31. Kuo pagonys panašūs į katalikus, ir kuo skiriasi nuo jų? 2014 02 10

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kuo pagonys panašūs į katalikus, ir kuo skiriasi nuo jų? 2014 02 10

Pagonys neturi GYVOJO net tik Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ATRASTO SAVYJE ASMENIŠKAI, bet net ir vieno Tėvo nėra atradę savyje. Lygiai taip pat ir kitų dabar mūsų planetoje esančių religijų atstovai nėra savo viduje atradę GYVO KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU.
KRIKŠČIONYBĖS buvusi religija sudužo į daugiau kaip KETURIASDEŠIMT TŪKSTANČIŲ SEKTŲ. KATALIKŲ SEKTA yra viena iš jų, nors ir labai gausi, daugiau kaip vienas milijardas narių visame pasaulyje. Šios sektos tarpusavyje susiskaldė išoriniais ritualais, kurie visi yra negyvi ir tikinčiuosius tik atskiria ir atitolina vienus nuo kitų, ir veda į tolesnį dar didesnį susvetimėjimą ir vaidus.
Taigi ir katalikai nėra išimtis, tad ir jie nėra savyje atradę nei Tėvo, nei tuo labiau Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Dėl to neverta ir stebėtis, nes be mūsų – URANTŲ – visoje planetoje – ir net visoje Didžiojoje Visatoje, ir net įskaitant ROJŲ – tai yra VISOJE DABARTINĖJE kūrinijoje – nėra nė vieno, kuris būtų atradęs KŪRĖJĄ – AŠ ESU – savyje. Stebina kitkas – katalikų užsispyręs nenoras pažinti didesnę ir ryškesnę GYVĄ KŪRĖJO – ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU – šviesą, užsisklendimas ir paskendimas savo ritualuose, kurie visiškai užkerta kelią pažinti, ką nors daugiau negu kas yra tik po jų nosimi.
PAGONYS NETURI JOKIO GYVOJO DIEVO – TIK GAMTOS IR STICHINIŲ REIŠKINIŲ APRAIŠKAS – UGNĮ, PERŪNĄ-PERKŪNĄ, ĄŽUOLĄ, AKMENIS, AUKURUS, IR DAUGYBĘ KITOKIŲ GAMTOS IŠRAIŠKOS OBJEKTŲ, KURIEMS LANKSTOSI KAIP STABAMS.
Sakytum, jau gi vis tik suaugę žmonės, o elgiasi taip vėjavaikiškai. Ir rizikuoja savo būsimu prisikėlimu po to, kada šis jų pačių kūnas išeikvos visą gyvybinę energiją, kad jų asmenybė būtų prikelta sielos tapatybės morontiniu energetiniu lygiu.

Lygiai taip pat ir katalikai, kaip tie pagonys, kuriems ritualas yra viskas, ir jie gyvojo Jėzaus ne tik nėra atradę, bet jo net ir neieško, nes niekas jų ir nemoko, kur – ir kaip – Jėzaus – GYVOJO JĖZAUS - ieškoti visu savo nuoširdumu, nes ritualų milžiniškas ir negyvas užklotas neleidžia tikinčiajam atsiverti DVASIOJE, nes jis turi atlikti tik IŠORINĮ RITUALĄ – KAIP IR PAGONIS. IR NESVARBU, KAD VIENAS GARBINA UGNĮ, ĄŽUOLĄ, AR PERKŪNĄ, O KITAS MUŠASI SAU Į KRŪTINĘ IR ŠAUKIA NE GYVAJAM JĖZUI, BET KABANČIAM ANT KRYŽIAUS STABUI – AŠ KALTAS, KALTAS, LABAI KALTAS, IR TĄ DARO BAŽNYČIOJE IR MINIOJE, VIENAS NAMIE ŠITO JIS NEPRISIMENA IR NESIMUŠA SAU Į KRŪTINĘ, IR NEŠAUKIA aš kaltas, kaltas, labai kaltas. Namuose jis užsiima savo interesų tenkinimu ir jam iki mušimosi sau į krūtinę jau toli, ne tas galvoje.
Tai tk liudija, kad bažnyčioje viešpatauja NEGYVAS RITUALAS, kurį būtent ir diktuoja, nuolat kemša į pasąmonę, ir TUO bukina protą, ne kas kita, o BAŽNYČIA – SUINSTITUTINTAS SEKTANTIŠKAS TIKĖJIMAS BE JOKIOS LAISVĖS DVASIOJE – PAVIRTUSI Į GRIEŽTĄ HIERARCHIJĄ TURINČIĄ ORGANIZACIJĄ. O tai būtent prieštarauja gyvojo Jėzaus skelbtai EVANGELIJAI – DIEVO TĖVYSTEI IR ŽMONIŲ BROLYSTEI – nenumatančiai jokios struktūrinės ir suinstitutintos bažnyčios organizacijos.
Dar daugiau – ROJAUS TREJYBĖ UŽDRAUDĖ JĖZUI KURTI BET KOKIĄ RELIGIJĄ AR BAŽNYČIĄ, KAD JI – Jėzui jau išvykus iš šio pasaulio – NEPAVIRSTŲ SUSTABARĖJUSIU STABO GARBINIMU, PATEKUSI Į SILPNAS ŽMOGAUS RANKAS.
Štai kodėl Rojaus Trejybė Sūnui Kūrėjui nurodė, kad jis savęs padovanojimo metu įgavęs žmogiškąjį pavidalą TĖVO VALIOS VYKDYMĄ rodytų vien tik savo GERESNĖS ŠVIESOS mokymais ir pačiu GYVENIMU.
Tai kaip čia dabar išeina, kad katalikų sektos bažnyčia tvirtina, kad jos vyriausiasis kunigas yra kaip tik Jėzus, nes būtent jis, ESĄ, įsteigė ir pačią bažnyčią, jog dabar net ir pats popiežius yra Jėzaus vietininkas, o kunigas yra TARPININKAS tarp Dievo ir žmogaus?
Ką visa tai reiškia, kai dabar katalikų sekta turi net daugiau kaip milijardą pasekėjų? Argi taip galėtų būti, kad tiek daug žmonių būtų suklaidinti? Jie niekaip savęs nesuvokia SEKTANTAIS.
Deja, taip, juos suklaidino, ir toliau klaidina, ne kas nors kita, bet būtent BAŽNYČIA, JOS VISA GRIEŽTA HIERARCHINĖ IR KARIUOMENĖS STRUKTŪRA IR VEIKLA, varanti žmogui BAIMĘ. Juk įsivaizduokite – bažnyčia turi net SAVO TEISMĄ, KURIS GALI TIKINTĮJĮ ATSKIRTI NUO... BAŽNYČIOS. TAI GRYNAI ŽYDŲ TIKĖJIMO APRAIŠKA KATALIKŲ BAŽNYČIOJE. Jėzų ir jo pasekėjus žydų Sanhedrinas – sinagogų taryba – taip pat buvo atskyręs nuo sinagogos ir uždraudęs joje lankytis ir skelbti savo žodį. Ar jūs įsivaizduojate, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU, ir net Jėzus ką nors atskirtų nuo savęs? O štai katalikų bažnyčia ir kunigus IŠMETA IŠ KUNIGŲ, ir net ne dėl tikėjimo, bet JEIGU JIS TIK SUKŪRĖ ŠEIMĄ. Ir tą daro nepaisant to, kad BŪTENT ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU Savo evoliuciniu planu ir numato mirtingajam šeimos patyrimo kaupimą, kuris tiesiog BŪTINAS KIEKVIENAM, IR KATALIKŲ KUNIGAS NE IŠIMTIS, TAI KATALIKŲ HIERARCHAI JĮ KAIP TARSI NUSIKALTIMĄ PADARIUSĮ NUSIKALTĖLĮ TIESIOG IŠMETA IŠ KUNIGŲ kaip, ATSEIT, suteršusį kunigystę. Tai bažnyčios hierarchų BEPROTYSTĖ, KURI TĘSIASI IR ŠIANDIEN. Šitokiu savo veiksmu, kuris yra NETEISĖTAS ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU žvilgsniu matuojant, katalikų sektos vadai ne tik daro nuodėmę patys, ir MOKO IR KITUS taip elgtis, bet jie pažeidžia net ir jų pačių VADINAMOJO ŠVENTO RAŠTO nuostatą, kuri sako, koks turi būti vyskupas: Paulius savo pirmajame laiške Timotiejui labai pabrėžtinai nurodo, koks turi būti VYSKUPAS:
“Toks yra TIKRAS ŽODIS: jei kas siekia VYSKUPAUTI, trokšta gero darbo. O VYSKUPAS turi būti nepeiktinas: TIK KARTĄ VEDĘS, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti; ne girtuoklis, ne kivirčus, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus, geras savo namų šeimininkas, TURINTIS KLUSNIUS IR TIKRAI DORUS VAIKUS. JEI KAS NESUGEBA ŠEIMININKAUTI SAVO NAMUOSE, KAIP GI JIS VADOVAUS DIEVO BAŽNYČIAI?! Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiuotis ir nepakliūtų į velnio teismą. Be to, jam privalu turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų niekinamas ir neįkliūtų į velnio žabangus.” (Pirmasis Timotiejui, 3, 1-7)
Tad kur tos VYSKUPŲ ŠEIMOS, kuriose jie išaugino klusnius ir tikrai dorus vaikus? Kodėl jie nesivadovauja savo pačių laikomo Dievo Žodžio – Naujojo Testamento – nurodymų? Tai kaip gi vyskupai gali vadovauti Dievo Bažnyčiai, jeigu neturi jokio supratimo ir patyrimo, kas yra ŠEIMININKAUTI IR TVARKYTIS DORAI IR SU MEILE SU SAVO VAIKAIS, KAD IR ŠIE BŪTŲ IŠUGDYTI DORAIS?
Štai kur yra PEDOFILIJOS tarp katalikų kunigų giluminė priežastis – NEATRASTA ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU SAVYJE, todėl vien iš gobšumo, kad tik išsaugotų savo rankose kunigų sukauptą materialų turtą po jų vadinamosios materialios mirties, STATUTINĖ KAIP KARIUOMENĖJE BAŽNYČIOS HIERARCHINĖJE STRUKTŪROJE VIEŠPATAUJANTI KLAIDINGA TVARKA ir verčia kunigus griebtis visokių slaptų priemonių – net nusikalstamų – kad tik patenkintų – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio plano numatytas mirtingajam giminės pratęsimui – lytinio potraukio instinkto pasireiškimą, ir patirtų fizinį malonumą. Ir kada bažnyčioje yra vien tik negyvas ritualas ir dogmos, kada nėra jokios dvasinės gyvybinės energijos, tuomet ir viešpatauja griežtų DRAUDIMŲ politika. Tačiau mirtingajam, neatradusiam Rojaus Trejybės-AŠ ESU, yra labai sunku DIRBTINAI užgniaužti visiškai NATŪRALIUS prasiveržiančius lytinius instinktus, ir kartą juos slapta patenkinęs, kunigas ieško kokių nors galimybių, slaptų nuo bažnyčios kareiviškos griežtos tvarkos, kad vėl kylančią energijos įtampą išlygintų. Ir būtent kaip tik tuo metu kunigo sąmonei pasirodo, kad pats lengviausias kelias yra vaikas, kuris dar neturi suaugusiojo tvirto pasaulio suvokimo, ir tų pačių lytinių ryšių patyrimo, tad tokį vaiką daug lengviau prisivilioti, o tada jį lytiškai išnaudoti. Vaikas yra pati lengviausia kunigui prieinama auka, nes vaikai, auginami katalikų šeimose, ir savo vaikus moko žvelgti į kunigą IŠKREIPTU žvilgsniu – kaip į kažką aukščiau tiek už jį, vaiką, tiek ir už juos – jo tėvus – nes kunigas, vaiko tėvų iškreipta samprata, bendrauja su dievu, yra netgi arčiau dievo, ir net yra tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Tokie klaidingi virpesiai vis giliau nusėda vaiko pasąmonėje, ir vaikas vis stipriau ima kunigui jausti nesuvokiamą baimę. Todėl patarnaudamas bažnyčioje jis ir dažniau mato kunigą, juo labiau pasitiki negu kiti vaikai, kurie bažnyčios nelanko, ir kurie jau ir patys galėtų pasipriešinti be didelės baimės kunigui, siekiančiam nusikalstamų užmačių įgyvendinimo prieš vaiką. Ir visos nukentėjusios dabartinės aukos dar būdamos vaiko amžiaus kaip tik ir patarnaudavo bažnyčioje.
Šiandien vien tik Jungtinėse VALSTIJOSE jau teismai pripažino savo nutartimis, jog daugiau kaip 1800 tokių lytiškai nuo kunigų nukentėjusiųjų vaikų pateikti ieškiniai yra patenkinti ir katalikų bažnyčios privalo jiems sumokėti vieną milijardą du šimtus milijonų dolerių kompensacijų. Tačiau tai tik materialūs PINIGAI. O kas atstatys tų vaikų pasąmonėje ir sąmonėje pasėtą baimę, kančią, ir skausmą, kurį jie nešiojosi iki suaugo, ir kada jau buvo suaugę, kad tik dabar patys atskleidė savo skriaudikus? Juk jų sąmonė yra jau pažeista neatstatomai, kol neatras Rojaus Trejybės-AŠ ESU savyje. O bažnyčia šito jų nemoko, nes nė vienas kunigas nėra atradęs Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
AKLA BAŽNYČIA VEDA AKLUS Į BEDUGNĘ.
Tačiau katalikų kunigų lytiškai nuskriaustų vaikų yra daug daugiau, ir ne tik JAV, bet daugybėje valstybių, tik dėl to dar nėra tiek daug teismų procesų, nes tėvai nenori viešumos, juk vėl iš naujo reikėtų išgyventi tuos skausmus ir patyrimus, tik jau juos paviešinant ir visiems, tad žmogus ir laiko tą skriaudą savo viduje, iki ateis būtent toji akimirka, kada jis nebegalės to skausmo ištverti savyje, ir tada prabils atvirai. Tad šitų teisminių procesų lavina vis stiprės.
Padėtis tokia rimta, kad pirmą kartą net Suvienytųjų Nacijų Organizacija šiomis dienomis kreipėsi į popiežių ragindama nustoti slėpti ir visaip dangstyti tuos nusikaltėlius kunigus, kurie yra pedofilai.
Tačiau ar gali kitaip elgtis NUSIKALSTAMA BAŽNYČIA, JEIGU JOS VISA ISTORIJA VIEN NUSIKALTIMAI PRIEŠ ŽMONIJĄ – VIDURAMŽIŲ INKVIZICIJOS LAUŽAI, DIEVO VARDU DEGINANT GYVUS ŽMONES, IR UŽ KĄ, UŽ TIESOS IR ŠVIESOS SIEKUSIUS MŪSŲ DVASIOS BROLIUS IR SESES. O juk ir anų laikų žmonės – tai lygiai tokie patys žmonės, kaip tu ir aš, niekuo ne menkesni, nors jie gyveno prieš daugelį šimtmečių. Katalikų bažnyčios inkvizicijos teismai, kankinimai, ir laužai tęsėsi šimtmečius. O ką gi reiškia KRYŽIUOČIŲ KRYŽIAUS ŽYGIAI, POPIEŽIAUS PALAIMINTI NEŠTI KRISTAUS VARDĄ IR KRIKŠTĄ PAGONIMS, JUOS ŽUDANT, JEIGU TIK NESUTINKA PASIKRIKŠTYTI. Šitokius žudymus patyrė ir pagonys lietuviai. Tas pats vyko antrojo pasaulinio karo metais, ir pokario metais, kada kunigai laimindavo kareivius, einančius žudyti savo dvasios brolių ir sesių. O ir šiandien kunigai išlydi kareivius į visokias NUSIKALTĖLIŠKAS NATO ir JAV vykdomas žudynes, nesvarbu, kur jos būtų IŠPROVOKUOTOS IR VYKDOMOS – Afganistane, Irake, Libijoje, Somalyje, ar dar kuriame krašte. Iš viso, kaip gali būti kunigas KARIUOMENĖJE, kuri yra ŽUDYMO INSTITUCIJA? Kas tai – Jėzaus NAUJAS nurodymas, ar Naujojo Testamento NAUJAS nurodymas? NE - tai karingos ir nedvasingos bažnyčios klaidinanti ir tolyn nuo Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedanti politika, kuriai BIJO pasipriešinti net ir politikai.
Jeigu tokios institucinės hierarchijos ir kariuomenės tvarkos bažnyčioje nebūtų, tai žmonės patys pradėtų nuoširdžiai patirti savo viduje GYVUS pokyčius, kada kas nors vis tiek imtųsi vesti pamaldas, nes Minties Derintojas, veikdamas iš vidaus, sukeltų tokius impulsus, kuriuos kas nors ir pajaustų net ir visiškai nežinodamas, kaip tą daryti, bet pradėtų tarti NUOŠIRDŽIUS MALDOS ŽODŽIUS, BE JOKIŲ RITUALŲ, tai ir tokiam nuoširdžiam mirtingajam būtų suteikta ir Rojaus Trejybės APVAIZDOS PAGALBA, kaip ir Minties Derintojo bei Septynių Pagalbinių Proto Dvasių – Drąsos, Intuicijos, Žinių, Supratimo, Patarimo, Garbinimo, ir Išminties – veikimo stipresnis pajautimas viduje, kad tam NUOŠIRDŽIAM mirtingajam imtų lietis tokie nuostabūs ir sklandūs žodžiai, kokie niekada negali lietis per ritualines pamaldos, per kurias ne tik NĖRA ATSIVĖRIMO, bet kurios net TRUKDO tikinčiajam atsiverti, nes reikia vėl atlikti materialų išorinį ritualą.
MALDA – TAI GYVOJI VIDINĖ KOMUNIJA – PATS INTYMIAUSIAS IR NUOŠIRDŽIAUSIAS BENDRAVIMAS – SU KŪRĖJU, ir komunijos metu išorės poveikis nustoja veikti.
Taigi, taip jau išeina, kad tokia negyva ir dogmatinė bažnyčia veikia dabar – kada yra URANTAI IR ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU APREIKŠTOJI RELIGIJA IR ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVOJI ŠVENTOVĖ – JAU PRIEŠ TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIĄ, NES YRA SUFORMUOTA GRIEŽTOS SUBORDINACIJOS ORGANIZACIJA, KURI JAU STABDO RYŠKESNĖS IR GYVOS MEILĖS IR ŠVIESOS SKLIDIMĄ. Ir jeigu nebūtų toliau pažengusi žmonijos civilizacija, tai ir šiandien inkvizicijos laužai sugrįžtų ir tie, kurie skelbia ir neša gyvai Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą meilę ir šviesą, juose liepsnotų kaip viduramžiais. Juk ne šiaip sau būtent katalikai Urantijos Knygos teikiamą šviesą ir meilę net ir apie Jėzų vadina ne kitaip, kaip tik nuo Šėtono.
O dabar pamėginkite įsivaizduoti tokį nenuoširdų ir veidmainį pagonį, kuris savo tikėjimą išpažintų tik tiek, kad progai pasitaikius, nuskriaustų lytiškai vaikelį, negalintį pasipriešinti savo dar menka fizine jėgule. Ar galite įsivaizduoti tokį pagonį, kuris glosto ąžuolą, ir susilieja pats su gamta ir meile jai, kad jis skriaustų vaikus? To tiesiog būti negali, nes pagonis yra GAMTOS VAIKAS. Nors jis ir atlieka ritualą, bet jis yra pripildytas meilės gamtai ir nuoširdaus troškimo susilieta su ta gamta, kad gamtai nepakenktų, o ją mylėtų ir puoselėtų, ir ne veidmainišku žodžiu, bet savo visa savastimi.
Ir būtent bendravimas su Kūrėju per gamtą, mirtingąjį vis labiau ir giliau atveria. Ir jeigu tik pagonis turėtų šalia gerą DVASINĮ mokytoją, tai labai greitai jis savo ritualinį tikėjimą pakeistų į GYVĄJĮ ĮTIKĖJIMĄ, NES JAME NĖRA TOKIOS TAMSOS BAIMĖS, KURI JĮ GĄSDINTŲ, KAD JIS DARO NUODĖMĘ, KAD NUSIKALSTA, KAIP TĄ VIS STIPRIAU FIKSUOJA TIKINČIOJO PASĄMONĖJE, O TOLIAU TIK DAR LABIAU STIPRINA IR GILINA KATALIKŲ SEKTOS KUNIGŲ VEDAMOS RITUALINĖS IR APEIGINĖS NEGYVOS PAMALDOS, NES JAS IR VEDA NEGYVI – DVASIOJE – KUNIGAI, NES IR PATI KATALIKŲ BAŽNYČIA YRA NEGYVA. Būtent dėl to ir katalikų kunigai nuskriaudžia lytiškai vaikus, nes šie kunigai neturi DVASINIO MEILĖS IR GAILESTINGUMO GYVO pojūčio, juose viešpatauja TIK BAIMĖ IR TAMSA. O baimė ir tamsa yra patys stipriausi žmogaus priešai, ir jie laiko visą žmoniją savo vergystėje ir nelaisvėje, iš kurių IŠLAISVINTI ir buvo atėjęs Jėzus – IŠLAISVINTI visus, o ne KITŲ nuodėmes atpirkti, ką taip nuolat brukte bruka KATALIKŲ BAŽNYČIA, TUO DAR LABIAU PAVERGDAMA TIKINČIŲJŲ SĄMONĘ IR PASĄMONĘ BAIME IR TAMSA, IR ŠITUO DARYDAMA NUSIKALTIMĄ IR PRIEŠ PATĮ JĖZŲ, IR PRIEŠ ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU, IR PRIEŠ MUS – URANTUS – ROJAUS TREJYBĖS MEILĖS IR ŠVIESOS SŪNUS IR DUKRAS – KŪRINIJOS DVASINĖS ŠEIMOS PILNATEISIUS NARIUS IR KŪRINIJOS PILIEČIUS, GARBINANČIUS ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU.
Štai būtent dėl to dabar Urantijoje esu aš, kad apšviesčiau jus visus – ir urantus – kad drauge su Rojaus Trejybe-AŠ ESU apšviestume kelią visiems SAVO GYVENIMU, kaip apšvietė Jėzus, būdamas vienas iš mūsų ir tarp mūsų prieš du tūkstančius metų. Ir net DAR DAUGIAU, NES ESAME NAUJOJO VISATOS AMŽIAUS IŠTAKOS VISAI KŪRINIJAI.


Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal