Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-atsakymas apie avatarą Kalki, perteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 02 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą, atsakant į mano dvasios sesės, Eugenijos, klausimą apie avatarą Kalki, jo mokymą.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimiausias sūnau, aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras jūsų VISŲ SU MEILE vadinamas visos Kūrinijos Motina-Sese – Begaline Dvasia. Aš esu Rojaus Trejybės Trečiasis Asmuo – Veiksmo Dievas, kaip pateikia jūsų epochinis apreiškimas, patalpintas Urantijos Knygoje – esu tas Lygiavertis Šaltinis ir Centras Kitiems Dviems Rojaus Trejybės Nariams. Ir Aš SU MEILE jums suteikiu Savo atsakymą, kuris galėtų jus APRAMINTI IR IŠPLĖSTI JŪSŲ POŽIŪRĮ į Mūsų Dvasinę Šeimą.
TAI, KĄ JŪS VADINATE AVATARU, TĖRA ĮSIKŪNIJIMAS ŽMOGIŠKUOJU PAVIDALU DIEVIŠKOJO ASMENS, KURIS BUTŲ TIESIOGIAI KILĘS IŠ MŪSŲ. ŠIUO METU JŪSŲ PLANETOJE NĖRA TOKIO ASMENS. Tačiau tarp Mano daugybės vaikų yra nuoširdžiai žengiančių šviesos keliu, nuoširdžiai panirusių į daugybę įvairių religijų mokymų. Ir tie žmonės – Mano vaikai – kurie pašvenčia savo gyvenimą savosios sampratos perteikimui, jie iš pasąmonės šitą nuostatą paverčia SAVA, ir sąmonės lygiu jaučiama GYVA nuostata, kad jis yra DIEVYBĖS įsikūnijimas žmogiškuoju pavidalu šitame pasaulyje, šitoje kartoje – AVATARAS.
Todėl, Mano mylimieji vaikai, jūs turite žinoti, kad Mes siunčiame Savo sūnus ir dukras, kad PADĖTŲ jie savo šviesa tuose pasauliuose, kuriuose Mes Jiems suteikiame mandatą atstovauti tam tikras Mūsų jau įsteigtas dvasines institucijas. Todėl ir AVATARAS, kuris yra Mūsų siųstas kaip Dievybės asmuo – įgyja žmogiškąjį pavidalą – ATSTOVAUJA NE MŪSŲ INSTITUCIJAS, BET TIESIOGIAI MUS.
Paskutinis avataras buvo jums žinomas Satja Sai Baba, gyvenęs Indijoje. Ir taip pat kaip ir dabar SAVE VADINANTIS avataru Kalki, vadovaudamasis Vedų ir Induizmo religinėmis sampratomis, pateikia šviesos mokymus. Tie šviesos mokymai yra nukreipti į žmonių sąmonės taurinimą, tačiau KIEKVIENA TAUTA, TURĖDAMA SAVO APLINKOJE NUŠVITUSIŲ ŽMONIŲ, NEGALI JŲ SĄMONĖS PAVEIKTI TIEK, KAD JIE PRANOKTŲ TAUTOS SĄMONĘ, nes tautoje jie paskleidžia šviesos žodį. Pranokdami tautos sąmonę, jie būtų tos pačios tautos atstumti. Jie turi derintis prie tautos sąmonės, kad išliktų. Natūralu, kada dabar pasaulis yra judrus, nėra jame tokių išorinių barjerų, neperžengiamų valstybės sienų, yra milžiniškos transporto priemonės, kurios nukelia iš vieno pasaulio krašto į kitą vos per kelias valandas, kada ryšio priemonės net pranoksta politines sienas, todėl informacija pasklinda po pasaulį daug sparčiau, ir tos informacijos dėka net ir iš kitų tautų žmonės kai kuriuos skleidžiamus šviesos teiginius ima puoselėti savo viduje, nes jie nusėda jų pasąmonėje – dar sąmoningai nesuprasti. Tačiau kada jie savojoje tautoje nejaučia pasitenkinimo, nejaučia atramos į savo tautoje skleidžiamą šviesos žodį, tuomet jie siekia surasti jį kitose tautose. Ir išgirdę, ar perskaitę, šviesos žodį, skelbiamą ir tose tautose esančių šviesos Mūsų vaikų, jie tais žodžiais pradeda vadovautis, ir iš dalies jiems pavyksta save apraminti, pasiekti nusiraminimo būseną, kuri galėtų jiems padėti gyvenime patirti nedideles laimės apraiškas. Ir tokios akimirkos juos sustiprina, kad šitas kelias jiems yra tinkamas.
Aš jums turiu patvirtinti dar kartą – ŠIANDIEN TIK MANO SŪNUS ALGIMANTAS ATSTOVAUJA MUS BŪDAMAS ŽEMIŠKUOJU PAVIDALU. JIS NĖRA AVATARAS, nėra Mūsų siųstas Dievybės įsikūnijimas žmogiškuoju pavidalu. TAČIAU JIS YRA MŪSŲ RENGTAS – NUO PAT GIMIMO – ŠITAI KILNIAI ŠVIESOS MISIJAI, KAD TĘSTŲ SATJOS SAI BABOS PRADĖTĄ MISIJĄ ŠITAME PASAULYJE VISŲ ŽMONIŲ, ESANČIŲ ŠITAME PASAULYJE, ŠVIESOS LABUI. Kiekviena tauta, net ir jūsų tauta, patyrusi jo skelbiamų mokymų šviesą, pamatys, kokia yra tų mokymų gelmė, pranokstanti tų tautų šviesuolių skelbiamas šviesos mintis, šviesos teiginius, nes Mūsų sūnaus Algimanto skelbiami teiginiai yra tiktai Mūsų mokymų pagarsinimas jo žmogiškosiomis lūpomis.
Štai kodėl jūs galite girdėti Mus net per jo sakomą pamokomąjį žodį. Tai yra subuitintas Mūsų dvasinis mokymas, perteikiamas jums suprantamu sąmonei lygiu, kad Mūsų žodis nusėstų jūsų pasąmonėje ir liktų daugiau jo išraiškos sąmonėje, kad jūs galėtumėte apmąstyti jo tariamus žodžius ir dar kartą sau patvirtinti, jog iš tikrųjų jo žodžiai neprasilenkia su tiesa ir teisingumu.
KADA ŽMONIJA SIEKIA ŠVIESOS TAIP SUSISKALDŽIUSI, KOKIA YRA DABAR – DABARTINĖJE CIVILIZACIJOJE – gausi Mūsų milžiniškos Dvasinės Šeimos ši dalelė jūsų pasaulyje, NEGALI BŪTI TARPUSAVYJE SUVIENYTŲ MŪSŲ VAIKŲ JOKIAIS KITAIS ŠVIESOS MOKYMAIS, IŠSKYRUS TUOS, KURIUOS MES PERTEIKIAME PER ALGIMANTĄ. Tą Aš jums sakau nemėgindamas jį iškelti virš jūsų, tą Aš jums sakau, kad tai yra TIKROVĖS FAKTAS. Kad galėtumėte jūs atidžiau įsiklausyti į jo tariamus žodžius, kad tie žodžiai jums neatrodytų beprasmiai, nereikšmingi, net jeigu jie ištarti jums nepriimtinu tonu. TONĄ NULEMIA TOS AKIMIRKOS ĮTIKĖJIMO GELMĖ IR PASITIKĖJIMAS IŠTARIAMAIS TEIGINIAIS – VIDINIS PASITIKĖJIMAS IR ŽINOJIMAS, KURIS ATEINĄ IŠ GYVO RYŠIO SU MANIMI.
Štai kodėl tie daugelis dvasinių mokytojų, esančių šiuo metu įvairiuose jūsų planetos kraštuose, jie gali paveikti mažytę dalelę to krašto Mūsų vaikų, tačiau VISUMINIUS mokymus perteikia tiktai Algimantas, perteikia tam, kad įgyvendintų misiją, kurią Mes jam paskyrėme.
Nėra tokios akimirkos, kad jūsų planeta, ar kita planeta, nebūtų globojama Mūsų jums suteiktos apvaizdos. Lygiai taip pat nėra ir tos akimirkos, kad jūsų planeta būtų palikta be Mūsų šviesos žodžio. Reiškia, Mes ir turime turėti SAVO atstovą, tinkamai išreiškiantį tuos žodžius tos šviesos lygiu, kad toji šviesa jus stiprintų iš vidaus, kad ji jums suteiktų energijos ir galios.
Štai kodėl jūs esate šitame kelyje ant šito laiptelio šiuo metu, kad jums nevertėtų kreipti dėmesio, kokie yra KITI planetoje šviesos mokymai, kad JŪS SAVE ATVĖRĘ MAN GALĖTUMĖTE DAR RYŠKIAU SAVYJE LIEPSNOTI TĄ ŠVIESĄ, KURIĄ SUTEIKIU AŠ. Jeigu šviečia saulė, nebereikia degti degtuko, kad pasišviestumėte, todėl ir tie mokymai, kuriuos mes perteikiame per Algimantą, yra saulės šviesos lygmens, kai aplinkui perteikiami mokymai yra degtuko šviesos apšvietimo mokymai, bet jie ir apšviečia tuos, kurie dar nežino jūsų saulės šviesos dvasine prasme.
Žinodami – ir net patirdami kai kurie iš jūsų – mano teiginių šviesą, savojoje aplinkoje VIS RYŽTINGIAU ženkite šituo keliu, per gyvą atsivėrimą Man ir Mano vedimą, kurį Aš jums suteikiu iš vidaus; nesiekite silpninti to ryšio su Manimi – nesistenkite PATEISINTI savęs. Jūs esate DAUG ŠVIESESNI negu jūs atrodote net ir patys sau, jūs esate DAUG RYŽTINGESNI negu šią akimirką jūs manot, jūs esate KUPINI VIDINĖS HARMONIJOS, tik jūs manot, kad jums stinga dar gyvo ryšio su Manimi. Jūs PER DAUG NEĮVERTINATE SAVO ŠVIESOS, kuri yra Jūsų viduje. Būkite Mano meilės APRAIŠKA SAVO VIDUJE, ir ji pasireikš Mano sumanytu veiksmu IŠORĖJE.
Aš jus sumaniau – evoliucijos įgyvendinimui šitame pasaulyje – ne šiaip sau, kad jūs būtumėte ŠITOJE kartoje ir ŠITOJE pasaulio dalyje. Aš žinau evoliuciją nuo PABAIGOS, todėl ir AŠ JUMS SUTEIKIAU NUOSTABIĄ GALIMYBĘ, KURIOS NETURI KITI, BESIKLAUSANTYS AVATARO MOKYMŲ, ir jais net ir nesivadovaujantys, bet susibūrus draugėn apkalbantys tuos avatarus. Jūs esate sumanyti, KAD GALĖTUMĖTE STIPRINTI ŠVIESA tuos savo brolius ir seses, kuriems NEBEREIKIA avataro mokymų, o didesnės šviesos jie NEŽINO KUR RASTI, kad jūs galėtumėte jiems paaiškinti SAVO ATRASTĄ VIDUJE šviesą, kurią jie taip pat yra pajėgūs atrasti, nuoširdžiai jos siekdami ir įdėdami pastangų.
Štai kodėl NESIBLAŠKYKITE Į IŠORINIUS, NET IR JUMS ARTIMŲ ŽMONIŲ JUMS PATEIKIAMUS TEIGINIUS, BET ATSAKYDAMI JIEMS, PATEIKITE SAVO PATYRIMUS. Patyrimai yra būtent toji jūsų gyvenimo dalis, kurių jums nereikia specialiai mokytis arba prisiminti, kaip mėginate prisiminti įvairių mokymų įvairius teiginius. Patyrimai jumyse yra subrandinti per ilgalaikį procesą, todėl JŲ PATEIKIMAS visuomet yra įtaigesnis, nes jis yra GYVAS, ir jais greičiau patiki visi dvasiniai broliai ir sesės, kurie šiaip jau bet kokiems mokymo teiginiams yra linkę prieštarauti, nes savyje turi kitus mokytojus ir kitų mokymų teiginius. Tačiau prieš jūsų patyrimą jie yra bejėgiai, bejėgiai jį nuneigt, o patį faktą jie priversti pripažinti.
GYVENKITE MANIMI GYVĄ GYVENIMĄ IR TADA JŪSŲ GYVENIMAS TAPS MOKYMU KITIEMS.


Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šį mokymą, už tavo meilę. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Ačiū Jurgitai ir Daivai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su jį galėtų skaityti, kas tik nori.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal