIS EVOLIUCINIS visos žmonijos, gyvenančios tamsoje, keitimo kelias. Jis yra labai lėtas; jis yra vieno aguonos grūdelio dėjimas šalia kito aguonos grūdelio, kad būtų pririnkti ištisi aguonų aruodai, per kartų kartas, per daugybę kartų, kad galų gale ir šitoje planetoje įsivyrautų toji Mano sumanyta evoliucinio plano įgyvendinimo išraiška – žydintis sodas su švariais vandenimis, skaidria ir jūsų patiems materialiems plaučiams tinkančia oro aplinka, kur jūs galite bet kur jausti gaivą. Štai tada ir bet kur esanti gyvūnija jaus tą Manosios evoliucijos apraišką per jūsų gyvenimą vykdant Manąją valią, kada jiems taip pat bus palanki aplinka evoliuciškai vystytis pagal Mano suprantamą jiems evoliucinę pakopą.
Štai kodėl dabar jūs – atvėrę save Man, atradę Mane savyje – jau imate pastebėti daug taršos, kurios neturėtų būti fizinėje aplinkoje. Kol jūs žvelgiate tamsos požiūriu, jūs negalite matyti tų akivaizdžių pažeidimų, taip ir tie vaikai, kurie iš tos taršos turi sau materialios naudos, jie savo aplinką gali sutvarkyti puikiai, bet jie nesirūpina, kad aplinka būtų puikiai sutvarkyta visiems, nes jie nepajėgūs pažvelgti į tą aplinką iš viršaus – dvasiniu matymu. Jokie jūsų moralizavimai, įtikinėjimai jų smegenų impulsų nepakeis, kol jie neatras Manęs savyje, o jie negalės atrasti tol, kol nematys gyvo pavyzdžio, kad šitas Manęs atradimas savyje, jiems būtų naudingas, nes šiandien jie matuoja naudą tik SAVOJO asmens atžvilgiu.
Štai kodėl evoliucinis kelias yra pats patikimiausias, kada jūs esate patys tvirčiausi gyvojo kelio keleiviai, kuriuos mato kitų materialios akys. Juk jums Mano ambasadorius ką tiktai minėjo, kad jūs turite iš Manęs suteiktą jums Apvaizdos apsaugą, jeigu einate ryžtingai gyvuoju keliu, ne stovite šalia kelio ir apmąstote, koks gražus yra tas gyvasis kelias, bet kada jūs juo žengiate, atsidavę Mano vedimui. Jums trūksta drąsos, bet jūs žinote, kad visada galite atsiremti į Mane. Tad remkitės, kad jūsų žingsnius kiti pamatytų. Jeigu jūs lūkuriuosite – jūs prarasite ne tiktai savo dvasinio stuburo tvirtumą, bet taip pat ir fizinio kūno elastingumą, sveikatą.
Manasis kelias yra tikrovė, todėl jis numatytas, kad jame būtų gyvenama. Manasis kelias nėra fragmentai – kada jūs esate Šventovėje ir palaikote dvasinę komuniją su Manimi, jūs esate gyvajame kelyje, paliekate šitą Šventovę, išeidami į aplinkos tamsą, ir jūs vėl užveriate savo asmenybę – tai nėra gyvasis kelias, tai nėra tikrovė. Reiškia, jūs turite be pertrūkių gyventi Mano jums suteikiamą tikrovės gyvenimą ne tik šitame pasaulyje, bet ir kituose pasauliuose. NEMANYKITE, KAD JUMS PO PRISIKĖLIMO ATSIRAS RYŽTAS. Ryžtas yra per gyvą atsivėrimą Man ir gyvą ryšį su Manimi. Yra ir dvasių kategorijų, kurioms reikalingas sustiprinimas, sustiprinimas per gilesnį ryšį su Manimi. Tuo labiau jis reikalingas žengiantiems iš materialaus kranto į dvasinį krantą per morontinę tilto atkarpą. Štai jūs ir patirsite, net ir morontiniu sielos tapatybės lygiu, kiek reikalinga gyvasis komunijos ryšys su Manimi įveikti abejones, sustiprinti tą vidinį ryžtą žengti dar vieną žingsnį į priekį, kaupiant naują patyrimą. Todėl ta tarša, kuri egzistuoja jūsų aplinkoje, ir dabar jums sukelia skausmą, jos neįmanoma kitaip panaikinti, kaip tiktai per šviesos gyvenimą. O kadangi jūs patys patiriate savo patyrimu, kaip tai yra sudėtinga įgyvendinti tokius žingsnius, kai aplinka yra tokia tamsi, ir dar prieštaraujanti jūsų žingsniams, nors jie nukreipti į Mane – į šviesą, nukreipti visų meilės labui – ir vis tiek tamsa visomis išgalėmis priešinasi. Tai reiškia, tie, kurie toje tamsoje šiandien gyvena nepakeldami žvilgsnio į save, kur esu Aš – Šviesos Šaltinis ir Centras – jie NEPAJĖGŪS matyti taršos pašalinimo kelio – jų pastangos yra bejėgės, nes jos nėra išmintingos. Jeigu jie teršia, priimdami naujus sprendimus vėl gaminti naujus produktus, kurie dar papildytų tuos dabar esančius taršos židinius, reiškia, priežastis nepašalinama – ne tie produktai gaminami. Bet jūs jų negalite sustabdyti, nes tie produktai neša didžiulius pelnus.
Štai kodėl, Aš suteikiu jums dvasinę ir materialią apsaugą, kad jūs, būdami patys šviesiausi Manosios Kūrinijos vaikai, žengiantys patį pradinį žingsnį, jau pradėję garbinti VISUMINĘ ASMENYBĘ – AŠ ESU – NESITRAUKTUMĖTE IŠ GYVOJO KELIO, kad Manasis spindulys šviestų kitiems ir tuo pačiu patrauktų kitus, kada jūs savo gyvenimu apšviesite vis daugiau Mano vaikų, kuriems Aš taip pat šviečiu iš vidaus, net ir taip, kaip jums.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Daliai ir Jurgitai už šio mokymo įrašą ir parengimą Forumui, kad jį galėtų studijuoti visi, kas tik nuoširdžiai to siekia.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal