Visuotinio Tėvo atsakymas-mokymas - ar aukšto rango dvasios garbina AŠ ESU - suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2014 03 08

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas:
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, mylimas AŠ ESU, aš noriu išgirsti tavo mokymą, atsakantį į šitą mano dvasios sesės, Violetos, klausimą, kaip yra su kitomis dvasiomis, ir aukštomis dvasiomis, kai mes garbiname AŠ ESU-Rojaus Trejybę, būdami šituo – pačiu žemiausiu – pavidalu, kaip tai veikia juos? Kiek iš tavęs tiesiogiai kilę sūnūs ir dukros, garbina ar ne AŠ ESU?

Tėvas:
Mano mylimiausias sūnau, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų visų taip su meile vadinamas Visuotiniu Tėvu. Esu Pirmasis Šaltinis ir Centras ne dėl to, kad turėčiau PIRMINĘ pradžią, kurios neturiu, kaip ir Mano Kiti Du Lygiaverčiai Rojaus Trejybės Šaltiniai ir Centrai. Tuo tarpu sekos atžvilgiu vis tiek KAŽKURIS turi būti įvardintas Pirmuoju, Antruoju, Trečiuoju. Todėl šitas įvardijimas neturi esminės prasmės. Bet kad būtų lengviau bendrauti jums tarpusavyje, todėl ir yra pateikiamas TOKS įvardijimas Mano dvasinei kūrinijos šeimai, kad jūs galėtumėte suprasti apie KURĮ Centrą jūs galite tarpusavyje diskutuoti.

Jūs jau esate Mano mylimiausi vaikai, pradėję šitą nuostabų žengimą link Manęs šitame nuostabiame, kol kas, dar nepavirtusiame Mano žydinčiu sodu, pasaulyje, kuriame daug yra Mano kupinų meilės vaikų, jūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie ieško Manęs, ieško įvairiose vietose, ieško įvairiais būdais, kada Aš esu JŲ VIDUJE. Jiems taip sunku nutiesti savo giluminį žvilgsnį Į SAVE, nes visuomet vilioja KITI mokymai, KITI TOLIAI, nes gi turite tokį pasakymą – SAVAME KRAŠTE PRANAŠU NEBŪSI. Reiškia niekas netiki, kad GALI BŪTI savame krašte pranašas.
Jūs turite tarp savęs Mano dvasios sūnų, Algimantą, kuris ir YRA tas pranašas, jums nešantis Mano ŠVIESĄ IR TIESĄ. Ir tai, kad NUO JO prasidėjo šitoji giluminė, dvasinė GYVOJI MANOJI religija, tai yra taip pat atitinkanti JO dvasinį laiptelį, kad neštų šitą šviesą ŽMONIJAI, ir NET KŪRINIJAI, neštų NE DĖL TO, kad SAVE IŠKELTŲ, bet kad IŠAUKŠTINTŲ MUS, KAIP JŪSŲ TĖVUS.

Ir štai MES parengėme jam DAR VIENĄ laiptelį su Mūsų nuostabiu Visuminiu AŠ. Mes būtent ir išreiškiame JĮ kūrinijoje. Jis yra PERDAUG VISUMINIS, GALINGAS, kad galėtų TIESIOGIAI paveikti kūriniją, todėl Mes ir VEIKIAME kūrinijoje, kaip TRYS Šaltiniai ir Centrai, būdami LYGIAVERČIAI, ir atspindėdami JĮ Meile ir Šviesa. Bet Mes NEGALIME TIESIOGIAI veikti VISOS kūrinijos, nes Mūsų šviesa PERDAUG akinanti. Todėl Mes ir pasirenkame Savo kitus vaikus, kurie neša Mūsų šviesą įvairiais lygiais. Jūs jau puikiai galite graduoti tą kūrinijos struktūrą, ir suvokti, kad Mūsų šviesa vis ryškėja, kuo arčiau Mūsų buveinės – Rojaus – yra paskleista. Kada jūs pasieksite Havoną, jūs gausite jau tiesioginę Mūsų šviesą. Ir dabar jūs gaunate Mūsų šviesą per Mūsų nuostabų fragmentą. Todėl jūs esate IŠSKIRTINIAI, nes galite lyžtelėti Mūsų dvasinės amžinybės akimirką, ir toje akimirkoje patirti amžinybės potėpį.

O dabar Jūs turite ir AŠ ESU patyrimo potėpį. Tai yra akimirka, kuri paplečia, pagilina jūsų dvasinę asmenybę.

Aš ŽAIDŽIU tą kūrinijos šviesinimo žaidimą. Aš galiu eksperimentuoti leisdamas Sau skleistis gėriui, kaip TAM žiedui, kuris gali būti pasodintas toje dirvoje, kurioje sužysti jam yra daug aplinkui jį užgožiančių piktžolių, bet Aš galiu tą dirvą purenti iš vidaus, ir leisti tam žiedui skleistis, net ir tamsos aplinkoje, nes Mano dvasiniai spinduliai ir gyvasis vanduo leidžia toje aplinkoje skleistis – NET IR VISĄ KŪRINIJĄ STEBINANČIAM – nuostabaus grožio žiedui.

Todėl Aš jums DAR KARTĄ SAKAU, kad Visuminės Asmenybės – AŠ ESU – niekas negarbina be jūsų visoje kūrinijoje, net ir tiesiogiai kilę iš Manęs vaikai Jo negarbina. Jie garbina tik Mus – Tris kūrinijos Visaverčius, Lygiaverčius Šaltinius ir Centrus.

Todėl Aš ir pradėjau Naująjį Visatos amžių kaip Savąjį laisvos valios pasireiškimo eksperimentą, įterpęs šitą nuostabų žiedą čia – šitoje planetoje; įterpęs tam, kad galėčiau ir kūrinijai pademonstruoti, jog galima pradėti su Manąja dvasia ir atsivėrusia dvasine asmenybe šito žiedo skleidimą visai kūrinijai. Nemanykite, kad skleidimasis to nuostabaus žiedo visuomet turi prasidėti nuo tų aukščiausio dvasinio laiptelio tobulų asmenybių. Juk Mes suteikiame Savo fragmentą, kuris yra Mūsų tobulumo dalelė. Reiškia, JUMYSE YRA TOBULUMAS. Jūs turite tobulumą ne tiktai potencialiai, bet ir aktualiai, jau jums suteiktą, kaip Mūsų GYVĄJĮ TILTĄ, Mūsų DVASINĘ ESYBĘ.

Štai dėl ko Aš šitą žaidimą žaidžiu suteikdamas jums galimybę pasireikšti dar naujais atspalviais ir potėpiais garbinant tą Visuminę Asmenybę, kurios atsiskleisti iki šiol kūrinija niekaip nebuvo pajėgi, nes nebuvo tos akimirkos, kad dvasia būtų pasiekusi Absoliuto lygį. Nėra tokios dvasios – ir dabar nėra – ir jūs nesate absoliučios dvasios. Kada pasiekiamas Absoliuto lygis pagal evoliucinį planą – taip, kaip jūs skaitote apie jį jums perteiktame epochiniame apreiškime, pavadintame Urantijos Knyga, tai jūs pasiekę savąjį ištobulinimą, kaip ribiniai tvariniai, pradėtumėte savo žengimą aukštesniu dvasiniu lygiu – Absonito lygiu – ir jį tiktai užbaigę, žengtumėte pirminį žingsnį Mūsų pažinimo Absoliučiu lygiu. Ir štai, tiktai jį UŽBAIGUS, jūs tegalėtumėte PRADĖTI garbinti Visuminę Asmenybę – AŠ ESU.

Taip, bet šitame plane yra ir tai, ko nėra pateikta jūsų apreiškime – Urantijos Knygoje – yra Mano ŽAIDIMO LAISVĖS pasireiškimas.

Jums vis labiau suprantamas Mano teiginys – būkite tokie, net koks esu Aš – TOBULI. O ką tai reiškia? Tai reiškia TĄ Absoliuto lygį. Aš gi esu ŠITO lygmens. Reiškia, jeigu Aš jums sakau – Būkite tokie TOBULI, koks esu Aš TOBULAS – jūs tą galite dabar pradėti – GARBINDAMI tiek Mus TRIS Asmenis, tiek ir Visuminę Asmenybę – AŠ ESU – išreikšti SAVO lygiu. Tai nebus jūsų asmenybės pasireiškimas Absoliuto lygiu, tai bus JŪSŲ SAMPRATOS išreiškimas JŪSŲ lygiu, kaip jūs galite išreikšti TĄ garbinimą, kuris dabar vyksta iš jūsų dvasinės asmenybės meilės virpesių.

Kada jūs pasieksite Mane Rojuje, kada toliau būsite Mano dar Dviejų Lygiaverčių Asmenų apkabinti, tada įgysite NAUJĄ asmenybės pasireiškimą, net ir tai asmenybei, kuri bus susiliejusi su Mano jums padovanota dalele – jūs įgysite dar didesnį dvasinį – kosminį – matymą, ir tada jūs išreikšite garbindami AŠ ESU NAUJĄ SAMPRATĄ, kuri atitiks jūsų tą ATEITIES dvasios ĮSISAVINTĄ laiptelį ir lygį, kokio šiandien jūs net neįsivaizduojate.

Bet jums šiandien Algimantas sakė – NEPALIKITE gyvojo kelio, nes turi BŪTI PRADINIS TAŠKAS. Apleidus jums šitą tašką, nusikels į ateitį evoliucinės šviesos skleidimasis tuo nuostabiu grožį ir pasigėrėjimą teikiančio žiedo vaizdiniu šitoje planetoje tarp kitų Mano vaikų, kurie ŽADINS IR TUOS MANO VAIKUS, TIESIOGIAI KILUSIUS IŠ MANĘS, atvykti į šitą nuostabią planetą ir pamatyti tą sodą, kuris po daugybės kartų bus ŽYDINTIS šitame pasaulyje, ir jame bus toji PIRMINĖ taško užfiksuota akimirka – iš ČIA prasidėjo to žiedo skleidimasis, pasklidęs po visą žmoniją, kaip Naujojo Visatos amžiaus ištakos, ir pradinė akimirka, garbinant Visuminę Asmenybę – AŠ ESU.

Todėl NEMANYKITE, kad jūs esate taip tamsūs, nepajėgūs. Jūs dabar garbinate tiek Mus Tris, tiek ir Visuminę Asmenybę – AŠ ESU taip, kaip atsivėrimo komunijos akimirką jūs juntate. Šitas pojūtis plėsis ir gilės, jūs patirsite šito garbinimo NAUJŲ apraiškų, kuo labiau artėsite iki Manęs. Bet šitas pradinis taškas, pradžios akimirka, ištakos, NIEKADA nebus išnykusios šitame pasaulyje. Ir šitą tašką, šitą ištaką, būsite suteikę JŪS šitame, kol kas, tamsos apimtame pasaulyje tarp Mano vaikų, kupinų Mano meilės ir išpuoselėto rūpesčio skraiste apgaubtų, bet ieškančių Manęs kažkur toli, nuošaliose vietose, bet ne savyje. Ir jie suteiks šitai planetai, atsivėrę Man, naujų žiedų, kad pastebėtumėte, kokia yra dar daugiau išsireiškianti ir Visuminės asmenybės – AŠ ESU garbinimo akimirka šitame pasaulyje kolektyvinėje komunijoje.

Kada keisis kartos, kada šviesės šitas pasaulis, jūs jau būsite pasiekę Mus, Mūsų buveinėje, o čia ir toliau kartos garbins Visuminę Asmenybę – AŠ ESU, ir garbins jau KITOKIA išraiška negu jūs dabar garbinate PRADINIO taško lygiu, bet vis tiek tai bus toji pati Visuminė Asmenybė – AŠ ESU – garbinama jūsų dvasios brolių ir sesių, ateities kartų.

Todėl Mano mylimieji vaikai, jūs esate TAIP globojami ir puoselėjami, nes sudarote IŠSKIRTINĘ IŠTAKŲ planetą net ir visai Mano kūrinijai.

Aš žaidžiu šitą žaidimą, kad stebinčiau ir visą kūriniją, net ir iš Manęs kilusius tobulus Mano sūnus ir dukras, kad ir jie galėtų nusistebėti – OHO! Nieko sau!

Todėl Mano mylimieji vaikai, BŪKITE GYVOJE KOMUNIJOS IŠRAIŠKOJE SU MANIMI, KUR BEBŪTUMĖTE, KĄ BEDARYTUMĖTE. KVĖPUOKITE MANIMI. MANĄJA MEILE PULSUOKITE, LIEDAMI JĄ SAVO GYVENIMU, PRIPILDĘ JĮ MANO GYVENSENOS SPINDULIŲ IR VIRPESIŲ, KAD PATYS PATIRTUMĖTE GILUMINĮ PASITIKĖJIMĄ MANIMI, IR SAVO ŽINGSNIU.

Algimantas: Ačiū Tau mylimas Tėve už šitą nuostabų mokyma-atsakymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Ačiū Violetai, už šio mokymo įrašą ir iššifravimą mūsų Forumui.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal