32. Kaip ATSIVERTI IR PATIRTI SAVO BŪSENA Rojaus Trejybę-AŠ ESU? 2014 02 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kaip ATSIVERTI IR PATIRTI SAVO BŪSENA Rojaus Trejybę-AŠ ESU? 2014 02 17

Mielieji, šį savo mokymą noriu skirti tiems, kurie dar nėra atsivėrę tiek, kad savo BŪSENA patirtų gyvą Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės, ir AŠ ESU buvimą jų viduje, ir dar daugiau, net nežino, kaip tą padaryti, kad ATSIVERTŲ.

Aš daug kartų jums esu sakęs, kad ATSIVĖRIMAS – tai GYVOJI KOMUNIJA su Rojaus Trejybe – o dabar jau dar ir su AŠ ESU – kai KOMUNIJA yra PATS INTYMIAUSIAS IR AKTYVIAUSIAS BENDRAVIMAS su Rojaus Trejybe-AŠ ESU – su Dieviškomis ASMENYBĖMIS – išsakant visus savo skausmus, išliejant savo kančias, visus savo lūkesčius, savo viltis ir nusivylimus, visas baimes ir nerimus, ir BŪTINAI kreipiantis į ASMENIS – Visų Tėvą, Amžinąjį Sūnų-Motiną-Brolį, Begalinę Dvasią-Motiną-Sesę, ir AŠ ESU.
Tačiau daugelis man sako, kad vis tiek NEGALI atsiverti tiek, kad pajaustų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą buvimą savo viduje. Ką daryti TOLIAU?

PIRMIAUSIA – NENUSIMINTI, KAD NEJUNTATE DIEVIŠKŲJŲ ASMENYBIŲ GYVO BUVIMO SAVO VIDUJE, IR TOLIAU TĘSTI ŠITĄ PATĮ BENDRAVIMĄ, NESVARBU, KIEK DAR LAIKO TURĖS PRAEITI, KOL PATIRSITE ŠITŲ ASMENYBIŲ ATRADIMĄ SAVO VIDUJE, NES ATLYGIS VISADA ATEINA TIK UŽ PASTANGAS. Taip ugdoma jūsų KANTRYBĖ, IR TIKRINAMAS JŪSŲ NORAS – AR TIKRAI JIS YRA NUOŠIRDUS IR GILUMINIS, AR TAI YRA DAR TIK VAIKIŠKAS KAPRIZAS – NORIU ŠITO ŽAISLO, NORIU, NORIU, GREIČIAU DUOK JĮ, NORIU.

Jeigu šias pastangas nutrauksite, tai tikrai Rojaus Trejybės-AŠ ESU savyje jau nebeatrasite, nors ir toliau galėsite gyventi savo gyvenimą šiame pasaulyje.

O kaip gi galėsite šiuos Dieviškus Asmenis atrasti, jeigu jų nebeieškosite SAVYJE gyvojo atsivėrimo keliu?

Tačiau dabar jums siūlau tam tikrą palengvinimą jūsų atsivėrimui.

Kada ryte pabundate, bet dar nesate iki galo sugrįžę į sąmonės būseną, vis dar snūduriuojate, bet jau mintimis galite pradėti savo protą įjungti į veiklą, tai TUOJ PAT ir imkite jautį už ragų – iš karto mintyse kreipkitės į Rojaus Trejybę-AŠ ESU – Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, garbinu ir šlovinu, kad tu ESI, nors tavo buvimo ir nejaučiu savo viduje, bet daug ką matau savo aplinkoje, kas tikrai negalėtų vykti, jeigu tavęs nebūtų. Aš tau dėkoju už šį miegą, iš kurio ką tik pabudau, nes ir miegą esi mums sumanęs, kad mūsų fizinis organizmas ilsėdamasis atgautų jėgas, atstatytų išnaudotą energiją, kurios niekada man nebūna per daug ir dažnai jos net pritrūksta dienos metu, todėl ir meldžiu tave, kad savo dieną nugyvenčiau drauge su tavimi, kad mažiau išeikvočiau energijos, kad nepridaryčiau kokių nors neapgalvotų veiksmų, dėl kurių vėliau kiltų man skaudžių pasekmių, kurios vėl man suteiktų daug skausmo ir nerimo ir tuo atimtų iš manęs jėgas, eikvotų mano energiją nieko nedarant šviesos ir gėrio labui, visų labui...
Ir tai ir yra JŪSŲ ATSIVĖRIMAS – JŪSŲ GYVOJI KOMUNIJA – BENDRAVIMAS SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU. Ir savo tokį ATSIVĖRIMĄ toliau tęsite taip, kaip jums tą akimirką pačios mintys formuosis jūsų viduje, nes tuo metu jūsų sąmonės būsena dar nėra tokia aktyvi, kad jums tuoj pat trukdytų jūsų komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, tuo tarpu ir jūsų pasąmonė jau nebėra tokios aktyvios būsenos, kokia būna miego metu, kad net sapnai jus užvaldo, tad dabar jūs esate tarsi tarp dviejų gigantiškų savosios asmenybės polių – JAU NEBEAKTYVIOS PASĄMONĖS IR DAR NEAKTYVIOS SĄMONĖS. Todėl tokioje būsenoje jūs jausite mažiausią pasipriešinimą tiek iš pasąmonės, tiek iš sąmonės pusės.
Nekreipkite dėmesio, jeigu mintys nebus rišlios, nuoseklios, aiškios, trūkinės, nuo nutrūkusios minties vėl sugrįžkite į minties pradžią, o galite net ir tą pačią mintį palikti, o imtis naujos, net visiškai nesusijusios su ankstesniąja – visiškai nesvarbu, ką jūs išreikšite, svarbu, kad tą darytumėte KASRYT.
Ir būtent už jūsų pastangų NUOSEKLUMĄ, REGULIARUMĄ, IR ATKAKLUMĄ susilauksite atlygio – ATLYGINIMAS YRA TIK UŽ PASTANGAS.

O dabar paaiškinsiu jums patį mechanizmą, kaip gi ATLYGINAMA už JŪSŲ pastangas.
Bet prieš tai pateiksiu TOKĮ Dievų tarpusavio pokalbį.

Rojaus Trejybė-AŠ ESU sėdi šalia jūsų ir jūsų pastangas SVERIA SVARSTYKLĖMIS, o tada Tėvas, taria – AHA, JAU ŠITO MANO VAIKIO PASTANGŲ MATAU, KAD SVORIS ARTI ŠIMTO KILOGRAMŲ, GAL JAU REIKIA IR ATLYGINTI UŽ JAS, JUK MATAU, KAD KANKINASI. Čia Amžinasis Sūnus tuoj pat nutraukia tokias Tėvo vėjavaikiškas kalbas ir priduria nuo savęs – Ką, jau taip ir kankinasi? Dar net apšilti nespėjo, o jau tu jam iškart – ATLYGINTI. Ir kas tie šimtas kilogramų, tegu dar dvigubai tiek pasistengia, sustiprės, suaugesniu taps, nauda bus ir jam, ir visiems, ir mums bus lengviau susišnekėti su juo, vis ne taip bijos –, ne ne, dar ANKSTI atlyginti. Argi gali toliau ištverti tylėdama Begalinė Dvasia, klausydamasi tokių kalbų – JUK YRA VEIKSMO DIEVAS, NE TYLĖJIMO – tad tuoj pat suskumba SAVO trigrašį kyštelėti – Na, ABU JŪS JAU TOKIE TVIRTUOLIAI, AR UŽMIRŠOTE, KAIP PATYS VIRPĖJOTE, KAIP ČIA UŽ ROJAUS PASIŲSTI ENERGIJĄ, KAI DAR NEBUVO JOKIOS KŪRINIJOS, KAI PATYS TIK ROJUJE SĖDĖJOTE, IR NIEKO DAUGIAU UŽ ROJAUS NEBUVO, KAI PATYS SAVĘS VIS KLAUSĖTE, KAS ČIA IŠ TOS EVOLIUCIJOS IŠEIS, VOS TIK IŠLEISIM ENERGIJĄ UŽ ROJAUS, TAI BUS KAIP DŽINAS IŠLEISTAS IŠ BUTELIO Į KOSMOSĄ, TIK JAU JOS NEBESUSIURBSI ATGAL Į BUTELĮ, KAI BUS TIEK PRIKURTA PASAULIŲ IR VAIKŲ, O KAIP VIS MĄSTĖTE TUOS SAVO VAIKUS – SŪNUS IR DUKRAS – IŠLEISTI IŠ NAMŲ Į KOSMOSĄ KURTI VISATŲ IR MAŽESNIŲ GABARITŲ GYVYBĖS. Taigi taigi, kad greitai, labai greitai pamiršote ir save, O DAR ROJAUS TREJYBE SAVE LAIKOTE? Kankinate vaikus ir tiek, mėgindami sulaikyti jiems atlygį. VISADA reikia atlyginti net už MENKIAUSIAS vaiko pastangas, kad ir kokios jos būtų silpnos, svarbu, kad būtų TIKROS – IŠ DŪŠIOS, kaip sako MANO angelai.
Ir būtent šioje vietoje VISAVERTIS IŠMINČIUS – SENOLIS – AŠ ESU SUŠNIBŽDĖJO –
Mano mylimieji, nebūkite paiki MANOSIOS DIEVYBĖS VAIKAI, JUK AŠ JUMS SUTEIKIAU SAVE, KAD VEIKČIAU KŪRINIJOJE PER JUS IR JŪSŲ VALIA VISAME KOSMOSE. Ir būdamas visaapimančiu AŠ ESU vos tik mirkteliu savo žvilgsniu MANASIS ŽVILGSNIS YRA JŪSŲ TRIJŲ VISUMINIS VEIKIMO ŽVILGSNIS VISOJE PRAEITYJE IR ATEITYJE ŠIOS AKIMIRKOS AMŽINYBĖS DABARTYJE, ir kiekvienas kūrinijos tvarinys, net pats menkiausias – YRA PAJĖGUS PATIRTI ŠĮ GYVĄ MEILĖS VIRPESIŲ VEIKLOS ŽVILGSNĮ, PRIKLAUSOMAI NUO TVARINIO ĮDEDAMŲ ASMENINIŲ PASTANGŲ, NES ATLYGĮ PATS TVARINYS PASIIMA SAVO PASTANGŲ DĖKA – ATLYGIS JAU YRA MANO SUTEIKTAS PER JŪSŲ TRIJŲ PASIREIŠKIMĄ TVARINIO VIDUJE. MANO ATLYGIS YRA JAU TIE SALDŪS IR SUNOKĘ VAISIAI, KURIUOS IR SURANDA TVARINYS ANT JŪSŲ MEDŽIO, KURĮ JŪS IŠAUGINOTE KIEKVIENAME TVARINYJE, KAD TVARINIUI TEREIKIA ĮDĖTI NORS KIEK PASTANGŲ TUOS VAISIUS NURAŠKYTI SAVO PATIES VIDUJE – KIEK PASTANGŲ, TIEK VAISIŲ GAIVAUS SKONIO IR PATIRIA TVARINYS, IR KUO DIDESNIS TVARINIO ATKAKLUMAS, KUO STIPRESNIS RYŽTAS, TUO NUO AUKŠTESNIŲ ŠAKŲ IR NURAŠKO MANO MYLIMI VAIKAI SALDŽIUS IR PRINOKINTUS VAISIUS.

Taigi mano mylimieji, vaisiai yra tas atlygis, kurį JAU suteikė Rojaus Trejybė-AŠ ESU, mūsų vieninteliai Rojaus Tėvai. Ir suteikė šį atlygį realiai tvarinio patiriamais energijos virpesiais, turinčiais ypač aukštą dažnį – MEILĖS virpesiais. Tad mes ir esame tie IMTUVAI, kuriems Rojaus Trejybė-AŠ ESU ir siunčia – NUOLAT, BE PERSTOJO – gyvus meilės energijos virpesius. Ir jeigu mes įdedame vis daugiau nuoširdžių pastangų, kad savo mintis ir siekius vis stipriau nukreiptume link Rojaus Trejybės-AŠ ESU, šitokiu būdu apvalydami savo pasąmonę ir sąmonę nuo žemo dažnio energetinių teršalų, tai ir patirtume tuos gyvus Rojaus Trejybės-AŠ ESU energetinius aukšto dažnio virpesius. Ir tai yra būtent tas MUMS JAU SUTEIKTAS ATLYGIS. Tačiau šį atlygį mes PASIĖMĖME PATYS SAVO PASTANGŲ DĖKA, nes pats atlygis VISĄ LAIKĄ MUMS BUVO PRIEINAMAS, TIK MŪSŲ IMTUVO – MŪSŲ SĄMONĖS-PASĄMONĖS ENERGETINIŲ VIRPESIŲ DAŽNIS DAR BUVO TOKIO ŽEMO DAŽNIO, KAD NIEKAIP SAVO BŪSENA NEGALĖJOME PATIRTI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU SIŲSTUVO SIUNČIAMŲ VIRPESIŲ POVEIKIO SAVO BŪSENA VIDUJE.
Jeigu lauke šviečia saulė, tai galima šią šviesą ir šilumą patirti išėjus į lauką. O jeigu esi kur nors giliai rūsyje, o gal net kokiame urve, o gal po kokiais griuvėsiais, tai reikia įdėti asmeninių pastangų ištrūkti į paviršių. Tačiau būnant ten, kur tuo metu esi ir dėl to saulės nei matai, nei jauti, jokiu būdu nepaneigi, kad saulė nešviečia ir nešildo, nors asmeniškai tau ir tamsu, ir šalta. Darbuokis, ištrūk į paviršių, ir tada pajusi ATLYGĮ. Bet ar tai bus tau ATLYGIS, kurį tau suteikė SAULĖ savo šviesa ir šiluma? Ne, tai bus tavo ĮDĖTŲ ASMENINIŲ PASTANGŲ DĖKA PATIRTAS ŠVIESOS IR ŠILUMOS POVEIKIS TAVO ORGANIZMUI. Jeigu nebūtum šių asmeninių pastangų įdėjęs, saulė ir toliau būtų švietusi ir šildžiusi, bet tik viršuje.
Tuo tarpu ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU šviesa ir šiluma jau yra SUTEIKTA TAVO VIDUJE MINTIES DERINTOJO POVEIKIO DĖKA – ĮDĖK NUOSEKLIŲ IR ATKAKLIŲ ASMENINIŲ PASTANGŲ – SAVO KOMUNIJOS SU ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU DĖKA – IR SAVO ATSIVĖRIMU PASIIMK ŠITĄ GYVĄ DVASINĘ ŠVIESĄ IR ŠILUMĄ SAVO VIDUJE. NORS TĄ IR GALI VADINTI ATLYGIU, BET VIS TIK TU JĮ PASIIMI SAVO PASTANGŲ DĖKA, O NE GAUNI IŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU AUTOMATIŠKAI BE JOKIŲ PASTANGŲ.

Tau – kaip ir kiekvienam – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji ir patiriama dvasinė šviesa ir šiluma yra jau suteikta Minties Derintojo buvimo dėka, o Minties Derintojas neatskiriamas nuo ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU gyvosios meilės, nes jis pats yra ŠIO MEILĖS IR ŠVIESOS ŠALTINIO GYVOJI DALELĖ, tad niekada nereikia NĖ VIENAM IŠ JŪSŲ tvirtinti, kad jūsų meldimo Rojaus Trejybė-AŠ ESU negirdi, neatsiliepia į jūsų maldas, jūs negirdite mokymų, dėl to jūs klaidingai mąstote, kad jums nesuteikia atlygio už jūsų įdedamas pastangas, kada atlygis yra jums jau suteiktas, ir jis yra jau jūsų viduje, tad viską pasiimti – kiekvienas – turite PATYS.
JEIGU JUMS SAKO VALGYKITE VAISIUS, ŠTAI JIE – ANT MEDŽIO – TOKIE SULTINGI IR PRINOKĘ, TAI ŽINODAMI, KAD JIE ANT MEDŽIO, IR TOLIAU NIEKO NEVEIKDAMI, KAD TUOS VAISIUS NUSISKINTUMĖTE, JŪS JŲ SKONIO NEPATIRSITE, KAD IR KIEK APIE JUOS KALBĖSITE AR SKAITYSITE.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal