AŠ ESU mokymas-paaiškinimas apie SAVE – AŠ ESU, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 01 25

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Jurgita:
Mylimas AŠ ESU, mes apie Tave studijuojame Urantijos grupėje, bet aš noriu dabar Tavęs paprašyti mokymo-paaiškinimo, kaip TU PATS galėtum mums atskleisti SAVE, kaip Tu mums galėtum paaiškinti, KAS TU ESI, kad mes geriau TAVE pažintume ir patirtume.

AŠ ESU:

MANO mylimieji vaikai, TREJYBĖS vaikai, ŠLOVĖS vaikai, jūs pirmą kartą kreipiatės į MANE, VIEŠAI, kad AŠ jums atskleisčiau SAVE.

AŠ ESU neatskleidžiamas RIBINIAM protui, net ir tam VISUMINIAM ASMENIUI, kuriuo AŠ ESU, neįmanoma tiek SUSIAURINTI SAVĘS, kad jūs galėtumėte SUPRASTI Mane, PAŽINTI Mane, KAS Esu Aš – AŠ ESU.

Jeigu jūs nematote horizonto, jūs nežinote, kas UŽ jo yra – jūs matote tiktai vizualiai – materialiu žvilgsniu – susiliejančią tolumoje erdvę. Tačiau jeigu nebūtų planetos, jūs toje vietoje negalėtumėte matyti JOKIO horizonto – būtų tamsa.

Todėl AŠ jums negaliu suteikti jokio SUPRANTAMESNIO paaiškinimo, KAS AŠ ESU, išskyrus pasakydamas – AŠ ESU VISKAS VISAME SAVOSIOS APRAIŠKOS ESAMUME.
Tai, kas yra MANYJE – yra VISA POTENCIJA, PER VISĄ AMŽINYBĘ. Jeigu jūs žinote iš Urantijos DVASINIO apreiškimo, pavadinto Urantijos Knyga, kad Rojaus Trejybė turi Savąją energiją semtis iš Trijų Absoliutų – Dievybės, Beribio, ir Visuotinio Absoliutų – paskleisdama tą energiją į kuriančią aplinkui – kosminėje erdvėje – dvasinę šeimą, organizuojant visatas, organizuojant joje veiklą, ir net Urantijos Knyga, pateikianti tokį NUOSEKLŲ visos kūrinijos vaizdinį, negali perteikti nė jokios minties – kas gi yra UŽ dabar besiformuojančių naujų visatų daug didesnės apimties keturiose išorinės erdvės zonose, kas UŽ tų zonų – TOLIAU. Aš negaliu jums atskleisti – ten Esu Aš – AŠ ESU – suprantamesniu jūsų ribiniam protui palyginimu, kadangi jūs negalite suvokti, neturėdami kokio nors atskaitos taško. Jeigu jūs būtumėte tokioje vietoje, kur nematytumėte nė vieno atskaitos taško, jūs pajaustumėte, kaip jums sunku orientuotis, net jeigu būtumėte ir miške, esančiame vienodų medžių, jums būtų sunku surasti apniukusią dieną pasaulio keturias kryptis, pagal kurias jūs galėtumėte nors kiek orientuotis į kurią pusę eiti, o jeigu jūs būtumėte toje vietoje, kur nėra jokio medžio, jūs negalėtumėte suprasti į kurią pusę pasukti, jeigu apsiniaukęs dangus, nėra saulės padėties, pagal kurią galėtumėte orientuotis, o aplinkui nėra jokio taško, į kurį galėtų atsiremti jūsų žvilgsnis – po kurio laiko jūs pradėtumėte jausti viduje nerimą. O dabar įsivaizduokite, kad jūs esate kosminėje erdvėje – iškelti virš šito pasaulio – nematote nė vienos žvaigždės, nematote jokio kito spindinčio kūno, matote juodumą, jeigu atsidurtumėte jūs tokioje aplinkoje, jūsų dabartinės penkios juslės apribotų visą patyrimą, jūs galėtumėte tiktai tyrinėti patį save, nes aplinkui jūs nieko nematytumėte ir nesuvoktumėte, kad yra aplinka.
Štai kodėl Urantijos Knygos apreiškimas nepateikia nieko, kas gi yra už tų keturių išorinės erdvės zonų, kuriose šiandien vyksta milžiniški energijos uraganai – ten ir yra ta aplinka, kurioje nėra jokio spindinčio kosminio kūno, nėra žvaigždės-saulės. Išoriniais keturiais žiedais dabar yra apribota kūrinija, gyvybės išorinės erdvės keturiose zonose šiuo metu be Rojaus Jėgos Organizatorių nėra kitos, kuri galėtų dalyvauti šitame nuostabiame energijos uraganų įsukime, kad iš jų atsirastų sūkuriniai ūkai, o iš ūkų atsirastų milžiniškos saulės. Tai štai, už šitų išorinių keturių žiedų yra tamsuma, nėra spindinčių jums taip akiai patrauklių vaiskią naktį žvaigždžių-saulių, ten Esu Aš – AŠ ESU, ir JOKIŲ ribų AŠ neturiu.

Jeigu jūs dabar mėginate įsivaizduoti ŠITO dangaus skliauto dydį, jūs negalite jo nustatyti savo žvilgsniu, nes jūs negalite matyti atstumo – jūs matote TAMSĄ. Jūs matote net ir mažyčių žvaigždžių gausybę, kurias jūs pavadinate spiečiais, tačiau jeigu jūs būtumėte tame pačiame žvaigždžių spiečiuje, jūs matytumėte, kokie tai yra milžiniški atstumai tarp žvaigždžių. Jeigu jūs girdite pasakymą, kad šitas skliautas turi penkis šimtus tūkstančių šviesmečių skersmenį, jums tokį greitį sunku įsivaizduoti, nes tai yra tik teorinis teiginys, praktiškai jis nėra jums suvokiamas, nes šita planeta, kurioje pradedate pirmąjį žingsnį į savojo likimo įgyvendinimą, neturi tokių atstumų, kad galėtumėte su kažkokiu judėjimu palyginti šviesos greitį. O jeigu jūs suvoktumėte, kokie atstumai yra skriejančių aplink Rojų procesija septynių supervisatų, tai jie yra trilijonus kartų didesni negu šito dangaus skliauto penkių šimtų tūkstančių šviesmečių erdvės skersmuo, bet ir tai būtų aguonos grūdelis, palyginus su visa planeta, savo turiniu pripildyta aguonos grūdelių, tai TAS SANTYKIS, kurį AŠ pasakyčiau, kad, TAI, KAS YRA IŠORINĖJE erdvėje, yra kaip ta planeta, pripildyta aguonos grūdelių, kur Aš Esu – AŠ ESU – palyginus su dabartine, net ir besiformuojančia naujų visatų egzistencija, ir kurią AŠ galėčiau prilyginti VIENAM grūdeliui – aguonos grūdeliui.

KAIP gi AŠ galėčiau jums atskleisti SAVE, jūsų ribiniam protui?
Jūs NIEKADA MANĘS NEPAŽINSITE, kad ir kaip jums būtų skaudu išgirsti šitą teiginį, kad galėtumėte prie MANĘS nors kiek priartėti, nes AŠ veikdamas per Rojaus Trejybę, Ją turiu kaip SAVĄJĮ nuostabų MEILĖS PASIREIŠKIMĄ visai kūrinijai.

Pažinkite MANE, pažindami savo MYLINČIUS, jus PUOSELĖJANČIUS, ir JŪSŲ mylimus VIENINTELIUS TĖVUS.


Algimantas:
Mylimas AŠ ESU, ačiū TAU už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji – Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, valia. Amen.

Ačiū Jurgitai už šio AŠ ESU mokymo įrašą ir jo iššifravimą, kad jis būtų prieinamas raštu ir mūsų Forume, kaip jis – taip pat Jurgitos dėka – yra prieinamas ir garso įrašu.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal